Chương 4: Phân tích nội bộ - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
32
lượt xem
4
download

Chương 4: Phân tích nội bộ - Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường quản trị là sự vận động tổng hợp, tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lực lượng bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Phân tích nội bộ - Trần Đăng Khoa

  1. Chương 4 Phân tích n i b TS. Tr n Đăng Khoa
  2. N i dung 1 Năng l c/l i th c nh tranh 2 Chu i giá tr 3 Ngu n l c c t lõi 4 Các y u t ho t đ ng 5 Ma tr n đánh giá các y u t n i b
  3. 1. Năng l c/l i th c nh tranh Năng l c c nh tranh Kh năng có th s n xu t ra s n ph m, d ch v v i ch t lư ng vư t tr i và giá c th p hơn các đ i th Năng l c c nh tranh => lâu dài Năng l c c nh tranh => k t h p
  4. 1. Năng l c/l i th c nh tranh L i th c nh tranh T p h p nh ng giá tr doanh nghi p có th s d ng vào vi c n m b t các cơ h i kinh doanh L i th c nh tranh => T ng h p c a năng l c c nh tranh
  5. 3. Chu i giá tr
  6. 4. Ngu n l c c t lõi (core competencies) Là nh ng ngu n l c doanh nghi p có th th c hi n t t hơn nh ng ngu n l c khác trong n i b doanh nghi p c a mình. Và th a 03 đi u ki n: + Có kh năng đem l i l i ích cho khách hàng + Đ i th khó b t chư c + Có th m r ng cho nhi u s n ph m và th trư ng khác
  7. 3. Các b ph n ch c năng 1. Tài chính 2. Nghiên c u và phát tri n 3. Văn hóa doanh nghi p 4. H th ng thông tin
  8. 4. Ma tr n đánh giá n i b - IFE Stt Y u t môi trư ng M c đ quan tr ng Đi m đáp ng T ng đi m (1) (2) (3) (4) (5) 1 Ngu n v n nhi u 0,1 2 Quan h t t v i các t ch c tín d ng 0,05 3 Đ i ngũ nhân viên có trình đ 0,03 4 Quy trình mua hàng chưa t t 0,06 5 Ho t đ ng marketing chưa hi u q a 0,15 6 Qu n lý t n kho chưa t t 0,04 7 Văn hóa doanh nghi p t t 0,13 8 Có nhi u b t đ ng s n 0,12 T ng c ng 1,00
  9. TS. Tr n Đăng Khoa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản