intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

234
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp nằm trong Quản trị chiến lược trình bày môi trường nội bộ doanh nghiệp thường bao gồm 6 yếu tố: sản xuất, tài chính, nhân sự, kinh doanh - tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, quản lí thông tin. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp là việc rà soát, đánh giá các mặt mạnh, hạn chế của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận, là một trong số những bước quan trọng trong việc hình thành chiến lược của doanh nghiệp Phân tích môi trường nội bộ cũng là công cụ tích cực nhất để cải thiện quá trình thông tin liên lạc trong tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

 1. 2/35
 2. KHÁI NIỆM Sản xuất Nhân lực Kinh doanh và tiếp thị Doanh nghiệp Quản trị thông Tài chính tin R &D 3/35
 3. KHÁI NIỆM Môi trường nội bộ doanh nghiệp thường bao gồm 6 yếu 1 tố: sản xuất, tài chính, nhân sự, kinh doanh - tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, quản lí thông tin. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp là việc rà soát, đánh giá các mặt mạnh, hạn chế của doanh nghiệp, mối 2 quan hệ giữa các bộ phận, là một trong số những bước quan trọng trong việc hình thành chiến lược của doanh nghiệp Phân tích môi trường nội bộ cũng là công cụ tích cực nhất để cải thiện quá trình thông tin liên lạc trong tổ 3 chức 4/35
 4. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 1. Sản xuất Nguồn nhân lực Nguyên liệu Công nghệ Làm biến đổi Máy móc, thiết bị Tăng thêm giá trị Hàng hóa Tiền vốn Dịch vụ Khoa học và nghệ thuật quản trị 5/35
 5. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 1. Sản xuất Tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hóa chúng thành các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất. 6/35
 6. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 1. Sản xuất • Lựa chọn ………………. • Bố trí các …………làm việc • ………….sản xuất Quy trình • Sắp xếp, định vị các thiết bị sản xuất • Cân đối dây chuyền • Qui trình …………….. • Qui trình ……………… • … 7/35
 7. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 1. Sản xuất • Quyết định về ……………….tốt nhất cho hoạt động của DN • Những quyết định cụ thể: dự đoán, Công suất hoạch định các ……………, hoạch ………….., lập chương trình, hoạch định công suất, phân tích ……….. 8/35
 8. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 1. Sản xuất Những quyết định liên quan đến việc quản trị mức ……….. liệu thô, công việc trong …………., thành phẩm Tồn kho Những quyết định cụ thể : ……..gì, khi nào đặt hàng, đặt hàng bao nhiêu, và …………………….., vật liệu. 9/35
 9. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 1. Sản xuất Những quyết định liên quan đến quản trị và ………………, kỹ Lực lượng năng của nhân viên lao động Các quyết định cụ thể: thiết kế ………………………………, nâng cao chất lượng công việc, tiêu chuẩn ………….và nâng cao kỹ năng. 10/35
 10. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 1. Sản xuất .....................: bố trí phương tiện sản xuất, Cung ứng ………….sản qui hoạch tận dụng nguyên liệu: phẩm: kiểm tra phương tiện máy móc .................... chất lượng, lấy thiết bị, quản lý hiệu lượng và mẫu, thử năng kỹ thuật của các mức độ cung nghiệm, đảm ...............................côn ứng nguyên bảo chất lượng g suất dây chuyền sx vật liệu, và ..............................sản .................... ………….chi xuất nhà cung cấp phí 11/35
 11. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2. Tài chính Tình trạng tài chính của DN thường được xem là yếu tố phản ánh rõ nhất sức mạnh và vị thế cạnh tranh của DN trên thị trường.  Khả năng thanh khoản  Đòn bẩy tài chính (đòn cân nợ)  Tỷ số hoạt động  Tỷ suất sinh lợi  Giá trị thị trường  Tình trạng sử dụng vốn 12/35
 12. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2. Tài chính  Khả năng thanh khoản Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio): Rc Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn Tỷ số thanh toán nhanh (Quick ratio): Tài sản lưu động – Hàng tồn kho Rq Nợ ngắn hạn 13/35
 13. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2. Tài chính  Đòn bẩy tài chính (đòn cân nợ) Tổng nợ Tỷ số nợ trên tài sản Tổng tài sản Tổng nợ dài hạn Tỷ số nợ trên vốn cổ phần Vốn cổ phần Tổng tài sản Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần Vốn cổ phần Lãi trước thuế và lãi vay Khả năng thanh toán lãi vay Lãi vay 14/35
 14. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2. Tài chính  Tỷ số hoạt động Vòng quay các khoản Doanh thu thuần phải thu Các khoản phải thu Doanh thu thuần Vòng quay hàng tồn kho Hàng tồn kho Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Tài sản cố định Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản Toàn bộ tài sản Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần Vốn cổ phần 15/35
 15. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2. Tài chính  Tỷ suất sinh lợi (Thu nhập từ đầu tư – Chi phí đầu tư) Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROI) Chi phí đầu tư Tỷ suất sinh lợi trên doanh Lợi nhuận ròng thu (ROS) Doanh thu Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài Lợi nhuận ròng sản (ROA) Tổng tài sản Lợi nhuận ròng Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE) Vốn cổ phần 16/35
 16. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2. Tài chính  Giá trị thị trường Thu nhập trên mỗi cổ Tổng thu nhập ròng của cổ đông thường phần (EPS) Tổng số cổ phần thường Tổng cổ tức Cổ tức Tổng số cổ phần thường Giá trị trường trên Giá trị thị trường trên mỗi cổ phần mỗi cổ phần (E/P) Thu nhập mỗi cổ phần Cổ tức mỗi cổ phần Tỷ suất cổ tức Giá thị trường của mỗi cổ phần 17/35
 17. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 2. Tài chính Việc phân tích tài chính của công ty phụ thuộc: • Sự quản lý.................................................và các hệ thống thông tin của doanh nghiệp. • Hoạt động của .............................., nhà cung cấp, nhà phân phối, .......................................và cổ đông. • Các ....................kinh tế xã hội, dân số, kỹ thuật, ..........................chính phủ. • Có sự khác biệt giữa giá trị theo ....................... và ................... 18/35
 18. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 3. Nhân sự Nguồn nhân lực được coi là vấn đề sống còn với mọi tổ chức trong tương lai.  Tuyển dụng  Đào tạo  Động viên, khen thưởng  Chiến lược xây dựng thế hệ tiếp theo 19/35
 19. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH 3. Nhân sự 20/35
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2