intTypePromotion=3

Chuyên đề tốt nghiệp: Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
20
lượt xem
2
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu cơ sở lý luận của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; qua đó nghiên cứu thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kinh doanh để tìm ra những vấn đề về công tác kế toán nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của hợp tác xã nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán, thông qua việc tổng hợp số liệu về quá trình hoạt động của hợp tác xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta có tốc độ phát triển ngày càng cao,<br /> đang từng bước hội nhập vào quá trình phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh. Với chính sánh mở của các công ty đã góp phần quan<br /> trọng vào việc thiết lập nền kinh tế ổn định và phát triển trên nhiều phương diện.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêu thụ và kết quả kinh doanh, vận<br /> <br /> uế<br /> <br /> dụng những lý luận đã học ở trường kết hợp với thực tế thu nhận ở công tác kế toán tại<br /> Hợp tác xã Hương Thọ nên em đã chọn đề tài: "Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định<br /> <br /> H<br /> <br /> kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã" để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Hy vọng sẽ<br /> giúp em hiểu hơn về hoạt động liên quan đến tiêu thụ hàng hóa và kết quả kinh doanh<br /> <br /> tế<br /> <br /> để thu nhận thêm kiến thức cho công việc sau này.<br /> <br /> h<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài<br /> <br /> in<br /> <br /> Nghiên cứu cơ sở lý luận của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động<br /> kinh doanh. Qua đó nghiên cứu thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kinh doanh để<br /> <br /> cK<br /> <br /> tìm ra những vấn đề về công tác kế toán nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> nói chung của hợp tác xã nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán, thông qua việc<br /> tổng hợp số liệu về quá trình hoạt động của hợp tác xã.<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu là đi sâu vào nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> thụ và xác định kết quả kinh doanh.<br /> Phạm vi nghiên cứu là tìm hiểu quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> <br /> doanh của công ty trong một thời gian nhất định số liệu sử dụng để phân tích đề tài<br /> trong 2 năm là năm 2009 và năm 2010 (chủ yếu là quý 2 năm 2010)<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp quan sát phỏng vấn: nhằm tìm hiểu tình hình sản xuất thực tế tại<br /> công ty với mục đích có cách nhìn khách quan chính xác và thu nhập số liệu thích hợp.<br /> Phương pháp điều tra thu thập số liệu: bằng cách ghi chép số liệu trên sổ sách<br /> tại hợp tác xã.<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Liễu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Phương pháp chứng từ: kế toán thông tin và kiểm soát từng nghiệp vụ kế toán<br /> phát sinh theo mẫu quy định theo thời gian và địa điểm phát sinh nghiệp vụ làm căn cứ<br /> ghi sổ kế toán nhằm xử lý số liệu thu nhận được.<br /> Phương pháp tính giá: phương pháp thông tin và kiểm tra sự hình thành phát<br /> sinh chi phí có liên quan đến từng loại vật tư, sản phẩm và dịch vụ.<br /> Phương pháp thống kê: là quy trình nghiên cứu đánh giá quy trình hoạt động<br /> kinh doanh ở công ty trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả<br /> sản xuất kinh doanh ở hợp tác xã nhằm đánh giá tình hình kinh doanh.<br /> <br /> uế<br /> <br /> Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp chi tiết so<br /> sánh và một số phương pháp khác.<br /> <br /> H<br /> <br /> * Đề tài gồm phần 2 phần trong đó:<br /> Phần I: Phần mở đầu<br /> <br /> tế<br /> <br /> Phần II: Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> h<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định<br /> <br /> in<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết<br /> <br /> cK<br /> <br /> quả kinh doanh tại Hợp tác xã Hương Thọ.<br /> <br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế<br /> toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã Hương Thọ.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> Phần III: Kết luận và kiến nghị.<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Liễu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ<br /> VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> 1.1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt<br /> động kinh doanh<br /> 1.1.1. Khái niệm của KTTT và XĐKQHĐKD<br /> Tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ là một trong những yếu tố quan<br /> <br /> uế<br /> <br /> trọng có tính quyết đinh sự tồn tại và phát triển của một công ty. Trong thời buổi kinh<br /> <br /> H<br /> <br /> tế thị trường hiện nay, ngoài hoạt động mang tính chất kinh doanh ít nhiều liên quan<br /> đến lợi nhuận thì tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của sản xuất ảnh hưởng trực tiếp<br /> <br /> tế<br /> <br /> đến doanh thu của công ty, vì vậy tiêu thụ sản phẩm là vấn đề mà mọi công ty đều<br /> quan tâm. Từ đó trong thời gian thực tập tại HTX em đã tìm hiểu và chọn đề tài "Kế<br /> <br /> h<br /> <br /> toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại HTX".<br /> <br /> in<br /> <br /> Tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hóa, chuyển đổi vốn<br /> công ty từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ, hàng hóa được xác định là tiêu thụ<br /> <br /> cK<br /> <br /> khi đã chuyển giao hay cung cấp cho khách hàng được họ thanh toán hoặc chấp nhận<br /> thanh toán. Trong quá trình tiêu thụ kế toán phải theo dõi hàng hóa xuất bán và thanh<br /> <br /> họ<br /> <br /> toán với người mua tính chính xác của các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch<br /> vụ, trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, các<br /> khoản thuế để xác định doanh thu thuần và cuối cùng để xác định lãi (lỗ) về tiêu thụ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> sản phẩm.<br /> <br />  Hàng hóa: là một loại vật tư có hình thái vật chất hay không có hình thái vật<br /> <br /> chất mà công ty mua về với mục đích bán ra đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng hay<br /> xuất khẩu.<br />  Tiêu thụ: là giai đoạn cuối trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty<br /> thực hiện chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, công<br /> ty thu được tiền.<br />  Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của công ty thu được trong kỳ<br /> phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty góp phần làm tăng vốn chủ<br /> sở hữu.<br /> SVTH: Võ Thị Liễu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br />  Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản<br /> giảm trừ doanh thu.<br />  Chi phí: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các chi phí trực tiếp, chi phí gián<br /> tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ.<br />  Xác định kết quả kinh doanh: nhằm đánh giá tình hình kinh doanh của công ty.<br /> 1.1.2. Vai trò của KTTT và XĐKQHĐKD:<br /> - Tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát<br /> triển của toàn công ty trên cơ sở tạo đầu ra cho sản phẩm tạo doanh thu, trang trải chi<br /> <br /> uế<br /> <br /> phí trong quá trình kinh doanh và góp phần tích lũy để mở rộng hoạt động công ty.Nó<br /> có vai trò không chỉ với công ty mà còn với sự phát triển chung toàn bộ nền kinh tế<br /> <br /> H<br /> <br /> nhằm hài hòa 3 lợi ích:<br /> <br /> + Lợi ích của nhà nước thông qua các khoản thuế và lệ phí.<br /> <br /> tế<br /> <br /> + Lợi ích của công ty thông qua lợi nhuận.<br /> <br /> + Lợi ích của người lao động thông qua tiền lương và các khoản ưu đãi.<br /> <br /> h<br /> <br /> Và đối với nền kinh tế thì việc thực hiện tốt khâu tiêu thụ là điều kiện kết hợp<br /> <br /> in<br /> <br /> chặt chẽ giữa lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ, thực hiện chu chuyển tiền mặt<br /> <br /> cK<br /> <br /> tạo sự ổn định và củng cố giá trị đồng tiền là điều kiện để ổn định và nâng cao đời<br /> sống của người lao động và của toàn xã hội.<br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của KTTT và XĐKQHĐKD:<br /> <br /> họ<br /> <br /> Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa vô cùng<br /> quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Vì vậy để quản lý tốt việc tiêu<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> thụ và xác định kết quả kinh doanh cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau:<br /> - Ghi chép và phản ánh chính xác kịp thời tình hình tiêu thụ của công ty về cả<br /> <br /> số lượng và chất lượng theo giá trị, giá trị hàng hóa là giá nhập kho hay giá vốn hàng<br /> hóa đem bán.<br /> <br /> - Theo dõi, phản ánh và giám sát chặt chẽ quá trình bán hang ghi chép đầy đủ<br /> kịp thời các khoản. Tính toán xác định chính xác kết quả, xác định đúng thuế GTGT<br /> đầu ra (đầu vào).<br /> - Phản ánh chính xác doanh thu chi phí từ đó xác định chính xác kết quả hoạt<br /> động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác.<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Liễu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> - Cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ phận liên quan trên cơ sở đó có những<br /> biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh, định kỳ tiến hành phân<br /> tích đối với hoạt động bán hàng để thực hiện tốt nhiệm vụ.<br /> 1.2. Phương pháp tiêu thụ và thanh toán:<br /> 1.2.1. Khái quát về tiêu thụ hàng hóa:<br /> 1.2.1.1. Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa:<br /> Tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hóa, là để chuyển hóa<br /> vốn của công ty từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Hàng hóa của công ty được<br /> <br /> uế<br /> <br /> xác định là tiêu thụ khi công ty đã chuyển giao hàng hóa hay cung cấp dịch vụ cho<br /> khách hàng, đã được khách hàng thanh toán hay chấp nhận thanh toán.<br /> <br /> H<br /> <br /> + Quá trình tiêu thụ hàng hóa: là quá trình mà công ty chuyển giao sản phẩm,<br /> dịch vụ do mình sản xuất ra cho khách hàng và thu được tiền bán hàng.<br /> <br /> tế<br /> <br /> + Doanh thu bán hàng: là toàn bộ số tiền được hoặc sẽ thu từ các giao dịch và<br /> từ các nghiệp vụ phát sinh doanh thu.<br /> <br /> h<br /> <br /> + Doanh thu thuần: là khoản DTBH sau khi đã trừ các khoản giảm doanh thu:<br /> <br /> in<br /> <br /> thuế TTDB, thuế xuất nhập khẩu, chiết khấu thương mại...<br /> <br /> cK<br /> <br /> + Giá vốn hàng bán: là giá thực tế xuất kho của sản phẩm bán ra hoặc là giá<br /> thực tế dịch vụ hoàn thành đã xác định tiêu thụ và các khoản khác.<br /> + Chi phí tài chính: gồm các khoản chi phí hay các khoản lỗ liên quan đến hoạt<br /> <br /> họ<br /> <br /> động đầu tư tài chính, chi phí và các khoản lập dự phòng giảm giá.<br /> + Doanh thu hoạt động tài chính: phản ánh số chênh lệch doanh thu thuần.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> + Chi phí bán hàng: phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa.<br /> + Chi phí quản lý của công ty: liên quan đến hoạt động quản lý công ty.<br /> + Chi phí khác: phát sinh do các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt đông của công ty.<br /> + Chiết khấu thương mại: là số tiền tính trên tổng số doanh thu trả cho khách<br /> <br /> hàng, gồm: CKTM và CKTT.<br /> + Giảm giá hàng bán: là số tiền người bán giảm trừ cho người mua trên giá bán<br /> đã thõa thuận cho hàng bán kém phẩm chất, chất lượng, không đúng quy cách, giao<br /> hàng không đúng thời hạn trong hợp đồng...<br /> + Hàng bán bị trả lại: là sản phẩm, hàng hóa công ty đã xác định tiêu thụ nhưng<br /> bị khách hàng trả lại do vi phạm cam kết trong hợp đồng như: hàng kém phẩm chất,<br /> sai quy cách, chủng loại...<br /> SVTH: Võ Thị Liễu<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản