Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Bắc Trung Nam

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
16
lượt xem
3
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Bắc Trung Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu và XĐKQKD trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại Công ty Cổ phần Bắc Trung Nam; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Bắc Trung Nam

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1.1 ) Lý do lựa chọn đề tài.<br /> Trong cơ chế mới với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự<br /> chủ trong các doanh nghiệp phải ngày một cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động<br /> sáng tạo trong kinh doanh, tự chịu trách nhiệm với kết quả kinh doanh của mình, bảo<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là phải kinh doanh có lãi. Muốn vậy, các<br /> <br /> -H<br /> <br /> doanh nghiệp phải nhận thức rõ vị trí của khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, nhất là đối<br /> với các doanh nghiệp thương mại, nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp tạo ra doanh thu bù đắp các chi phí đã bỏ ra. Bên<br /> cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng<br /> <br /> H<br /> <br /> đắn và chính xác kết quả kinh doanh cũng rất quan trọng. Vấn đề đặt ra là phải quản lý<br /> <br /> IN<br /> <br /> công tác doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh như thế nào để đạt hiệu<br /> <br /> K<br /> <br /> quả cao nhất. Do đó bên cạnh các công cụ quản lý chung, kế toán cũng là một công cụ<br /> hữu hiệu, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> kinh doanh là rất cần thiết. Trên thực tế, công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác<br /> <br /> IH<br /> <br /> định kết quả kinh doanh cũng đứng trước nhu cầu cần phải được nghiên cứu và hoàn<br /> thiện cả về mặt lý luận và thực tiễn, giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> chính xác nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết<br /> <br /> G<br /> <br /> quả kinh doanh, vận dụng lý thuyết đã học tập và nghiên cứu tại trường, kết hợp với<br /> <br /> N<br /> <br /> thực tế thu nhận được trong quá trình thực tập tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> CP Bắc Trung Nam, tôi đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh<br /> <br /> TR<br /> <br /> doanh ” để nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.<br /> Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Bắc Trung Nam, được sự hướng dẫn<br /> <br /> tận tình của thầy giáo Hồ Phan Minh Đức và sự chỉ bảo nhiệt tình của các cán bộ<br /> phòng Tài chính - Kế toán, em đã phần nào nắm bắt được tình hình kinh doanh và<br /> công tác kế toán tại Công ty CP Bắc Trung Nam và hoàn thành chuyên đề thực tập tốt<br /> nghiệp tại Công ty.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.2) Mục tiêu nghiên cứu.<br /> - Tổng hợp những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu và XĐKQKD trong các đơn<br /> vị sản xuất kinh doanh.<br /> - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại Công ty Cổ<br /> phần Bắc Trung Nam.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> - Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu<br /> <br /> U<br /> <br /> và XĐKQKD tại Công ty.<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.3) Phương pháp nghiên cứu:<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn chỉnh đề tài tôi đã sử dụng một số<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> phương pháp nghiên cứu như sau:<br /> <br /> H<br /> <br /> - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tiến hành tìm hiểu những tài liệu liên quan đến<br /> <br /> IN<br /> <br /> kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ở thư viện, internet, giáo trình của<br /> thầy cô giáo trình nhà trường…Từ đó hệ thống lại và đi sâu vào tìm hiểu kế toán<br /> <br /> K<br /> <br /> doanh thu và xác đinh kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tại đơn vị thực tập.<br /> <br /> C<br /> <br /> - Phương pháp quan sát, phỏng vấn: Quan sát công việc hàng ngày của các nhân<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> viên kế toán, phỏng vấn các nhân viên kế toán những vấn đề liên quan đến kế toán<br /> <br /> IH<br /> <br /> doanh thu và XĐKQKD tại Công ty.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> - Phương pháp phân tích, so sánh: Dựa trên số liệu thu thập được tại Công ty để tiến<br /> <br /> Đ<br /> <br /> hành phân tích, so sánh các số liệu nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu.<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.4) Giới hạn phạm vi nghiên cứu.<br /> <br /> N<br /> <br /> - Chuyên đề này tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> + Đánh giá những nét tổng quan về quá trình hình thành phát triển, đặc điểm hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả kinh doanh của Công ty trong 2 năm<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2009- 2010<br /> <br /> + Công ty Cổ phần Bắc Trung Nam hiện là nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Thanh<br /> <br /> Hóa. Công ty kinh doanh nhiều loại hình như : taxi, thương mại, dịch vụ ăn<br /> uống…Trong đề tài tôi chỉ nghiên cứu kế toán doanh thu và XĐKQKD của hoạt động<br /> kinh doanh thương mại.<br /> - Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 17/1/2011 đến ngày 1/5/2011.<br /> - Địa điểm nghiên cứu: Công ty Cổ phần Bắc Trung Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.5 ) Kết cấu của chuyên đề.<br /> Chuyên đề gồm có 3 phần:<br /> Phần 1: Đặt vấn đề<br /> Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và XĐKQKD<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại công<br /> <br /> U<br /> <br /> ty cổ phần Bắc Trung Nam<br /> <br /> -H<br /> <br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán<br /> doanh thu và XĐKQKD tại Công ty.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Phần 3: Kết luận và kiến nghị<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> 1.1 ) Khái niệm về doanh thu và XĐKQKD.<br /> 1.1.1) Khái niệm:<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Doanh thu (DT) là tổng các lợi ích kinh tế mà DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh<br /> <br /> U<br /> <br /> từ các hoạt động SXKD thông thường của DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.<br /> <br /> -H<br /> <br /> (Nguồn: Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác, Chuẩn mực kế toán Việt<br /> Nam).<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> - Điều kiện ghi nhận doanh thu.<br /> <br /> H<br /> <br /> Theo chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác, DT bán hàng được ghi nhận khi<br /> <br /> IN<br /> <br /> thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau:<br /> <br /> sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.<br /> <br /> K<br /> <br /> + DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn gắn liền với quyền sở hữu<br /> <br /> IH<br /> <br /> hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> + DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa<br /> <br /> + DT được xác định tương đối chắc chắn.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> + DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.<br /> + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> a) Tài khoản (TK) sử dụng:<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Hạch toán DT bán hàng, DN sử dụng các tài khoản cơ bản sau:<br /> <br /> TR<br /> <br /> TK 511: DT bán hàng và cung cấp dịch vụ.<br /> TK 512: DT bán hàng nội bộ.<br /> <br /> b) Nguyên tắc hạch toán.<br /> - Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo<br /> phương pháp khấu trừ thuế, DT bán hàng được phản ánh theo số tiền bán hàng chưa<br /> có thuế GTGT.<br /> <br /> 4<br /> <br /> -<br /> <br /> Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu<br /> <br /> thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì DT bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng<br /> giá trị thanh toán.<br /> -<br /> <br /> Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi<br /> <br /> nhận doanh thu bán hàng theo giá trả ngay và ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện<br /> <br /> Ế<br /> <br /> về phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> doanh thu được xác nhận.<br /> <br /> - Những sản phẩm, hàng hóa được xác định là tiêu thụ nhưng vì lý do về chất lượng,<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> về quy cách kỹ thuật, người mua từ chối thanh toán gửi trả lại người bán hoặc yêu cầu<br /> giảm giá và được DN chấp nhận hoặc người mua hàng với khối lượng lớn được chiết<br /> <br /> H<br /> <br /> khấu thương mại thì các khoản giảm trừ DT bán hàng này được theo dõi riêng biệt<br /> <br /> K<br /> <br /> TK 521- Chiết khấu thương mại (CKTM).<br /> <br /> IN<br /> <br /> trên các TK531- Hàng bán bị trả lại (HBBTL), TK 532- Giảm giá hàng bán (GGHB),<br /> <br /> C<br /> <br /> c) Phương pháp hạch toán:<br /> <br /> TK 511,512<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> TK 333<br /> <br /> IH<br /> <br /> Thuế TTĐB,XK<br /> <br /> TK 111,112,131<br /> DT bán hàng và CCDV<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> phải nộp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TK 531,532,521<br /> <br /> G<br /> <br /> K/C HB bị trả lại, GGHB,<br /> <br /> Thuế<br /> GTGT đầu ra phải nộp<br /> <br /> N<br /> <br /> K/C CKTM<br /> <br /> TK 3331<br /> <br /> K/C DT bán hàng, CCDV<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> TK 911<br /> <br /> Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp DV<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản