intTypePromotion=1

Chuyên đề tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện

Chia sẻ: Conan Edowa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:69

0
129
lượt xem
26
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Chuyên đề tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện trình bày về thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính; nhận xét và các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện

 1. Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................54.....2               DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................3                                                                                                                            .............3                       DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU........................................................4 LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................1 1.1Khái quát về  tổ  chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do công ty  TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện...............................................3 Thiết kế chương trình kiểm toán..................................................................................9 Thực hiện kiểm toán...................................................................................................10 Kết thúc kiểm toán......................................................................................................11 1.1.2 Tổ chức các phần hành trong kiểm toán và mối quan hệ  giữa các phần hành  trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán DCPA thực hiện................13 3............................................................................................................................................19 Các mẫu cần chọn...............................................................................................................19 4............................................................................................................................................20 Thời gian thực hiện kiểm toán............................................................................................20 1.3.1 Kế  hoạch kiểm toán tổng quát và chương trình kiểm toán khoản mục phải   thu khách hàng đối với công ty ABC..........................................................................22 1.3.1 Kế hoạch kiểm toán tổng quát tại ABC ..........................................................23 Phối hợp, chỉ đạo giám sát và kiểm tra:.............................................................................28 1.3.2 Thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng...........29 1.3.3 Thực hiện chương trình kiểm toán trong kiểm toán khoản mục nợ  phải thu   khách hàng tại công ty khách hàng ABC.....................................................................35 To:    DCPA AUDITING AND CONSULTING COMPANY ......................43 1.3.4 Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán...................................................48 Thứ nhất, về chương trình kiểm toán mẫu........................................................................52  Thứ nhất, về chương trình kiểm toán mẫu.......................................................................55 Thứ hai, phương pháp đánh giá HTKSNB..........................................................................55 Hồ Ánh Dương                                                        Lớp: kiểm toán – 48C
 2. Chuyên đề tốt nghiệp Thứ ba, trong thực hiện thủ tục phân tích..................................................................55 2.2   Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu   khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH.................56 kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện.........................................................56 2.2.2. Hoàn thiện thủ tục phân tích.............................................................................57 2.2.3. Hoàn thiện chọn mẫu trong kiểm tra chi tiết...................................................58 TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................54 Hồ Ánh Dương                                                        Lớp: kiểm toán – 48C
 3. Chuyên đề tốt nghiệp               DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KTV Kiểm toán viên BCTC Báo cáo tài chính DCPA Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DCPA HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ TNHH Trách nhiệm hữu hạn Hồ Ánh Dương                                                        Lớp: kiểm toán – 48C
 4. Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................54.....2               DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.........................................................................3                                                                                                                            .............3                       DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU........................................................4 LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................1 1.1Khái quát về  tổ  chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do công ty  TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện...............................................3 Thiết kế chương trình kiểm toán..................................................................................9 Thực hiện kiểm toán...................................................................................................10 Kết thúc kiểm toán......................................................................................................11 1.1.2 Tổ chức các phần hành trong kiểm toán và mối quan hệ  giữa các phần hành  trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán DCPA thực hiện................13 1.2.2.1 Các công việc thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch..........................16 Bảng 1: Chương trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng.................................17 3............................................................................................................................................19 Các mẫu cần chọn...............................................................................................................19 4............................................................................................................................................20 Thời gian thực hiện kiểm toán............................................................................................20 1.2.2.4  Mối quan hệ giữa kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng với  các khoản mục khác trong quy trình kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán  DCPA thực hiện....................................................................................................21 1.3.1 Kế  hoạch kiểm toán tổng quát và chương trình kiểm toán khoản mục phải   thu khách hàng đối với công ty ABC..........................................................................22 1.3.1 Kế hoạch kiểm toán tổng quát tại ABC ..........................................................23 Phối hợp, chỉ đạo giám sát và kiểm tra:.............................................................................28 1.3.2 Thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng...........29 1.3.3 Thực hiện chương trình kiểm toán trong kiểm toán khoản mục nợ  phải thu   khách hàng tại công ty khách hàng ABC.....................................................................35 To:    DCPA AUDITING AND CONSULTING COMPANY ......................43 1.3.4 Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán...................................................48 Thứ nhất, về chương trình kiểm toán mẫu........................................................................52 Hồ Ánh Dương                                                        Lớp: kiểm toán – 48C
 5. Chuyên đề tốt nghiệp  Thứ nhất, về chương trình kiểm toán mẫu.......................................................................55 Thứ hai, phương pháp đánh giá HTKSNB..........................................................................55 Thứ ba, trong thực hiện thủ tục phân tích..................................................................55 2.2   Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu   khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH.................56 kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện.........................................................56 2.2.2. Hoàn thiện thủ tục phân tích.............................................................................57 2.2.3. Hoàn thiện chọn mẫu trong kiểm tra chi tiết...................................................58           Bảng   13:  Trang   kết   luận   kiểm  toán..............................................41 Hồ Ánh Dương                                                        Lớp: kiểm toán – 48C
 6. Chuyên đề tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU              Với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ công cụ quản lý kinh  tế, kiểm toán ngày càng trở  nên hết sức quan trọng và cần thiết không chỉ  đối với các cơ  quan quản lý chức năng của nhà nước, mà còn đối với các   nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Những thông tin do kiểm toán  cung cấp sẽ  là những căn cứ  đáng tin cậy giúp cho Nhà Nước nhìn nhận,   đánh giá, xử lý đúng đắn các vấn đề kinh tế nảy sinh, đồng thời làm cơ sở  cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý khi đưa ra quyết định kinh doanh mới.         Trong đó, kiểm toán báo cáo tài chính là một loại hình đặc trưng nhất  của kiểm   toán. Qua  những  thông  tin mà  quá trình kiểm  toán thu  được,   chúng ta có thể biết được tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như  tình hình   nợ, thanh toán nợ của công ty. Với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về  các bảng khai tài chính, kiểm toán BCTC không chỉ có chức năng xác minh  tính trung thực của các thông tin trên BCTC mà còn giúp các nhà đầu tư, nhà  quản lý ra các quyết định phù hợp.  Đặc biệt, nợ phải thu khách hàng là một khoản mục lớn trên BCĐKT.  Nên nó rất quan trọng trong quá trình kiểm toán. Nó cho chúng ta biết về tình  hình tài chính của công ty, khả năng thanh toán, cũng như tình hình chiếm dụng  vốn của công ty. Để từ đó có thể đưa ra quyết định công ty làm ăn có hiệu quả  hay không. Nhận thấy được tầm quan trọng của khoản mục nợ phải thu khách  hàng như thế nên trong quá trình thực tập tại công ty TNHH kiểm toán và tư  vấn DCPA em đã chọn đề tài: “ Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu   khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện’’. Hồ Ánh Dương                                                1         Lớp: kiểm toán – 48C
 7. Chuyên đề tốt nghiệp   Ngoài phần mở  đầu và phần kết luận, báo cáo chuyên đề  thực  tập cuối khóa của em gồm 2 chương:  Chương 1:  Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục nợ  phải thu   khách hàng trong  kiểm toán báo cáo tài chính do công ty   TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện. Chương 2:  Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán   khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo   tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực   hiện.  Em xin chân thành cảm  ơn TS. Phan Trung Kiên cùng toàn thể cán bộ  công nhân viên trong công ty đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình em hoàn   thành bản báo cáo này. Do điều kiện thời gian cũng như  trình độ  nhận thức còn hạn chế  nên  bài viết của em sẽ  không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận   được sự  đóng góp của thầy giáo cũng như  tập thể  cán bộ  công nhân viên  trong công ty. Em xin chân thành cảm ơn! Hồ Ánh Dương                                                2         Lớp: kiểm toán – 48C
 8. Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1  THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC  NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG  KIỂM TOÁN  BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN  VÀ TƯ VẤN DCPA THỰC HIỆN 1.1 Khái quát về  tổ  chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do  công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện 1.1.1 Tổ chức cuộc kiểm toán tại công ty kiểm toán DCPA Cũng như các công ty kiểm toán khác, cuộc kiểm toán của công ty TNHH  kiểm toán DCPA cũng bao gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán Giai đoạn thực hiện kiểm toán Giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán Quy trình kiểm toán được bắt đầu từ khi hai bên ký kết hợp đồng kiểm  toán. Đầu tiên, công ty tiến hành gửi thư  chào hàng tới các công ty khách  hàng.  Thông qua Thư  mời kiểm toán, khách hàng có thể  nắm bắt được  những thông tin ban đầu về  Công ty như  địa chỉ, điện thoại liên lạc, các   loại hình dịch vụ cung cấp, phương pháp làm việc, giá phí và một số thông   tin khác liên quan đến uy tín thương hiệu của DCPA. Sau khi được khách  hàng liên hệ để chuẩn bị ký kết hợp đồng kiểm toán, ban giám đốc công ty   tiến hành đánh giá khái quát tình hình kinh doanh của công ty. Ở giai đoạn   này, các KTV tiến hành tìm hiểu về loại hình kinh doanh, HTKSNB, phạm   vi kiểm toán, thời gian kiểm toán,… của công ty khách hàng. Qua đó ban   Hồ Ánh Dương                                                3         Lớp: kiểm toán – 48C
 9. Chuyên đề tốt nghiệp giám đốc của DCPA đánh giá khả năng thu thập bằng chứng kiểm toán của   công ty khách hàng. Sau khi thực hiện các công việc trên, nếu xét thấy có   thể  chấp nhận hợp đồng kiểm toán được thì ban giám đốc công ty tiến  hành ký kết hợp đồng kiểm toán. Trong hợp đồng kiểm toán ghi rõ quyền  và nghĩa vụ của hai bên. Trong hợp đồng ghi rỏ dịch vụ mà Công ty sẽ cung   cấp cho khách hàng, thời gian thực hiện dịch vụ, thời điểm phát hành báo  cáo và thư quản lý (nếu có), phương thức phát hành Báo cáo, giá phí …Về  phía khách hàng, thì quy định rõ trách nhiệm của Công ty khách hàng là phải   cung cấp đầy đủ  các tài liệu kế  toán liên quan đến cuộc kiểm toán, thời  hạn và phương thức thanh toán phí dịch vụ cho DCPA, và một số nội dung  khác.  Sau đó, ban giám đốc công ty tiến hành bố  trí nhân sự  cho cuộc kiểm   toán,  Việc lựa chọn nhân sự  cho cuộc kiểm toán được thực hiện nhằm  đảm bảo tuân theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và đảm  bảo cuộc kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả  nhất. Trên cơ  sở  đó, ban giám đốc công ty lựa chọn nhóm kiểm toán phù hợp với yêu cầu   của hợp đồng kiểm toán. Các thành viên trong nhóm kiểm toán phải đủ tiêu   chuẩn về các điều kiện sau: ­   KTV có  kiến  thức,  kinh nghiệm  về   ngành nghề   kinh doanh  của  khách hàng nói chung và khoản mục mà họ trực tiếp thực hiện nói riêng. ­ Nhóm kiểm toán có những người có khả năng giám sát, quản lý nhân  viên mới một cách chặt chẽ. ­ Trong quá trình kiểm toán một khách hàng, công ty kiểm toán cần  tránh thay đổi KTV của khách hàng đó. Sở dĩ như vậy vì qua quá trình kiểm   toán các KTV tích lũy được nhiều kinh nghiệm và giúp họ  có được những  hiểu biết sâu sắc về công ty khách hàng. Qua đó, giúp DCPA có nhiều thuận   Hồ Ánh Dương                                                4         Lớp: kiểm toán – 48C
 10. Chuyên đề tốt nghiệp lợi trong quá trình phân công công việc trong các cuộc kiểm toán tiếp theo.   Để đảm bảo và khẳng định tính độc lập của các cá nhân trước khi tiến  hành cuộc kiểm toán các KTV phải ký vào Bên bản xác nhận tính độc lập.  Điều này thể hiện tính kỹ luật luôn chấp hành luật pháp của công ty và các   KTV trong công ty.  Sau khi ký hợp đồng kiểm toán, các KTV của công ty sẽ tiến hành liên  hệ  với khách hàng và gửi cho khách hàng danh sách tài liệu cần thiết để  phục vụ cho quá trình kiểm toán. Việc làm này nhằm đảm bảo rút gắn thời  gian của cuộc kiểm toán và tiết kiệm chi phí kiểm toán.  Lập kế  hoạch kiểm toán:  Sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán,  KTV bắt đầu tiến hành lập kế  hoạch kiểm toán. Tại DCPA kế  hoạch  kiểm toán do người phụ  trách kiểm toán lập ra và giám đốc là người phê  duyệt kế  hoạch đó. Theo Chuẩn mực kiểm toán số  300 ­ Lập kế  hoạch  kiểm toán, “Kế  hoạch kiểm toán phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán.  Kế hoạch kiểm toán phải được lập một cách thích hợp nhằm đảm bảo bao   quát hết các khía cạnh trọng yếu của cuộc kiểm toán; phát hiện gian lận,  rủi ro và những vấn đề  tiềm  ẩn; và đảm bảo cuộc kiểm toán được hoàn   thành đúng thời hạn. Kế hoạch kiểm toán trợ giúp các kiểm toán viên phân  công công việc cho trợ  lý kiểm toán và phối hợp với KTV và chuyên gia  khác về công việc kiểm toán”. Những vấn đề  chủ  yếu KTV phải xem xét và trình bày trong kế   hoạch kiểm toán  gồm: ­ Tìm hiểu về hoạt động của đơn vị được kiểm toán: + KTV cần tìm hiểu về  các đặc điểm kinh doanh cơ  bản của khách  hàng như: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, những sai   Hồ Ánh Dương                                                5         Lớp: kiểm toán – 48C
 11. Chuyên đề tốt nghiệp phạm dễ phát sinh nhất đối với hoạt động kinh doanh đó,….  + KTV còn cần tìm hiểu thêm về  năng lực quản lý của ban giám đốc.  trong trường hợp này, đối với những khách hàng mà DCPA mới thực hiện   kiểm toán lần đầu thì các KTV của DCPA sẽ tìm hiểu và xem xét một cách  kỹ  lưỡng về  năng lực của ban giám đốc. Còn đối với những khách hàng  quen thuộc của DCPA thì các KTV sẽ  tiến hành một cách nhanh chóng để  tiết kiệm thời gian cho cuộc kiểm toán. Qua đó, làm hạ  giá phí của cuộc   kiểm toán. ­ Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ: +  Các chính sách kế toán mà đơn vị được kiểm toán áp dụng. +  Đánh giá tính hiệu lực của HTKSNB, qua đó tìm ra các phương pháp  tiếp cận kiểm toán đối với HTKSNB.  ­   Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu:  Đánh giá rủi ro và mức trọng yếu có thể  chấp nhận được từ  đó xác  định các công việc cần thiết sẽ  thực hiện để  xác định rủi ro và các công  việc xuyên suốt cuộc kiểm toán. Thông thường các công việc cần làm của  KTV bao gồm: + Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và xác định những vùng  kiểm toán trọng yếu. + Xác định mức trọng yếu cho từng mục tiêu kiểm toán. + Khả  năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của những   năm trước và rút ra từ những gian lận và sai sót phổ biến. + Xác định các nghiệp vụ  và sự  kiện kế  toán phức tạp, bao gồm cả  những ước tính kế toán. + Nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán. +Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với công việc kiểm toán; Hồ Ánh Dương                                                6         Lớp: kiểm toán – 48C
 12. Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá rủi ro: Từ khi được khách hàng đề  nghị  thực hiện kiểm toán thì ngay lập tức   DCPA phải tìm hiểu đến mức độ  rủi ro trong cuộc kiểm toán. Một điều  chắc chắn rằng trong tất cả các cuộc kiểm toán các sai sót, gian lận cũng  như  các rủi ro luôn có thể  xảy ra. Do đó, Trong mọi cuộc kiểm toán KTV   phải luôn chú ý đánh giá mức trọng yếu và rủi ro. Mức rủi ro tùy thuộc vào   từng công ty và được xác định ở các mức: cao, trung bình và thấp. Để  đánh giá mức độ  rủi ro của công ty khách hàng, KTV của DCPA  phải tìm hiểu về  tình hình hoạt động của ban giám đốc, trình độ  của nhân  viên kế toán cũng như tính hiệu lực của HTKSNB trong công ty. Tại DCPA   những thông tin mà các KTV thu thập được về mức độ rủi ro được đưa vào  hồ sơ kiểm toán trong mục 0140 ­ Tìm hiểu về khách hàng. Đánh giá tính trọng yếu: Sau khi đánh giá mức độ rủi ro các KTV của DCPA tiến hành đánh giá  mức độ  trọng yếu trong công ty. Công việc này giúp KTV xác định được  các vấn đề sau: + Giúp các KTV xác định được các thủ  tục kiểm toán cần áp dụng  trong quá trình kiểm toán. + Giúp KTV đánh giá được mức độ  tổn thất trong quá trình ra quyết  định của những người sử dụng thông tin. Do đặc điểm của việc đánh giá tính trọng yếu là tương đối khó khăn,   nên tại DCPA công việc đánh giá tính trọng yếu  được  giao cho những  người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, các KTV của DCPA luôn hết sức lưu ý đến  không chỉ các sai sót, gian lận ở trên khoản mục nợ phải thu khách hàng mà   còn lưu ý đến các khoản mục khác có mối quan hệ với nhau được trình bày  Hồ Ánh Dương                                                7         Lớp: kiểm toán – 48C
 13. Chuyên đề tốt nghiệp trên BCTC. Mặt khác, mức độ  rủi ro cũng như  mức độ  trọng yếu chịu sự  ảnh hưởng của nhiều yếu tố  khác nữa như: pháp luật của nhà nước, lĩnh  vực kinh doanh của công ty,… Tại DCPA, việc đánh giá tính trọng yếu luôn tuân theo một quy định cụ thể: + Đối với công ty đăng ký trên thị trường chứng khoán: những khách hàng  là công ty cổ phần hóa mức độ trọng yếu là 5%­10% của thu nhập sau thuế. + Đối với công ty không đăng ký trên thị trường chứng khoán:   2% tổng tài sản ngắn hạn hoặc vốn chủ sở hữu.  10% lợi nhuận sau thuế.  0,5%­3% doanh thu. Đối với khoản mục nợ  phải thu khách hàng, công việc đánh giá mức   độ trọng yếu là rất quan trọng vì đây là một khoản mục thường chứa nhiều  rủi ro. Do đó, các KTV của DCPA luôn thận trọng mỗi khi thực hiện đánh   giá mức độ trọng yếu của khoản mục này. - Phối hợp, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra: + Các KTV luôn trao đổi các thông tin với khách hàng và trao đổi lẫn   nhau giữa các thành viên trong nhóm kiểm toán. + Trong quá trình kiểm toán các KTV luôn chịu sự  chỉ huy giám sát từ  chủ nhiệm kiểm toán, ban giám đốc công ty và luôn có sự giám sát kiểm tra  lẫn nhau giữa các kiểm toán viên trong công ty. Từ đó làm hạn chế tới mức   tối đa các sai sót có thể xảy ra trong quá trình kiểm toán. + Trong trường hợp cần thiết các KTV có thể có sự giúp đỡ tư vấn của  các chuyên gia bên ngoài công ty. - Ngoài những công việc cần được tiến hành trên trong quá trình kiểm  toán các KTV cũng cần thu thập các thông tin khác về  khách hàng thông qua  Hồ Ánh Dương                                                8         Lớp: kiểm toán – 48C
 14. Chuyên đề tốt nghiệp việc xem xét lại kết quả của cuộc kiểm toán trước và hồ sơ kiểm toán chung,  tiến hành tham quan nhà xưởng, nhận diện các bên liên quan hay các KTV cũng  có thể liên hệ với các KTV tiền nhiệm để có thể có thêm những hiểu biết về  khách hàng.  Đối với quá trình kiểm toán khoản mục nợ  phải thu nói riêng và các  khoản mục khác nói chung, việc thu thập những thông tin trên là vô cùng  quan trọng. Nó  ảnh hưởng trực tiếp đến các công việc mà các KTV cần   làm cũng như có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc kiểm toán. Kết thúc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, ban giám đốc công ty tiến   hành thiết kế chương trình kiểm toán. Thiết kế chương trình kiểm toán Quy trình kiểm toán chung được tiến hành gồm 3 giai đoạn: Thiết kế  chương trình kiểm toán; thực hiện kiểm toán; và Kết luận. Theo IAS 300:   Lập kế  hoạch kiểm toán, “Chương trình kiểm toán là toàn bộ  những chỉ   dẫn cho KTV và trợ  lý kiểm toán tham gia vào công việc kiểm toán và là   phương tiện ghi chép theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kiểm toán”.  Chương trình kiểm toán là những dự  kiến chi tiết về  các công việc  kiểm toán cần thực hiện, thời gian hoàn thành và sự  phân công lao động   của các KTV cũng như  dự  kiến về  những tư  liệu, thông tin liên quan cần   sử dụng và thu thập. Một chương trình kiểm toán thường có các phần: -  Tài liệu khách hàng chuẩn bị + Các tài khoản kế  toán liên quan đến chu trình bán hàng thu tiền, chu   trình tiền lương – nhân viên,… TK Doanh thu 511, TK Nợ phải thu khách   hàng 131, TK Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139, TK Tiền mặt 111, TK   Tiền gửi ngân hàng 112… Hồ Ánh Dương                                                9         Lớp: kiểm toán – 48C
 15. Chuyên đề tốt nghiệp + Chứng từ , tài liệu liên quan đến kiểm toán các khoản mục:  Các tài liệu  ở  bộ  phận kế  toán: số  lượng tiền tồn quỹ, số  hàng tồn  kho, doanh thu thu được trong kỳ kiểm toán, Biểu giá bán, biểu tỉ lệ chiết  khấu, các đơn đặt hàng, hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng; Nhật kí bán   hàng, ….. Tài liệu  ở  bộ  phận kế  toán: Sổ  kế  toán tổng hợp, chi tiết, các hóa   đơn bán hàng; các văn bản phê duyệt bán chịu, bảng kê đối chiếu, các  chứng từ phê chuẩn xóa bỏ nợ  phải thu không thu được, bảng kê trích lập  và hoàn nhập các khoản dự  phòng; báo cáo hàng tháng các nghiệp vụ  bán  hàng, phải thu và thu tiền; Tài liệu  ở  các bộ  phận liên quan: thẻ  kho, biên bản giao nhận, nhật  kí bảo vệ, các biên bản giao nhận sản phẩm hàng hóa. - Thủ tục kiểm toán + Thực hiện thử nghiệm kiểm soát. + Thực hiện thủ tục phân tích. + Thủ tục kiểm toán chi tiết. Chương trình kiểm toán của Công ty được thiết kế  cho từng khoản  mục và Công ty có một chương trình kiểm toán sẵn. Khi tiến hành kiểm  toán, kiểm toán viên thường dựa chủ  yếu vào chương trình kiểm toán đó.  Tuy nhiên, tùy vào đặc điểm   cụ  thể  của từng đối tượng kiểm toán mà  kiểm toán viên có thể bổ sung hoặc thay đổi một phần nào đó của chương  trình kiểm toán cho phù hợp.  Thực hiện kiểm toán Là quá trình sử  dụng các phương pháp kỹ  thuật kiểm toán thích  ứng  đối với từng khoản mục cụ thể để  thu thập bằng chứng kiểm toán. Bằng  Hồ Ánh Dương                                                10         Lớp: kiểm toán – 48C
 16. Chuyên đề tốt nghiệp chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin liên quan do KTV thu thập   được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa vào các thông tin này KTV hình   thành nên ý kiến của mình. Bằng chứng kiểm toán phải đảm bảo hai yêu   cầu đó là tính thích hợp và tính đầy đủ.  Tại DCPA việc thực hiện kiểm  toán được chia ra làm hai giai đoạn: giai đoạn kiểm toán tại công ty khách  hàng và giai đoạn tổng hợp tại văn phòng công ty kiểm toán. Một số công việc trong giai đoạn này là: - Thu thập tài liệu, tiến hành đối chiếu số liệu từ các tài liệu trên. - Tổng hợp số liệu trên sổ cái của đơn vị được kiểm toán. - Phỏng vấn ban giám đốc, bộ  phận kế  toán và các cá nhân có liên  quan. - Kiểm tra ngẫu nhiên một số  nghiệp vụ  nhằm xác minh tính có thật  của thông tin. - Gửi thư xác nhậ tới các đơn vị khách hàng để xác minh tính chính xác  của các số dư trên các sổ. - Tiến hành tổng hợp và có những ý kiến ban đầu về  các thông tin tài  chính trên BCTC. Sau các công việc trên, các KTV thực hiện các phần hành tiến hành họp  và tổng hợp các ý kiến. Cuối cùng các KTV tiến hành lập báo cáo kiểm   toán.  Kết thúc kiểm toán Sau khi tiến hành kiểm toán và đưa ra các phát hiện. KTV tổ chức cuộc   thảo luận với Ban Giám đốc công ty khách hàng để  có thể  bàn bạc về các  bút toán điều chỉnh và tìm được sự  nhất quán giữa hai bên. Báo cáo kiểm  toán sẽ  phụ  thuộc rất nhiều vào việc bên khách hàng có chịu điều chỉnh   Hồ Ánh Dương                                                11         Lớp: kiểm toán – 48C
 17. Chuyên đề tốt nghiệp theo ý kiến của KTV hay không. Sau đó KTV sẽ  tiến hành lập biên bản   cuộc họp. Biên bản cuộc họp này sẽ  là bằng chứng chứng minh cho việc   hoàn thành công việc kiểm toán và được lưu giữ  trong file kiểm toán của  công ty DCPA. Cuối cùng các KTV tiến hành lập báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm   toán thể hiện đánh giá của KTV về sự trung thực của các thông tin tài chính  cũng như sự tuân thủ  các chuẩn mực, hoặc chế  độ  kế  toán hiện hành của  các thông tin được trình bày trong BCTC. Tùy thuộc vào kết quả của cuộc  kiểm toán mà KTV có đưa ra trên báo cáo kiểm toán một trong bốn loại ý   kiến sau: ­ Ý kiến chấp nhận toàn phần: được đưa ra trong trường hợp KTV   cho rằng BCTC phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu  tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán. ­ Ý kiến chấp nhận từng phần: được đưa ra trong trường hợp KTV  cho rằng BCTC chỉ phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng  yếu tình hình tài chính của đơn vị, nếu không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tùy  thuộc mà KTV đã nêu trong báo cáo kiểm toán. ­ Ý kiến từ  chối: được đưa ra trong trường hợp hậu quả  của việc   giới hạn phạm vi kiểm toán là quan trọng hoặc thiếu thông tin liên quan tới  một khối lượng lớn các khoản mục. ­ Ý kiến không chấp nhận:  được   đưa  ra trong trường  hợp  không   thống nhất với ban giám đốc những vấn đề quan trọng. Báo cáo được lập tại văn phòng của công ty kiểm toán. Sau khi lập  xong trưởng nhóm kiểm toán sẽ tiến hành soát xét lại lần cuối báo cáo và  tiến hành gửi cho khách hàng. Ở DCPA, Báo cáo kiểm toán được phát hành  cả tiếng Việt và tiếng Anh, số lượng báo cáo phát hành phụ thuộc vào yêu  Hồ Ánh Dương                                                12         Lớp: kiểm toán – 48C
 18. Chuyên đề tốt nghiệp cầu của khách hàng, trong đó lưu tại DCPA một bộ (cả tiếng Anh và tiếng  việt). Sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, các KTV của công ty luôn giữ liên lạc  với ban giám đốc của công ty khách hàng. Qua đó nắm bắt tình hình của công  ty.  1.1.2 Tổ chức các phần hành trong kiểm toán và mối quan hệ giữa  các phần hành trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán  DCPA thực hiện Tại DCPA công việc thực hiện kiểm toán được chia theo từng khoản  mục. Do đặc điểm trong lĩnh vực kiểm toán, một nghiệp vụ  phát sinh có  thể ảnh hưởng tới cùng lúc nhiều khoản mục. Do đó, trong quá trình kiểm  toán các KTV của DCPA luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Trên cơ  sở  chương trình kiểm toán mẫu đã được xây dựng sẵn các  KTV phụ trách các phần hành sẽ  xây dựng chương trình, kế  hoạch cụ thể  để thực hiện kiểm toán phần hành đó. Ví dụ: Việc tổ  chức phần hành kiểm toán tiền. Cũng như  các khoản  phải thu tiền cũng có  ảnh hưởng rất nhiều tới các khoản mục khác. Tiền  có liên quan đến tiền lương nhân viên, chu trình bán hàng – thu tiền, chu  trình mua hàng thanh toán,… Tại DCPA việc tổ chức kiểm toán khoản mục  tiền được thể hiện qua sơ đồ: Hồ Ánh Dương                                                13         Lớp: kiểm toán – 48C
 19. Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ 1: Mối quan hệ của phần hành tiền và các phần hành  khác  trong kiểm toán BCTC. Tiền Các khoản  Huy động và  Tiền lương nhân viên phải thu hoàn trả vốn Thanh toán tiền  Bán hàng mua hàng Các khoản đầu  Hàng hóa tư khác Cũng tương tự  như  vậy, đối với khoản mực nợ  phải thu khách  hàng. Một nghiệp vụ phải thu phát sinh cũng ảnh hưởng tới rất nhiều các  khoản mục khác. Nó có thể  làm  ảnh hưởng tới tới các khoản mục như  tiền, tiền lương nhân viên, doanh thu của đơn vị, …. Cụ  thể  mối quan hệ  giữa các phần hành được thể hiện qua sơ đồ sau: Hồ Ánh Dương                                                14         Lớp: kiểm toán – 48C
 20. Chuyên đề tốt nghiệp                Sơ đồ 2: Mối quan hệ giữa phần hành nợ phải thu khách hàng  và các phần hành khác trong kiểm toán BCTC. Phải thu khách  Doanh thu bán hàng  hàng Bán Lương chịu Hàng hóa Thanh toán tiền  mua hàng 1.2 Thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách  hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán  DCPA 1.2.1 Khái quát trình tự lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm   toán báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán DCPA Tại các công ty nói chung và DCPA nói riêng kế hoạch kiểm toán được  lập cho từng cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán, giúp KTV thu thập được  Hồ Ánh Dương                                                15         Lớp: kiểm toán – 48C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản