intTypePromotion=3

Chuyên đề tốt nghiệp: Tình hình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Chia sẻ: Phạm Thị Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
108
lượt xem
17
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Tình hình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp: Tình hình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tập trung nghiên cứu về thực trạng hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới ở xã Tam Giang; giải pháp phát triển nông thôn mới ở xã Tam Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Tình hình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

 1. TRƯƠNG ĐAI HOC TÂY NGUYÊN ̀ ̣ ̣ KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐÊ TÔT NGHIÊP ̀ ́ ̣ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ ­ XàHỘI  THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TẠI XàTAM GIANG,  HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK Sinh viên : Trần Trọng Phước Chuyên nganh ̀ : Kinh tế nông nghiệp Khoa hoc ́ ̣ : 2011 ­ 2015
 2. Đắk Lắk,  tháng 06 năm 2015
 3. TRƯƠNG ĐAI HOC TÂY NGUYÊN ̀ ̣ ̣ KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐÊ TÔT NGHIÊP ̀ ́ ̣ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ ­ XàHỘI  THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TẠI XàTAM GIANG,  HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK Sinh viên : Trần Trọng Phước Chuyên nganh ̀ : Kinh tế nông nghiệp Giao viên h ́ ương dân ́ ̃  CN. Ao Xuân Hòa
 4. Đắk Lắk, tháng 06 năm 2015
 5. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình hoàn thành và trong suốt thời gian thực tập tại UBND xã Tam  Giang, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: ­ Các thầy cô giáo trường Đại học Tây Nguyên đã tận tình giảng dạy, trang bị  cho tôi những kiến thức trong suốt thời gian học tập tại trường; ­ Ban lãnh đạo và cán bộ địa chính xã Tam Giang đã gúp đỡ và cung cấp những   thông tin cần thiết để  tôi có thể  hoàn thành chuyên đề  thực tập tốt nghiệp của  mình; ­ Các cô chú, anh chị  đang công tác tại UBND xã Tam Giang đã giúp đỡ  tôi  trong suốt quá trình thực tập tại địa phương; ­ Tôi xin gửi lời cảm  ơn sâu sắc đến thầy Ao Xuân Hòa ­ người đã trực tiếp  hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện;  ­ Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm  ơn chân thành đến gia đình, bạn bè đã động   viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Dù tôi đã cố gắng nhiều nhưng vì thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn  hạn chế nên chuyên đề không tránh được những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự  đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè.                                                        Buôn Ma Thuột, tháng 06 năm 2015   Sinh viên thực hiện                                                       Trần Trọng Phước i
 6. MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠN                                                                                                                 .............................................................................................................     i  MỤC LỤC                                                                                                                      ..................................................................................................................      ii  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT                                                                                    ................................................................................       iv  DANH MỤC BẢNG BIỂU                                                                                            ........................................................................................      v  PHẦN I: MỞ ĐẦU                                                                                                         .....................................................................................................      1  1.1.Lý do chọn đề tài                                                                                                        ....................................................................................................      1  1.2.  Mục tiêu nghiên cứu                                                                                                 .............................................................................................      2  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU                                                  ..............................................      3  2.1.Cơ sở lý luận                                                                                                              ..........................................................................................................      3  2.1.1.Một số khái niệm cơ bản                                                                                        ....................................................................................      3 2.1.2.Vai trò của hạ  tầng KT­XH đối với quá trình CNH­HĐH nông nghiệp, nông    thôn.     3     2.1.3.Nội dung cơ bản của quy hoạch xây dựng nông thôn mới về hạ  tầng kinh tế   xã hội   4   2.2.Cơ sở thực tiễn                                                                                                           .......................................................................................................      7 2.2.1.Những kết quả   đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh    DakLak                                                                                                                              ..........................................................................................................................      7  2.2.2.Các bài học kinh nghiệm                                                                                         .....................................................................................      9  PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                                ............................       11  3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                                           .......................................................................       11  3.1.1.  Đối tượng nghiên cứu                                                                                          ......................................................................................       11  3.1.2.Phạm vi nghiên cứu                                                                                               ...........................................................................................       11  3.2.Đặc điểm địa bàn nghiên cứu                                                                                   ...............................................................................       11  3.2.1.Điều kiện tự nhiên.                                                                                                ............................................................................................       11  3.2.2.Điều kiện kinh tế ­ xã hội                                                                                     .................................................................................       15  3.3.Phương pháp nghiên cứu                                                                                          ......................................................................................       23  3.3.1.Chọn địa bàn nghiên cứu                                                                                        ....................................................................................       23  3.3.2.Phương pháp thu thập thông tin                                                                             .........................................................................       23 ii
 7.  3.3.3.Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu                                                                ............................................................       23  3.3.4.Phương pháp phân tích                                                                                           .......................................................................................       23  3.3.5.Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu:                                                                         .....................................................................       25  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU                                                                        ....................................................................       26 4.1.Đánh giá thực trạng hạ  tầng kinh tế ­ xã hội theo tiêu chí nông thôn mới  ở  xã    Tam Giang                                                                                                                       ...................................................................................................................       26  4.1.1.Thực trạng về giao thông (tiêu chí 1)                                                                    ................................................................       26  4.1.2.Thực trạng về thủy lợi (tiêu chí 2)                                                                        ....................................................................       29  4.1.3.Thực trạng về điện nông thôn (tiêu chí 3)                                                             .........................................................       30  4.1.4.Thực trạng về cơ sở vật chất trường học (tiêu chí 4)                                          ......................................       30  4.1.5.Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 5)                                                                        ....................................................................       35  4.1.6.Chợ nông thôn (tiêu chí 6)                                                                                      ..................................................................................       36  4.1.7.Bưu điện (tiêu chí 7)                                                                                              ..........................................................................................       36  4.1.8.Nhà ở dân cư (tiêu chí 8)                                                                                        ....................................................................................       37  4.2.Giải pháp phát triển nông thôn mới ở xã Tam Giang                                               ...........................................       39  4.2.1.Về giao thông (tiêu chí 1)                                                                                       ...................................................................................       39  4.2.2.Về thủy lợi (tiêu chí 2)                                                                                          ......................................................................................       40  4.2.3.Về điện nông thôn (tiêu chí 3)                                                                               ...........................................................................       40  4.2.4.Về cơ sở vật chất trường học (tiêu chí 4)                                                            ........................................................       40  4.2.5.Về cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 5)                                                                  ..............................................................       40  4.2.6.Về chợ nông thôn (tiêu chí 6)                                                                                ............................................................................       41  4.2.7.Về bưu điện (tiêu chí 7)                                                                                         .....................................................................................       41  4.2.8.Về nhà ở dân cư (tiêu chí 8)                                                                                   ..............................................................................       41  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                    ................................................................       42  5.1.Kết luận                                                                                                                    ................................................................................................................       42  5.2.Kiến nghị                                                                                                                   ...............................................................................................................       43  PHỤ LỤC                                                                                                                      ..................................................................................................................       44  BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA                                                                                         .....................................................................................       44  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                            ........................................................................................       51 iii
 8. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮC NGUYÊN NGHĨA 1 BNNPTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 2 CNH­HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa 3 GTVT Giao thông vận tải 4 KH Kế hoạch 5 KH­HĐNVQS Kế hoạch – hội đồng nghĩa vụ quân sự 6 KT­XH Kinh tế ­ xã hội 7 LĐTĐTLĐ Lao động trong độ tuổi lao động 8 NK Nhân khẩu 9 NTM Nông thôn mới 10 PPV Phiếu phỏng vẩn 11 QL Quốc lộ 12 SX Sản xuất 13 TH Thực hiện 14 THCS Trung học cơ sở 15 UBND Ủy ban nhân dân 16 VH­TT­DL Văn hóa – thể thao ­ du lịch 17 TDTT Thể dục ­ thể thao 18 CT Công trình iv
 9. DANH MỤC BẢNG BIỂU STT NỘI DUNG BẢNG TRANG  Bảng 3.1: Tình hình phát triển diện tích sản lượng một số cây trồng chính                ............       18  Bảng 3.2: Bản tổng hợp các loại vật nuôi chính trên địa bàn xã                                   ...............................       19  Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động xã Tam Giang năm 2013                                 .............................       22  Bảng 3.4: Tổng hợp đánh giá mức độ đạt được 8/19 tiêu chí nông thôn mới               ...........       25  Bảng 4.1: Hiện trạng hệ thống đường giao thông xã Tam Giang                                 .............................       27  Bảng 4.2: Hiện trạng các hồ đập thủy lợi trên địa bàn xã                                             .........................................       29  Bảng 4.3: Hiện trạng nhà ở nông thôn xã Tam Giang                                                    ................................................       37 v
 10. PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ  trương lớn của Đảng và Nhà   nước, là một phần rất quan trọng trong sự  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước, nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào  năm 2020 như Nghị quyết số 26­NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 đã nêu một cách  toàn diện quan điểm của Đảng ta về  xây dựng nông thôn mới. Trên phạm vi cả  nước việc này đang trở  thành một phong trào rộng lớn với nhiều chỉ  thị, văn bản  hướng dẫn của Trung ương Đảng và các Bộ, Ngành, được triển khai một cách rầm   rộ và sâu rộng, hai năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu. Xã Tam Giang là xã nằm trong vùng trồng cây công nghiệp như  cây cà phê,   tiêu..., đặc trưng cho các tỉnh Tây Nguyên. Do đặc điểm của 2 mùa rõ rệt nên vấn   đề  thiếu nước tưới vào mùa khô đang là trở  ngại cho sự  phát triển cây trồng,  ảnh  hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.  Trong những năm  qua, cơ sở  hạ tầng thiết yếu phục vụ  cho đời sống, sản xuất của nhân dân tuy đã  được đầu tư nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, đời sống kinh tế ­ xã hội vẫn còn  nhiều khó khăn, chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế các ngành sản xuất tại địa  phương, chưa đáp  ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông   thôn, chưa đưa sản xuất nông nghiệp ở nông thôn thành sản xuất hàng hóa thật sự.  Thực hiện chủ  trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đã định  hướng phát triển kinh tế các vùng phù hợp, phát triển mạng lưới đô thị nhỏ và vừa,   các thị trấn, các trung tâm dịch vụ hay cụm kinh tế kỹ thuật làm hậu thuẫn thúc đẩy  sản xuất, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho người dân tại địa bàn xã Tam  Giang. Triển khai thực Quyết định số  491/QĐ­TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của  Thủ  tướng Chính phủ  về  xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nông thôn mới, xã  Tam Giang đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết như  xuất phát  điểm của xã thấp, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế, đời sống của  nhân dân còn khó khăn. Để  góp phần công sức vào quá trình xây dựng nông thôn  1
 11. mới ở địa phương, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Tình hình phát triển hạ tầng kinh  tế  ­ xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng,   tỉnh ĐăkLăk” làm chuyên đề tốt nghiệp. 1.2.  Mục tiêu nghiên cứu ­ Thực trạng phát triển hạ  tầng kinh tế  ­ xã hội theo tiêu chí nông thôn mới   của tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk. ­ Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển 8/19 tiêu chí nông thôn mới  tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk. 2
 12. PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản Nông thôn là vùng sinh sống của tập hợp dân cư, trong đó có nhiều nông dân.  Tập hợp này tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường  trong một thể chế chính trị nhất định và chịu ảnh hưởng của các tổ chức khác; phân  biệt với đô thị (Phan Kế Vân, 2010). Phát triển nông thôn là sự  phá triển tổng hợp của tất cả  các hoạt động có   mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố vật chất, kinh tế, công nghệ,   văn hóa, xã hội, thể chế  và môi trường. Nó không thể  tiến hành một cách độc lập  mà phải được đặt trong khuôn khổ của một chiến lược, chương trình phát triển của   quốc gia. Sự  phát triển của các vùng nông thôn sẽ  đóng góp vào sự  nghiệp phát  triển kinh tế nói riêng và sự phát triển chung của cả đất nước. Phát triển nông thôn là một quá trình cải thiện có chủ  ý một cách bền vững  về  kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống   của người dân nông thôn. Quá trình này, trước hết là do chính người dân nông thôn  và có sự  hỗ  trợ  tích cực của Nhà nước và các tổ  chức khác (Tuyết Hoa Niê Kdam  2006). 2.1.2. Vai trò của hạ  tầng KT­XH đối với quá trình CNH­HĐH nông nghiệp,  nông thôn. Hạ tầng KT­XH là nền tảng cho phát triển kinh tế ­ xã hội nông thôn, nói cụ  thể hơn nó là nền tảng cung cấp những yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất và   nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn. Các mục tiêu phát triển KT­XH nông thôn sẽ khó có thể thực hiện được nếu   thiếu một hệ thống hạ tầng kin tế ­ xã hội tương ứng và đồng bộ. Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện vẫn được coi là vấn đề  then chốt,  quyết định sự thành công của quá trình phát triển kinh tế ­ xã hội nói chung và công  cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nói riêng của nhiều quốc gia. Đặc  3
 13. biệt với Việt Nam, một nước có nền sản xuất nông nghiệp làm nền tảng, sự đóng  góp của nông nghiệp, nông thôn vào sự phát triển chung của quốc dân càng to lớn.   Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một quá trình tất yếu cải thiện một cách bền  vững về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Phát triển kinh tế xã hội bao giờ cũng đi đôi với việc đầu tư  cơ sở hạ tầng,   nếu việc đầu tư  đồng bộ  được lên kế  hoạch thì nó sẽ  giúp cho phát triển kinh tế  của vùng bền vững và hiệu quả hơn việc  ưu tiên đầu tư  các công trình hạ  tầng có   tính chất quyết định đến sự  phát triển kinh tế  xã hội sẽ  nhanh tạo ra sức bật cho   toàn xã hội thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn. Các mục tiêu phát triển KT­XH nông thôn sẽ  khó có thể  thực hiện được nếu  thiếu một hệ  thống hạ  tầng kin tế  ­ xã hội tương  ứng và đồng bộ  (Đặng Kim Sơn  2008). 2.1.3. Nội dung cơ  bản của quy hoạch xây dựng nông thôn mới về  hạ  tầng   kinh tế xã hội Ngày 16/4/2009, Thủ  tướng Chính phủ  ký Quyết định số  491/QĐ­TTg, ban  hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới về hạ tầng kinh tế­xã hội bao gồm 8/19   tiêu chí: ­ Tiêu chí số 2: Giao thông ­ Tiêu chí số3: Thủy lợi ­ Tiêu chí số 4: Điện ­ Tiêu chí số 5: Trường học ­ Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa ­ Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn ­ Tiêu chí số 8: Bưu điện ­ Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư nông thôn Các chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển cơ sở  hạ tầng kinh tế ­ xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại xã. Nghị  quyết số 26­NQ/TW ngày 05/08/2008 của Ban chấp hành Trung  Ương  Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 4
 14. Thông báo số 238/TB­TW 7/4/2009 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng về  kết luận của Ban bí thư  về  đề  án Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông   thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 491/QĐ­TTG ngày 16/4/2009 của thủ tướng chính phủ về Ban  hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số  800/QĐ­TTG ngày 04/6/2010 của Thủ  tướng Chính phủ  về  ban hành chương trình MTQG xây dựng Nông Thôn mới; Kế  hoạch số  2114/KH­BCĐ NTM ngày 14/9/2011 của Bộ  Nông nghiệp và  phát triển Nông thôn mới huyện Krông Păc về  việc thực hiện chương trình mục  tiêu mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Eakly giai đoạn 2011­2015; Thông   tư   số   07/2010/TT­BNNPTNT   ngày   08   tháng   02   năm   2010   của   Bộ  Nộng nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông nghiệp   cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Thông báo số  1877/TB–BNN–KTHT, ngày 30/6/2009 của Bộ  Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn  Sinh Hùng tại cuộc họp về xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn  mới. Thông báo số  2183/BNN–KTHT, ngày 24/7/2009 của Bộ  Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn về việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Và các tài liệu khác có liên quan - Bộ   tiêu   chí   Quốc   gia   nông   thôn   mới   ban   hành   kèm   theo   Quyết   định   số  491/QĐ­TTg ngày 16/4/2009 của Thủ  tướng Chính phủ  về  việc ban hành bộ  Tiêu  chí Quốc gia về nông thôn mới; - ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ Quy hoach tông thê phat triên kinh tê xa hôi cua huyên Krông Năng đên năm ́   2010, tầm nhìn 2020; - Quy hoạch phát triển kinh tế  ­ xã hội của tỉnh ĐăkLăk giai đoạn 2010 đến  2020 về nông nghiệp, nông thôn; - QH sử dụng đất xã Tam Giang đên năm 2020; ́ - Đề   án   xây   dựng   nông   thôn   mới  xã   Tam   Giang,   huyện   Krông   Năng,   tỉnh  ĐăkLăk. (giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020); 5
 15. - Báo cáo tóm tắt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới đến  năm 2020 xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk. - Các báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ  kinh tế  – xã hội hàng năm và   phương hướng nhiệm vụ  của các năm tiếp theo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã  Tam Giang. - Các số liệu, tài liệu, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, bản đồ khác có  liên quan. 6
 16. 2.2. Cơ sở thực tiễn 2.2.1. Những kết quả  đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại   tỉnh DakLak - Qua nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây  dựng nông thôn mới (NTM), DakLak đã đạt được những kết quả  bước đầu. Tuy   nhiên, tên thực tế, việc triển khai xây dựng NTM đang gặp nhiều khó khăn, thách  thức. Đến nay, toàn tỉnh có 4 xã đạt 19 tiêu  chí nông thôn mới, trong đó 2 xã Hòa   Thuận, Ea Kao ­ thành phố  Buôn Ma Thuột đã đựợc UBND tỉnh ban hành quyết  đinh công nhận; 02 xã Quản Tiến, huyện CưM’ga và xã Ea Kly, huyện Krông Pắc  đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định; có 17 xã đạt 15 ­ 18 tiêu chí; 56 xã đạt 10   ­ 14 tiêu chí, 67 xã đạt 5­9 tiêu chí; 8 xã đạt 3 ­ 4 tiêu chí nông thôn mới - Không khí thi đua xây dựng NTM lan tỏa rộng khắp trong tỉnh, nhân dân các  địa phương đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, phá bỏ cây cối, hoa màu giải   tỏa mặt bằng… để xây dựng và mở rộng các trục đường giao thông nông thôn, giao   thông nội đồng, kéo điện phục vụ sản xuất. Điển hình như  TP. Buôn Ma Thuột đã   vận động nhân dân tu bổ, cải tạo, nâng cấp 9 tuyến đường giao thông nông thôn, 5  công trình thủy lợi, 4 lớp học, xây dựng 3 hội trường, kéo 10 km đường điện phục   vụ  sinh hoạt, sản xuất; Người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Krông  Pak tự nguyện hiến đất, đóng góp 5,1 tỷ đồng, mở rộng, làm mới 17 km đường giao  thông, xây dựng 1 trường mẫu giáo, 1 hội trường xã… Tại huyện Ea Kar, 11/14 xã   ra quân giải phóng hành lang, mở rộng và làm mới các tuyến đường giao thông nông   thôn với tổng chiều dài 104 km. Người dân tự nguyện hiến 239.660 m2 đất; phá bỏ  1.800 m tường rào, 100 m2 sân bê tông, 30 m2 công trình phụ; gần 10.000 cây cà   phê, điều, cây ăn quả và các loại hoa màu... - Cùng  với   việc   huy   động   sức   dân   trong   xây   dựng  cơ   sở   hạ   tầng,   các   địa  phương cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu   biểu như  TP. Buôn Ma Thuột, các huyện Krông Pak, Cư  Kuin, Krông Buk, Krông   Ana, M’Drak... với những hoạt động: tổ  chức tập huấn chuyển giao kỹ  thuật, xây  dựng các mô hình mẫu như lúa lai, ghép cải tạo cà phê già cỗi, sản xuất cà phê bền   vững, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất rau an toàn, ủ phân vi sinh từ vỏ cà phê, trồng ca  7
 17. cao dưới tán điều, tưới nhỏ  giọt cà phê, nuôi cá lăng thương phẩm, gà sao, ngan  pháp… Các hoạt động trên đã tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ  cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh, tạo giá trị gia tăng cho sản   xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân. - Bên cạnh những kết quả  đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình   xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít vướng mắc, khó khăn. Công tác   triển khai rà soát, đánh giá thực trạng NTM so với Bộ  tiêu chí quốc gia gặp rất   nhiều khó khăn do năng lực cán bộ  cấp xã hạn chế, trong khi các văn bản, sổ  tay   hướng dẫn có nhiều nội dung chưa rõ ràng dẫn đến những nhận định khác nhau   trong đánh giá tiêu chí. Tiến độ  lập quy hoạch rất chậm. Theo kế hoạch, đến hết   30­6­2012 các xã cơ  bản hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM nhưng đến thời  điểm giữa tháng 7 mới chỉ  có 3/15 xã được phê quyệt quy hoạch. Theo đánh giá   chung của các địa phương, chất lượng các quy hoạch xây dựng NTM chưa đạt yêu  cầu, thể  hiện  ở  việc phân tích, xử  lý số  liệu, đánh giá hiện trạng tại các xã chưa   sâu sắc. Nguyên nhân là do nhiều đơn vị  tư  vấn từ  trước đến nay chỉ  thực hiện  nhiệm vụ  lập quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng chứ không có kinh nghiệm trong   lập quy hoạch sử  dụng đất và quy hoạch sản xuất nên các đồ  án chưa thể  hiện  được hết các yêu cầu của quy hoạch xây dựng NTM. Mặt khác, cả  tỉnh chỉ  có 13  đơn vị tư  vấn trong thời gian 6 tháng (từ  tháng 1 đến tháng 6­2012) không thể  bảo   đảm tiến độ lập quy hoạch cho 151 xã. Ngoài ra, trong khi lập đề án xây dựng NTM  cấp xã, một số nơi đặt nặng về xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa chú trọng đến chỉ  tiêu phát triển sản xuất để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; công tác  tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn còn lúng túng, thiếu chủ động, thiếu tính đồng bộ; một   bộ phận cán bộ các cấp và người dân còn trông chờ, ỷ lại, chưa nhận thức rõ vai trò  chủ  thể  của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM; nguồn lực đầu tư  cho  chương trình còn hạn chế... - Để  khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, theo Phó Giám đốc Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Đông, trước hết cần  đẩy mạnh  công tác tuyên truyền để  các cấp, ngành, người dân nhận thức việc xây dựng  NTM là trách nhiệm của cả  hệ thống chính trị, trong đó mỗi người dân đóng vai  8
 18. trò chủ thể từ triển khai thực hi ện đến kiểm tra, giám sát; huy động tổng thể các   nguồn lực đóng góp, đầu tư  xây dựng cơ  sở  hạ  tầng, giao thông, thủy lợi, phát   triển sản xuất. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tỉnh, Văn phòng điều phối tỉnh, các sở,  ngành, địa phương cần phối hợp ch ặt ch ẽ v ới các đơn vị  tư  vấn trong khảo sát,  thẩm định, xây dựng quy hoạch NTM (nongthonmoi.gov.vn, 2013). 2.2.2. Các bài học kinh nghiệm - Tiến hành xây dựng NTM trên địa bàn xã, trước tiên phải làm tốt công tác  tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung,  phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM... để cả  hệ thống chính trị ở cơ sở và người dân hiểu rõ: (1) Đây là chương trình phát triển   kinh tế  ­ xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài trong nông thôn, không phải là một dự  án đầu tư  xây dựng cơ sở  hạ  tầng; (2) Xây dựng NTM phải do cộng đồng dân cư  làm chủ, người dân phải là chủ, làm chủ; huy động nội lực là chính với sự  hỗ  trợ  một phần của Nhà nước thì công cuộc xây dựng NTM mới thành công và bền vững. - Phải coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ  nòng cốt  ở  các   cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. - Giai đoạn đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ từ  tỉnh đến xã  đều lúng túng vì chưa được trang bị  kiến thức về  xây dựng NTM. Sau quá trình   triển khai, họ  đều thấy cần phải được trang bị  những kiến thức cơ  bản về  xây   dựng NTM như: Nội dung, trình tự các bước tiến hành, vai trò chủ thể và cách thức   để  người dân thực sự đóng vai trò chủ  thể; phương pháp xây dựng đề  án; phương  pháp xây dựng và quản lý quy hoạch; cơ  chế  động viên nguồn lực, quản lý tài   chính, quản lý xây dựng cơ  bản trên địa bàn xã; thủ  tục thanh quyết toán... Do đó,  ngay khi bắt tay vào xây dựng NTM cần khẩn trương tập huấn, bồi dưỡng thật kỹ  những nội dung trên cho đội ngũ cán bộ vận hành chương trình từ  tỉnh đến huyện,   nhất là cán bộ cơ sở. - Xây dựng NTM cấp xã phải có cách làm chủ  động, sáng tạo, phù hợp với   điều kiện và đặc điểm của xã, tránh rập khuôn, máy móc. - Kinh nghiệm từ 11 xã điểm đã khẳng định, xây dựng NTM phải dựa theo Bộ  tiêu chí Quốc gia để định hướng hành động và là thước đo để đánh giá kết quả. Tuy   9
 19. nhiên, trong xây dựng đề án và chỉ đạo thực hiện, mỗi địa phương phải căn cứ  vào   đặc điểm, lợi thế  và nhu cầu thiết thực của người dân để  lựa chọn nội dung nào  làm trước, nội dung nào làm sau, mức độ đến đâu cho phù hợp. Phải tạo điều kiện   để mỗi địa phương tự chủ trong xác định nhu cầu thiết thực và việc phân bổ nguồn   lực cũng tập trung ưu tiên hơn cho các nhu cầu thiết thực này. - Đa dạng hoá việc huy động nguồn lực để  xây dựng NTM. Theo phương  châm "Huy động nguồn lực từ  cộng đồng là quyết định, sự  tham gia của doanh   nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết". Thực   tiễn cho thấy, với số vốn từ ngân sách T.Ư  bố  trí cho các xã điểm lúc đầu chiếm   11,9% (300 tỷ đồng), nhưng đã thúc đẩy ngân sách địa phương tham gia và huy động   sự  tham gia của vốn ngoài ngân sách tới 68,5%. Việc sử  dụng nguồn lực vào các  công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám  sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc huy động nguồn lực trong dân  theo nhiều hình thức: Đóng góp trực tiếp bằng công sức, tiền của vào các công trình  cộng đồng, cải tạo nâng cấp nơi  ở, công trình vệ  sinh, cải tạo vườn, ao, sửa sang   cổng ngõ. - Để xây dựng NTM, cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và   huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM  các cấp từ trung  ương, tỉnh, huyện, xã đều phải xây dựng chương trình và quy chế  làm việc, phải phân công mỗi cá nhân, tập thể  chịu trách nhiệm một loại việc và   địa bàn cụ  thể, tăng cường kiểm tra, sơ  kết, tổng kết, thúc đẩy thực hiện chương   trình. Ban Chỉ đạo phải thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đã giao   đối với từng thành viên và các tổ chức đoàn thể. 10
 20. PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1.  Đối tượng nghiên cứu Thực trạng phát triển hạ tầng kinh tế ­ xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại  xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 3.1.2.1. Phạm vi không gian Địa điểm: tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk. 3.1.2.2. Phạm vi thời gian  Thời gian thực hiên đề tài từ : 15/03/2015 – 15/05/2015 Thời gian thu thập số số liệu thứ cấp từ 2012 – 2014 3.1.2.3. Phạm vi nội dung Tập trung vào hạ  tầng kinh tế kỹ thuật bao gồm: giao thông, thuỷ lợi, điện,   chợ  nông thôn, bưu điên… và hạ  tầng văn hoá xã hội: trường học, cơ  sở  vật chất   văn hoá, nhà ở dân cư… theo tiêu chí nông thôn mới của xã từ năm 2011 đến nay và   đề  xuất các giải pháp nhằm phát triển hạ  tầng kinh tế  ­ xã hội theo tiêu chí nông  thôn mới tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk. 3.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.2.1. Điều kiện tự nhiên. 3.2.1.1. Vị trí địa lý Xã Tam Giang nằm phía Đông huyện Krông Năng cách trung tâm huyện Krông   Năng khoảng 10 km, nằm trong khoảng toạ độ địa lý 12°55’44” đến 13°00’32” độ vĩ  bắc và 108°22’30” đến 108°24’42” độ kinh đông, có ranh giới tiếp giáp với các xã như  sau: Phía Bắc giáp xã Ea Tam và xã Phú Lộc. Phía Nam giáp xã Ea Dăh.  Phía Tây giáp thị trấn Krông Năng. Phía Đông giáp xã Ea Púk. 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản