intTypePromotion=1

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013

Chia sẻ: Thanh Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:94

0
338
lượt xem
75
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013 với mục tiêu tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất; đánh giá thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013

 1. 1 MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                                     .................................................................................................................     1  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT                                             .........................................     6  Sơ đồ 3.1 trình tự, thủ tục cấp GCN đất xã Nghĩa Thuận   ...................................                                    9        MỞ ĐẦU                                                                                                                        ....................................................................................................................      9  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ                                                                                ............................................................................     9  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU                                                                                             .........................................................................................       12  3. YÊU CẦU                                                                                                                    ................................................................................................................      12  CHƯƠNG I                                                                                                                 .............................................................................................................       13  TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU                                                  ..............................................       13 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC   GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                                                                                               ...........................................................................................       13 1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC   GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                                                                                               ...........................................................................................       19 1.2.2. Quy định chung về công tác cấp giấy chứng nhận quy ền sử d ụng đất,   quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   ........................................                                         22         1.2.2.1. Một số nguyên tắc cấp GCN   ...................................................................                                                                    22        Cấp GCN là bước xác lập mối quan hệ pháp lý chặt chẽ, đầy đủ  giữa Nhà  nước và người sử dụng; đất, từ đó ngườ i sử dụng đấ t đượ c thự c hiện tốt  nhất các quyền và lợi ích tối đa của mình đượ c pháp luật cho phép. Cấp GCN  lần đầu đượ c thực hiện đối với đất đai trên phạm vi cả nước và đượ c thực   hiện từ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn.   ...............................................................                                                                22        Khi người sử dụng đất hoàn tất việc kê khai đăng ký đất đai ban đầu theo  đúng trình tự thủ tục pháp luật và đượ c các cơ quan Nhà nướ c có thẩm quyền  phê duyệt, người sử dụng đất sẽ đượ c cấp Giây chứng nhận quyền sử dụng   đất.   ..........................................................................................................................                                                                                                                           22        UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức việc đăng ký đất đai cho  người sử dụng đất, xét duyệt và chuẩn bị hồ sơ trình UBND cấp có thẩm   quyền cấp GCN đối với đất thuộc phạm vi quản lý của địa phươ ng.   .............              22        Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài Nguyên và Môi trường  ­ là cơ quan dịch vụ công có chức năng tố chức thực hiện đăng ký sử dụng đất  và biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính và thực hiện thủ tục   hành chính về quản lý, sử dụng đất.   ...................................................................                                                                    22         Điều 3 Nghị định 88/2009/NĐ­CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ nêu rõ:   .....      23       
 2. 2 1. GCN được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và  quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất. Trườ ng hợp  người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trông cây hàng  năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một xã, phườ ng, thị trấn   mà có yêu câu thì được cấp một GCN chung cho các thửa đất đó.   ...................                    23        2. Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác  gắn liền với đất thì GCN đượ c cấp cho từng người sử dụng đấ t, từng chủ sở   hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.   ............................................................                                                             23        3. GCN được cấp cho người đề nghị cấp giấy sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ  tài chính liên quan đến cấp GCN, trừ trường h ợp không phải nộp hoặc đượ c  miễn hoặc đượ c ghi nợ theo quy định của pháp luật; trường hợp Nhà nướ c  cho thuê đất thì GCN đượ c cấp sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng   thuê đất và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đông đã ký.   .....................                      23        1.2.2.2. Giấy ch ứng nh ận Quy ền s ử d ụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản   khác gắn liền với đất   ............................................................................................                                                                                             23        GCN là chứng thư pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người  sử dụng đất nhằm mục đích bảo đảm quyền của người sử dụng đấ t hợp pháp   và quản lý chặt chẽ đượ c quỹ đất.   ......................................................................                                                                       23        Từ ngày 19/10/2009 theo quy định của Nghị định 88/2009/NĐ­CP đượ c gọi là  GCN, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Trình tự, thủ  tục cấp GCN, quyền s ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đượ c quy  định và hướng dãn cụ thể tại Nghị đị nh 88/CP ngày 19/10/2009 của Chính   phủ  . .........................................................................................................................                                                                                                                          23        Tại Điều 6 ­ Nghị định 88/2009/NĐ­CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ quy  định nội dung về cấp GCN, quy ền s ở h ữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với   đất, quy định như sau:   ...........................................................................................                                                                                            23        1. Quốc hiệu, Quốc huy, tên của Giấy chứng nhận "Gi ấy ch ứng nh ận quy ền   sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất";   ...............                24         2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ t;   ....     24         3. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;   .........................................                                          24         4. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;   ...............................                                24         5. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận.   ..............................................                                               24        Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in ấn, phát hành phôi GCNQSD  đất  cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lập và  quản lý sổ theo dõi việc phát hành phôi GCN; trường hợp phát hành cho Phòng  Tài nguyên và Môi trường thì phải gửi thông báo số lượng phôi GCN và số sêri  đã phát hành cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn, kiểm tra vi ệc   quản lý, sử dụng phôi GCN ở các địa phươ ng.   ...................................................                                                    24                                                                                                                                           24 .................................................................................................................................        1.2.2.3. Đối tượng đượ c cấp Giấy chứng nhận quyền sử d ụng đấ t, quyền sở   hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   .........................................................                                                          24       
 3. 3 Theo quy định tại Điều 49 của Luật Đất đai 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)  Nhà nước cấp giấy chứng nhận quy ền s ử d ụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài   sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:   ...............................                                25        1.2.2.4. Điều kiện cấp Giấy chứng nh ận quy ền s ự d ụng đất, quyền sở hữu   nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   ................................................................                                                                 25        Theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Luật Đất đai 2003 (sửa đổi, bổ sung  năm 2009). Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy ền s ự d ụng đất, quyền sở   hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:   ........................................................                                                         26        1.2.2.5. Thẩm quy ền cấp Giấy ch ứng nh ận quy ền s ử d ụng đất, quyền sở hữu   nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   ................................................................                                                                 29        Luật Đất đai quy định cấp nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển  mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thì cấp đó có thẩm quyền cấp GCN. Thẩm  quyền cấp GCN theo quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai 2003( sủa đổi,bổ   sung năm 2009) và Điều 56 của Nghị định số 181/2004/NĐ­CP như sau:   ........         29        a) UBND cấp tỉnh cấp GCN đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, ngườ i Việt Nam   định cư ở nước ngoài tổ chức, cá nhân nướ c ngoài.   ...........................................                                            30        b) UBND cấp huyện cấp GCN cho h ộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,  người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng   đất ở.   ......................................................................................................................                                                                                                                       30        c) UBND cấp tỉnh uy quy ền cho S ở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN cho tổ  chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nướ c ngoài, tổ chức, cá nhân   nước ngoài trong các trường hợp sau:   ..................................................................                                                                   30        ­ Cấp GCN cho người s ử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của  cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chưa đượ c cấp GCN; có quyết đị nh giao  lại đất hoặc hợp đồng thuê đất của Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản  lý khu kinh tế, có văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù  hợp với pháp luật, có kết quả hóa giải tranh chấp đất đai đượ c UBND cấp  tỉnh công nhận, có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc  chia tích hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật, có thỏa thuận  về xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy đị nh  của pháp luật; có quyết định hành chính về việc giải quyết tranh ch ấp đất đai,  khiếu nại, tố cáo về đất đai, có bản án hoặc quyết đị nh của Toa án nhân dân,   quyết định của cơ quan thi hành án đã đượ c thi hành;   ........................................                                         30        ­ Cấp GCN cho người s ử dụng đất thực hiện đăng ký biến động về sử dụng  đất khi hợp thửa, tách thửa mà thửa đất trướ c khi hợp thửa, tách thửa đã đượ c   cấp GCN;   ................................................................................................................                                                                                                                 30         ­ Cấp đổi GCN đã bị ố, nhòe, rách, hư hại hoặc cấp lại GCN do bị m ất;   .......        30        ­ Cấp đổi GCN đối với các loại GCN đã cấp theo pháp luật về đất đai trướ c   ngày 01 tháng 7 năm 2004   .....................................................................................                                                                                      31        1.2.2.6. Trình tự, thủ tục công tác cấp giấy chứng nhận quy ền s ử dụng đất,   quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   .......................................                                        31       
 4. 4 1.3. Cơ sở thực tiễn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sự d ụng đất, quyền   sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   ....................................................                                                     34         1.3.1. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CẤP GCN Ở VIỆT NAM                                   ..............................      34  1.3.2. Tình hình công tác cấp GCN ở thị xã Thái Hòa   .........................................                                          35         1.3.2.1. CÔNG TÁC CẤP GCN CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN                                          .......................................         35  1.3.2.2. CÔNG TÁC CẤP GCN CHO TỔ CHỨC                                                                ............................................................       36  ĐẾN NAY, HẦU HẾT CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XàĐà  ĐƯỢC ĐKĐĐ NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP GCN.                                                              ..........................................................      36  GIỐNG NHƯ CÔNG TÁC CẤP GCN TRÊN CẢ NƯỚC, CÔNG TÁC CẤP GCN TRÊN ĐỊA   BÀN THỊ XàSAU NĂM 2003 CÓ PHẦN THUẬN LỢI HƠN NHƯNG NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ   TRƯỚC ĐÓ ĐỂ LẠI THÌ CÒN NHIỀU, VÌ VẬY ĐÒI HỎI CẦN PHẢI CÓ NHỮNG GIẢI PHÁP   ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC CẤP GCN CỦA THỊ XàTHÁI HÒA NÓI RIÊNG GÓP   PHẦN ĐẨY NHANH CÔNG TÁC CẤP GCN CỦA TỈNH NGHỆ AN NÓI CHUNG                  .................         36  CHƯƠNG II                                                                                                                ............................................................................................................      37  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                      ..................      37  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU                                                                                        ....................................................................................      37  2.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU                                                                                             .........................................................................................      37  2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU                                                                                           .......................................................................................      37 ­ ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN  SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN   ĐỊA BÀN XàNGHĨA THUẬN .                                                                              ..........................................................................       37  2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                                                                                    ................................................................................      38  2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập s ố liệu, tài liệu   ........................................                                         38        Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế ­ xã hội, số liệu quản   lý nhà nước về đất đai và các văn bản có liên quan.   ..........................................                                           38          2.4.2. Phuơng pháp kế thừa   .................................................................................                                                                                  38         2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu   .........................................................................                                                                          38         2.4.4. Phương pháp so sánh   ...................................................................................                                                                                    38         2.4.5. Phương pháp đánh giá   .................................................................................                                                                                  38         CHƯƠNG III                                                                                                              ..........................................................................................................       39  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU                                                                                         .....................................................................................       39  3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XàNGHĨA THUẬN                                                                 .............................................................      39  3.1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ                                                                                                     ..................................................................................................         39   XàNGHĨA THUẬN LÀ XàNẰM Ở PHÍA ĐÔNG NAM CỦA THỊ XàTHÁI HÒA, CÓ TỔNG   DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN LÀ 3.095,28 HA. RANH GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA XàĐƯỢC XÁC   ĐỊNH NHƯ SAU:                                                                                                               ...........................................................................................................       39
 5. 5  ­ PHÍA BẮC GIÁP XàNGHĨA MỸ ­ THỊ XàTHÁI HÒA VÀ XàNGHĨA HỘI – HUYỆN   NGHĨA ĐÀN                                                                                                                 ................................................................................................................         39  ­ PHÍA NAM GIÁP XàQUỲNH CHÂU – HUYỆN QUỲNH LƯU                                        .......................................         39  ­ PHÍA ĐÔNG GIÁP XàQUỲNH THẮNG – HUYỆN QUỲNH LƯU                                    ...................................         39  ­ PHÍA TÂY GIÁP XàNGHĨA LỘC – HUYỆN NGHĨA ĐÀN VÀ XàĐÔNG HIẾU – THỊ Xà  THÁI HÒA                                                                                                                   ..................................................................................................................         39  3.1.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH                                                                                             .........................................................................................       39  XàNGHĨA THUẬN LÀ ĐỊA BÀN THUỘC TRUNG DU MIỀN NÚI , ĐỊA HÌNH KHÔNG BẰNG   PHẲNG. DO KIẾN TẠO CỦA ĐỊA CHẤT CHO NÊN NGHĨA THUẬN CÓ NHỮNG VÙNG ĐẤT   TƯƠNG ĐỐI BẰNG PHẲNG, QUY MÔ DIỆN TÍCH LỚN VÀ TƯƠNG ĐỐI THUẬN LỢI ĐỂ   PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP. ĐỘ CAO CỦA XÃ, ĐIỂM THẤP NHẤT LÀ + 35M SO VỚI MỰC     NƯỚC BIỂN VÀ CAO NHẤT LÀ + 220M SO VỚI MỰC NƯỚC BIỂN                                   ..................................         39  3.1.3. Đặc điểm khí hậu   .......................................................................................                                                                                        40        3.1.3.1 NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ                                                                                        ....................................................................................       40  NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH  HẰNG NĂM LÀ 23,60C, NHIỆT ĐỘ TRUNH BÌNH CAO NHẤT   KHOẢNG THÁNG 4 LÀ 38,50C, NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THẤP NHẤT VÀO KHOẢNG   THÁNG 2 LÀ 11,50C.                                                                                                      ..................................................................................................       40  3.1.3.2 ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ                                                                                            ........................................................................................       40  ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TRUNG BÌNH HẰNG NĂM LÀ 70,80%, THÁNG CÓ ĐỘ ẨM TRUNG   BÌNH CAO NHẤT LÀ THÁNG 2 ĐẠT 88%, TÁNG CÓ ĐỌ ẨM TRUNG BÌNH THẤP NHẤT LÀ   THÁNG 4 ĐẠT 40%.                                                                                                       ...................................................................................................       40  3.1.3.3 LƯỢNG MƯA                                                                                                      ..................................................................................................       40  LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH HẰNG NĂM KHOẢNG 1.157,04MM, PHÂN BỐ ĐỀU TRONG   NĂM TẬP TRUNG NHIỀU NHẤT TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 10 CHIẾM KHOẢNG 80%    TỔNG LƯỢNG MƯA CẢ NĂM                                                                                        .......................................................................................         40  3.1.3.4 CHẾ ĐỘ NẮNG                                                                                                    ................................................................................................       40  3.1.4. Thuỷ văn   ......................................................................................................                                                                                                       41         3.1.5. Các nguồn tài nguyên   ..................................................................................                                                                                   41         3.1.6. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên   .......................................................                                                        42         3.1.6.1.  Thuận lợi   .................................................................................................                                                                                                  42         3.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XàHỘI XàNGHĨA THUẬN                                                       ...................................................      43  3.2.1. Dân số   ..........................................................................................................                                                                                                           43         3.2.2. Lao động    .....................................................................................................                                                                                                      44         3.2.3. Cơ cấu kinh t ế   .............................................................................................                                                                                              45        3.2.4. Hiện trạng c ơ s ở h ạ t ầng k ỹ thu ật   ............................................................                                                             49         3.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT                                                                                     .................................................................................      59  3.3.1. Cơ cấu loại đất và số lượ ng thửa đất   .......................................................                                                        59        3.3.3. Đánh giá tình hình biến động đất đai xã Nghĩa Thuận năm 2011 – 2013                                                                                                                                    64 .................................................................................................................................       
 6. 6  3.4. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ     HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XàNGHĨA THUẬN  ..  68  3.4.1. Trình tự, thủ tục công tác cấp giấy chứng nhận quy ền sử d ụng đất,   quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận.   .....      68                                                                                                                                           72 .................................................................................................................................        3.4.2. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quy ền sử d ụng đất, quyền sở   hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Nghĩa Thuận.   .......        73         3.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CẤP GCN TRÊN ĐỊA BÀN XàNGHĨA THUẬN     ....    86       3.5.1. Kết quả đạt đượ c    .......................................................................................                                                                                        86         3.5.2. Thuận lợi   .....................................................................................................                                                                                                      86         3.5.3. Khó khăn, vướng mắc   .................................................................................                                                                                  87         3.6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH CÔNG TÁC CẤP GCN TRÊN ĐỊA BÀN Xà  NGHĨA THUẬN                                                                                                            ...........................................................................................................         88  ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU TRÊN, TRONG THỜI GIAN TỚI XàNGHĨA THUẬN CẦN PHẢI   NỖ LỰC PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THEO LỘ TRÌNH VÀ KẾ   HOẠCH ĐàĐẶT RA. ĐIỀU ĐÓ CÓ Ý NGHĨA RẤT SÂU XA TRONG VIỆC THỂ HIỆN VAI TRÒ   QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI SAU MỘT THỜI GIAN DÀI BUÔNG LỎNG                                           ..........................................         88  XUẤT PHÁT TỪ YÊU CẦU THỰC TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, TÔI XIN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT MỘT SỐ     BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GCN NHƯ SAU:                                         .....................................      88  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                    ................................................................................      90  2.  KIẾN NGHỊ                                                                                                                ............................................................................................................       91 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ   Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở  GCN hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CT Chỉ thị
 7. 7 CP Chính phủ CV Công Văn NĐ Nghị định QĐ Quyết định TCĐC Tổng Cục Địa Chính TT Thông tư TTg Thủ tướng chính phủ TW Trung ương UBND  Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất CHXHCN  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa HĐND Hội đồng nhân dân UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tôt quốc ĐKĐĐ Đăng kí đất đai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Hiện trạng dân số xã Nghĩa Thuận năm 2013 Bảng 3.2. Tổng hợp hiện trạng kinh tế năm 2013 Bảng 3.3. Diện tích, năng suất và sản lượng các cây trồng chính năm 2013 Bảng 3.4. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Bảng 3.5. Nhà văn hóa các xóm trên địa bàn xã
 8. 8 Bảng 3.6. Sân thể thao các thôn xóm Bảng 3.7. Hệ thống kênh mương trên địa bàn xã Nghĩa Thuận Bảng 3.8.  Hệ thống trạm điện trên địa bàn xã Nghĩa Thuận Bảng 3.9. Hiện trạng sử dụng đất xã Nghĩa Thuận năm 2013 Bảng 3.10 Thống kê số thửa đất xã Nghĩa Thuận Bảng  3.11. Biến động diện tích theo mục đích sự  dụng năm 2013 so với   năm 2012 và năm 2011 Bảng 3.12 Kết quả cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân đối với các loại đất  chính trên địa xã Nghĩa Thuận đến ngày 31/12/2013 Bảng 3.13 Thống kê tình hình cấp GCN sản xuất nông nghiệp cho hộ  gia  đình cá nhân tính đến ngày 31/12/2013 Bảng 3.14 Thống kê tình hình cấp GCN lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân   tính đến ngày 31/12/2013 Bảng 3.15 Thống kê kết quả cấp GCN  ở cho hộ gia đình cá nhân đến ngày  31/12/2013 Bảng 3.16 Thống kê các trường hợp tồn đọng, chưa cấp GCN cho hộ  gia  đình cá nhân đến ngày 31/12 2013 Bảng 3.17 Kết quả cấp giấy GCN cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã  Nghĩa Thuận qua 3 năm 2011­2013  Bảng 3.18 Kết quả  cấp GCN cho tổ  chức đối với các loại đất trên địa xã  Nghĩa Thuận đến ngày 31/12/2013 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ 3.1. Cơ cấu các ngành kinh tế xã Nghĩa Thuận năm 2013 Biểu đồ 3.2. Cơ cấu sự dụng đất xã Nghĩa Thuận Sơ đồ 1.1 trình tự, thủ tục cấp GCN
 9. 9 Sơ đồ 3.1 trình tự, thủ tục cấp GCN đất xã Nghĩa Thuận MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của chuyên đề Đất đai là tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia, đó không chỉ đơn thuần là nơi  sinh sống, sản xuất của con người mà nó còn là nơi diễn ra các hoạt động giao   lưu văn hóa, trao đổi thông tin, làm phong phú cuộc sống của con người, tạo nên 
 10. 10 nét văn hóa riêng của từng quốc gia, từng dân tộc. Đất đai là nguồn gốc của mọi tài sản vật chất của con người. Qua quá trình   sản xuất, khai thác từ  nguồn lợi của đất, con người đã tạo ra lương thực, thực   phẩm, trang phục, nơi làm việc… Tuy nhiên, quỹ đất có hạn nó không thể sinh ra  thêm do đó cần phải quản lý tốt quỹ đất hiện có. Vấn đề  quản lý việc sử dụng   đất đai ngày càng trở lên quan trọng trong bối cảnh bùng nổ dân số, hiện đại hóa,  công nghiệp hóa, tài nguyên ngày càng cạn kiệt như  ngày nay. Vì vậy công tác  quản lý đất đai ngày càng được chính phủ  chú trọng quan tâm để  quản lý chặt   chẽ những biến động cả về chủ sử dụng và bản thân đất đai thì Nhà nước phải  thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ  sơ địa chính. Các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để quản  lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả  nguồn tài nguyên đất đai từ  Nhà nước đã ban hành một loạt các văn bản pháp luật về đất đai. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định :”  đất đai thuộc   sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý ” Các Luật Đất đai năm 1988, 1993, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Đất đai năm 1998, 2001, Luật Đất đai 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số  điều của Luật Đất đai năm 2009 cùng với các văn bản pháp luật có liên quan  đang từng bước đi vào thực tế. Luật đất đai năm 2003 sửa đổi bổ sung 2009 đã quy định 13 nội dung quản  lý Nhà nước về  đất đai trong đó trong đó có công tác đăng ký đất đai, cấp giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với   đất, lập hồ sơ địa chính. Đây thực chất là một thủ tục hành chính nhằm thiết lập   một hệ thống hồ sơ địa chính đầy đủ, chặt chẽ giữa Nhà nước và đối tượng sử  dụng đất, là cơ sở để  Nhà nước quản lý, nắm chặt toàn bộ  diện tích đất đai và  người sử  dụng, quản lý đất theo pháp luật. Thông qua việc đăng ký, cấp giấy   chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với  
 11. 11 đất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng là cơ sở đảm   bảo chế  độ  quản lý Nhà nước về  đất đai, đảm bảo sử  dụng đất hợp lý, tiết   kiệm, hiệu quả và khoa học. Nghĩa Thuận thuộc xã cửa ngõ phía Đông Nam Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ  An,   có   tổng   diện   tích   là   3.095,28   ha.   Xã   Nghĩa   Thuận   được   đánh   giá   là   địa  phương có điều kiện thuận lợi trong việc phát trển kinh tế xã hội trong giai đoạn  hội nhập và phái triển hiển nay.  Để  đảm bảo quản lý Nhà nước về  đất đai một cách hợp lý, hiệu quả  đến   từng thửa đất, từng đối tượng sử dụng, xã Nghĩa Thuận đã xác định đăng ký, cấp   giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữa nhà  ở  và tài sản khác gắn  liền với đất là nội dung quan trọng để  nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ  quyền lợi cho người sử  dụng. Thực tế thời gian xã đã chú trọng công tác tuyên   truyền, vận động và tạo điều kiện để  người dân thực hiện các thủ  tục hoàn   thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữa nhà  ở  và tài sản   khác gắn liền với đất. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan,   công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữa nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất vẫn còn nhiều tồn tại và gặp nhiều khó khăn.  Từ thực tế cũng như nhận thức đượ c vai trò, tầm quan trọng của công tác  cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở  và tài sản gắn  liền với đất cùng với sự nhận thức ở trên, được sự phân công của Khoa Quản lý  đất đai ­ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, dưới sự hướng dẫn  trực tiếp của thầy giáo Th.S Nguyễn Ngọc Hồng tôi tiến hành thực hiện đề tài:   “Đánh giá thực trạng  cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở   hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận ­ thị xã Thái   Hòa ­ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 ­ 2013”.
 12. 12 2. Mục tiêu nghiên cứu ­ Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất. ­   Đánh  giá   thuận  lợi   và   khó  khăn  trong   công  tác   cấp  Giấy  chứng  nhận  quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ­ Đề  xuất phương pháp giải quyết khó khăn trong công tác cấp GCN trên  địa bàn xã Nghĩa Thuận. 3. Yêu cầu ­ Nghiên cứu, nắm vững chính sách pháp luật đất đai, chính sách cấp GCN. ­ Nguồn số liệu, tài liệu điều tra thu thập được phảu có độ  tin cậy, chính  xác, phản ánh đúng quá trình thực hiện chính sách cấp GCN trên địa bàn xã . ­ Nắm vững các kiến thức cơ bản đã học để phân tích, đánh giá được các số  liệu đã thu thập dược một cách chính xác, trung thực và khách quan. ­ Tiếp thu được toàn bộ  công việc, trình tự  thủ  tục cấp giấy chứng nhận   quyền sử dụng đất và tiếp cận với thực tế công việc để học hỏi và rèn luyện. ­ Đề xuất một số biện pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của địa   phương liên quan đến công tác cấp GCN
 13. 13 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Cơ  sở  lý luận của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng  đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho  con người. Quy mô đất đai của Thế giới và của mỗi quốc gia một số hữu hạn.  Tài nguyên đất là nguồn có giới hạn về số lượng, đượ c phân bố  cố  định trong  không gian, không thể di chuyển theo ý chí chủ quan của con người. Trong quá  trình phát triển của xã hội, con người luôn gắn chặt với đất đai, luôn tìm cách  sử  dụng đất đai có hiệu quả  cao phục vụ  cho cu ộc s ống c ủa mình và bảo vệ  tốt  nhất  nguồn  tài  nguyên đất.  Trong  quá   trình  sử  dụng,   đất  đai  luôn biến  động để  đáp  ứng nhu cầu sử dụng đất của con người và phù hợp với sự  phát   triển kinh tế  xã hội trong tương lai. Vì thế, quản lý nhà nướ c về  đất đai là  công việc hết sức quan trọng và cần thiết đối vói mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh  thổ, mỗi thời đại. Quản lý Nhà nước về  đất đai thực chất là quản lý mối quan hệ giữa con   người với con người trong quá trình sử  dụng đất, trong đó một trong những   nội dung quan tr ọng c ủa qu ản lý nhà nướ c về  đất đai là đăng ký đất đai, cấp   GCN, lập và quản lý hồ sơ địa chính. Cho nên, Nhà nướ c muốn tồn tại và phát  triển đượ c thì phải nắm chắc, quản lý chặt nguồn tài nguyên đất đai theo quy   hoạch và pháp luật để hướng đất đai phục vụ yêu cầu phát triển của nền kinh   tế quốc dân cũng như bảo vệ an ninh qu ốc phòng của quốc gia đó. Trước đây, do nền kinh tế xã hội chia phát triển nên công tác quản lý đất   đai chưa thực sự đượ c quan tâm. Ngày nay, do công cuộc đổi mới kinh tế cùng  với sự  phát triển mạnh mẽ  của nền kinh t ế  th ị  tr ường  đã gây sức ép không  nhỏ  đến quỹ  đất vốn có hạn của chúng ta. Sự  đa dạng của nền kinh tế  làm  cho mối quan hệ  đất đai ngày càng phức tạp hơn. Từ  thực t ế đó, đòi hỏi nhà  
 14. 14 nước cần thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp GCN, để  giải quyết các quan  hệ  phát sinh trong quá trình sử  dụng đất, để  việc sử  dụng đất trở  nên hợp lý,  hiệu quả và tiết kiệm. 1.1.1. Đăng ký đất đai 1.1.1.1. Khái niệm đăng ký đất đai    Đăng ký đất đai là một thủ  tục hành chính thiết lập hồ  sơ địa chính đầy  đủ và cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập mối   quan hệ pháp lý giữa Nhà nước với người sử dụng đất, làm cơ  sở để  Nhà nước  quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người   sử dụng đất. 1.1.1.2. Vai trò của công tác đăng ký đất đai     ­  Đăng ký đất đai là công cụ của Nhà nước đảm bảo lợi ích Nhà nước, cộng   đồng  công dân như quản lý nguồn thuế, Nhà nước với vai trò trung gian tiến hành cân   bằng lợi ích giữa các chủ  thể, bố  trí cho mục đích sử  dụng tố  nhất. Nhà nước   biết được chác để quản lý chung qua việc dung công cụ đăng ký đất đai để quản   lý. Lợi ích của công dân có thể thấy được như  Nhà nước bảo vệ quyền và bảo   vệ  người công dân khi có các tranh chấp, khuyến khích dầu tư  cá nhân, hỗ  trợ  các giao dịch về đất đai, giảm khả năng tranh chấp đất đai.       ­  Là cơ sở để bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, thực chất là sở hữu   Nhà  nước   Nhà nước chia cho dân sử dụng trên bề mặt, không  được khai   thác   trong  lòng đất và trên không, nếu được phải có sự cho phép của Nhà   nước.   Bảo   vệ  hợp pháp và giám sát nghĩa vụ  theo quy định của pháp luật để  đảm bảo lợi ích   chung của toàn xã hội. Vì vậy đăng ký đất đai với vai trò thiết lập hệ thống thông  tin về đất đai sẽ là công cụ giúp Nhà nước quản lý.
 15. 15    ­ Đăng ký đất đai để  Nhà nước nắm chắc và quản lý chặt chẽ  nguồn tài   nguyên đất. Biết mục đích sử dụng, từ  đó điều chỉnh hợp lý các thông tin hồ  sơ  địa chính, hồ  sơ  địa chính cung cấp tên chủ  sử  dụng, diện tích, vị  trí, hình thể,   góc cạnh, thời hạn sử  dụng đất, mục đích sử  dụng, những ràng buộc thay đổi  trong quá trình sử dụng và quản lý của những thay đổi này.   1.1.2.3. Hình thức đăng ký đất đai Có hai hình thức đăng ký là đăng ký tự  nguyện và đăng ký bắt buộc. Theo  quy mô và mức độ phức tạp của công việc về đăng ký trong từng thời kỳ đăng ký   đất được chia thành 2 giai đoạn: ­ Giai đoạn 1 : đăng ký đất ban đầu được tổ  chức thực hiện lần đầu trên   phạm vi cả nước để thiết lập hồ sơ địa chính ban đầu cho toàn bộ đất đai và cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các chủ sử dụng đủ điều kiện. ­ Giai đoạn 2 : đăng ký biến động đất đai thực hiện ở những địa phương đã   hoàn thành đăng ký ban đầu cho mọi trường hợp có nhu cầu thay đổi nội dung  của hồ sơ địa chính đã thiết lập 1.1.2. Khái niệm về Quyền sử dụng đất Chúng ta đều biết quyền sở hữu bao g ồm các quyền sau: ­ Quyền chiếm hữu: là quyền năm giữ  một tài sản nào đó và là quyền   loại trừ người khác tham gia sử dụng tài sản đó. ­ Quyền sử  dụng: là quyền đượ c lợi dụng các tính năng của tài sản để  phục vụ cho các lợi ích kinh tế và đời sống của con người. ­ Quyền định đoạt: là quyền quyết định số phận pháp lý của tài sản. Như  vậy, quyền sở  hữu đất đai và quyền sử  dụng đất đai là quyền sở  hữu và quyền sử  dụng đượ c áp dụng trực tiếp với khách thể  đặc biệt là đấ t   đai. Đối với nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nướ c đạ i diện chủ 
 16. 16 sở hữu và thông nhất quản lý. Nhà nướ c trao quyền sử dụng đất cho ngườ i sử  dụng  đất  thông  qua  hình  thức   giao  đất,   cho thuê   đất,  công  nhận  quyền sử  dụng đất đối với người đang sử  dụng đất ôn đị nh; quy định quyền và nghĩa   vụ   của   người   sử   dụng   đất.   Như   vậy,   Nhà   nướ c   là   chủ   thể   đặ c   biệt   của  quyền sở  hữu đất đai, còn các tổ  chức, cá nhân, hộ  gia đình chỉ  có quyền sử  dụng đất đai chứ không có quyền định đoạt đất đai. 1.1.3. Khái niệm Giấy chứng nhận quy ền sử d ụng đất, quyền sở hữu   nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quy ền sử  d ụng  đất, quyền sở  hữu nhà  ở  và tài sản   khác gắn liền với đất, sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận (GCN ) là chứng   thư  pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của ngườ i sử  dụng đấ t để  họ  yên tâm đâu tư, cải lạo nâng cao hiệu quả  sử  dụng đất và thực hiện các   quyền, nghĩa vụ  sử  dụng đất theo pháp luật. Do cơ  quan Nhà nướ c có thẩm  quyền cấp cho người s ử dụng đất để  bảo hộ  quyền và lợi ích hợp pháp củ a  người sử  dụng đất, GCN chính là cơ  sở  pháp lý đê Nhà nướ c công nhận và  bảo hộ  quyền sử  dụng đất của chủ  sử  dụng. GCN có vai trò rất quan trọng,   nó là các căn cứ để xây dựng các quy định về  đăng ký, theo dõi biến động đất   đai, kiểm soát giao dịch dân sự  về  đất đai, các thấm quyền và trình tự  giải   quyết các tranh chấp  đất đai, xác định nghĩa vụ  về  tài chính của người sử  dụng đất, đền bù thiệt hại về đất đai, xử lý vi phạm về đất đai. 1.1.4. Sự  cần thi ết ph ải c ấp gi ấy ch ứng nh ận quy ền s ự  d ụng  đất,   quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối với nước ta, đất đai thuộc sở  hữu toàn dân do Nhà nướ c thống nhất   quản lý. Nhà nước giao cho các tố  chức, hộ  gia đình và cá nhân sử  dụng  ổn   định lâu dài và mọi người sử  dụng đất đều phải tiến hành đăng ký quyền sử  dụng đất. Đây là một yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đối với mọi đối tượ ng   sử  dụng đất trong các trường họp như: đang sử  dụng đất chưa đăng ký, mới 
 17. 17 được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, chuyển   quyền sử dụng đất hoặc thay đổi những nội dung quyền s ử dụng đấ t đã đăng   ký. Chúng ta phải thực hiện vi ệc đăng ký và cấp GCN bởi vì: ­ GCN là cơ sở để bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai  Bảo vệ  chế  độ  sở  hữu toàn dân về  đất đai thực chất là bảo vệ  lợi ích  hợp pháp của người sử  dụng đất, đồng thời giám sát họ  thực hiện các nghĩa   vụ khi sử dụng đất đúng theo pháp luật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các  lợi ích trong việc sử dụng đất. Thông qua việc đăng ký và cấp GCN, cho phép   xác lập một sự  ràng buộc về  trách nhiệm pháp lý giữa cơ  quan Nhà nướ c và   những người sử  dụng  đát đai trong việc châp hành luật đát đai. Đông thời,  việc đăng ký và cáp GCN sẽ cung cáp thông tin đây đủ nhát và làm cơ sở pháp  lý đê Nhà nước xác định quyền và nghĩa vụ  của người sử  dụng đấ t đượ c Nhà  nước bảo vệ khi xảy ra tranh chấp, xâm phạm ... đất đai. ­ GCN là điền kiện bảo đảm Nhà nước quản ly chặt chẽ toàn bộ quỹ đất  trong   phạm   vi   lãnh   thô.   đảm   bảo   cho   đất   đai   đượ c   sử   dụng   đầy   đủ,   hợp   lý,tiếtt kiệm và có hiệu quả cao nhất. Đối tượng của quản lý Nhà nướ c về  đất đai là toàn bộ  diện tích trong   phạm vi lãnh thổ  các cấp hành chính. Nhà nước muốn quản lý chặt chẽ  đối   với toàn bộ  đất đai, thì trước hết phải nắm vững toàn bộ  các thông tin về  đất  đai theo yêu cầu của quản lý. Các thông tin cần thiết cho quản lý Nhà nướ c   về đất đai bao gồm: Đối với đất đai Nhà nướ c đã giao quyền sử  dụng, cần có các thông tin   sau: tên chủ  sử  dụng đất, vị  trí, hình thể, kích thướ c (góc, cạnh), diện tích,   hạng đất, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, những ràng buộc về quyền sử  dụng, những thay đổi trong quá trình sử dụng và cơ sở pháp lý. Đối với đất chưa giao quyền sử dụng, các thông tin cần có là: vị  trí, hình  thể, diện tích, loại đất.
 18. 18 Tất cả  các thông tin trên phải đượ c thế  hiện chi tiết tới từng th ửa đất.  Thửa đất chính là đơn vị  nhỏ  nhất mang các thông tin về  tình hình tự  nhiên,  kinh tế, xã hội và pháp lý của đất đai theo yêu cầu quản lý Nhà nướ c về  đất   đai. ­  GCN đảm bảo cơ  sở  pháp lý trong quá trình giao dịch trên thị  trường,   góp phần hình thành và mở rộng thị trường bất động sản Từ  trước đến nay,  ở  nước ta thị  trường bất động sản vẫn chỉ  phát triển   một cách tự  phát (chủ yếu là thị  trường ngầm). Sự quản lý của Nhà nướ c đối   với thị trường này hầu như chưa tương xứng. Việc qu ản lý thị  trườ ng này còn  nhiều khó khăn do thiếu thông tin. Vì vậy, việc kê khai đăng ký, cấp GCN sẽ  tạo ra một hệ  thống hồ  s ơ  hoàn chỉnh cho phép Nhà nướ c quản lý các giao   dịch diễn ra trên thị  trường, đảm bảo sự  kết hợp hài hòa giữa các lợi ích. Từ  đó góp phần mở rộng và thúc đẩy sự phát triển của thị trường này. ­ Cấp GCN là một nội dung quan tr ọng có quan hệ  hữu cơ  với các nội  dung, nhiệm vụ khác của quản lý Nhà nướ c về đất đai. Việc xây dựng các văn bản pháp quy về  quản lý, sử  dụng đất phải dựa   trên thực tế của các hoạt động quản lý sử dụng đất, trong đó việc cấp GCN là   một cơ  sở  quan trọng. Ngược lại, các văn bản pháp quy lại là cơ  sở  pháp lý   cho việc cấp GCN đúng thủ  tục, đúng đối tượng, đúng quyền và nghĩa vụ  sử  dụng đất. Đối với công tác điều tra đo đạc: Kết quả  điều tra đo đạc là cơ  sở  khoa học cho việc xác định vị  trí, hình thế, kích thước, diện tích, loại đất và  tên chủ sử dụng thực tế để phục vụ yêu cầu tổ chức cấp GCN. Đối với công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất: Trướ c hết kết quả  của quy hoạch, kế hoạch sử d ụng đất có tác động gián tiếp đến công tác cấp  GCN thông qua việc giao đất. Quy hoạch và kế  hoạch sử  dụng đất chính là  căn cứ  cho việc giao đất, mặt khác quy hoạch và kế  hoạch sử  dụng đất cũng 
 19. 19 ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp GCN vì nó cung cấp thông tin cho việc xác  minh những mảnh đất có nguồn gốc không rõ ràng. Công tác giao đất, cho thuê đất: Quyết định giao đất cho thuê đất của   Chính phủ  hoặc UBND các cấp có thẩm quyền là cơ  sở  pháp lý cao nhất để  xác định quyên họp pháp của người sử dụng đát khi đăng ký. Công tác phân hạng đất và định giá đất: Dựa trên két quả  phân hạng và   định giá đất để xác định trách nhiệm tài chính của người sử dụng đát trướ c và   sau khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quy ền s ử d ụng đất, đồng thời nó là cơ  sở  xác định trách nhiệm của người sử  dụng đất trong quá trình sử  dụng đấ t  của họ. Đối với công tác thanh tra, giải quy ết tranh ch ấp đất: Nó giúp việc xác  định đúng đối tượng đượ c đăng ký, xử  lý triệt để  những tồn tại do lịch sử để  lại, tránh được tình trạng sử dụng đất ngoài sự quản lý của Nhà nướ c. Như  vậy, việc  đăng ký và cấp GCN nằm trong nội dung chi ph ối c ủa   quản lý Nhà nước về  đất đai. Thực hiện tốt việc cấp GCN sẽ giúp cho việc  thực hiện tốt các nội dung khác của quản lý Nhà nướ c về đất đai. 1.2. Cơ  sở  pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng  đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1.2.1. Hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác cấp giấy   chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở  hữu nhà  ở  và tài sản khác gắn   liền với đất ­ Luật đất đai 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009. ­ Chỉ  thị  số  299/1980/TTg­CP ngày 10/11/1980 của Chính phủ  về  công tác  đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất;
 20. 20 ­ Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993, quy định về giao đất cho các hộ gia đình,  cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp; ­ Nghị  định 02/CP ngày 5/01/1994 của Chính phủ  quy định về  giao đất lâm  nghiệp cho các tổ  chức, hộ  gia đình, cá nhân sử  dụng  ổn định lâu dài vào mục  đích sản xuất lâm nghiệp; ­ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính Phủ  về  việc mua bán kinh   doanh nhà thuộc sở hữu Nhà nước; ­ Nghị  định 88/CP ngày 7/8/1994 của Chính phủ  quy định về  quản lý sử  dụng đất đô thị; ­ Chỉ  thị  số  10/1998/TTg­CP ngày 20/2/1998 của Chính phủ  về  việc đẩy  mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ­ Nghị định 17/1999/NĐ­CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ  tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất  và góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; ­ Chỉ  thị  số  05/2004/TTg­CP ngày 9/2/2004 của Chính phủ  về  việc triển  khai thi hành Luật đất đai 2003, trong đó có chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh để  hoàn thành cơ  bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng  đất trong năm  2005; ­ Nghị  định 181/2004/NĐ­CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ  về  thi hành  Luật đất đai ­ Thông tư số 29/2004/TT­BTN&MT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và  Môi trường về việc hướng dẫn, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; ­ Quyết định số  24/2004/QĐ­BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ  Tài nguyên  và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ­ Thông tư số 95/2005/TT­BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn  sửa đổi bổ sung Thông tư số 117/TT­BTC  ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2