intTypePromotion=1
ADSENSE

Công thức môn Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Công | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

23
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Công thức môn Tài chính doanh nghiệp" thông tin đến bạn các công thức về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định - vốn lưu động của doanh nghiệp; dự báo nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ số đặc trưng; phân tích phương trình Dupont; phân tích nguồn tài trợ; đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; phân tích dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công thức môn Tài chính doanh nghiệp

  1. 2.5- Caùc chæ tieâu veà keát caáu TSCÑ: Ñaùnh giaù möùc TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP ñoä hôïp lyù trong cô caáu TSCÑ ñöôïc trang bò ôû 1- Heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu suaát söû duïng DN VCÑ- VLÑ cuûa DN 2- Döï baùo nhu caàu VKD cuûa DN 3- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VKD CUÛA DNP: 3- Caùch chæ soá ñaëc tröng 3.1- Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay: 4- Phaân tích Phöông trình DUPONT TS LN VKD tröôùc LN TT + Laõi vay 5- Phaân tích nguoàn taøi trôï = thueá & Laõi vay VKD bq sd trong kyø 6- Ñoøn baåy taøi chính vaø caáu truùc voán cuûa DN 3.2- Tyû suaát lôïi nhuaän VKD: 7- Phaân tích Döï aùn Ñaàu tö LN TT TS LN VKD = 8- Thueâ Taøi chính, Coå phieáu, Traùi phieáu VKD bq sd trong kyø 9- Chi phí Söû duïng voán (Cost of Capital) 3.3- Tyû suaát lôïi nhuaän roøng VKD: LN ST TS LNR VKD = A- HEÄ THOÁNG CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ VKD bq sd trong kyø om HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VCÑ – VLÑ 3.4- Tyû suaát lôïi nhuaän roøng VCSH: LN ST CUÛA DN: TS LNR VCSH = .c VCSH bq sd trong kyø 1- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VLÑ: 1.1- Toác ñoä luaân chuyeån VLÑ: ng M L = VLD B- DÖÏ BAÙO NHU CAÀU VKD CUÛA DN: bq co 1- PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ % TREÂN DT: M: Toång möùc L/c VLÑ trong kyø (DT thuaàn) L: Soá laàn luaân chuyeån (voøng quay) Bieát: ‰ Doanh thu kyø baùo caùo – Keá hoïach an 1.2- Kyø luaân chuyeån VLÑ (K): ‰ Tyû leä traû laõi coå phaàn N N×VLDbq th ‰ Doanh lôïi doanh thu (ROS): g% K= = L M ‰ Thueá suaát Thueá TNDN: T% Tyû leä % giöõa caùc khoûan muïc coù quan heä tröïc tieáp vaø ng N: Soá ngaøy (360, 90, 30) 1.3- Möùc tieát kieäm VLÑ chaët cheõ ñeán doanh thu. Taøi saûn % Nguoàn voán % o M1 M M M Vtk = ( K 1 − K 0 ) = 1 − 1 = VLD1 − 1 du N L1 L0 L0 - Tieàn - Phaûi traû nhaø cung caáp - Phaûi thu - Phaûi noäp ngaân saùch - Vaät tö haøng hoùa - Phaûi traû CNV 2- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VCÑ: u 2.1- Hiệu suất sử dụng VCĐ - TSLÑ khaùc cu DTthuan A% B% HSSDVCD = VLDbq Î Nhu caàu voán boå sung kyø KH: Delta S x(A%-B%)=C Î Neáu DL DT (ROS) khoâng thay ñoåi (g%) VCÑ bq = (VCÑ ñk + VCÑ ck)/ 2 2.1- Hieäu suaát söû duïng TSCÑ: LN TT = DT 1 x g% LNST = LN TT x(1-T%) HSSD DT thuaàn = LNCL sau khi chia laõi CP = D TSCÑ NG TSCÑ bq 2.2- Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ: Î Nhu caàu VLÑ kyø B/c caàn taêng = C – D LN TT/ LNST TSLN VCÑ = 2- PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ BAÙO BAÈNG CHÆ TIEÂU ÑAËC TRÖNG: VCÑ bq 2.3- Heä soá hao moøn TSCÑ: Doanh thu = A HS hao KHLK cuûa TSCÑ Voøng quay toång voán = Voán SX = DT/a Î = a = DT/ Voán SX moøn TSCÑ NGTSCÑ Heä soá nôï = b% = NPT = b x toång voán (voán 2.4- Heä soá huy ñoäng TSCÑ: Î HS huy GT TSCÑ ñang duøng KD NPT/ Toång voán SX) = Nôï NH chieám % cuûa Nôï NH = c% x toång NPT ñoäng TSCÑ GT TSCÑ hieän coù Æ NPT 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  2. Æ Nôï DH = NPT – Nôï NH 2.4- Voøng quay voán VTHH: Æ VCSH = Toång NV – NPT Voøng quay DT thuaàn = HS TT hieän thôøi = d = TSLÑ = Nôï NH x d voán VTHH Voán VTHH bq Æ TSLÑ/ Nôï NH 2.5- Kyø thu tieàn bình quaân: HS TT nhanh = e = Tieàn = e x Nôï NH Kyø thu tieàn (Caùc khoûan PT bq x 360) Æ = Tieàn/ Nôï NH bình quaân DT thuaàn Kyø thu tieàn trung bình Phaûi thu = (Dthu x f)/360 2.6- Kyø luaân chuyeån VLÑ: = f = (Phaûi thu x Æ Kyø luaân Soá ngaøy trong kyø 360)/ Doanh thu = chuyeån VLÑ Voøng quay VLÑ TSLÑ = Voán baèng tieàn Voán VTHH = TSLÑ – VBT – 3- CAÙC HEÄ SOÁ PHAÛN AÙNH CÔ CAÁU VOÁN & TAØI + Voán VTHH + Phaûi Æ Phaûi thu SAÛN: thu 3.1- Heä soá nôï: Heä soá Toång Nôï 1 = = nôï Toång TS HS TT toång quaùt om 3.2- Heä soá VCSH: C- CAÙC CHÆ SOÁ ÑAËC TRÖNG: Heä soá NVCSH = = (1- Heä soá Nôï) .c VCSHï Toång NV 1- HEÄ SOÁ THANH TOÙAN: 1.1- Voán luaân chuyeån*: 3.3- Heä soá ñaàu tö: ng Voán luaân TSLÑ & heä soá TSCÑ (GTCL) + ÑTDH = - Nôï Ngaén haïn = chuyeån ÑTNH ñaàu tö toång TS co 1.2- Heä soá thanh toùan toång quaùt: 3.4- Heä soá töï taøi trôï: HS TT toång Toång TS hieän coù HS töï VCSH = an quaùt Toång nôï = taøi trôï TSCÑ (GTCL) + ÑTDH 1.3- Heä soá thanh toùan taïm thôøi (Hieän thôøi): 4- HEÄ SOÁ DOANH LÔÏI: th HS TT taïm Toång TSLÑ + ÑTNH 4.1- Doanh lôïi DT (ROS): = thôøi Toång Nôï ngaén haïn LN ST ng 1.4- Heä soá thanh toùan nhanh: ROS = DT thuaàn HS TT Toång TSLÑ – VTHHTK 4.2- Doanh lôïi toång voán (ROI): = o nhanh Toång Nôï ngaén haïn LN ST du 1.5- Heä soá thanh toùan laõi vay: ROI = toång Voán bq HS TT laõi Laõi vay PT + LN TT = vay Laõi vay PT DL DT u ROI = x Voøng quay toång voán 1.6- Heä soá thanh toùan nôï daøi haïn: (ROS) cu HS TT nôï TSCÑ (GTCL) & ÑTDH = LN ST DT th daøi haïn Toång Nôï daøi haïn ROI = x DT th toång voán bq 4.3- Doanh lôïi VCSH (ROE): 2- HEÄ SOÁ HOÏAT ÑOÄNG: LN ST 2.1- Voøng quay toång voán: ROE = VCSH bq Voøng quay DT thuaàn = toång voán Toång voán bq 1 ROE = ROI x 2.2- Hieäu suaát söû duïng VCÑ: 1- HS Nôï Hieäu suaát söû DT thuaàn = DL DT Voøng quay 1 duïng VCÑ VCÑ bq ROE = x x (ROS) toång voán 1- HS Nôï 2.3- Voøng quay VLÑ: Voøng quay DT thuaàn LN ST DT th Toång voán bq = ROE = x x VLÑ VLÑ bq DT th toång voán bq VCSH ROE = LN ST x DT th x 1 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  3. DT th toång voán bq 1- HS Nôï - Moät soá CP khaùc bieán ñoåi vôùi ñaàu ra 1.3- Phaân tích hoøa voán: ‰ Ñieåm hoùa voán: EBIT = DS baùn – Toång CP D- PHAÂN TÍCH PHÖÔNG TRÌNH Toång CP = Bieán phí + Ñònh phí DUPONT: EBIT = DS baùn – (Bieán phí + Ñònh phí) DOANH LÔÏI TOÅNG VOÁN S=pxQ (ROE) V=Qxv DOANH LÔÏI DOANH THU VOØNG QUAY TOÅNG TC = V + F = Qv + F X (ROS) VOÁN EBIT = PQ – (QV +F) = Q (P – V) – F ‰ Saûn löôïng hoøa voán (SL0) LN : DT thuaàn DT thuaàn : Toång voán F SL0 = p–v DT - CP VCÑ + VLÑ om Ñeå ñaït ñöôïc LNTT 1000tr = x thì: GTCL TSCÑ Tieàn F+x GV CPBH ÑTTCDH ÑTTCNH SL’0 = p–v .c Thueá TN CPQLDN XDCBDD Phaûi thu ‰ Doanh thu hoøa voán (DT0) CPHÑTC Toàn kho CP khaùc TSLÑ khaùc DT0 I = SL0 x p ng DT0 (SX) = F co V 1 - E- PHAÂN TÍCH NGUOÀN TAØI TRÔÏ: DT ‰ Coâng suaát hoïat ñoäng hoøa voán (CS0) an BCÑKT SL0 CS0 = th Taøi saûn Nguoàn voán SLmax Thay ñoåi ‰ Thôøi gian hoøan voán (TG0): ng SD nguoàn taøi DT hoøa voán x Nguoàn taøi trôï TG 0 = CS0 x 12 = trôï DT naêm 12 o - Taêng NV - Giaûm NV 2- ÑOØN CAÂN NÔÏ: du - Giaûm TS - Taêng TS 2.1- Ñoøn baåy kinh doanh (DOL): TL thay ñoåi (EBIT1- EBIT0) Q(p-V) EBIT EBIT0 u DOL = = = TL thay ñoåi SL (Q1-Q0) cu F- ÑOØN BAÅY TAØI CHÍNH & CAÁU TRUÙC or DT Q(p-v)- F Q0 VOÁN CUÛA DN: 2.2- Ñoøn baåy taøi chính (DFL): TL thay ñoåi DL (ROE1- ROE0) Q(p-V)-F 1- ÑOØN CAÂN ÑÒNH PHÍ VAØ PHAÂN TÍCH HOØA VOÁN: VTC (ROE) ROE0 DFL = = = 1.1- Ñònh phí (Chi phí Coá ñònh): TL thay ñoåi (EBIT1- EBIT0) Q(p-v)-F-I - Löông caùn boä quaûn lyù, chuyeân gia EBIT EBIT0 - Khaáu hao 2.3- Ñoøn baåy toång hôïp (DTL): - Thueâ taøi chính daøi haïn TL thay ñoåi DL (ROE1- ROE0) - Chi phí baûo hieåm Q(p-V) VTC (ROE) ROE0 - Chi phí thueâ kho DTL = = = TL thay ñoåi SL (Q1-Q0) - Chi phí baûo trì nhaø xöôûng thieát bò … Q(p-v)-F-I or DT Q0 1.2- Bieán phí (Chi phí bieán ñoåi): (Q1-Q0) - Tieàn löông coâng nhaän tröïc tieáp SX ROE = [ROE0 x x DTL] + ROE0 Q0 - Chi phí nguyeân vaät lieäu cho SX DTL = DOL x DFL - Hoa hoàng baùn haøng - Chi phí nhieân lieäu 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  4. 6 thaùng: (1+r%)2-1 Quyù: (1+r%)4-1 G- PHAÂN TÍCH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ: 1- THUE TAØI CHÍNH: ‰ Traû cuoái naêm (t1 = t 0) i. PHÖÔNG PHAÙP THÔØI GIAN THU HOÀI VOÁN: –T 1 1- (1+ r) Thôøi gian thu hoài voán (TTH) laø khoûang thôøi gian NG = A ∑ =A I maø TN cuûa DA buø ñaép ñuû CP ñaõ boû ra. (1+ r) r TN = LN st + Khaáu hao ‰ Traû ñaàu naêm (t1 # t 0) 1.1- Thu nhaäp ñeàu: 1 1- (1+ r) – T+1 VÑT NG =A+ A ∑ I = A+ A TTH = (1+ r) r TN Æ Tính ñöôïc A 1.2- Thu nhaäp khoâng ñeàu: 2- TRAÙI PHIEÁU (VOÁN GOÁC TRAÛ 1 LAÀN CUOÁI KYØ): Laáy VÑT tröø daàn TN ôû caùc naêm cho ñeán khi tröø heát VÑT Meänh Voán goác Voán huy ñoäng = = giaù (F) traû 1 laàn Soá Traùi phieáu phaùt haønh om 2- PHÖÔNG PHAÙP HIEÄN GIAÙ THUAÀN (t0) 2.1- Thôøi gian hoïat ñoäng cuûa DA = nhau: Laõi TP I = C% x F .c NPV = PVTN - PVÑT ‰ Ñöôøng thaúng (Traû laõi ñònh kyø): 1 F TN ÑT PV = C ∑ I + ng I NPV = ∑ i - ∑ j (1+ r) (1+ r) i j (1+ r) (1+ r) 1- (1+ r) –T –T co = C + So saùnh: NPV 0 F (1+ r) r 2.2- Thôøi gian hoïat ñoäng cuûa DA khoâng = nhau: Sau khi tính NPV cuûa moãi DA Æ daøn ñeàu TN ra an TN = NPV ‰ TP Chieát khaáu (Khoâng traû laõi ñònh kyø – khaáu –T tröø vaøo giaù TP): th 1- (1+ r) ∑ 1 F r PV = C ∑ I + I (1+ r) (1+ r) ng Sau khi ñaõ daøn ñeàu Æ choïn DA coù NPV daøn ñeàu Max 3- COÅ PHIEÁU: ‰ Moâ bình 1 (Coå töùc khoâng ñoåi): o 3- PHÖÔNG PHAÙP TYÛ SUAÁT SINH LÔØI NOÄI BOÄ D D: Coå töùc = LS x Meänh giaù du IRR laø LS rieâng cuûa DA maø taïi möùc LS naøy, Po = r r : LS thò tröôøng=LSCK=CPSDV noù laøm caân baèng giöõa toång hieän giaù ÑT vaø ‰ Moâ bình 2 (Coå töùc taêng ñeàu): u toång hieän giaù TN, hay noù laøm cho NPV cuûa DA D o g: Toácñoä taêng tröôûng cu baèng 0 Po = r–g IRR = R ‰ Moâ bình 3 (Coå töùc taêng khoâng ñeàu): TN I ÑT j DI Pn P n : Meänh giaù CP ∑ I = ∑ j PV = ∑ + (1+ r) (1+ r) (1+ r) I (1+ r) n naêm thöù n So saùnh: IRR r 4- PHÖÔNG PHAÙP CHÆ SOÁ SINH LÔØI (Ip) (Profiatability Index) PVTN 6- CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN: I p = PVÑT 5- THUE TAØI CHÍNH, COÅ PHIEÁU, TRAÙI PHIEÁU: LAÕI SUAÁT 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  5. 1. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN VAY: ‰ Laõi vaø voán goác traû ñònh kyø (ThueâTC,vay NH) –T 1- (1+ r) r1 Æ f(r1) NG = A r r2 Æ f(r2) + (r2 – r f(r1) r = r1 x 1) f(r1) + f(r2) ‰ Laõi traû ñònh kyø – Voán goác traû 1 laàn khi ñaùo haïn (Traùi phieáu) Ñöôøng thaúng Phöông trình Æ Chieát khaáu Noäi suy 2. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN SAU THUEÁ: om rs = r (1 – T%) 3. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN TÖÏ COÙ: 3.1- Ñoái vôùi coå phieáu Öu ñaõi: .c D D Po = Æ R = r Po ng 3.2- Ñoái vôùi coå phieáu thöôøng: ‰ Moâ bình 1 (Coå töùc khoâng ñoåi): co Do r = Po an ‰ Moâ bình 2 (Coå töùc taêng ñeàu): D1 D 1 th P o = Æ r =+g r–g Po Moâ bình 3 (Coå töùc taêng ko ñeàu) Æ Noäi suy ng ‰ Di Pn Po = ∑ + o i n (1+ r) (1+ r) du 3.3- Lôïi nhuaän giöõ laïi boå sung VTC: CPSDV (LNGL) = CPSDV (CPT) 3.4- Phaùt haønh coå phieáu thöôøng môùi: u cu Phaùt sinh chi phí phaùt haønh g% ‰ Moâ bình 1 (CPÖÑ & CPY khoâng taêng) Do r rM = = Po (1– f) (1– f) ‰ Moâ bình 2 (Taêng ñeàu ) D1 rM = + g Po (1– f) 4. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN BÌNH QUAÂN: wi: Tyû troïng nguoàn voán WACC = ∑ wi x ri I ri: CPSDV vay sau thueá 5. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN CAÄN BIEÂN: MCC = ∑ w ‘i x r’I 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2