CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM- Báo cáo thường niên năm 2008

Chia sẻ: Minh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
157
lượt xem
29
download

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM- Báo cáo thường niên năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản với thời gian... Huân chương lao động hạng ba năm 2000 do Thủ Tướng Chính Phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM- Báo cáo thường niên năm 2008

 1. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 Thăng Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2009 Trụ sở chính:Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Tel: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 website: http://www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang 1 / 42
 2. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY........................................................................................... 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................................................... 3 2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty ......................................................................................................... 6 3. Tình hình hoạt động :.............................................................................................................................. 7 4. Mục tiêu và đinh hướng phát triển :......................................................................................................... 7 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : ......................................................................................... 8 1. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh :............................................. 8 2. Kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2007:....................................................... 8 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2008 : ............................................................................................. 10 4. Những thách thức, cơ hội trong và định hướng mục tiêu kinh doanh trong các năm 2009-2011.............. 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY : ............................................................................... 12 1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2008:................................................................................................... 12 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008: ................................................................................. 13 a. Kết quả hoạt động kinh doanh :............................................................................................................. 13 b. Những tiến bộ đạt được và tác động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 .................. 14 3. Kế hoạch chủ đạo năm 2009 và dự kiến phát triển trong tương lai gần: .................................................. 15 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH...................................................................................................................... 17 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: .................................... 17 VI. CÁC CÔNG TY CON CÓ LIÊN QUAN: .......................................................................................... 18 1. Danh sách Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần : .............................................................................. 18 2. Danh sách các đơn vị Công ty góp vốn tham gia liên doanh đến ngày 31/12/2008 ................................. 18 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:................................................................................................................. 20 1. Cơ cấu tổ chức công ty.......................................................................................................................... 20 2. Cơ cấu lao động :................................................................................................................................. 23 3. Bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc ................................................................ 23 VIII. THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.............. 24 1. Hội đồng quản trị :................................................................................................................................ 24 2. Ban Kiểm soát : .................................................................................................................................... 25 3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát........................................... 26 4. Thành viên độc lập không điều hành ..................................................................................................... 39 5. Tổng chi phí thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2008: .................................... 39 6. Giao dịch cổ phiếu :.............................................................................................................................. 39 7. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn : ........................................................................... 40 IX. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐÔNG, …: ........................................................... 41 1. Thực hiện chế độ đối với CBNV : ......................................................................................................... 41 2. Công tác bảo vệ môi trướng, tham gia công tác xã hội và đóng góp hỗ trợ địa phương năm 2008: .......... 41 Baocaothuongnien 2008-MIC trang 2 / 42
 3. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn BẢN CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM (Theo Mẫu CBTT-02 Ban hành kèm theo Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng BTC) Tên Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam Mã Chứng khoán : MIC Năm báo cáo : 2008 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Tóm tắt quá trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu về Công ty - Tên gọi doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam - Tên tiếng Anh: Quang Nam Mineral Industry Corporation - Tên viết tắt: MINCO - Logo: - Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: (84.0510) 3665 022 - Fax: (84.0510) 3665 024 - Website: www.minco.com.vn - E-mail: minco@dng.vnn.vn - Ngành nghề kinh doanh chính:  Thăm dò địa chất, khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản;  Tư vần đầu tư về các hoạt động khoáng sản và thiết kế mỏ;  Kinh doanh vận tải và các loại hình công nghiệp khác;  Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất;  Trồng rừng nguyên liệu. Baocaothuongnien 2008-MIC trang 3 / 42
 4. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Trụ sở chính Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển - Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Khai thác cát công nghiệp và xuất khẩu Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập năm 1984 theo Quyết định số 91/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; - Năm 1993, Công ty đổi tên thành Công ty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng với mức Vốn kinh doanh là 228.000.000 đồng theo Quyết định 333/QĐ-TCNSĐT của Bộ Công nghiệp; - Năm 2000, Công ty đổi tên thành Công ty Công nghiệp Miền Trung theo Quyết định 1459/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Nam; - Năm 2004, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (Công ty Công nghiệp miền Trung) theo quyết định số 5078/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam; - Ngày 25/05/2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3303070128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/05/2005; - Tháng 04/2007 Công ty tăng vốn điều lệ từ 4,5 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng; Baocaothuongnien 2008-MIC trang 4 / 42
 5. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn - Tháng 06/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,95 tỷ đồng (phát hành 45.000 cổ phần để trả một phần cổ tức năm 2006); - Công ty đã được niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 29/GCN-TTGDHN ngày 18/12/2007, Mã chứng khoán là MIC, chính thức giao dịch vào ngày 21/12/2007; - Tháng 9/2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 14,8924 tỷ đồng (phát hành 194.240 cổ phần để trả cổ tức năm 2007); - 07/11/2008, Chính thức lưu ký chứng khoán bổ sung (chia cổ tức năm 2007 194.240 CP) nâng số tổng số CP của Công ty đang giao dịch tại HASTC : 1.489.240 CP; - Vốn điều lệ: Theo giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 6 ngafy 04/9/2008 là 14.892.400.000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn Nhà nước là 26,87% vốn điều lệ; - Hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản với thời gian 25 năm, Công ty đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sản xuất và có trong tay đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên và giàu kinh nghiệm, năng động; cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị hiện đại, nguồn tài nguyên mỏ phong phú với trữ lượng lớn. 1.3 Các thành tựu Công ty đạt được trong những năm qua - Huân chương Lao động hạng ba năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng; - Sản phẩm cát khuôn đúc đạt Huy chương vàng tại Hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2003; - Giải Quả cầu vàng tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2004; - Sản phẩm Cát TTB (59-62) đạt Huy chương vàng tại hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn do Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng năm 2004; - Sản phẩm cát chế biến TTB (44-48) đạt huy chương vàng tại Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2005; - Sản phẩm silica powder BTA#200 và BTA#325 đạt Huy chương vàng tại hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn do Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng năm 2004; - Sản phẩm silica powder BTA#400 đạt huy chương vàng tại Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2005; Baocaothuongnien 2008-MIC trang 5 / 42
 6. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn - Sản phẩm cát khuôn đúc và silica powder BTA#325 đạt 2 huy chương vàng tại Hội chợ Công nghiệp quốc tế do Bộ Công nghiệp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2007. 2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình của công ty cổ phần. Sơ đồ 2: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Baocaothuongnien 2008-MIC trang 6 / 42
 7. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn 3. Tình hình hoạt động : - Lợi thế về tài nguyên, đặc biệt là vàng và cát trắng, đem lại lợi thế cạnh tranh và cũng như nhiều cơ hội và hiệu quả kinh tế cho Công ty. - Thương hiệu và sản phẩm MINCO đã được biết đến khá nhiều tại một số thị trường lớn trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore v.v...và trong nước, đây có thể xem như lợi thế so sánh của Công ty so với các công ty khác cùng ngành. - Đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên có chuyên môn đã trải nghiệm qua một năm 2008 đầy khó khăn, thử thách và đã gắn bó với Công ty hơn 25 năm trong lĩnh vực khai thác - chế biến khoáng sản, sẽ là nguồn lực rất quan trọng và là điều kiện thuận lợi để công ty phát triển. - Công ty có truyền thống đoàn kết, luôn đồng lòng với các chủ trương, định hướng phát triển Công ty của HĐQT và luôn mong muốn Công ty có vị thế xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của Công ty. - Về đời sống và tinh thần làm việc của CBNV: Công ty luôn đảm bảo ổn định việc làm cho hơn 200 CBCNV, thực hiện đúng chế độ, chính sách nhà nước quy định đối với người lao động; thu nhập của người lao động ngày ổn định và nâng cao; môi trường lao động được cải thiện; ... tất cả đã góp phần làm cho người lao động ngày càng an tâm làm việc, tin tưởng và gắn bó với Công ty. - Ngoài ra, Công ty luôn hoàn thành tốt và đúng các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, thực hiện đúng quy chế quản trị Công ty và chế độ công bố thông tin theo quy định của UBCKNN 4. Mục tiêu và định hướng phát triển : - Hoạt động sản xuất kinh doanh : Mục tiêu là tập trung mọi nguồn lực có thể huy động, củng cố năng lực hoạt động hiện có và tập trung khai thác tối đa hiệu quả kinh tế các tài sản đã đầu tư nhằm mục đích nâng cao năng lực hoạt động và khả năng sinh lời, tăng hiệu quả kinh doanh. - Các dự án đầu tư phát triển sản xuất năm 2009:  NM Sợi -vải thuỷ tinh  NM Sodium Silicacate  Hợp tác đầu tư khai thác vàng tại nước ngoài ( Lào )  Góp vốn tham gia liên doanh : + Công ty TNHH vàng Bông Miêu (BOGOMIN) 200.000 USD + Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC): 750.000 USD  Hoàn thành dự án đường vận chuyển nội bộ Bình Phục-Bình Giang Baocaothuongnien 2008-MIC trang 7 / 42
 8. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 1. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chính sách vĩ mô và thời cơ kinh doanh : - Biến động suy thoái kinh tế thế giới đã gây ảnh hưởng rõ nét nhất đối với hoạt động của Công ty từ giữa quý 3/2008 đến nay, doanh thu nội địa và kim ngạch xuất khẩu giảm, giá cổ phiếu MIC trên thị trường chứng khoán liên tục giảm khiến cho kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty bị trì hoãn; các khoản đầu tư tài chính của Công ty vào các liên doanh cũng không thu được hiệu quả do các liên doanh này cũng chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế như Công ty TNHH Vàng Phước Sơn gặp khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư nên không hoàn thành việc xây dựng cơ bản và không thể đưa mỏ vào khai thác theo đúng kế hoạch, Công ty liên doanh Công trình Miền Trung bị sút giảm lượng hàng hoá tiêu thụ, năng lực tài chính thấp dẫn đến hoạt động không hiệu quả,… - Các chính sách của Chính phủ đối với lĩnh vực công nghiệp khoáng sản có nhiều thay đổi như phí môi trường, thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên tăng gấp nhiều lần… gây ảnh hưởng bất lợi cho khả năng phát triển của doanh nghiệp. - Năm 2008, Công ty cũng đã tiếp cận với nhiều đối tác, khách hàng trong và ngoài nước quan tâm đến các lĩnh vực sản xuất sợi-vải thuỷ tinh, sodium silicate và dự án hợp tác thăm dò và khai thác mỏ vàng mới tại nước ngoài,…mở ra cơ hội mới trong việc đầu tư phát triển sản phẩm theo hướng chế biến sâu, tăng hàm lượng công nghệ và giá trị tăng thêm trên đơn vị sản phẩm, cũng như mở rộng sản xuất theo hướng đầu tư vốn hợp tác kinh doanh tại nước ngoài của Công ty trong giai đoạn 2009-2011. - Hội đồng quản trị cũng ghi nhận sự quan tâm và đóng góp của các cổ đông đối với tình hình hoạt động của Công ty, thiện chí hợp tác của quý khách hàng và các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước, sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành và nhân dân tại các địa bàn sản xuất của Công ty đã góp phần tạo dựng sự thành công của MINCO hôm nay. Đây chính là chỗ dựa vững chắc để MINCO tiếp tục cuộc hành trình đưa Công ty phát triển nhanh và bền vững, mang lại phồn vinh cho các cổ đông và ngày càng khẳng định vị thế thương hiệu MINCO trên thị trường trong và ngoài nước. 2. Kết quả hoạt động và tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2007: 2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh : Baocaothuongnien 2008-MIC trang 8 / 42
 9. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Với những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành, năm 2008 là năm công ty phát huy tối đa các chỉ tiêu năng lực hoạt động và đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay trên tất cả chỉ tiêu; đồng thời, giữ ổn định tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần (25-5-2005)., Các chỉ tiêu tăng trưởng so với các năm trước (2006-2007) Tỷ lệ Đơn vị tính Giá trị T Năm Năm Năm tăng so Chỉ tiêu (VNĐ) tăng T 2006 2007 2008 với năm thêm 2007 1 Doanh thu 1.000.000 27.970 43.067 82.724 192,08% 39.657 T.đó : Doanh thu XK 1000 USD 870 1.814 2.415 133,12% 601 2 Lợi nhuận 1.000.000 886 3.598 4.535 126,05% 937 3 Nộp Ngân sách 1.000.000 636 4.100 10.773 262,74% 6.673 4 Tỷ lệ trả cổ tức % 17 15 17 (*) 113,33% 2 (*) Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt I-2008 2.2. Các hoạt động đầu tư tài chính : - Trong năm 2008, Công ty không có các hoạt động đầu tư tài chính mới. - Thực hiện thông tư số 13/TT-BTC ngày 27-2-2006 của Bộ Tài chính, Công ty Kiểm toán đã điều chỉnh tăng chi phí tài chính do trích lập dự phòng tài chính đối với các khoản Công ty đã đầu tư (2005) vào hai liên doanh (Công ty TNHH vàng Bông Miêu và Công ty liên doanh Công trình Miền Trung ) với số tiền : 1.849.685.565 đồng, dẫn đến giảm 30% lợi nhuận trước thuế trong hoạt động SXKD chính của Công ty. 2.3. Tình hình thực hiện 2008 và so sánh với TH năm 2007 và KH 2008: Đơn vị :triệu đồng Tỷ lệ so với Thực Kế Thực TT Chỉ tiêu hiện hoạch hiện Thực Kế 2007 2008 2008 hiện hoach 2007 2008 1 Tổng giá trị sản lượng thực hiện 15.594 23.908 32.387 207,70% 135,47% 2 Tổng doanh thu 43.067 66.789 82.724 192,08% 123,86% 3 Tổng lợi nhuận 3.598 6.284 4.535 126,05% 72,16% 4 Tổng quỹ lương thực hiện 4.822 7.543 8.462 175,49% 112,19% 5 Tổng số nộp Ngân sách 4.100 6.403 10.773 262,74% 168,24% Baocaothuongnien 2008-MIC trang 9 / 42
 10. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2008 : ( Về đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, quảng bá thương hiệu và công tác thị trường, cơ hội phát triển sản xuất) - Với cơ sở vật chất kỹ thuật đã được đầu tư, Công ty có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các dự án phát triển theo hướng chế biến sâu sản phẩm khoáng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trườãnguất khẩu và nội địa trong giai đoạn 2009-2011. - Ngoài các đối tác và các khách hàng trải rộng trên toàn quốc, thương hiệu và sản phẩm MINCO đã được biết đến khá nhiều tại một số thị trường lớn trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore,..v.v. Đặc biệt, trong năm 2008 Công ty đã tham gia Hội chợ triển lãm ngành thuỷ tinh Châu Á với tư cách là nhà trưng bày duy nhất chuyên cung cấp các nguyên liệu dùng cho ngành sản xuất thuỷ tinh cao cấp như Cát thuỷ tinh (AFS 44-48), Bột Silica (BTA150, BTA 200, BTA 325...)…do Hiệp hội Thuỷ tinh Singapore phối hợp với Cty Dịch vụ quản lý Hội nghị & Triển lãm CEMS tổ chức tại TP HCM .... đây có thể xem như lợi thế so sánh của Công ty so với các công ty khác cùng ngành. - Qua công tác thị trường và theo số liệu thống kê năm 2008 của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Công ty đánh giá nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng sợi- vải - lưới thuỷ tinh trong nước là rất lớn, ngoài ra, việc xúc tiến tìm kiếm đối tác nước ngoài để xuất khẩu mặt hàng Sodium Silicate dạng rắn cũng đang tiến triển khá tốt...tạo điều kiện chín muồi cho việc xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất tạo sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và đem lại hiệu quả nhiều hơn. - Dự án hợp tác khai thác vàng tại nước ngoài ( CHDCNDLào ) đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành các thủ tục pháp lý về khai thác, qua đó càng củng cố niềm tin rằng đây là định hướng đúng và thật sự là cơ hội để Công ty triển khai ngay các dự án đầu tư trong năm 2009 (Dự án đầu tư NM -Vải thuỷ tinh, Dự án xây dựng NM Sodium Silicate và các Dự án hợp tác khai thác vàng sa khoáng trong và ngoài nước) 4. Những thách thức, cơ hội và định hướng mục tiêu kinh doanh trong các năm 2009- 2011 4.1 Thách thức và cơ hội : Năm 2009, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn sẽ còn tiềm ẩn,các chính sách của nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản ngày càng nghiêm ngặt và gây nhiều khó khăn không lường trước. Song, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển Công ty trong giai đoạn từ nay đến 2011 lại là rất lớn và cấp thiết trong bối cảnh Chính phủ VN đang có nhiều chính sách kích cầu nền kinh tế rất thiết thực và hấp dẫn, đã tạo ra một " cơ hội kinh doanh không thể nào tốt hơn nữa" ! Đây vừa là một thách thức lớn đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV của Công ty, đồng thời nó cũng là thời cơ mà theo đánh giá của Công ty là cần nhanh chóng nắm bắt. Muốn vậy : + Về nhân lực : Baocaothuongnien 2008-MIC trang 10 / 42
 11. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn Việc này đòi hỏi bộ máy điều hành phải luôn nhạy bén và linh hoạt để giải quyết một khối lượng công tác đồ sộ luôn biến động thì mới đáp ứng được yêu cầu, đây là một thách thức không hề nhỏ so với khả năng hiện có . Song song với việc tiếp tục bồi dưỡng , tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và năng lực quản lý đối với đội ngũ chuyên viên hiện có, Công ty cần chú trọng đề ra cơ chế, chính sách thu hút cán bộ, chuyên viên kỹ thuật, quản lý có năng lực nhằm xây dựng bộ máy quản lý điều hành có tính chuyên nghiệp, đây vừa là thách thức đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đồng thời cũng là động lực chủ yếu làm nên giá trị Công ty trong tương lai. + Về phương tiện : Nhanh chóng đẩy mạnh việc thực thi các dự án đầu tư mới, hoàn thành càng sớm càng tốt nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội làm ăn. Tiếp cận thường xuyên và liên tục các nguồn cho vay ưu đãi của Ngân hàng thương mại với cơ chế hỗ trợ của Chính phủ nhằm giảm tối đa chi phí và tăng tối đa lợi ích. 4.2 Định hướng và mục tiêu kinh doanh : - Tập trung mọi nguồn lực, củng cố năng lực hoạt động nhằm khai thác tối đa hiệu quả kinh tế các tài sản đã đầu tư; triển khai ngay kế hoạch đầu tư vào hoạt động kinh doanh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao đồng thời với việc triển khai các dự án đầu tư phát triển theo hướng chế biến sâu nguyên liệu khoáng như NM Sợi-Vải-Lưới thuỷ tinh, NM Sodium Slicate, dự án hợp tác khai thác vàng ở trong và ngoài nước,…vừa đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu và nội địa, vừa phù hợp với chủ trương của Chính phủ về nâng cao giá trị tài nguyên để sau giai đoạn khủng hoảng nà sẽ là giai đoạn khẳng định giá trị và tính hiệu quả của Công ty trong tương lai. - Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2009, Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông xin ý kiến thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu tài chính như sau: Đơn vị :triệu đồng Năm TT Chỉ tiêu 2009 1 Giá trị SXCN(1994) 30.079 2 Giá trị hàng hoá thực hiện 86.269 3 Tổng vốn đầu tư XDCB 28.000 4 Lợi nhuận thực hiện 6.616 Baocaothuongnien 2008-MIC trang 11 / 42
 12. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY : 1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2008: a) Giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2008 (Số liệu đã kiểm toán) Đơn vị đồng Tỷ lệ Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ TT Chỉ tiêu thực hiện (31/12/2007) (31/12/2008) 08/07 A TỔNG TÀI SẢN 57.032.478.324 61.232.321.674 107,36% 1 Tài sản ngắn hạn 19.753.629.732 17.686.286.331 89,53% 2 Tài sản dài hạn 37.278.848.592 43.546.035.343 116,81% B NỢ PHẢI TRẢ 29.595.837.207 30.379.666.228 102,65% 1 Nợ ngắn hạn 18.112.591.897 21.190.846.469 117,00% 2 Nợ dài hạn 11.483.245.310 9.188.819.759 80,02% C NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 27.436.641.117 30.852.655.446 112,45% 1 Vốn chủ sở hữu 27.316.303.934 30.848.021.909 112,93% Vốn đầu tư của chủ sở hữu 12.950.000.000 14.892.400.000 115,00% Thặng dư vốn cổ phần 8.234.912.500 8.234.912.500 100,00% Quỹ đầu tư phát triển 1.422.901.323 2.229.039.410 156,65% Quỹ dự phòng tài chính 209.158.997 360.917.986 172,56% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.228.428.854 2.865.931.663 128,61% Nguồn vốn đầu tư XDCB 2.270.902.260 2.264.820.350 99,73% 2 Nguồn kinh phí và các quỹ 120.337.183 4.633.537 3,85% b) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản : Nàm Nàm So sánh TT Chỉ tiêu 2007 2008 08/07 A Chỉ tiêu khả năng thanh toán & cơ cấu vốn 1 Chỉ tiêu và khả năng thanh toán : Lần a Hệ số thanh toán ngắn hạn : TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1,09 0,83 76,53% b Hệ số t/toán nhanh (TSLĐ -hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 0,89 0,45 49,84% 2 Chỉ tiêu và cơ cấu vốn (Cơ cấu tài sản) % a Tài sản dài han/Tổng tài sản 65,36 71,12 108,80% Baocaothuongnien 2008-MIC trang 12 / 42
 13. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn b Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 34,64 28,88 83,39% 3 Cơ cấu nguồn vốn % a Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn) 51,89 49,61 95,61% b Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Hệ số nợ/VCSH) 107,87 98,47 91,28% c Vốn điều lệ/Tổng nguồn vốn 22,71 24,32 107,11% d Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn 48,11 50,39 104,74% B Chỉ tiêu năng lực hoạt động và khả năng sinh lời 1 Chỉ tiêu và năng lực hoạt động : Vòng a -Vòng quay tổng tài sản 0,76 1,28 169,05% b -Vòng quay tài sản cố định 1,14 1,93 169,24% c -Vòng quay vốn lưu động 2,94 4,18 141,80% d -Vòng quay các khoản phải thu 3,65 6,94 189,87% e -Vòng quay các khoản phải trả 1,17 2,61 222,85% f - Vòng quay hàng tồn kho 6,39 7,33 114,80% 2 Chỉ tiêu và khả năng sinh lời (%) % a -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 7,13 4,91 68,91% b -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 5,39 6,27 116,48% c -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Chủ sở hữu 11,20 12,45 111,21% d -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 23,72 25,79 108,75% e -Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần 4,35 5,71 131,27% 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008: Kết quả hoạt động kinh doanh : Đơn vị: đồng So với Năm trước Năm nay thực TT Chỉ tiêu (2007) (2008) hiện 08/07 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 43.067.286.838 82.724.162.803 192,08% 2 Thuế xuất khẩu 0 4.559.856.588 3 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 43.067.286.838 78.164.306.215 181,49% 4 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.597.750.369 4.534.971.566 126,05% 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 526.189.272 693.653.703 131,83% 6 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.071.561.097 3.841.317.863 125,06% 7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.784 2.901 104,20% 8 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (%) 27,84% 29,01% 104,20% Baocaothuongnien 2008-MIC trang 13 / 42
 14. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn b. Những tiến bộ đạt được và những tác động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008: - Những tiến bộ đã đạt được : Năm 2008, với sự chỉ đạo kịp thời, nhạy bén của HĐQT, đặc biệt là sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc trong công tác quản trị môi trường kinh doanh, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các đơn vị sản xuất và bộ phận nghiệp vụ Công ty trong công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất-kinh doanh,.. cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó truyền thống của hơn 200 CBCNV, Công ty đã vượt qua những tác động giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tài chính và đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực : - Về hiệu quả kinh tế : các chỉ số năng lực hoạt động và khả năng sinh lời chuyển biến theo hướng tích cực, lợi nhuận năm 2008 tăng 26,05 % so với thực hiện năm 2007. - Về sản xuất : đã khai thác tối đa công suất dây chuyền thiết bị hiện có, chủ động hợp tác với đơn vị bên ngoài nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản và đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao trong năm 2008. - Về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật : hoàn thành đầu tư dây chuyền sơ mi tuyển rửa cát và thiết bị thi công cơ giới kịp thời bổ sung, tăng năng lực sản xuất đồng thời là bước chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho việc phát triển sản xuất theo hướng chế biến sâu sản phẩm vào những năm 2009-2011. - Về tiêu thụ : ngoài các khách hàng truyền thống, năm qua đã phát triển và hấp dẫn thêm được khá nhiều khách hàng mới trong và ngoài nước, đặc biệt là khách hàng nước ngoài với tiềm năng tiêu thụ và hiệu quả kinh tế đem lại lớn. - Về công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm: bên cạnh các hoạt động quảng bá truyền thống, đặc biệt trong năm 2008 Công ty đã tham gia hội chợ triển lãm ngành thuỷ tinh Châu Á với tư cách là nhà trưng bày duy nhất cung cấp các nguyên liệu dùng cho ngành sản xuất thuỷ tinh cao cấp như Cát thuỷ tinh (AFS 44-48), Bột Silica (BTA150, BTA 200, BTA 325...)…do Hiệp hội Thuỷ tinh Singapore phối hợp với Cty Dịch vụ quản lý Hội nghị & Triển lãm CEMS tổ chức tại TP HCM .... đây có thể xem như lợi thế so sánh của Công ty so với các công ty khác cùng ngành. - Về đầu tư phát triển mới: đã xuất hiện rất nhiều cơ hội đầu tư phát triển trong các lĩnh vực sản xuất sợi-vải-lưới thuỷ tinh, sodium silicate, … và dự án hợp tác thăm dò và khai thác mỏ vàng mới tại nước ngoài. - Về đời sống và tinh thần làm việc của CBNV: Công ty luôn đảm bảo ổn định việc làm cho hơn 200 CBCNV và 50 lao động thời vụ tại địa phương, thực hiện đúng chế độ, Baocaothuongnien 2008-MIC trang 14 / 42
 15. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn chính sách nhà nước quy định đối với người lao động; thu nhập của người lao động ổn định và nâng cao; môi trường lao động được cải thiện; tất cả đã góp phần làm cho người lao động ngày càng an tâm làm việc, tin tưởng và gắn bó với Công ty. - Những tác động ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận SXKD năm 2008 : Năm 2008, doanh thu từ hoạt động SXKD tăng 28,54% so với kế hoạch năm 2008, nhưng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN chỉ đạt 72,16% so với chỉ tiêu ĐHCĐ 2008 đề ra, đó là do hai nguyên nhân chính sau : (i) Chính sách quản lý và thuế về tài nguyên có nhiều thay đổi và giá nhiên liệu chủ yếu (DO) tăng, đã làm tăng chi phí sản xuất trong năm tăng so với dự kiến kế hoạch 2008: 3,79 tỷ đồng ( Trong đó thuế tài nguyên: 0,585 tỷ đồng, thuế xuất khẩu : 1,785 tỷ đồng và và chi phí nhiên liệu (DO) tăng: 1,419 tỷ đồng ). (ii) Công ty kiểm toán điều chỉnh tăng chi phí tài chính do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (theo Thông tư số 13/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ tài chính ) cho khoản đầu tư vào hai liên doanh với số tiền : 1.849.685.565 đồng (trong đó tại Công ty TNHH vàng Bông Miêu : 1.568.600.000 đ và tại Công ty liên doanh Công trình Miền Trung : 281.085.565 đ) Nếu không có biến động tăng các khoản chi phí đầu vào nêu trên thì tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2008 của Công ty đạt trên 10 tỷ đồng (4,535 tỷ+ 3,79 tỷ +1,855 tỷ) thay vì chỉ 4,535 tỷ đồng như trong Báo cáo kiểm toán 2008. 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 3.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý điều hành trên cơ sở tăng cường giải pháp quản trị nguồn nhân lực và quản lý, xây dựng và vận hành thông suốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 . + Triển khai xây dựng quy trình quản trị nguồn nhân lực để tiến tới sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiến tới xây dựng cơ chế thoả thuận về tiền lương đối với người lao động trong Công ty. + Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, ưu tiên đối với chuyên viên thuộc các lĩnh vực phát triển sản phẩm mới, bán hàng, tài chính. + Xây dựng và vận hành thông suốt Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 , đồng thời tiếp tục bổ sung nguồn nhân sự quản trị ở cấp điều hành Công ty và các Xí nghiệp, tạo môi trường làm việc hấp dẫn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa có trình độ và năng lực để ổn định và phát triển Công ty. Baocaothuongnien 2008-MIC trang 15 / 42
 16. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn + Tiếp tục triển khai các giải pháp dài hạn về hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, tiến đến quản trị các cấp theo hướng hạch toán kinh tế nội bộ, phục vụ mục tiêu mở rộng và phát triển sản xuất trong những năm sau. 3.2 Hoạt động sản xuất : Chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, nhạy bén trong việc dự đoán tình hình, tập trung mọi nguồn lực củng cố hoạt động của doanh nghiệp, sẵn sàng chuyển hướng mục tiêu ưu tiên trong sản xuất kinh doanh và linh hoạt xử lý theo sự biến động của tình hình (thị trường, thời tiết,… ) nhằm mục đích đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng sinh lời trong hoạt động sản xuất kinh doanh . 3.3 Lĩnh vực đầu tư phát triển : a. Chỉ đạo tốt việc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và tổ chức thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2009 đúng mục đích huy động 30% vốn đối ứng, số còn lại vay các ngân hàng thương mại đầu tư vào các dự án phát triển sản xuất trong năm 2009-2011 . Triển khai đầu tư NM sản xuất sợi-vải-lưới thuỷ tinh, NM Sodium Silicate và Dự án hợp tác khai thác vàng sa khoáng (tỉnh Viên Chăn ) đồng thời với việc tiến hành thăm dò mở rộng khu vực khai thác vàng sa khoáng , vàng gốc ( tỉnh Aptapu ) tại nước ngoài (CHDCND Lào) Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu góp đủ vốn điều lệ vào hai liên doanh : Công ty TNHH vàng Bông Miêu (BOGOMIN) 200.000 USD và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) 750.000 USD, tiếp tục nghiên cứu công nghệ sản xuất cát bọc resine cung cấp thị trường nội địa. 3.4 Các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản :  Tiếp tục vay vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư thảm nhựa phần GĐ II và thanh quyết toán đường vận chuyển nội bộ Bình Phục- Bình Giang (dự kiến khoảng 05 tỷ đồng ) trong quý II/2009 để đưa tuyến đường vận chuyển nội bộ vào hoạt động chính thức, giảm chi phí vận chuyển thuê ngoài và giảm giá thành.  Hoàn thành đầu tư lò sấy sạch nhằm ổn định công suất và nâng cao chất lượng bột silica trong quý II/ 2009 (Dự kiến : 600 triệu đồng).  Tuỳ diễn biến thị trường và khả năng tài chính , lựa chọn thời điểm thích hợp để :  Di chuyển và lắp đặt, cải tạo dây chuyền thiết bị nghiền của XN Tràng thạch Đại Lộc đến vị trí mới ( trên QL 14B xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam ) nhằm ổn định môi trường sản xuất, giảm chi phí vận chuyển và tăng năng lực sản xuất XN Tràng thạch Đại Lộc (dự kiến khoảng 03 tỷ đồng).  Xây dựng Văn phòng đại diện Công ty tại TP Đà Nẵng (dự kiến 1,5 tỷ đồng). Baocaothuongnien 2008-MIC trang 16 / 42
 17. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn 3.5 Theo dõi và chỉ đạo sâu sát hoạt động sản xuất-kinh doanh nhằm đảm bảo cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 25% và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ nhằm sớm khai thác hiệu quả các dự án phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010. IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán. Đơn vị kiểm toán độc lập là một trong những đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết . Các báo cáo tài chính của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán gồm : - Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2008; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2008. V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 1. Kiểm toán độc lập Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Linh -Quận Thanh Khê- Thành phố Đà Nẵng Tel 0511.3665886 : Fax: 0511.3665887 Website :http://www.aac.com.vn 2. Ý kiến của kiểm toán độc lập: Đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét Báo cáo tài chính năm 2008 xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2008 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam ban hành. Baocaothuongnien 2008-MIC trang 17 / 42
 18. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn VI. CÁC CÔNG TY CON CÓ LIÊN QUAN: 1. Danh sách Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần : Hiện công ty không nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của các công ty khác có liên quan 2. Danh sách các đơn vị Công ty góp vốn tham gia liên doanh đến ngày 31/12/2008 a. Danh sách các đơn vị Công ty góp vốn đến ngày 31/12/2008: Tỉ lệ Đơn Vốn góp của Stt Công ty Vốn điều lệ góp vị MINCO vốn 1 Công ty LD Công trình Miền Trung VNĐ 3.180.000.000 795.000.000 25 % 2 Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (*) USD 3.000.000 300.000 10 % 3 Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (**) USD 5.000.000 750.000 15 % (*) Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã góp USD 100.000 # 1.568.600.000 VNĐ (**)Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam chưa góp 750.000 USD b. Tình hình hoạt động của các liên doanh : a) Công ty liên doanh Công trình Miền Trung : Vốn tham gia 795.000.000 đồng chiếm 25% Vốn điều lệ liên doanh Công ty LD Công trình Miền Trung hoạt động sản xuất kinh doanh đá xây dựng và thi công công trình, theo Báo cáo tài chính năm 2008, doanh thu đạt 16,6 tỷ đồng và lãi 31,156 triệu đồng , số lỗ luỹ kế đến thời điểm 31/12/2008 là : 1,124 tỷ đông . Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực tài chính của liên doanh còn yếu (Vốn CSH /Tổng tài sản : 4,26%), đơn vị gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Hiện nay, Đơn vị đang củng cố công tác tổ chức ( thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng ) và hoạt động SXKD của đơn vị đang có chiều hướng phát triển mạnh do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế Dung Quất, quốc lộ 1 theo chủ trương kích cầu của Chính phủ. b) Công ty TNHH Khai thác vàng Bông Miêu (BOGOMIN): Vốn điều lệ : 3.000.000 USD, trong đó Bong Mieu Holding Ltd. Co. nắm giữ 80%, MIDECO nắm giữ 10% , MINCO nắm giữ 10%. Công ty TNHH vàng Bồng Miêu hiện đang tiếp tục triển khai dự án đầu tư theo Giấy Chứng nhận đầu tư Số 331022000008 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp Baocaothuongnien 2008-MIC trang 18 / 42
 19. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn lại lần ngày 27-8-2008 với tổng vốn đầu tư : 40.000.000 USD ( tăng thêm 15.000.000 USD so với Giấy phép Số 140/GPĐC2 của Bộ KH&ĐT cấp ngày 09/6/2005) với thời gian hoạt động của dự án là 25 năm. Công ty bắt đầu hoạt động khai thác và sản xuất thương mại từ ngày 01-10-2006, hiện nay, hoạt động chính của Công ty là khảo sát thăm dò, khai thác và chế biến vàng trong khu vực dự án và cung cấp dịch vụ chế biến quặng vàng cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (đến hết năm 2010). Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008, doanh thu thuần 9.041.665 USD, lợi nhuận sạu thuế TNDN (-1.620.566 USD). c) Công ty TNHH vàng Phước Sơn (PSGC): Vốn điều lệ : 5.000.000 USD, trong đó NVM Co. Ltd. ( Canada ) nắm giữ 85% và MINCO nắm giữ 15% (=750.000 USD ). Công ty liên doanh này được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam theo Giấy phép đầu tư số 2355/GP, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vào ngày 20 tháng 10 năm 2003 . Theo Giấy phép Đầu tư số 331022000010 vào ngày 8 tháng 7 năm 2008 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp, Công ty đã đăng ký lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hoạt động chính của Công ty là thăm dò, khai thác vàng và chế biến vàng và các khoáng sản đi kèm trong vùng dự án đã được cấp phép. Công tác đầu tư xây dựng mỏ đã và đang được thực hiện. Theo Báo cáo tài chính năm 2008, giá trị tài sản đã đầu tư là 26.190.507 USD bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật và một phần hệ thống đường lò mở vỉa tại Bãi Đất. Trong 2 năm 2009 và 2010, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường lò mở vỉa và lò khai thác đồng thời xây dựng công trình đập xử lý thải đuôi quặng, xây dựng nhà máy tuyển luyện và lắp đặt thiết bị chế biến. Đây là dự án có tính khả thi cao và hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội đáng kể trên địa bàn tỉnh và mang lại lợi nhuận đáng kể cho Công ty kể từ năm 2010 trở về sau. Baocaothuongnien 2008-MIC trang 19 / 42
 20. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.665022/665023Fax: 0510.665024 Website: www.minco.com.vn VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 1. Cơ cấu tổ chức công ty Sơ đồ 1: cơ cấu tổ chức của Công ty Trụ sở chính Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: (84.0510) 665 022 Fax: (84.0510) 665 024 E-mail: minco@dng.vnn.vn; Website: www.minco.com.vn Baocaothuongnien 2008-MIC trang 20 / 42

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản