Công văn về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2002

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
3
download

Công văn về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2002

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  675T C/§T n g µ y  21 th¸ng 1 n¨ m  2002 c V Ò  vi Ö c c Ê p  v è n  Ç u  t X D C B  k Õ  h o ¹ ch n¨ m  2002 ® K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, thu   ph Tæng  c«ng      ¬  ty91,c quan  Trung  ng    oµn  Ó. ¬ c¸c® th ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 196/2001/Q§­TTg  µy  ng 27/12/2001  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  í  ph v vi giao chØ    Õ   ¹ch vµ  ù    ©n    tiªuk ho   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  2002, Bé   µi  Ýnh  íng  Én  ét  è  iÓ m   Ò   Öc  Êp  èn  u     T ch h d m s® v vi c v ®Ç t XDCB   Õ   ¹ch n¨m  k ho   2002    nh sau: I. Ë p  k Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  2 00 2  L Trªn c¬  ë    s chØ    Õ   ¹ch ®Ç u    tiªuk ho   tXDCB   n¨m 2002  Thñ íng Ch Ýnh  do  t  phñ  giao  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 196/2001/Q§­ TTg  µy  ng 27/12/2001  µ v chØ     tiªu do  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B tr B K ho v§ tgiao,c¸c Bé, c¬        quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc  Ýnh  ñ, Tæng   Ch ph   c«ng      ¬  ty 91, c quan  trung  ng    oµn  Ó  ¬ c¸c ® th (sau   ®©y  äichung  µc¸cBé)  µ  g  l    v UBND    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau ®©y  äichung  µUBND       g  l  c¸ctØnh)thùc hiÖn  Öc  Ëp kÕ   ¹ch vèn  u       vi l   ho   ®Ç tXDCB     n¨m 2002,ph©n    khaichitiÕtvèn  u        ®Ç t cho  õng  ù    t d ¸n (theo phô  ôc   l  1A  µ  ô  ôc 1B  Ìm  v ph l   k theo  Th«ng   è  t s 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/9/2000  ña  c Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ý, l  thanh    èn  u    µ  èn  ù  to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  cã  Ýnh  Êt  u    vµ  ©y  ùng  éc  t ch ®Ç t x d thu nguån  èn  v NSNN)  ¶m   ® b¶o    c¸c nguyªn t¾c    sau  y: ®© 1. Gi÷    nguyªn tæng  møc   èn  u    v ®Ç t XDCB   Ëp  t trung,c¬  Êu  èn  ùc  c v th   hiÖn  u    ®Ç ttheo  ét  è  µnh, lÜnh  ùc  m s ng   v quan  äng,danh  ôc  µ  tr   m v møc   èn  v cña  ù    ã m   tæng  d ¸n nh A,  møc  èn  v quy  ¹ch,vèn  Èn  Þ  u  ,tæng  ho   chu b ®Ç t  møc   vèn  ù    ã m   vµ  d ¸n nh B  danh  ôc  ù    ã m   khëic«ng  íi,hoµn  µnh    m d ¸n nh B    m  th n¨m 2002  theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  ®Þ c Th t   ph v B tr B K ho   §Çu .Trêng  îp cÇn  t  h  thay ® æi      c¸c chØ    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  tiªudo  t  ph giao ph¶i     ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  ng  , cÇn    t Ch ph ®å ý  thay ® æi      c¸c chØ    Bé   ëng  é  tiªudo  tr B K Õ   ¹ch vµ  Çu   ho   § tgiao ph¶i® îcBé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ng  .       tr B K ho   § t®å ý Ph ©n  khaichitiÕtc¬  Êu  èn  ©y  ¾p, thiÕtbÞ,    Ý      c v x l    chiph kh¸c cña      c¸c dù    ã m   ph©n  ¸n nh A;  khaimøc  èn  ô  Ó    v c th cho    ù    c¸cd ¸n quy  ¹ch,chuÈn  Þ   ho   b ®Ç u  ;ph©n  t  khaimøc  èn  µ  ¬  Êu  èn  ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chiphÝ    v vcc v x l       kh¸ccho    c¸c dù  nhã m   vµ  ã m   C¸c  ù  chuÈn  Þ   ùc hiÖn  ù    Õu  ã)   ¸n  B  nh C.  d ¸n  b th   d ¸n (n c   cÇn    ó  ghich riªngtrong c¬  Êu  èn  ùc hiÖn  ù      c v th   d ¸n. 2. C¸c  ù    îcbè  Ý kÕ   ¹ch  èn    d ¸n ®   tr   ho v n¨m  2002  ph¶icã    ñ tôc ®Ç u     ®ñ th     ttheo    quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d (QuyÕt ®Þnh  u     ®Ç ttõ th¸ng 10/2001  Ò   íc,Quy Õt  nh       v tr   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy thi   k thu   tæng  dù to¸n). C¸c  ù    ã m   kÓ   dù    u    íiph¶i® îcbè  Ý®ñ   èn    d ¸n nh C,  c¶  ¸n ®Ç tm       tr   v ®Ó hoµn  µnh  th trong 2    n¨m  Ó   õlóckhëic«ng. k t     
  2. 2 3.  Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch  èn  u    n¨m  Vi x d k ho v ®Ç t 2002  ph¶i ®¶m     b¶o    c¸c nguån  èn  ¾c  ¾n,  è  Ý tËp  v ch ch b tr   trung vµ  ng  Õn  .  u tiªnbè  Ý vèn    ®ó ti ®é ¦     tr   cho    ù    Êp  c¸cd ¸n c b¸ch,c¸cdù    ¾c  ôc  Ëu      ¸n kh ph h qu¶  òlôt  l  , thiªntai dù    ã    , ¸n c   kh¶  n¨ng  µn  µnh  a  µo  ö  ông  ho th ® v sd trong n¨m. Bè   Ý ®ñ   èn  i øng  Çn      tr   v ®è   c thiÕtcho    ù  ODA   ∙    Õ   ¹ch    c¸c d ¸n  ® ghi k ho nh»m   Õn  ¶m   ti ® b¶o  Õn    ti ®é theo  hiÖp  nh  ∙  îc ký  Õt,® Æc   Öt lµ c¸c dù  hoµn  µnh  µo  ®Þ ®®  k   bi       ¸n  th v n¨m  2002.  Bè  Ýtrong kÕ   ¹ch 2002      î khèil ng ®∙  ùc hiÖn  îtkÕ   ¹ch n¨m  tr     ho   ®Ó tr¶n    î   th   v   ho   tr ccha  ã  èn  í  c v thanh  to¸n. 4. Trong  Õ   ¹ch  u      k ho ®Ç tXDCB   éc ng©n  thu   s¸ch ®Þa   ¬ng    ph (bao  å m   g vèn  u    ®Ç t XDCB   Ëp  t trung  Thñ  íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph giao  µ    ån  èn  v c¸c ngu v kh¸c  îc ®Ó   ¹  a   ¬ng  ®  l i®Þ ph theo Quy Õt  nh   ña  Êp  ã  Èm   ®Þ c c c th quyÒn),   UBND     c¸c tØnh  Çn  Ëp  c l riªngphÇn  Õ   ¹ch ®Ç u    õ nguån  èn  ©n    k ho   tt   v ng s¸ch  tËp trung do  ñ íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph giao    ån  èn  ©n  c¸c ngu v ng s¸ch kh¸c,®ång      thêicã    quy  nh  Öc  u    ïhîp víi ôc    ö  ông  õng lo¹ nguån  èn. ®Þ vi ®Ç tph       m tiªus d t  i   v C¸c  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch    ¹  u    cña    é,  µnh, c¸c tØnh, ®Ó l i®Ç t c¸c B ng      thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶i® îc kÕ   ¹ch      ho ho¸  µ  a  µo  Õ   ¹ch v ® v k ho   ®Ç u    tngay  õ®Ç u   t  n¨m. 5. C¸c  é, ngµnh  µ  a  ¬ng  ∙  îcc¬    B  v ®Þ ph ® ®   quan  µichÝnh  T  øng  ícm ét  tr   phÇn  èn  Õ   ¹ch 2002  v k ho   ph¶ibè  Ý sè  èn  ∙    tr   v ® øng  µo  Õ   ¹ch  ña    ù  v k ho c c¸c d ¸n ®Ó   µn    ho øng  cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n Sau    ©n  khiph khaichitiÕtkÕ   ¹ch  èn  u          ho v ®Ç tn¨m  2002 cho    ù    c¸c d ¸n, c¸cBé  µ    v UBND     c¸c tØnh  öiBé  µichÝnh  ô  Çu ) ®Ó   g  T  (V § t  theo  âi,kiÓm    d  tra vµ  µm    cÊp    èn  u    l c¨n cø  ph¸tv ®Ç t n¨m  2002. Trêng  îp ph©n    h  khaikÕ   ¹ch   ho   vèn  u    ®Ç t n¨m 2002  kh«ng  ng  íic¸c quy  nh,  é   µi chÝnh  Ï cã    ®ó v    ®Þ BT  s   v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ¹  ng  êib¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. l i®å th       , t  ph II. Ê p  p h¸t  C  thanh to¸n v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  2 00 2 1. C¸c  é   µ  û     B v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  Çn  ím  ©n  c s ph khaikÕ   ¹ch    ho chitiÕtcho  õng  ù       t d ¸n,chØ  o    ñ  u    Èn  ¬ng  µn  Ön    ñ ®¹ c¸cch ®Ç tkh tr ho thi c¸cth   tôc ®Ç u    µ  ©y  ùng, ®Êu   Çu,ký  Õt  îp ®ång, thic«ng  ©y  ùng    tv x d   th   k h      xd theo  tiÕn    µ  ®é v nghiÖ m   thu  èi l ng    îc cÊp  èn  kh  î ®Ó ®   v thanh  to¸n ngay  õ ®Ç u     t  n¨m, tr¸nht×nh  ¹ngthanh    ån  µo  èin¨m, g©y      tr   to¸nd v cu     c¨ng  ¼ng  th cho  ©n   ng s¸ch nhµ  íc.   n 2. ViÖc  Êp      c ph¸tthanh    èn  u    ùc hiÖn  to¸nv ®Ç tth   theo  Quy  Õ   ch Qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  tv x d v Th«ng   è  t s 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/9/2000  ña  é  cB Tµi chÝnh  íng dÉn  Öc    h  vi qu¶n  ý,thanh    èn  u    µ  èn  ù  l  to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  ã  c tÝnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ch   tv x d thu   v NSNN. §èi víic¸c  ù  ® Æc   Öt (®ª  iÒu,  û  î vîtlò,tho¸tlò,c¸c c«ng     d ¸n  bi   ® thu l i            tr×nh  èng,l©m   gi   sinh),¸p  ông  ¬  Õ    d c ch thanh  to¸n vèn      nh n¨m 2001 (C«ng  v¨n sè    315  TC/§T  µy  ng 10/01/2001 cña  é  µichÝnh  Ò   Öc  Êp  èn    BT  v vi c v XDCB   ®ª  iÒu,c«ng  ×nh thuû lîvµ  èng,l©m  ®   tr       gi i   sinh n¨m    2001). 3. C¬     quan  µi chÝnh  ¶m   T  ® b¶o    èn    Êp    ®ñ v ®Ó c ph¸tthanh    to¸ncho    c¸c dù    îcbè  ÝkÕ   ¹ch n¨m  ¸n ®   tr   ho   2002 ngay  õnh÷ng  t  th¸ng®Ç u     n¨m. C¸c  é  µ    Bv UBND     c¸c tØnh  chØ  o    ®¹ s¸tsao    ñ  u    ùc hiÖn,®ång  êiphèihîp c¸c ch ®Ç tth     th     
  3. 3 chÆt  Ïvíi é   µichÝnh      Õt  Þp  êivíng m ¾ c     ch     T   B ®Ó gi¶iquy k th     ph¸tsinh,kh«ng    ®Ó     ¾c  ¸ch t trong cÊp      ph¸tthanh    èn  u  . to¸nv ®Ç t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản