Công văn về việc lập kế hoạch giải ngân các chương trình dự án ODA năm 2002

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
7
download

Công văn về việc lập kế hoạch giải ngân các chương trình dự án ODA năm 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc lập kế hoạch giải ngân các chương trình dự án ODA năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc lập kế hoạch giải ngân các chương trình dự án ODA năm 2002

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   h ¬ n g  m ¹ i s è  3112 T M­K H   g µ y  09 th¸ng 8 n¨ m  2001  BT n v Ò   Ö c l Ë p k Õ  h o ¹ ch gi¶i g © n  c¸c c h ¬ n g   × nh,  vi  n tr d ù  ¸n O D A  n¨ m  2002 K Ý nh   öi:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  g   K ho v§ t Thùc  Ön    Þ  ña  ý  é   ¹  hi ®Ò ngh c Qu B t i C«ng    è  v¨n s 5040/BKH­KT§N   µy  ng 26/7/2001  Ò   Öc  Ëp  Õ   ¹ch    ©n    ¬ng  ×nh,dù  ODA   v vi l k ho gi¶ing c¸c ch tr   ¸n  n¨m   2002,Bé  ¬ng  ¹ixintæng  îp vµ          Th m   h   b¸o c¸o nh sau: I.  §¸nh gi¸ h u n g  t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  c¸c   c c h ¬ n g  tr× nh, ù  ¸n O D A  n¨ m  2 00 1  d B ¾t  u   õn¨m  ®Ç t   2001  é  ¬ng  ¹icã  dù    îctr Ónkhaiho¹t®éng B Th m   3  ¸n ®   i      1. Dù     ç  î   ¸n “H tr  n¨ng  ùcBé   ¬ng  ¹iViÖt Nam”    o¹n    Ch Ýnh  l   Th m    giai® IIdo  phñ  Çn  Ph Lan  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ . ho l i 2. Dù  ¸n “Hç  trî óc tiÕn Th¬ng  m¹i vµ  Ph¸t tr Ón xuÊt khÈu”  x i   (VIE/98/021)do    UNDP   µ  Ýnh  ñ  þ  ü  ng  µitrî v Ch ph Thu S ®å t   . 3. Dù   “Hç  îchÝnh    ¸n  tr  s¸ch  ¬ng  ¹i ®a   th m   biªn”(MUTRAP)  Uû       do  ban Ch ©u  (EU) tµitrî ¢u    . ­ Dù   (1) vµ    ¾t  u   iÓn khai ®Ç u     ¸n    (2) b ®Ç tr     n¨m  2001, theo  ¸nh        ® gi¸6 th¸ng ®Ç u     n¨m,    ¹t®éng  ña  Dù   nµy  ∙  îc thùc  Ön  ng  Õ   c¸c ho   c 2  ¸n  ®®  hi ®ó k ho¹ch vµ  tchÊtl ng cao,®¸p    ®¹    î     øng    Çu      yªu c ®Ò ra trong v¨n kiÖn  ù     òng     D ¸n c nh  ù  s mong  ê  ña    ch c c¸c bªn  ªnquan.Tuy  li     nhiªn,gi¶ing©n  th¸ng ®Ç u        6    n¨m ®¹tthÊp  ×  2  ù     ang    v c¶  D ¸n ® trongthêigian khëi®éng.        +  ù   Õn  D ki n¨m  2001, sÏ hoµn  µnh  Õ   ¹ch    ©n  ña  ù         th k ho gi¶ing c d ¸n,c¸c kÕ   ¹ch ho¹t®éng    Õt®∙  îcchuÈn      éidung  ña    ù     ∙  µ  ho     chiti   ®   y,c¸c n   c haiD ¸n ® v ®ang  îctr Ón khaiv×  Ëy    ©n  Ï®¹ttheo  ng  Õn ®é   ña  ù     ô  ®  i     v gi¶ing s    ®ó ti   c D ¸n c thÓ: +  ù       cgi¶i ©n 2001  tkho¶ng  D ¸n (1)í     ng   ®¹   179  µn  ng USD +  ù       cgi¶i ©n 2001  tkho¶ng  D ¸n (2)í     ng   ®¹   521,8ngµn    USD (xem    Õtphô  ôc1) chiti   l  ­  ù   (3) n Õu   D ¸n    theo  ng  Õ   ¹ch  ∙  i  µo  ¹t ®éng  õ  ®ó k ho ®®v ho   t th¸ng  9/1998  ng  cã  ù  nh do  s thay  æi  Ò   chøc  ® v tæ  qu¶n  ý nªn  ù   tr Ón  l  D ¸n  i khai   chË m,  th¸ng®Ç u   6    n¨m 2001    ©n  gi¶ing 550  µn  ng EUR   495  µn  =  ng USD,  µ  v­ ícc¶    n¨m  2001    ©n  gi¶ing kho¶ng 1.122,5ngµn    EUR   1.010  µn  =  ng USD.
  2. 2 II. Õ  h o ¹ ch gi¶i g © n  n g u å n  v è n O D A  n¨ m  2 0 02  K  n Trªn c¬  ë    ¹t®éng  ù  Õn  Ï ® îc tiÕn  µnh    s c¸c ho   d ki s     h trong n¨m    2002  ña  c Dù     Õ   ¹ch gi¶ing©n  ån  èn  ¸n,k ho     ngu v ODA   n¨m  2002  ña    ù     éc Bé   c c¸c D ¸n thu   Th¬ng  ¹iqu¶n  ýsÏ® îclËp cô  Ó    m  l         th nh sau: +  ù       cgi¶i ©n  D ¸n (1)í     ng kho¶ng  165  µn  ng USD +  ù       cgi¶i ©n  D ¸n (2)í     ng kho¶ng  176,2 ngµn    USD +  ù       cgi¶i ©n  D ¸n (3)í     ng kho¶ng  793,2 ngµn    USD Tæng  éng: c     1.134,4ngµn    USD (Xem    Õtphô  ôc1) chiti   l  Trªn ®©y  µdù  Õn  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ù      l   ki t h th   c¸cd ¸n ODA  trong n¨m    2001  vµ  Õ   ¹ch gi¶ing©n  ån  èn  k ho     ngu v ODA   n¨m 2002  ña    ù     éc Bé   ­ c c¸cD ¸n thu   Th ¬ng  ¹i®ang  m  theo dâivµ      qu¶n  ý,   öitíquý  é    l  g    xin i B ®Ó tæng  îp. h 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản