intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép gân hamstring tự thân tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí

Chia sẻ: ViThimphu2711 ViThimphu2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

43
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép gân Hamstring tự thân tại bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển-Uông Bí, nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép gân hamstring tự thân tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí

  1. TẠP CHÍ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VIỆT NAM - SỐ ĐẶC BIỆT - 2013 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG MẢNH GHÉP GÂN HAMSTRING TỰ THÂN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM-THỤY ĐIỂN-UÔNG BÍ Đỗ Đăng Hoàn, Hoàng Văn Dũng, TÓM TẮT Vũ Văn Hướng Ñöùt daây chaèng cheùo tröôùc khôùp goái laø toån thöông thöôøng gaëp trong chaán thöông theå thao. Hieän nay phaãu thuaät taùi taïo daây chaèng cheùo tröôùc qua noäi soi laø phaãu thuaät tieâu Bệnh Viện Việt Nam - chuaån ñeå ñieàu trò toån thöông naøy. Tuøy ñieàu kieän töøng nôi, kinh nghieäm phaãu thuaät vieân Thụy Điển - Uông Bí coù theå khaùc veà chaát lieäu maûnh gheùp, caùch coá ñònh ñöôøng haàm. Muïc tieâu: 1, Ñaùnh giaù Tác giả: keát quaû böôùc ñaàu phaãu thuaät noäi soi taùi taïo daây chaèng cheùo tröôùc baèng maûnh gheùp gaân Ths, Bs Đỗ Đăng Hoàn Hamstring töï thaân taïi beänh vieän Vieät Nam- Thuïy Ñieån-Uoâng Bí. 2, Nhaän xeùt moät soá Email: yeáu toá aûnh höôûng ñeán keát quaû phaãu thuaät noäi soi taùi taïo daây chaèng cheùo tröôùc. dodanghoan@gmail.com Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: Nghieân cöùu tieán cöùu. Keát quaû: Khaû quan, tæ leä raát toát ñaït 92%. Tai bieán, di chöùng vuøng laáy gaân khoâng ñaùng keå. Töø khoùa: noäi soi khôùp; daây chaèng cheùo tröôùc; beänh vieän Uoâng Bí. Assess the initial results of arthroscopic ACL reconstruction using Hamstring tendon autografts at Vietnam-Sweden Uong Bi General Hospital Do Dang Hoan, Hoang Van Dung, Abstract Vu Van Huong ACL rupture is quite common in sport injury. Today, Arthroscopic ACL reconstruction is standard surgery for this treatment. Goal: 1, Assess the initial result of arthroscopic ACL reconstruction using Hamstring tendon autografts at Vietnam-Sweden Uong Bi General Hospital. 2, Comment on factors affecting to the result of arthroscopic ACL reconstruction. Subjects and Method: clinical study described. Results: very good results 88%. Complications: 0%. Donor site sequelae are not significant. Key words: Arthroscopy; ACL reconstruction, Uong Bi General Hospital I. ĐẶT VẤN ĐỀ chéo trước được thực hiện từ năm 2010, sử dụng Phẫu thuật nội soi hiện nay là phẫu thuật tiêu mảnh ghép gân Hamstring tự thân chập bốn. Để đánh chuẩn cho tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối. giá kết quả phẫu thuật một cách khách quan, chúng Kết quả phẫu thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lựa tôi thực hiện đề tài này với 2 mục tiêu: 1, Đánh giá chọn mảnh ghép, cách cố định đường hầm, cách xử kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng lí các tổn thương kèm theo, cơ địa bệnh nhân và trình chéo trước bằng mảnh ghép gân Hamstring tự thân độ phẫu thuật viên. Tại bệnh viện Việt Nam – Thụy tại bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển-Uông Bí. 2, Nhận Điển Uông Bí, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước. 106
  2. II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu Gồm 25 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng mảnh ghép gân Hamstring tự thân từ 5/2012 đến 5/2013. - Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân được chẩn đoán III. Kết quả nghiên cứu đứt dây chằng chéo trước có hoặc không kèm theo rách * Tuổi: tuổi trung bình: 30,2 tuổi, trẻ nhất 18 tuổi, lớn sụn chêm được phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo nhất 50 tuổi. trước bằng mảnh ghép gân Hamstring tự thân tại bệnh viện * Đường kính của mảnh ghép: nhỏ nhất 6mm, lớn nhất Việt Nam-Thụy Điển- Uông Bí. 8 mm, trung bình 7,2mm. - Tiêu chuẩn loại trừ: * Kết quả gần. + Bệnh nhân có tổn thương đa dây chằng. +Bệnh nhân được tái tạo dây chằng chéo trước không Bảng 1: Chức năng khớp khi khám lại bằng gân Hamstring tự thân. 2. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu. Keát Quaû n % - Chẩn đoán xác định đứt dây chằng chéo trước dựa vào: Taàm vaän ñoäng khôùp bình thöôøng 25 100 + Lâm sàng: bệnh nhân lỏng khớp gối, khó khăn khi Daùng ñi bình thöôøng 23 92 lên xuống cầu thang, dốc. Khám có dấu hiệu ngăn kéo Leân xuoáng caàu thang bình thöôøng 25 100 trước, Test Lacmman (+), Test Pivot shift (+). Maâm chaøy ra tröôùc < 2mm 23 92 + Chụp cộng hưởng từ: Hình ảnh dây chằng chéo trước phù nề, mất sức căng hoặc đứt hoàn toàn. Pivot shift test (-) 25 100 - Đánh giá các tổn thương phối hợp: Rách sụn chêm, Bảng 2: Điểm Lysholm sau phẫu thuật tổn thương dây chằng bên, tổn thương chéo sau. Bieán Chöùng n % - Phẫu thuật: Nhieãm truøng noâng 0 0 + Tuổi bệnh nhân: 18-50 tuổi. Nhieãm truøng saâu 1 4 + Thời gian từ khi bị tai nạn đến khi phẫu thuật: Trên Tuï maùu vuøng laáy gaân 0 0 3 tuần. Toån thöông maïch 0 0 + Tư thế bệnh nhân: Kê chân trên khung, gối gấp khoảng 90o Maát caûm giaùc da tröôùc goái 0 0 + Đường vào khớp: 2 cổng trong và ngoài phía trước. IV. Bàn luận + Kiểm tra khớp: Chú ý 2 sụn chêm, tình trạng dây Kết quả phẫu thuật chằng chéo trước, sau, mặt sụn khớp. Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước là phẫu + Lấy gân Hamstring (chỉ lấy gân cơ thon và cơ bán gân) thuật khó, đòi hỏi trình độ và kinh nghiêm của phẫu thuật + Khoan đường hầm lồi cầu đùi: Sát bờ sau lồi cầu viên. Đánh giá kết quả dựa trên nhiều tiêu chí, hiện nay ngoài, vị trí 9-10h thường sử dụng bảng điểm Lysholm để đánh giá kết quả +Khoan đường hầm mâm chày: Bờ ngoài gai chày trước và sau phẫu thuật. trong hoặc theo vết tích của dây chằng chéo trước. Sau Về độ tuổi của bệnh nhân: trong nghiên cứu của chúng khi khoan kim dẫn đường nên kiểm tra hướng và vị trí của tôi, độ tuổi trung bình 30,2 tuổi, trẻ nhất 18 tuổi và lớn đường hầm nhất 50 tuổi. Điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu + Kéo gân qua đường hầm, cố định phía lồi cầu bằng của các tác giả khác vì khi độ tuổi càng cao thì khả năng vít treo (XO button), phía mâm chày bằng vít tự tiêu. phục hồi sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo càng thấp. Do vậy với những trường hợp trên 45 tuổi chúng tôi luôn - Đánh giá kết quả: Sau phẫu thuật 3 tháng. cân nhắc và giải thích kĩ cho người bệnh trước phẫu thuật. Phần 2: Phần nội soi và thay khớp 107
  3. TẠP CHÍ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VIỆT NAM - SỐ ĐẶC BIỆT - 2013 Về kết quả phẫu thuật: rất tốt 23 bệnh nhân (92%), + Dùng kháng sinh dự phòng. tốt 2 bệnh nhân (8%),không có trường hợp nào kết + Chuẩn bị tấm nilon lót bàn mổ và bao nilon bọc quả trung bình hoặc kém. camera. Các biến chứng do phẫu thuật: theo các tác giả Chuẩn bị bệnh nhân tốt sẽ giúp rút ngắn thời gian trong và ngoài nước, phẫu thuật nội soi khớp có thể phẫu thuật, tránh được các biến chứng như nhiễm gặp các biến chứng như: nhiễm trùng khớp, tụ máu trùng, tổn thương khớp. vùng lấy gân, tổn thương mạch khoeo, dị cảm hoặc - Phẫu thuật: Kinh nghiệm và trình độ của phẫu mất cảm giác vùng da trước gối. Trong nhóm nghiên thuật viên rất quan trọng. Mục tiêu của phẫu thuật cứu của chúng tôi, gặp 1 trường hợp bị nhiễm trùng là tái tạo dây chằng chéo trước theo giải phẫu, tránh khớp. Bệnh nhân này sau đó được phẫu thuật cắt lọc làm tổn thương các thành phần khác trong khớp. dọn dẹp khớp bằng arthorcare, dùng kháng sinh phổ - Tập luyện phục hồi chức năng sau phẫu thuật. rộng sau 1 tuần bệnh nhân hết sốt, tiến triển tốt, bảo tồn được dây chằng mới tái tạo. Để người bệnh có thể phục hồi tối đa, nên có một kế hoạch tập luyện sau mổ chi tiết. Các Điểm Quan Trọng Để Đạt Kết Quả Phẫu Thuật Tốt V. Kết luận - Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật. Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước Đây là bước rất quan trọng, theo chúng tôi một số khớp gối bằng mảnh ghép gân Hamstring tự than cho điểm cần thiết trong chuẩn bị bệnh nhân bao gồm: kết quả khả quan, tỉ lệ rất tốt đạt 92%, ít biến chứng. + Đánh giá tổn thương trước phẫu thuật: đứt dây Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật bao chằng bán phần hay toàn bộ, tổn thương kèm theo: gồm tuổi của bệnh nhân; các tổn thương phối hợp; rách sụn chêm, đứt chéo sau, đứt dây chằng bên kinh nghiệm của phẫu thuật viên. trong, bên ngoài… Tài liệu tham khảo 1. Đặng Hoàng Anh (2009), Nghiên cứu điều trị đứt dây tendons, The Journal of Arthroscopic & Related chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi Surgery, 2002,18 (6): 598-602. sử dụng gân cơ bán gân và gân cơ thon, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân Y. 4. Toshiyuki T, Hisashi K, Akira K, Influence of Medial Hamstring tendon harvest on knee flexor strength 2. Trương Trí Hữu (2009), Tái tạo dây chằng chéo after anterior cruciate ligament reconstruction, Acta trước kèm rách sụn chêm do chấn thương thể thao Orthopaedica . qua nội soi, Luận án tiến sĩ y học, Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. 5. Rudolf W P, Forough F, Mohit B, Hamstring tendon autograft better than bone patellar-tendon bone 3. Norimasa N, Shuji H, Satoru S, Evaluation of active autograft in ACL reconstruction, Acta Orthopaedica knee flexion and hamstring strength after anterior 2007; 78 (3): 350–354. cruciate ligament reconstruction using hamstring 108
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2