DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
248
lượt xem
92
download

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến đấu thầu và quản lý dự án', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  1. DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1. Luật: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội 12/12/2005 Còn Hiệu lực Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực 2. Nghị định: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật 05/05/2008 Còn Hiệu lực Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Nghị định 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 07/01/2008 Còn Hiệu lực điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư 13/6/2007 Còn Hiệu lực xây dựng công trình Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 29/9/2006 Còn Hiệu lực điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng 22/09/2006 Còn Hiệu lực dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định việc đăng ký lại, 21/09/2006 Còn Hiệu lực chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng 06/06/2005 Chưa xác định công trình đặc thù Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư 07/02/2005 Còn Hiệu lực xây dựng công trình 3. Quyết định của Thủ tướng chính phủ Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 02/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 07/01/2008 Còn Hiệu lực Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài Quyết định 131/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 09/08/2007 Còn Hiệu lực Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng Việt Nam Quyết định 49/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp 11/04/2007 Còn Hiệu lực đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng Quyết định 256/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 09/11/2006 Còn Hiệu lực Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích Quyết định 68/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 22/03/2006 Còn Hiệu lực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng 1
  2. Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng 28/02/2005 Chưa xác định dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 19/5/2004 Chưa xác định Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 4. Thông tư. 4.1. Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 25/01/2008 Còn Hiệu lực dự toán xây dựng công trình Thông tư 09/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và 02/11/2007 Còn Hiệu lực quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam Thông tư 07/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp 25/07/2007 Còn Hiệu lực xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý 25/07/2007 Còn Hiệu lực chi phí đầu tư xây dựng công trình Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong 25/07/2007 Còn Hiệu lực hoạt động xây dựng Thông tư 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội 14/02/2007 Còn Hiệu lực dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự 10/11/2006 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình 4.2. Bộ Tài Chính Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 149/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và 14/12/2007 Còn Hiệu lực sử dụng vốn ngân sách cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong qúa trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Thông tư 118/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, 02/10/2007 Còn Hiệu lực sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thông tư 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh 7/9/2007 Còn Hiệu lực toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thông tư 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một 9/8/2007 Còn Hiệu lực số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Thông tư 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán 9/4/2007 Còn Hiệu lực dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Thông tư 27/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh 3/4/2007 Còn Hiệu lực toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn 2
  3. ngân sách nhà nước 5. Quuyết định Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 937/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 23/07/2008 Còn Hiệu lực hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp Quyết định 731/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 10/06/2008 Còn Hiệu lực hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp Quyết định 678/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy 02/06/2008 Còn Hiệu lực định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu Quyết định 419/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 07/04/2008 Còn Hiệu lực hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Quyết định 1583/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 24/12/2007 Còn Hiệu lực hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 24/12/2007 Còn Hiệu lực hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 10/10/2007 Còn Hiệu lực hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Quyết định 521/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 22/05/2007 hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Quyết định 1102/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 18/09/2007 Còn Hiệu lực hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp Quyết định 909/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 13/09/2005 Chưa xác định hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá 6. Công văn Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Công văn 1160/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 17/06/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng Công văn 1066/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp 05/06/2008 Còn Hiệu lực đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công văn 72/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư 03/06/2008 Còn Hiệu lực xây dựng công trình Công văn 737/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo 22/04/2008 Còn Hiệu lực bóc khối lượng xây dựng công trình Công văn 49/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi 22/04/2008 Còn Hiệu lực phí đầu tư xây dựng công trình Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố nội dung cơ bản 21/04/2008 Còn Hiệu lực của tài liệu đào tạo, bồi dường nghiệp vụ định giá xây dựng Công văn 564/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 31/03/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng Công văn 402/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện điều chỉnh 10/03/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng Công văn 344/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 12/12/2007 Còn Hiệu lực 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng 3
  4. Công văn 2507/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng 26/11/2007 Còn Hiệu lực thiết kế xây dựng công trình Công văn 2508/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng 26/11/2007 Còn Hiệu lực thi công xây dựng công trình Công văn 1989/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc giải đáp các vướng mắc, 19/09/2007 Còn Hiệu lực kiến nghị trong quản lý đầu tư xây dựng Công văn 1918/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện 06/09/2007 Còn Hiệu lực Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Công văn 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng Công văn 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng ống và thiết bị; khai thác nước ngầm Công văn 1778/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dư 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán sửa chữa công trình XD Công văn 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần khảo xát XD Công văn 1780/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu XD Công văn 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp Công văn 1782/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị Công văn 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình. Công văn 1784/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức vật 16/8/2007 Còn Hiệu lực trong XD Công văn 1751/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí 14/08/2007 Còn Hiệu lực quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình Công văn 1599/BXD-VP của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định chỉ số 25/7/2007 Còn Hiệu lực giá xây dựng Công văn 1600/BXD-VP của Bộ Xây dựng về Suất vốn đầu tư xây dựng 25/7/2007 Còn Hiệu lực công trình năm 2007 Công văn 1601/BXD-VP của Bộ Xây dựng về Chỉ số giá XD 25/7/2007 Còn Hiệu lực Công văn 2200/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định 27/10/2005 Chưa xác định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Công văn 1509/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc nội dung thẩm định 28/07/2005 Chưa xác định thiết kế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật 6. Về công tác đền bù - giải phóng mặt bằng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Công văn 721/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng 15/05/2008 Còn Hiệu lực mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Công văn 642/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 29/04/2008 Còn Hiệu lực doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đền bù giải tỏa 4
  5. Thông tư 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh 07/09/2007 Còn Hiệu lực toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí tổ chức 07/06/2007 Còn Hiệu lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc 30/01/2007 Còn Hiệu lực thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi" Công văn 3005/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với tiền đền 17/08/2006 Còn Hiệu lực bù, hỗ trợ đấ bị thu hồi Công văn 2246/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí 26/06/2006 Còn Hiệu lực đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng Công văn 1514/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chi phí 24/04/2006 Còn Hiệu lực đền bù giải toả Công văn 388/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chi phí đền bù hỗ trợ 25/01/2006 Còn Hiệu lực Công văn 311/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền đền bù về 20/01/2006 Còn Hiệu lực đất vào tiền sử dụng đất phải nộp Công văn 170/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền đền bù về 12/01/2006 Còn Hiệu lực đất vào tiền sử dụng đất phải nộp Công văn 105/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ đối với 10/01/2006 Còn Hiệu lực khoản đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng 7. Quy trình thanh quyết toán: Quyết định số 25/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình kiểm soát thanh 14/01/2008 Còn Hiệu lực toán vốn đầu tư ngoài nước Quyết định số 25/QĐ-KBNN về sủa đổi quyết định số 297/QĐ-KBNN hướng 11/12/2007 Còn Hiệu lực dẫn quy trình thanh toán , quyết toán Quyết định số 297/QĐ-KBNN về quy trình thanh toán , quyết toán 18/5/2007 Còn Hiệu lực 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản