Danh sách hồ sơ

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
9
download

Danh sách hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh sách hồ sơ', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách hồ sơ

  1. D ANH SAÙ C H HOÀ SÔ Boä phaän : …………………………………………………………………………………………………………………………… Stt Teân HS Ngöôøi Ngöôøi Vò trí ñeà Daïng hoà sô Caùch thöùc, Ngaøy phaùt Ngaøy caát Thôøi Phöông quaûn lyù ñöôïc HS phaân loaïi sinh HS HS gian phaùp Vaên Trong oå CD - ñoïc HS saép xeáp löu huyû boû baûn cöùng maùy rom/ñóa vi tính meàm Ngaøy thaùng naêm Tröôûng boä phaän duyeät Ngöôøi laäp Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản