Đạo đức - YÊU LAO ĐỘNG (TIẾT 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
156
lượt xem
25
download

Đạo đức - YÊU LAO ĐỘNG (TIẾT 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Hiểu được giá trị, ý nghĩa của lao động: giúp con người phát triển lành mạnh, đêm lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân và mọi người. 2. Kỹ năng (Hành vi) : - Tích cực tham gia lao động ở gia đình, nhà trường, cộng đồng nơi ở phù hợp với khả năng của mình. 3. Thái độ: - Yêu lao động - Yêu mến, đồng tình với những bạn có tinh thần lao động đúng đắn. - Biết phê phán những biểu hiện chây lười lao động. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức - YÊU LAO ĐỘNG (TIẾT 1)

  1. o c(16) YÊU LAO NG (TI T 1) I M c ích - yêu c u: 1. Ki n th c: Giúp h c sinh hi u: - Hi u ư c giá tr , ý nghĩa c a lao ng: giúp con ngư i phát tri n lành m nh, êm l i cu c s ng m no, h nh phúc cho b n thân và m i ngư i. 2. K năng (Hành vi) : - Tích c c tham gia lao ng gia ình, nhà trư ng, c ng ng nơi phù h p v i kh năng c a mình. 3. Thái : - Yêu lao ng - Yêu m n, ng tình v i nh ng b n có tinh th n lao ng úng n. - Bi t phê phán nh ng bi u hi n chây lư i lao ng. II. dùng d y h c : -Gv: Tranh phóng to /24 SGK. (H 1) Phi u h c t p (H 4) Bài văn: Làm vi c th t vui /SGK l p 2 (H 2) HS: V nháp. III. Các ho t ng d y -h c ch y u:
  2. Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Bài cũ : - GV nêu h c sinh: Vì sao ph i bi t ơn th y -1 HS tr l i: vì th y, cô giáo ã không cô giáo? qu n khó nh c, t n tình d y d chúng ta nên ngư i. - Bi t ơn th y cô giáo th hi n qua nh ng vi c làm nào? - HS t ch n l c tr l i - Nh n xét ph n bài cũ và ghi i m - L p theo dõi 2 Bài m i 2.1Gi i thi u bài : - HS l ng nghe. Lao ng giúp con ngư i phát tri n lành m nh, em l i cu c s ng m no, h nh phúc cho b n thân và m i ngư i xung quanh. V y ta ph i yêu lao ng v i tinh th n lao ng tích c c, úng n. Bài h c “Yêu lao ng” s giúp các em rõ i u ó. - Gv ghi bài lên b ng. - HS nh c l i n i ti p 2.2Hư ng d n luy n t p T1: Vd: Em ã h c, so n làm h t bài t p cô giáo cho v nhà. *Ho t ng 1: - Em giúp m lau nhà. GV nêu H1: Ngày hôm qua, em ã làm ư c nh ng công vi c gì? - Em cùng m n u cơm, nh t rau. - G i h c sinh tr l i 1 - Em d n d p phòng c a mình v.v... (7, 8HS tr l i)
  3. - C l p l ng nghe + nh n xét. - GV l ng nghe, nh n xét câu tr l i c a h c sinh. K t lu n và chuy n qua ho t ng 2: Như v y, trong này hôm qua, nhi u b n trong l p chúng ta ã làm ư c nhi u công vi c khác nhau.B n Pê -chi-a c a chúng ta cũng có 1 ngày c a mình, nhưng chúng ta s tìm hi u - HS l ng nghe và ghi nh n i dung xem b n Pê -chi-a ã làm ư c nh ng gì chính c a câu chuy n qua câu chuy n: “1 ngày c a Pê -chi-a” sau: - 1 h c sinh c l i câu chuy n l n 2. C * Ho t ng 2 :Phân tích truy n “ M t ngày l p quan sát c a Pê – chi –a” - 2 h c sinh c to, rõ ràng. -GV k chuy n: “M t ngày c a Pê -chi-a” -Nhóm trư ng nh n câu h i và ti n hành - GV g i 1 h c sinh th o lu n - GV g i 2 h c sinh c 3 câu h i SGK /25 -Trong khi m i ngư i trong truy n hăng và chia câu h i cho các nhóm th o lu n say làm vi c như: ngư i lái máy cày, cày x i t; m Pê -chi-a hái qu chín óng N1,2: Câu 1: Hãy so sánh m t ngày c a Pê - vào hòm; ngư i công nhân lái máy liên chi-a v i nh ng ngư i khác trong truy n? h p g t lúa; ngư i th xây ã xây ư c b c tư ng g ch ... mà Pê -chi-a l i b phí m t 1 ngày mà không làm gì c . - Pê-chi - a c m th y h i h n, nu i ti c - N3,4: Câu 2: Theo em Pê -chi-a s thay vì ã b phí m t ngày. Và có th Pê -chi- i như th nào sau chuy n x y ra? (ghi a s b t tay vào làm vi c m t cách chăm
  4. v nháp) ch sau ó. N5,6,7,8: Câu 3: N u em là Pê -chi-a em có - N u là Pê -chi-a, em s không b phí làm như b n không? Vì sao? (Ghi nháp) m t ngày như b n, vì lao ng thì m i làm ra c a c i, cơm ăn, áo m c nuôi s ng ư c b n thân và xã h i. - GV g i h c sinh i di n nhóm trình bày - i di n các nhóm lên trình bày. k t qu - Các nhóm khác nh n xét và b sung. - GV nh n xét các câu tr l i c a h c sinh - H c sinh l ng nghe - GV liên h h c sinh l p giáo d c K t lu n: Lao ng m i t o ra ư c c a c i, em l i cu c s ng m no, h nh phúc cho b n thân và m i ngư i xung quanh. B i v y m i ngư i chúng ta c n ph i bi t yêu lao ng. - 1 h c sinh c - GV g i 1 h c sinh c bài văn “Làm vi c - C l p l ng nghe. th t là vui” /SGK 42 - M i ngư i ai ai cũng làm vi c b n r n. + Trong bài, em th y m i ngư i làm vi c như th nào? - HS l ng nghe GV ti u k t: Trong cu c s ng và xã h i, m i ngư i u có công vi c c a mình, u - H c sinh c to. ph i lao ng. - 2 h c sinh c - Gv g i 2 h c sinh c ph n ghi nh /25 SGK - Gv g i 2 h c sinh c n i dung yêu c u Bài 1/25: Em hãy tìm nh ng bi u hi n c a
  5. yêu lao ng và lư i lao ng r i ghi vào v - Các nhóm th o lu n nháp theo 2 c t: Yêu lao ng, lư i lao - H c sinh tr l i ng. - HS theo dõi, nh n xét - GV cho nhóm ôi th o lu n - GV g i 5-7 h c sinh th c hi n yêu c u bài t p1 /25. - HS l ng nghe, nhóm trư ng nh n phi u h ct p - Gv ghi b ng, nh n xét. - H ng c n ng viên Nhàn tham gia lao - GV yêu c u th o lu n nhóm 4, bày t ý ng vì lao ng tr ng cây xung quanh ki n v các tình hu ng sau (ghi vào v trư ng làm cho trư ng h c s ch p nháp) : hơn, các b n h c t p t t hơn. H ng c n - GV c n i dung 4 tình hu ng và chia cho Nhàn bi t, Nhàn t ch i không i là thành các nhóm lư i lao ng, không có tinh th n óng góp chung vào t p th . N1,2: Sáng nay, c l p i lao ng tr ng cây xung quanh trư ng. H ng n r Nhàn - Lương t ch i và ti p t c công vi c, cùng i. Vì ng i tr i l nh, Nhàn nh H ng giúp b hoàn thành vì Lương mu n th xin phép h v i lý do b m. Theo nhóm em hi n vi c lao ng n cùng, không b H ng nên làm gì trong tình hu ng ó? d công vi c. Qua ó th hi n Lương r t yêu lao ng (ho c ngư c l i ...h). - Cư ng làm th chưa úng, yêu lao N3,4: Chi u nay, Lương ang nh c ngoài ng không có nghĩa là c làm h t s c vư n v i b thì Toàn sang r i á bóng. mình, nh hư ng n s c kho c a b n Th y Lương ng n ng i Toàn b o: y, thân, làm cho ngư i khác ph i lo l ng. mai nh cũng ư c có sao âu?. Theo nhóm em Lương s ng x như th nào? - Khánh yêu lao ng là t t, nhưng ây, ông bà ang m n ng, r t c n s N5,6: ư c cô giáo khen tinh th n lao thăm h i, chăm sóc c a Khánh. Vì th ng, Cư ng c s c bê th t nhi u bàn gh Khánh nên v thăm ông bà và xin phép
  6. n ng và tranh làm h t công vi c c a các cô giáo ch nhi m, ch c ch n cô và các b n. Theo nhóm em Cư ng làm v y ã b n s hi u và ng ý. úng chưa? Vì sao? - i di n các nhóm lên trình bày N7,8: Vì s cô giáo không b ng lòng, các - L p l ng nghe và nh n xét. b n chê cư i, Khánh không dám xin phép ngh v quê thăm ông bà m trong ngày T t tr ng cây trư ng. Theo nhóm em, Khánh nên làm gì? - HS l ng nghe - GV l ng nghe và nh n xét ph n tr l i c a h c sinh và k p th i s a theo hư ng úng: - Vì lao ng giúp con ngư i lành m nh Yêu lao ng. và em l i cu c s ng m no, h nh phúc - GV tuyên dương, ng viên các nhóm - C l p nghe và th c hành t t n i dung th c hi n t t tình hu ng. ã h c. GV k t lu n: Chúng ta c n ph i tích c c - HS l ng nghe, c th m và th c tham gia lao ng gia ình, nhà trư ng và hiÖn yªu cÇu. nơi phù h p v i s c kho và hoàn c nh c a b n thân. - Vì sao ta ph i yêu lao ng? - HD th c hành - G i HS c n i dung th c hành /26 SGK - H c thu c ph n ghi nh 3 C ng c d n dò :
  7. -Th c hành t t n i dung ã h c - Chu n b bài sau: Yêu lao ng (T2) - V nhà c yêu c u bài 3,4,5,6/26SGK, th c hi n y h c ti t sau. - Nh n xét ti t h c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản