SKKN: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bậc THPT ở Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai

Chia sẻ: Lê Thị Diễm Hương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
146
lượt xem
36
download

SKKN: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bậc THPT ở Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bậc THPT ở Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai” nghiên cứu để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên học chương trình GDTX bậc THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bậc THPT ở Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai

 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN BẬC THPT Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI
 2. A. MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tập trung mọi nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu xây dựng những con người Việt Nam có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc đồng thời có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy được tiềm năng của dân tộc, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân để làm chủ tri thức khoa học và công nghiệp hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ, kiên định với chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh, có khả năng hội nhập. Quan điểm về phát triển con người Việt Nam nói trên đã thể hiện rõ ở mục tiêu giáo dục là “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong xã hội ta hiện nay, bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và của nhân loại đang là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cũng đang còn không ít những vấn đề thuộc về lĩnh vực đạo đức mà cộng đồng, xã hội vẫn phải quan tâm. Đó là vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ có được lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, vị tha, thấm đượm tình người sâu sắc; loại bỏ lối sống thực dụng, ích kỉ, chạy theo đồng tiền bất chính, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Đứng trước những biểu hiện suy thoái đạo đức, sự phát triển nhân cách không lành mạnh của một số người trong xã hội ta, đòi hỏi “phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân”, lành mạnh hóa đời sống tinh thần xã hội. Việc giải quyết các đòi hỏi đó là một trong các nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta hiện nay. Trong những năm qua, đạo đức của học viên ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai có sự chuyển biến theo chiều hướng tiến
 3. bộ, tuy nhiên những biểu hiện đạo đức của học viên trẻ, đặc biệt là học viên văn hoá bậc THPT trong độ tuổi phổ thông tại Trung tâm còn đặt ra nhiều vấn đề bức xúc cần được nghiên cứu và giải quyết và việc quản lý hoạt động GDĐĐ chưa được thực sự chú trọng ở trung tâm. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức đã áp dụng chưa mang lại hiệu quả tốt. Vì vậy, cần đề xuất được các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động GDĐĐ cho học viên ở Trung tâm. Nếu các vấn đề đó được nghiên cứu và giải quyết thấu đáo, sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực về lối sống và đạo đức của học viên, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị và góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và đất nước. Hiện nay, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh; tuy nhiên việc nghiên cứu cụ thể về thực trạng và các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên văn hoá bậc trung học phổ thông trong độ tuổi xếp loại hạnh kiểm ở TTGDTX thành phố Lào Cai nói riêng thì đến nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào. Là một cán bộ quản lý của Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đứng trước những vấn đề bức xúc về lý luận và thực tiễn nêu trên với kinh nghiệm thực tế và qua trao đổi cùng đồng nghiệp tôi nghiên cứu vấn đề “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bậc THPT ở Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại Trung tâm. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động GDĐĐ cho học viên ở TTGDTX số 1 thành phố Lào Cai, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho học viên văn hoá bậc THPT độ tuổi xếp loại hạnh kiểm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 3. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai. 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên văn hoá bậc THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm của Trung tâm GDTX số 1. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Hoạt động GDĐĐ cho học viên văn hoá bậc THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm ở TTGDTX số 1 thành phố Lào Cai sẽ đạt được chất lượng và hiệu
 4. quả cao hơn trong giai đoạn hiện nay nếu Giám đốc Trung tâm có những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với thực tế phát huy được tính tích cực rèn luyện của học viên, phát huy được sự đóng góp của các lực lượng giáo dục trong toàn xã hội. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng đạo đức học viên và thực trạng quản lý hoạt động GDĐĐ 5.3. Đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ 6. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong đề tài này tôi chỉ nghiên cứu để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên học chương trình GDTX bậc THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm. 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn B. NỘI DUNG 1. Một số khái niệm Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi của con người trong mọi lĩnh vực xã hội. Chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội. Giáo dục đạo đức là quá trình tác động tới người học để hình thành cho họ một ý thức, tình cảm và một niềm tin đạo đức, đích cuối cùng quan trọng nhất của giáo dục đạo đức là tạo lập những thói quen hành vi đạo đức. Quá trình giáo dục đạo đức là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến những chuẩn mực đạo đức, từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội với cá nhân thành những đòi hỏi bên trong của cá nhân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục. Như vậy GDĐĐ là một nhiệm vụ bao trùm và xuyên suốt toàn bộ hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội để hình thành và phát triển nhân cách. GDĐĐ trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, là vấn đề của mọi vấn đề trong chiến lược giáo dục và đào tạo vì sự phát triển con người và phát triển xã hội.
 5. 2. Các hình thức tổ chức giáo dục đạo đức Giáo dục đạo đức là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể, nó được tiến hành với những hình thức tổ chức cụ thể dưới đây. 2.1. GDĐĐ thông qua việc dạy các môn học trong chương trình Qua các môn học làm cho học viên chiếm lĩnh được một cách có hệ thống những khái niệm đạo đức, những nhận thức khoa học, hình thành ý thức đạo đức, thực hành, rèn luyện đạo đức trong đời sống hàng ngày để hình thành và củng cố những kỹ năng, chuẩn mực đạo đức, hướng dẫn hành vi đạo đức trong cuộc sống giữa người với người. Các môn khoa học tự nhiên có lợi thế trực tiếp giáo dục các em tư duy khoa học, chính xác, lôgíc, trong việc khám phá thế giới. Nó có tác dụng giúp các em hình thành các phẩm chất: tư duy hợp lý, coi trọng nhân quả, cần cù chịu khó, khát vọng sáng tạo; biết tôn trọng chân lý, qui luật khách quan, khiêm tốn, trung thực. Các môn khoa học xã hội nhân văn có ưu thế nổi trội trong việc GDĐĐ cho học viên. Thông qua các môn học này, bồi dưỡng tình cảm, tâm hồn, hình thành thái độ cư xử và các hành vi đạo đức. Tóm lại, thông qua hoạt động học tập, học viên có những tiếp thu giá trị mà còn góp phần sáng tạo ra các giá trị mới. Từ việc tiếp thu tri thức các môn học học viên có những quan niệm đúng về tự nhiên, xã hội và bản thân, hình thành một nhân sinh quan, một thế giới quan khoa học. Đó là cốt lõi của nhân cách mà nhờ đó học viên biết cách ứng xử, cách quan hệ với mọi người. Từ đó học viên có hành vi đạo đức đúng đắn. 2.2. GDĐĐ thông qua lao động Thông qua con đường này, giáo dục cho học viên có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa lao động trí óc và lao động chân tay; qua đó giáo dục lòng yêu lao động, sự trân trọng với các thành quả lao động của cá nhân, của cộng đồng và xã hội. Đây là một loại hoạt động có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nhân cách của các em. Hoạt động lao động của các em là lao động công ích ở nhà trường, lao động sản xuất giúp đỡ gia đình. Khi tham gia lao động sẽ bồi dưỡng được tình cảm tôn trọng lao động và người lao động, làm nảy nở những tình cảm
 6. mới : Niềm vui và kết quả lao động, tự hào những cái mình đã làm được, hài lòng với những thắng lợi sau những nỗ lực kiên trì. Các công việc lao động ở nhà trường mà các em có khả năng tham gia như xây dựng Trung tâm xanh, sạch đẹp, tình nguyện lao động làm sạch đường phố, các di tích lịch sử,...giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó các em sẽ thu được những kinh nghiệm đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thói quen phục tùng những lợi ích của tập thể. Đặc biệt lao động gắn liền với học tập là một trong những nguyên lý giáo dục của chúng ta hiện nay. 2.3. GDĐĐ thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp Các hoạt động ngoài giờ lên lớp như sinh hoạt Đoàn và các hoạt động văn nghệ, văn hoá, thể thao, các buổi ngoại khoá về các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần chống các tệ nạn xã hội, các chủ đề uống nước nhớ nguồn, tìm hiểu truyền thống dân tộc. Thông qua các hoạt động nói trên, giáo dục được tinh thần tập thể, tinh thần trách nhiệm, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên nếp sống đoàn kết thân ái, đồng thời rèn luyện năng lực hoạt động xã hội của mỗi cá nhân cũng qua đó uốn nắn những lệch lạc giúp cho các em nắm được những chuẩn mực mà xã hội yêu cầu ở các em. 2.4. Giáo dục đạo đức bằng hình thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện hoàn thiện mình Đây là nhân tố quyết định trực tiếp đến trình độ đạo đức của mỗi học viên. Sự phát triển đạo đức đòi hỏi có sự tác động bên ngoài và những động lực bên trong. Đó chính là giáo dục và tự giáo dục. Tự giáo dục cũng mang yếu tố quyết định đến việc rèn luyện đạo đức. 2.5. GDĐĐ thông qua sự gương mẫu của người thầy Người thầy luôn là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Nhân cách của người thầy có một ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục đào tạo cho học viên. Lứa tuổi này các em có yêu cầu thầy cô giáo phải có phẩm chất cao. Các em hiểu rõ mặt yếu của giáo viên, biết nhận xét đánh giá từng thầy cô, các em có xu hướng cảm phục những giáo viên giỏi, có phẩm chất cao quý và luôn tự hào luôn về các giáo viên đó. Các em sẵn sàng làm theo sự hướng dẫn của họ và họ -
 7. những người thầy giáo cao quý đó thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Chất lượng GDĐĐ phụ thuộc vào nhiều nhân tố khách quan và chủ quan của công tác giáo dục, trong đó quản lý là nhân tố then chốt vì nó xâu kết tất cả các thành tố theo một mục tiêu nhất định. Quản lý GDĐĐ diễn ra và thông qua các quan hệ quản lý giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý; trong đó chủ thể quản lý phải thực hiện các chức năng kế hoạch hóa, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra; phải sử dụng nhiều phương pháp quản lý nhằm thực hiện tốt các nội dung quản lý, đạt được các mục tiêu quản lý mà mục tiêu cuối cùng là hình thành cho các em những phẩm chất đạo đức theo chuẩn mực xã hội. Từ những định hướng về lý luận trên, muốn nâng cao được chất lượng giáo dục đạo đức cho học viên văn hoá bậc THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm tại TTGDTX thì Giám đốc Trung tâm phải có được các biện pháp quản lý cần thiết và khả thi. Các biện pháp đó không những phải dựa trên các cơ sở lý luận trên, mà còn phải dựa trên thực trạng đạo đức và thực trạng quản lý hoạt động GDĐĐ cho học viên tại Trung tâm 3. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức tại TTGDTX số 1 thành phố Lào Cai Học viên trong độ tuổi xếp loại hạnh kiểm ở TTGDTX số 1 chủ yếu là các em học sinh thi trượt vào các trường THPT. Hầu hết những đối tượng này vừa yếu về kiến thức văn hoá vừa yếu về việc trau dồi đạo đức, hình thành nhân cách. Nguyên nhân: có nhiều em có hoàn cảnh éo le như: bố mẹ bỏ nhau, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, một bộ phận không nhỏ do gia đình chiều chuộng từ bé nên hư hỏng, bố mẹ bất lực không giáo dục được con cái,... Qua thực tế thấy rằng việc rèn luyện đạo đức của học viên ở Trung tâm phần lớn các em chưa có sự tự giác, chưa ý thức đúng đắn trong các hành vi hàng ngày của mình về mặt phạm trù đạo đức ví dụ như khi còn hay nói tục, chửi bậy, trong lớp chưa chú ý nghe giảng còn nói chuyện riêng, không có ý thức tìm hiểu kiến thức, xây dựng bài, chưa nghe lời thầy cô khuyên bảo. Hoặc chưa có ý thức bảo vệ của công, vệ sinh môi trường. Sống chưa lành mạnh, không có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không đoàn kết, kĩ năng ứng xử khi giao tiếp còn rất yếu,.... Những hành vi này cũng được nhắc nhở, thường xuyên từ các buổi sinh hoạt cuối tuần hoặc là giáo viên khi bắt gặp trực tiếp hay
 8. thông qua các hoạt động ngoại khoá tuy nhiên chưa đi vào chiều sâu, thành hệ thống liên tục. Việc giáo dục đạo đức ở Trung tâm thường chỉ mới chú trọng tới nề nếp kỷ cương với nội quy, những bài học giáo huấn của Ban giám đốc và của GVCN, của Đoàn thanh niên xong chưa chú ý nhiều đến hành vi ứng xử thực tế, kỹ năng sống, không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách cho học viên. Bên cạnh đó một bộ phận không nhỏ giáo viên chỉ lo truyền thụ kiến thức mà chưa chú trọng việc quản lý nền nếp lớp học và giáo dục, uốn nắn những hành vi chưa đúng của các em hoặc có làm nhưng không thường xuyên. Bên cạnh đó cá biệt có những môn học, giờ học mối quan hệ thầy trò chưa được thân thiện gần gũi, thầy còn hạn chế về khả năng xử lý tình huống sư phạm chưa tâm lý hiểu đối tượng học trò nên chưa là tấm gương tốt cho học trò noi theo, do vậy thầy không có uy tín với trò, nói trò không nghe theo,.... Ở nhà, nhiều em cha mẹ bận lo công việc mưu sinh nên không có thời gian gần gũi để giáo dục, dạy bảo con cái, một số gia đình bố , mẹ chưa có biện pháp dạy con phù hợp còn nuông chiều không đúng mực vì vậy nhiều em không được trang bị những kỹ năng tối thiểu cũng như cách ứng xử trong cuộc sống Các hoạt động nhằm giáo dục đạo đức cho học viên phần lớn là do Đoàn TN đứng ra chủ trì và Đoàn TN là hạt nhân trong công tác giáo dục đạo đức cho học viên. Ban giám đốc chỉ đạo tổ chức Đoàn TN kiện toàn tổ chức xây dựng được kế hoạch hoạt động của mình, mà trọng tâm là duy trì nề nếp, phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, theo dõi, thi đua, đánh giá, khen thưởng, kỉ luật. Đặc biệt là các phong trào lớn: “Thanh niên tình nguyện”. “Học tập vì ngày mai lập nghiệp’’... Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, chuẩn bị cho thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi nhằm tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội , “ Sức khoẻ sinh sản vị thành niên’’, Bảo vệ môi trường, … Tổ chức các nhóm bộ môn học tập, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu truyền thống, thi văn nghệ, TDTT, ... Trong mỗi đợt phát động thi đua, tổ chức Đoàn có nhiệm vụ theo dõi đánh giá tổng kết thi đua, tham mưu cho Giám đốc ra quyết định khen thưởng, kỷ
 9. luật. Qua hoạt động này đã nâng cao vai trò quản lí mỗi học viên đoàn viên. Đoàn TN đóng vai trò tích cực giúp Trung tâm theo dõi, quản lí học viên. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, công tác Đoàn TN của Trung tâm còn bộc lộ những hạn chế sau: Thứ nhất: Do nhận thức của một số giáo viên, cán bộ chưa coi trọng công tác Đoàn, chưa đặt công tác Đoàn đúng vị trí. Thứ hai: Sự kết hợp giữa công tác Đoàn với các đoàn thể: Công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, … chưa chặt chẽ. Thứ ba: Việc triển khai công tác Đoàn mới chỉ coi là bề nổi, chưa chú trọng đi vào chiều sâu, công tác GDĐĐ, giáo dục học viên cá biệt hiệu quả ít. Thứ tư: Chất lượng hoạt động của các chi đoàn là khâu yếu nhất, nguyên nhân do Trung tâm không có cán bộ đoàn chuyên trách mà chỉ phân công giáo viên kiêm nhiệm. Chất lượng cán bộ chi đoàn chưa mạnh là do các em chưa “mặn mà” lo công tác đoàn thể. Do kinh phí còn hạn hẹp cho nên cơ sở vật chất, các trang thiết bị cho Đoàn hoạt động chưa đáp ứng. Việc phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc cùng giáo dục con em nhiều khi chưa được thực hiện thường xuyên nên hiệu quả còn thấp thông tin trao đổi hai chiều giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh chưa được cập nhật một cách kịp thời, thường xuyên. Kế hoạch quản lý hoạt động GDĐĐ chưa được xây dựng tốt, vẫn còn chung chung chưa cụ thể, chưa phối hợp được các khâu trong kế hoạch. Chưa có sự theo dõi sát sao để giúp học viên phấn đấu rèn luyện, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo kiểm tra đánh giá công tác này được tốt. Chưa có biện pháp tốt tổ chức cho học viên rèn luyện đạo đức . Chưa làm cho mọi thành viên trong Trung tâm có nhận thức tốt về ý nghĩa và sự cần thiết của công tác GDĐĐ cho học viên. Việc xây dựng môi trường giáo dục còn hạn chế. Xây dựng môi trường giáo dục tốt bao gồm việc xây dựng mối quan hệ giữa học viên và thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của Trung tâm. Xây dựng môi trường “ xanh, sạch, đẹp” phòng học sạch sẽ, thoáng mát.
 10. Từ những kết quả trên đây có thể nói công tác giáo dục đạo đức cho học viên trong những năm qua được tiến hành ở các biện pháp mang nặng tính lý thuyết, cụ thể là: thông qua những ngày sinh hoạt chủ điểm, các ngày lễ lớn, thông qua các bộ môn văn hóa. Còn các hoạt động khác mang tính thực tiễn thì hạn chế như sinh hoạt tập thể, các phong trào văn thể, xây dựng môi trường giáo dục tốt, quang cảnh sư phạm xanh, sạch, ... Để khắc phục được tình trạng này không chỉ đòi hỏi có sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của đội ngũ những người làm công tác quản lý giáo dục mà còn có những biện pháp phù hợp trong công tác quản lý hoạt động GDĐĐ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm 4. Đề xuất biện pháp Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế về công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên ở diện xếp loại hạnh kiểm tại trung tâm tôi đề xuất một số biện pháp sau Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên các tổ chức đoàn thể đặc biệt là Đoàn thanh niên về sự cần thiết trong việc giáo dục đạo đức cho học viên Mục tiêu Qua hoạt động thực tiễn và kết quả điều tra cho thấy nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, hội phụ huynh học viên và các lực lượng giáo dục khác về vấn đề này là chưa cao. Do vậy cần phải nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho các lực lượng làm giáo dục, từ đó phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong việc quản lý GDĐĐ cho học viên. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ quản lý các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trung tâm thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc quản lý GDĐĐ cho học viên hiện nay. Nội dung và tổ chức thực hiện Trước hết cần khắc phục những quan niệm không đúng hoặc chưa đầy đủ về giáo dục đạo đức đang tồn tại phổ biến trong đời sống xã hội, ở không ít phụ huynh, thầy cô, các lực lượng trong và ngoài Trung tâm. Những quan điểm chưa đúng đắn đó thường biểu hiện như sau:
 11. Thứ nhất: Không ít các bậc phụ huynh vẫn xem việc dạy dỗ con em mình là của Trung tâm, một bộ phận không nhỏ với nhiều lý do không giáo dục được con, em hoặc sự quan tâm dạy dỗ con cái còn rất ít, nhiều gia đình đã yêu thương, dạy dỗ con không đúng cách. Một số gia đình khác lại quá khắt khe, nghiệt ngã, không công bằng với con cái. Đó là cách giáo dục không phù hợp nên hiệu quả đều thấp. Thứ hai: Trong giáo dục đạo đức thiếu sự thống nhất một số thầy cô trong quá trình giảng dạy chỉ biết dạy chữ đơn thuần mà không chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên. Khi dạy chỉ biết nhồi nhét kiến thức sách vở, mà tách rời với cuộc sống thực tiễn, tách rời giữa trí dục với đức dục. Hơn nữa trong cơ chế thị trường một số quan điểm lệch lạc nữa là chỉ dạy theo kiến thức đơn giản, chạy theo bằng cấp mà xem nhẹ đạo đức, coi thường truyền thống đạo lý, văn hoá dân tộc, coi trọng đời sống vật chất tiền bạc hơn giá trị tinh thần, giá trị nhân văn. - Thứ ba: Sự hạn chế về quan niệm giáo dục, đặc biệt ở giáo dục đạo đức thường thấy ở các lực lượng giáo dục ngoài xã hội, ở các cơ quan quản lý giáo dục ngay cả cấp chính quyền đó là chủ nghĩa hình thức, bệnh quan liêu và hành chính mệnh lệnh. Sự quan tâm tới nhà trường chỉ theo “mùa vụ”. Nó chỉ rộ lên vào những ngày: khai giảng, 20/11, trong thi cử, bế giảng năm học, ... Việc khắc phục những tồn tại trên là khởi đầu thực hiện biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục đạo đức. Nội dung của biện pháp nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho các lực lượng làm giáo dục về: + Chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ GD-ĐT về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, công tác quản lý + Ảnh hưởng nhân cách của người CBQL, GV, ... đối với học viên. + Trách nhiệm của từng GVCN, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Ban giám đốc... trong việc giáo dục đạo đức cho học viên. Tổ chức thực hiện: + Tổ chức học tập, tuyên truyền đường lối chính sách về giáo dục cho cán bộ giáo viên học viên trong Trung tâm
 12. + Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý về chuyên đề về đạo đức, pháp luật, GDĐĐ. + Tổ chức hội thảo về giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức cho giáo viên, học viên. Phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận, gia đình học viên. + Tổ chức tốt cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” mỗi thầy cô là một tấm gương sáng cho học viên noi theo. + Tham mưu cho cấp uỷ Đảng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tới cộng đồng. Các điều kiện thực hiện Nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cho các cá nhân, các tổ chức, đối với việc quản lý hoạt động GDĐĐ cho học viên. Các hoạt động phải huy động nhiều bộ phận, tổ chức tham gia và thể hiện được sự đóng góp có hiệu quả của mỗi thành viên. Biện pháp 2: Tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học viên. Mục tiêu Trước hết là làm cho mọi thành viên trong tổ chức giáo dục hiểu được tích cực đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức là gì, từ đó từng bước chỉ đạo tốt quá trình đổi mới phương pháp GDĐĐ nhằm nâng cao kết quả GDĐĐ cho học viên. Phương pháp là cách thức mà con người sử dụng để giải quyết một nhiệm vụ, để thực hiện một công việc cụ thể nào đó có tính chất kỹ thuật, nghiệp vụ. Hơn nữa trên một trình độ cao: Phương pháp là lý luận khoa học, là sự kết tinh tư tưởng và trí tuệ con người hình thành trong quá trình hoạt động thực tiễn và sự tổng kết, khái quát những kinh nghiệm thực tiễn. Nội dung và tổ chức thực hiện Ở trung tâm việc giáo dục đạo đức cho học viên thông qua 2 con đường chính, đó là thông qua việc dạy học các môn học và thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Vì vậy tích cực đổi mới phương pháp GDĐĐ cho học viên tức là chúng ta phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học các môn học và đổi mới các hình thức nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đổi mới phương pháp dạy
 13. học không phải là thay cái cũ bằng cái mới, mà thực chất là sử dụng một cách có lựa chọn các phương pháp giảng dạy có giá trị tích cực trong việc hình thành tri thức, rèn luyện kỹ năng thái độ cho học viên, cương quyết loại bỏ phương pháp dạy học một chiều, áp đặt, thụ động làm mất khả năng sáng tạo của học viên Tập trung chỉ đạo tốt việc tích cực đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua việc thực hiện 4 chức năng quản lý của Giám đốc nhằm lựa chọn được những phương pháp giáo dục đạo đức tốt nhất, phát huy được tính tích cực, tạo điều kiện cho các em rèn luyện thói quen, hành vi đạo đức của mình. Trong quá trình thực hiện quản lý, Giám đốc phải xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ theo các định hướng sau: - Hướng hoạt động của thầy vào việc đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của học viên trong điều kiện xã hội đã đổi mới và phát triển. - Đổi mới phương pháp GDĐĐ đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. Đảm bảo tính mục tiêu, tính tổ chức, tính kế hoạch. - Thay đổi vị trí, chức năng vai trò, nhiệm vụ của người thầy và trò trong hoạt động dạy học, hướng vào việc phát triển và phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. - Tăng cường rèn luyện kỹ năng, hành vi, thái độ và cách ứng xử của học viên. - Đa dạng hoá các loại hình tổ chức dạy học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá giáo dục toàn diện cả kiến thức - kỹ năng - thái độ . - Tạo thói quen cho người học có khả năng tự học và tham gia các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực . - Để thực hiện phương pháp GDĐĐ theo tinh thần đổi mới trước hết mỗi giáo viên hãy bắt đầu từ sự nỗ lự của chính mình để làm tấm gương sáng cho các em noi theo. Phải chọn phương pháp phù hợp với đối tượng, đảm bảo tính thống nhất giữa giáo dục khoa học với GDĐĐ thông qua các môn học. Chính vì
 14. vậy phải tận dụng tối đa việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học để GDĐĐ cho học viên. - Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, các cuộc vận động như “kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”, tổ chức thao giảng, thi giáo viên giỏi các cấp. Chỉ đạo đổi mới các hình thức nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp Như chúng ta đã biết: Giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những hoạt động cơ bản được tiến hành một cách có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch góp phần giáo dục toàn diện, phát triển nhân cách học viên, đáp ứng yêu cầu phong phú và đa dạng của đời sống xã hội. Qua thực trạng chúng ta thấy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có: Nội dung ít, hình thức đơn điệu, chưa thu hút được đông đảo học viên tham gia. Chính vì vậy để giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả thì việc chỉ đạo đổi mới hình thức giáo dục ngoài giờ lên lớp là một giải pháp tốt để có thể nâng cao chất lượng giáo dục cho học viên. Để đổi mới các hình thức, nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả thì trước hết xây dựng được kế hoạch quản lý chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lựa chọn nội dung hình thức hoạt động sao cho hấp dẫn, hiệu quả, thiết thực, thu hút được đông đảo học viên tham gia. - Xây dựng kế hoạch: + Liên kết phối hợp giữa hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động dạy học trên lớp, kế hoạch này xen kẽ với hoạt động dạy học, nó diễn ra ổn định hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng: Như là chào cờ đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần, truy bài đầu giờ, trực tuần. + Xây dựng kế hoạch chủ điểm tập trung vào các ngày lễ lớn chẳng hạn kế hoạch hoạt động theo chủ điểm 20/11, 26/3, cân đối thời gian, điều kiện tham gia của học viên sao cho đạt được kết quả giáo dục cao nhất. - Thành lập ban tổ chức quản lý hoạt động GDĐĐ: + Ban chỉ đạo gồm: Giám đốc - Trưởng ban + Bí thư Đoàn TN - Phó ban
 15. + Một số giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm - Uỷ viên, phụ trách các mảng hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên nhằm giúp đỡ Giám đốc xây dựng được kế hoạch, tổ chức được các hoạt động có qui mô lớn, giúp giáo viên chủ nhiệm tiến hành hoạt động có hiệu quả và giúp Giám đốc đánh giá kết quả cụ thể. - Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp: + Tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát các hoạt động xen kẽ trong chương trình học tập trên lớp. Thành lập đội tự quản của Đoàn, phân công lớp trực tuần, theo dõi thông qua sự báo cáo của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, của phó giám đốc , của bảo vệ Trung tâm. + Chỉ đạo các hoạt động theo chủ điểm Thông qua các phong trào thi đua kế tiếp nhau, nhưng có trọng điểm. Ví dụ: Kỳ I: Trọng điểm 20/11; kỳ II : 26/3. Lựa chọn các hình thức hoạt động mới tạo sân chơi trí tuệ hấp dẫn và bổ ích. - Kiểm tra đánh giá: + Xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp + Tiến hành kiểm tra đánh giá thường xuyên, nắm bắt các thông tin một cách kịp thời, lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể. + Tổng kết đánh giá thi đua khen thưởng. Đổi mới hình thức đánh giá thi đua , khen thưởng qua đó rút ra bài học kinh nghiệm về cái được, hạn chế tìm nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục. Các điều kiện thực hiện - Huy động lực lượng từ tập thể cán bộ, giáo viên, tổ chức đoàn thanh niên, hội cha mẹ, học sinh đảm bảo phát huy trí lực tập thể, sắp xếp thành viên tham gia đúng với năng lực và chức năng của mình. - Xác lập cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, bộ phận, phân phối các nguồn lực (tài lực, vật lực, nhân lực). - Đổi mới hình thức, nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách có hiệu quả nhằm giáo dục đạo đức và rèn luyện năng lực hoạt động và hiểu biết về các vấn đề xã hội cho học viên. Kết quả cần đạt được cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phát triển nhân cách cho các em.
 16. Biện pháp 3: Tăng cường vai trò của đoàn thanh niên trong hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên Mục tiêu Nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức cho học viên nhằm giúp học viên phát triển và hình thành nhân cách theo chiều hướng tốt, tự tin trong giáo tiếp, ứng xử. có lối sống trong sáng, lành mạnh. Thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên giúp học viên rèn kuyện kĩ năng sống. Nội dung và tổ chức thực hiện Xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn một cách cụ thể, thiết thực, gắn các hoạt động với việc giáo dục đạo đức cho học viên thông qua + Tổ chức các hoạt động giáo dục trong Trung tâm nhằm giáo dục tri thức về các giá trị đạo đức truyền thống. Nó là khởi đầu xây dựng cho học viên những thói quen tốt đối với các giá trị đạo đức truyền thống. + Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đặt biệt hoạt động ngoại khoá, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, hội thảo nhằm giúp các em có dịp rèn luyện các hành vi tốt, phòng ngừa các hành vi xấu qua hoạt động thực tiễn đó. + Nghiên cứu khả năng lồng ghép nội dung giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống vào các môn học. + Tạo môi trường thuận lợi giúp cho việc tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống. Điều kiện thực hiện Việc tổ chức, triển khai thực hiện có kế hoạch chặc chẽ, phù hợp. Bộ máy quản lý hoạt động GDĐĐ của Trung tâm phải được vận hành thường xuyên, liên tục thành nếp. Tất cả các bộ phận có liên quan tích cực thường xuyên trao đổi, kết hợp tổ chức thực hiện các hoạt động có hiệu quả Ban giám đốc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, tăng cường kinh phí cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 17. Biện pháp 4: Tuyên truyền, phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài Trung tâm, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động GDĐĐ cho học viên. Mục tiêu Tạo sự thống nhất cao giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài Trung tâm về giáo dục đạo đức cho học viên, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng to lớn của các lực lượng xã hội trong quản lý giáo dục đạo đức cho học viên trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội. Qua thực tiễn chúng ta thấy vấn đề khó khăn nhất của quản lý giáo dục đạo đức cho học viên là phối hợp giữa gia đình, Trung tâm và xã hội. Sự tác động của các lực lượng giáo dục ngoài Trung tâm chưa hiệu quả đặc biệt là sự giáo dục của gia đình. Chính vì vậy đây là giải pháp rất hữu hiệu, góp phần to lớn trong quá trình giáo dục và việc phát triển nhân cách cho học viên. Nội dung và tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài Trung tâm để quản lý GDĐĐ cho học viên gồm có: - Tăng cường sự phối hợp đồng bộ các thành viên trong Trung tâm, tạo sự thống nhất từ mục tiêu đến nội dung phương pháp thực hiện, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể. - Tăng cường phối hợp với gia đình các tổ chức xã hội nhằm phát huy tiềm năng của giáo dục và xã hội trong việc quản lý GDĐĐ cho học viên. Gia đình là môi trường sống, môi trường giáo dục các em suốt đời bằng tình thương yêu của những người ruột thịt bằng sự gương mẫu của cha mẹ. Vì vậy gia đình chính là môi trường giáo dục thuận lợi đối với các em. Chính vì vậy sự phối hợp giữa gia đình và Trung tâm là vô cùng quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức; gia đình có trách nhiệm cộng tác với Trung tâm (thông qua giáo viên chủ nhiệm) để giáo dục con em họ; gia đình cần tạo điều kiện tốt về vật chất, tinh thần và thời gian cho các em học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động xã hội khác. Đối với Trung tâm để phối hợp tốt với phụ huynh học viên thì triệu tập họp phụ huynh theo định kỳ( ít nhất 2 lần /năm) với nội dung: đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, nêu rõ sự tiến bộ hoặc khó khăn của từng em,
 18. xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp thống nhất giáo dục giữa Trung tâm với gia đình và bàn bạc các biện pháp giáo dục. Thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời về tình hình học tập, tu rèn của học viên đến gia đình. Với học viên cá biệt giáo viên chủ nhiệm thường phải gặp trực tiếp để trao đổi với phụ huynh các em. Trung tâm tham mưu cho cấp uỷ Đảng chính quyền dể họ có sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo đường lối tạo hành lang pháp lý, tạo cơ sở vật chất cho Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Từ đó các cấp uỷ Đảng chính quyền đề ra những mục tiêu phát triển giáo dục của địa phương mang tầm chiến lược và những giải pháp để thực hiện những mục tiêu đó. Đặc biệt Trung tâm tham mưu để họ thật sự làm theo nghị quyết TW Đảng: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Tổ chức các buổi ký cam kết xây dựng nề nếp kỷ cương, cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội với công an, chính quyền địa phương. Kết hợp với công an, Y tế tổ chức tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông phòng chống HIV, sinh sản vị thành niên,... Phối hợp thực hiện tốt các cam kết đó và cùng nhau ngăn chặn những hành vi xấu của các em. Phối hợp với cộng đồng để thống nhất mục tiêu phương pháp giáo dục nhằm tạo dư luận ở địa phương, khuyến khích việc làm tốt ngăn chặn hành vi chưa tốt, giúp đỡ học viên có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống địa phương, giáo dục văn hoá lịch sử dân tộc thông qua các lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán. Ngược lại Trung tâm có trách nhiệm giáo dục các em góp phần bảo vệ thuần phong mỹ tục, bảo vệ trị an, trật tự xã hội. Để thực hiện mục đích trên trung tâm chủ động mời các tổ chức trên tham mưu, cố vấn, tham gia các hoạt động ngoại khoá. Ví dụ: mời hội cựu chiến binh nói chuyện truyền thống quân đội nhân Việt Nam vào dịp 22/12. Điều kiện thực hiện Sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài Trung tâm nhằm giúp Trung tâm quản lý giáo dục học viên tốt hơn. Sự phối hợp chặt chẽ này chính là Trung tâm đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Chia sẻ trách nhiệm giáo dục tới toàn xã hội và ngược lại cả xã hội tập trung cho xã hội hoá
 19. giáo dục. Như vậy là Trung tâm đã phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. C. KẾT LUẬN Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên là một nhiệm vụ quan trọng trong các nhiệm vụ quản lý các hoạt động của Trung tâm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý này là góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của đơn vị. Qua kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy: Công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên trong diện xếp loại hạnh kiểm tại trung tâm đã được sự quan tâm đặc biệt của Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể. Các cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học viên. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đơn vị chúng tôi vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên, đó là: - Ý thức trách nhiệm của một số ít giáo viên vẫn chưa cao, chưa thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giáo dục đạo đức. - Nội dung giáo dục còn chậm đổi mới, hình thức nghèo nàn, thiếu sự hấp dẫn. - Sự phối kết hợp giáo dục chưa chặt chẽ, chưa thực sự phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng giáo dục trong và ngoài Trung tâm. - Việc kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên. Công tác thi đua khen thưởng chưa đổi mới. Nguyên nhân của những yếu kém trên - Các biện pháp giáo dục đã áp dụng chưa thực sự phù hợp, chưa thường xuyên, liên tục nên hiệu quả còn chưa cao . - Sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong việc quản lý hoạt động giáo dục đạo đức chưa thường xuyên, kịp thời. - Kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên còn quá hạn hẹp.
 20. - Công tác kiểm tra chưa được kịp thời, liên tục nên việc khắc phục những hạn chế trong công tác này còn chậm. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn chúng tôi đã đề xuất 4 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên của Trung tâm. Các biện pháp được đề xuất trên có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo nên một sự thống nhất, tác động qua lại và hỗ trợ cho nhau trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. Mỗi biện pháp có một vị trí và thế mạnh riêng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, biện pháp này là tiền đề cho biện pháp kia song chúng có mối quan hệ mật thiết tác động lẫn nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong khâu quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. Điều quan trọng là Giám đốc trung tâm biết vận dụng các biện pháp này vào điều kiện cụ thể của trung tâm mình và thực hiện một cách liên tục, có điều chỉnh để mang lại hiệu quả cao nhất. Thực tế về đội ngũ giáo viên, học viên, hình thức học, điều kiện về cơ sở vật chất của mỗi trung tâm là khác nhau nên khi áp dụng các biện pháp cũng sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, không nên xem nhẹ hay tuyệt đối hóa bất kỳ biện pháp nào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản