Đặt đầu đề cho bài báo

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
240
lượt xem
80
download

Đặt đầu đề cho bài báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặt đầu đề cho bài báo là việc làm có tính chất quyết định số phận của bài báo. Bài báo rất hay nhưng đầu đề dở thì cĩ thể lm mất ít nhất một nửa số độc giả. Theo một kết quả điều tra x hội học thì những nh bo được hỏi cho rằng chỉ có khoảng 30% tít đặt hay. Đồng thời họ cũng cho rằng đặt tít hay không phải là khâu đơn giản, mặc dù cố gắng nhưng chưa chắc đ cĩ kết quả tốt. 100% những nh bo được hỏi đều công nhận luôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặt đầu đề cho bài báo

  1. t u cho bài báo t u cho bài báo là vi c làm có tính ch t quy t nh s ph n c a bài báo. Bài báo r t hay nhưng u d thì cĩ th lm m t ít nh t m t n as c gi . Theo m t k t qu i u tra x h i h c thì nh ng nh bo ư c h i cho r ng ch có kho ng 30% tít t hay. ng th i h cũng cho r ng t tít hay không ph i là khâu ơn gi n, m c dù c g ng nhưng chưa ch c cĩ k t qu t t. 100% nh ng nh bo ư c h i u công nh n luôn có h ng thú c nh ng bài báo có tít h p d n, có 18% s ngư i ư c h i nói h không thư ng xuyên c g ng t tít h p d n. Cũng theo k t qu này thì cĩ t i 80% s ngư i thích tít báo h p d n v phương di n n i dung và 20% thích tít báo ư c trình by h p d n. V thao tác t tít thì cĩ 35,4% lo khi qut n i dung bi, 29,16% mu n “m ” cho tít h p d n, 27,08% thích h hi n phong cch c nhn c nhân c áo và ch có 8,3% chú tâm tìm ngơn t cho tít. I. Ch c năng và c u trúc c a tít báo 1. Xt v m t thu t ng thì tít bo c n ư c g i là nhan , u , tiêu ... nhưng thu t ng tít dư c s d ng r ng ri b i ây v a là thu t ng báo chí v a là m t t ngh nghi p. Ngoài ra, thu t ng ny c n cĩ kh năng phái sinh cao, nói cách khác nó ti n l i cho vi c g i tên các thao tác x lý tít. 2. N u nhìn t gĩc makét báo, có nhi u cách g i tít như sau: tít u trang, tít u trang c nh, tít u trang bi n ng, tít chính, tít ph , tít ph trên, tít ph dư i, tít l n, tít nh ... N u xét v phương di n th lo i c a bài báo, có tít tin, tít phĩng s , tít ti u ph m, tít ký, tít bi bình lu n.... M i lo i tít như th có c i m, tính ch t và c trưng riêng. Chính cái riêng y có tác d ng hai m t: m t m t nó giúp c gi nh n di n 1
  2. ngay ư c n i dung, ch mà bài báo th hi n. M t khác, nó ch nh và òi h i s trình bày theo nh ng c ch , ki u ch và tông màu nh t nh. 3. Nh ng c i m n i b t c a tít báo: Th nh t, s lư ng tít báo là r t l n. M i trang báo có th có n hàng ch c tít và m t s báo b n trang v i m i ngày m t s ... thì con s ó là hoàn toàn d hi u. Th hai, chính vì s lư ng tít báo l n như v y nên ngo i tr nh ng tít r t c bi t, r t h p d n, khó có th ư c c gi lưu nh và nh c l i. Khi khơng nh ư c tít h cũng khó có th nh ư c tên bài. Th ba, i s ng c a tít báo r t ng n ng i, xét vào m t nào ó, nó ch “ s ng “ trong kho ng th i gian gi a hai kì bo ra. Th tư, tít báo i h i m t s h p d n cao, cĩ kh năng níu m t ngư i c v i tác ph m báo chí ó. 4. Ch c năng c a tít: Nói n ch c năng c a tít báo thì ch c năng u tiên ư c Lôic Écvue kh ng nh ó là ph i “ b t m t “ c gi . Ch c năng th hai là ph i có kh năng phân bi t bài nào hơn bài nào. Nó th hi n s l a ch n c a ban biên t p. Do v y mà c toàn b các u trong m t t báo, c gi s bi t hơm nay cĩ gì m i và thông tin nào quan tr ng hơn. Ti p theo là u ph i nêu ư c ch , n u có th ư c thì nu v gĩc c a bài báo n a. u ph i nh n m nh có gì m i, cĩ gì hay c gi có th l a ch n ngay khi xem lư t qua t báo. Tít bo l m t b ph n h u cơ c a tác ph m báo chí, cho nên nó cũng có nh ng ch c năng chung c a tác ph m báo chí. Nhưng do ch tít là ph n t n t i tương i c l p v i bài nên có nh ng ch c năng riêng, c thù, ch c năng nh danh thông tin. Do v y, th c hi n ư c ch c năng này tít ph i tho mn ư c hai yêu c u: 2
  3. - Tít ph i khái quát ư c n i dung c a c bài báo trong m t c u trúc ngôn ng nh danh xác nh, chu n m c, ng n g n và có th có s c bi u c m. - Tít ph i u c trình by h p d n. 5. V tính ch t c a tít: - u ph i r rng, d hi u, nghĩa l lm th no c gi có th hi u ngay l p t c. Tránh các t tr u tư ng, t vi t t t, t chuyên môn hay t gây hi u l m. - u ph i ng n g n, năng ng, nghĩa là ph i vi t tr c ti p, lo i b các y u t th a, y u t l p. - u ph i chính xác và ch a thông tin, không quá mơ h , chung chung. - u ph i thích áng, ph i nêu ư c thông tin c áo và nh t thi t ph i phù h p v i n i dung bài báo. 6. D ng tít v c u trc c a tít: V d ng tít, cĩ ba lo i chính: - u thông báo: Lo i u này tóm t t toàn b bài báo cung c p thông tin chính cho c gi . - u kích thích: Lo i u này ph n ánh cái th n c a bài báo hơn là n i dung bài báo. Nó ch ch a m t vài y u t liên quan n ch c a bài báo, làm cho c gi t m , mu n c ngay l p t c. - u h n h p: Lo i u này thư ng ư c dùng nh t, hoà h p c a hai lo i trên, nên v a cung c p thông tin v a g i ý t m . C u trc tít cĩ th l m t t , m t ng , m t cu, m t k t c u c nh, th m chí m t k t c u c bi t: - Tít báo có c u trúc m t t ít ư c ưa dùng ch chi m 1,6%. - Tít có c u trúc m t ng là lo i ph bi n nh t chi m kho ng 54,94%. Trong s ba ki u ng chính c a ti ng Vi t là danh ng , ng 3
  4. ng , và tính ng , thì danh ng là thích h p hơn c i v i c u trúc c a tít báo chi m 41,02%. - Tít có c u trúc là m t câu có t l khá cao là 31,35% nhưng không ph i c u trúc c d ng cho tít do kh năng nh d ng c a nó r t kém. - Tít báo có c u trúc là m t k t c u c nh tuy không ph bi n (ch chi m 1,18%) nhưng r t hi u qu trong trư ng h p c n nh danh s c thái bi u c m. II. Nh ng lo i tít thư ng g p: Vi t Nam có t i 606 n ph m báo chí v i m t s lư ng kh ng l các tít báo ư c sinh thành h ng ngày. Nhưng có th t ng h p l i thành m t s lo i thư ng th y sau: 1. Dùng con s nh n m nh. 2. Dng c u trc b l ng m d u l ng hi n di n gi a tít. 3. t ra nh ng câu h i. 4. Dùng các ơn v c a ngôn ng dân gian như thành ng , t c ng , ca dao, dân ca... 5. D a theo tên các tác ph m văn h c, i n nh, tên ca khúc n i ti ng. 6. D p l i nh ng m u c u trúc tít có s n ho c c u trúc tít v n là nh ng ch ch chu n t ng n i ti ng trong lng bo. 7.T o ra nh ng c u trc m i l , b t thư ng cho tít. 8.Dng bi n php tu t (so snh, n d , ...) 9. Dùng nh ng t ng ang ho c v n là i u bí n d i v i as c gi 10. T o ra m t m nh có v ngư c i làm cho c gi không th không tìm hi u. 4
  5. 11. ưa tên riêng lên d u tít, dành ph n c n l i c a tít khi qut v c i m, tính ch t.... c a tên riêng ó. III. Nh ng lo i tít m c l i: Tít là b ph n tương i c l p c a bài, nhưng nó có m i quan h ch t ch v i bài.: Tít ph n ánh y n i dung c a bài, th m chí trong m t s trư ng h p nó có tác d ng nâng bài lên m t t m cao hơn. Nhưng không ít trư ng h p nó làm h i n bài. Các lo i tít ó là: tít mơ h , tít ph m l i logic,tít dùng t , t câu sai, tít có nh ng thành t không có căn c , tít thi u c trưng. 1. Tít mơ h : Là hi n tư ng mà v i m t c u trúc ngôn ng có th hi u theo hai ho c hơn hai cách. ây là m t l i ch không th ư c coi là d ng ý ngh thu t, b i nĩ t o ra 2-3 cch hi u m t bi bo m s th c bi ó ch cĩ m t n i dung. - Tít t thi u t ch quan h gi a các thành t c a nó. ây là nguyên nhân ch y u, chi m 50% s tít mơ h . - Tít cĩ c u trc khơng th hi n r ư c ý nghĩa quan h gi a cc thnh t - Tít do xu t hi n t ng âm. 2. Tít sai so v i bi: ây là lo i tít mà: - Ho c là to hơn bài (tít ưa v n r ng, nhưng bài ch c p n m t ph n c a v n ). - Ho c là nh hơn bài (tít không khái quát ư c h t n i dung c a bài). - Ho c là không ăn nh p gì v i bi. - Ho c l có nh ng chi ti t không úng v i bài. 5
  6. d ng th nh t, có th do tác gi t tít trư c khi vi t bài, ho c t tít “câu khách”. d ng th hai, nguyên nhân chính là do kh năng khái quát hoá c a tác gi không t t, ho c do chính nh ng v n c a bài báo qu v n v t. 3. Tít có dài quá l n: M c dù chưa có tiêu chu n nào cho dài c a tít, nhưng thư ng nh ng tít dài hơn 30 ti ng thư ng vư t qua ngư ng c a c gi có trình văn hoá trung bình do h khơng th nh r rng ph n u tít khi c n cu i tít. 4. Tít thi u căn c hi u: Th c ra ây không ph i là lo i tít m c l i nhưng do nó có nh ng y u t không có căn c so sánh nên thông tin nh lư ng tít r t ít hi u qu . 5. Tít t theo m u có s n: ây l tít cĩ c u trc h t s c cơng th c. M CL C I. Ch c năng và c u trúc c a tít báo...............................................................................1 II. Nh ng lo i tít thư ng g p: ........................................................................................4 III. Nh ng lo i tít m c l i: .............................................................................................5 1. Tít mơ h : .............................................................................................................5 2. Tít sai so v i bi: ....................................................................................................5 3. Tít có dài quá l n: ...........................................................................................6 4. Tít thi u căn c hi u:......................................................................................6 5. Tít t theo m u có s n: .......................................................................................6 6
Đồng bộ tài khoản