intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương học phần Viết tiểu luận (Writing A Term Paper)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Đề cương học phần Viết tiểu luận (Writing A Term Paper) như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Viết tiểu luận (Writing A Term Paper)

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Viết Tiểu Luận (Writing A Term Paper) - Mã số học phần : 1521212 - Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại Học, ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần :  Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết  Làm bài tập trên lớp : 15 tiết  Thảo luận : … tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): …. tiết  Hoạt động theo nhóm : 20 tiết  Thực tế: : 60 tiết  Tự học : 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn / Khoa 2. Học phần trước: Writing 1, 2, 3 & 4 3. Mục tiêu của học phần: SV thực hành môn Writing trong các nghiên cứu, khóa luận. Kỹ năng: Viết dạng General, Academic, Report, … trong các nghiên cứu. 4. Chuẩn đầu ra: SV viết đạt chuẩn 1 bài tiểu luận với Kỹ năng viết dạng General, Academic, Report, … Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Các phương pháp viết các dạng nghiên cứu khoa học PLO - K1 4.1.2. Các phương pháp phân tích, chọn lọc tư liệu PLO - K2, K3 Kỹ năng 4.2.1.Kỹ năng: Viết dạng General, Academic, Report, … trong PLO - S2 các nghiên cứu. Kỹ năng lý luận đa dạng trong từng thể loại nghiên cứu. Sau này có khả năng nghiên cứu cao hơn. 4.2.2. Kỹ năng: tìm tư liệu, phân tích tư liệu trên mạng, sách PLO - S1, S3 báo, video. Thuyết trình bảo vệ đề tài nghiên cứu, làm việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời… Thái độ 4.3.1. chuyên cần: SV phải dự lớp 100% và LÀM đủ bài tập. PLO - A1 SV tạo đượ ý thức hoàn thành công tác đúng hạn và đạt yêu cầu. 4.3.2 SV phải hợp tác với các bạn trong nhóm để hoàn thành PLO - A2, các bài tập. Đạo đức tốt, hành vi tốt và không đạo văn. A3 CHÚ Ý: 4.1. Kiến thức: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ tích lũy được kiến thức Viết dạng General, Academic, Report, … trong các nghiên cứu. kiến thức về lý luận đa dạng trong từng thể loại nghiên cứu. Sau này có khả năng nghiên cứu cao hơn. 4.2. Kỹ năng: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ tích lũy được kỹ năng tìm tư liệu, phân tích tư liệu trên mạng, sách báo, video. Thuyết trình bảo vệ đề tài nghiên cứu, làm việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời… 4.3. Thái độ: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ ý thức chuyên cần; SV phải dự lớp 100% và LÀM đủ bài tập. SV tạo được ý thức hoàn thành công tác đúng hạn và đạt yêu cầu. 1
  2. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: SV sẽ học cách đánh giá, chỉnh sửa các lỗi hay gặp của 1 bài tiểu luận; cách viết chi tiết 1 bài nghiên cứu KH; cách chọn đề tài đạt chuẩn; cách tìm tư liệu trên mạng, sách báo,...; cách sử dụng tư liệu; cách nhận diện các lỗi đạo văn và cách tránh chúng. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: - Các học phần lý thuyết: Buổi/Tiết Nội dung Ghi chú 1 Chương 1: Review of the essay Giải quyết mục tiêu 4.1.1 1.1 Consider reasons 1.2 Reviewing the standard parts 2 Chương 2: Choosing a topic Giải quyết mục 2.1 Selecting a topic tiêu 4.1.1 2.2 Learning differences Và 4.2.3 3 Chương 3: Peer review Giải quyết mục 3.1 Learning more about introduction tiêu 4.1.1 3.2 Making revision Và 4.2.3 4 Chương 4: Researching Giải quyết mục 4.1 Source of information tiêu 4.1.1 4.2 Online search techniques Và 4.2.3 5 Chương 5: Outlining Giải quyết mục 5.1 Assessing your progress tiêu 4.1.1 5.2 Different types of outlining Và 4.2.3 6 Chương 6: Avoiding plagiarism Giải quyết mục 6.1 plagiarism and academic expectation tiêu 4.1.1 6.2 Importance of crediting sources Và 4.2.3 7 Chương 7: The language of the Research Paper Giải quyết mục 7.1 Techniques for paraphrasing tiêu 4.1.1 7.2 Various functions Và 4.2.3 8 Chương 8: Writing the first draft Giải quyết mục 8.1 Thesis statement tiêu 4.1.1 8.2 Quoted and paraphrased materials Và 4.2.3 9 Chương 9: In-text citations Giải quyết mục 9.1 APA style tiêu 4.1.1 9.2 Correct In-text citations Và 4.2.3 10 Chương 10: Academic Language Giải quyết mục 10.1 Appropriate Style and tone tiêu 4.1.1 10.2 Phrasal verbs and idioms Và 4.2.3 11 Chương 11: Editing your paper Giải quyết mục 11.1 Check language and punctuation tiêu 4.1.1 11.2 APA-tyle abstract Và 4.2.3 12 Chương 12: Presenting your Research Giải quyết mục Oral presentation tiêu 4.1.1 Và 4.2.3 13 Presentation 1 14 Presentation 2 15 Presentation 3 Course assessment 7. Nhiệm vụ của sinh viên: 2
  3. Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - ... (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện) ... - Tham dự tối thiểu 90% số tiết học lý thuyết. - Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. - Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 5% 4.3.1 2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập được 15% 4.2.1; 4.2.4; giao 4.3 3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/... 5% 4.2.2; 4.2.5; - Được nhóm xác nhận có tham gia 4.2.6; 4.3. 4 Điểm thực hành/ thí - Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực 10% 4.2.7 đến nghiệm/ thực tập hành/.... 4.2.10 - Tham gia 100% số giờ 5 Điểm kiểm tra giữa - Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... 15% 4.1.1 đến kỳ (.... phút) 4.1.4; 4.2.1 6 Điểm thi kết thúc - Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... 50% 4.1; 4.3; ... học phần (.... phút) - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành - Bắt buộc dự thi 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] Zemach, E. Dorothy et al. (2011), Writing Research Paper, Macmillan publisher ltd, London. 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] Booth, C.Wayne et al (2010), A manual for writers of research papers, theses, and dissertations, the University of Chicago Press, Chicago and London. 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Buổi/ Nội dung Lý Thực Tiết thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên (tiết) (tiết) 1 Chương 1: Review of the 4 0 -Nghiên cứu trước: essay +Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.3, Chương 1 Consider reasons +Tra cứu nội dung về Choosing a topic -Tìm hiểu bài thí nghiệm số 1 (từ trang 3 Reviewing the standard đến trang 11) được hướng dẫn trong tài parts liệu [3] 2 Chương 2: Choosing a 4 5 -Nghiên cứu trước: topic +Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 đến 3
  4. Selecting a topic 2.2, Chương 3 Learning differences +Ôn lại nội dung Reviewing the standard parts 3. +Tra cứu nội dung về Peer review -Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 1 (trang 2 đến trang 6) -Làm bài tập số 1, 2, 3 và 4 của Chương 1, tài liệu [1] -Làm việc nhóm (theo danh dách phân nhóm): 3 Chương 3: Peer review 4 5 -Nghiên cứu trước: Learning more about +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 4 introduction +Xem lại nội dung Selecting a topic đã Making revision học +Tra cứu nội dung về Source of information -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về viết Giới Thiệu -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 3, tài liệu [1] -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 3, tài liệu [1] 4 Chương 4: Researching 4 -Nghiên cứu trước: Source of information +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 5 Online search techniques +Xem lại nội dung Making revision đã học +Tra cứu nội dung về Online search techniques -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về Online search techniques -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 4, tài liệu [1] 5 Chương 5: Outlining 4 -Nghiên cứu trước: Assessing your progress +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 6 Different types of +Xem lại nội dung Online search outlining techniques đã học +Tra cứu nội dung về.... -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về .Avoiding plagiarism -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 5, tài liệu [1] -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 5, tài liệu [1] 6 Chương 6: Avoiding 4 -Nghiên cứu trước: plagiarism +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 7 plagiarism and academic +Xem lại nội dung Different types of expectation outlining đã học Importance of crediting +Tra cứu nội dung về.crediting sources sources -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về .crediting sources -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 6, tài liệu [1] 4
  5. -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 6, tài liệu [1] 7 Chương 7: The language 4 -Nghiên cứu trước: of the Research Paper +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 8 Techniques for +Xem lại nội dung plagiarism đã học paraphrasing +Tra cứu nội dung về Writing the first Various functions draft -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về Writing the first draft -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 8, tài liệu [1] -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 8, tài liệu [1] 8 Chương 8: Writing the 4 -Nghiên cứu trước: first draft +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 9 Thesis statement +Xem lại nội dung Techniques for Quoted and paraphrased paraphrasing materials +Tra cứu nội dung về -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về Thesis statement -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 8, tài liệu [1] -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 8, tài liệu [1] 9 Chương 9: 4 -Nghiên cứu trước: In-text citations +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 10 APA style +Xem lại nội dung APA style đã học Correct In-text citations +Tra cứu nội dung về APA style -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về APA style -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 9, tài liệu [1] -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 9, tài liệu [1] 10 Chương 10: Academic 4 -Nghiên cứu trước: Language +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 11 Appropria-te Style and +Xem lại nội dung APA style tone đã học Phrasal verbs and idioms +Tra cứu nội dung về Appropriate Style and tone -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về Style and tone -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 10, tài liệu [1] -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 10, tài liệu [1] 11 Chương 11: Editing your 4 -Nghiên cứu trước: paper +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 11 Check language and +Xem lại nội dung Style and tone đã học punctuation +Tra cứu nội dung về Check language APA-tyle abstract and punctuation -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về Check 5
  6. language and punctuation -Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 11, tài liệu [1] -Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 của Chương 11, tài liệu [1] 12 Chương 12: Presenting 4 -Nghiên cứu trước: your Research +Tài liệu [1]: nội dung của Chương 12 Oral presentation +Xem lại nội dung Check language and punctuation đã học +thực tập thuyết trình -Làm việc nhóm: thực tập thuyết trình 13 Presentation 1 14 Presentation 2 15 Presentation 3 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Văn Thanh Tâm Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2