intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập học kì 1 môn GDCD 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Yên Hòa

Chia sẻ: Starburst Free | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

34
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập học kì 1 môn GDCD 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Yên Hòa là tài liệu ôn thi rất hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10, giúp các em củng cố kiến thức, trau dồi thêm kỹ năng làm bài thi để hoàn thành tốt nhất bài thi Ngữ văn trong kì thi hết học kì 1 sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập học kì 1 môn GDCD 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Yên Hòa

  1. TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG KÌ I, NĂM HỌC 2019 - 2020 BỘ MÔN: GDCD MÔN: GDCD, LỚP 10 PHẦN 1 – CÔNG DÂN VỚI THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC C©u 1: TriÕt häc lµ g× ? Ph©n biÖt ®èi t-îng nghiªn cøu cña triÕt häc víi c¸c m«n khoa häc kh¸c ? C©u 2 : VÏ s¬ ®å vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc. C©u 3 : Ph©n biÖt thÕ giíi quan duy vËt vµ duy t©m, ph-¬ng ph¸p luËn biÖn chøng vµ siªu h×nh. C©u 4 : ThÕ nµo lµ vËn ®éng ? T¹i sao nãi vËn ®éng lµ thuéc tÝnh cè h÷u cña thÕ giíi vËt chÊt ? C©u 5 : ThÕ nµo lµ ph¸t triÓn ? T¹i sao nãi ph¸t triÓn lµ khuynh h-íng tÊt yÕu cña thÕ giíi vËt chÊt ? C©u 6 : M©u thuÉn theo quan ®iÓm triÕt häc M¸c – Lªnin ? H·y chøng minh viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn lµ nguån gèc cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt, hiÖn t-îng ? C©u 7 : ThÕ nµo lµ chÊt vµ l-îng cña sù vËt hiÖn t-îng ? Ph©n biÖt sù biÕn ®æi vÒ chÊt vµ l-îng cña sù vËt hiÖn t-îng ? cho vÝ dô ? C©u 8: H·y lÊy vÝ dô ®Ó ph©n tÝch sù thay ®æi vÒ l-îng dÉn ®Õn sù biÕn ®æi vÒ chÊt vµ sù biÕn ®æi vÒ chÊt l¹i bao hµm mét l-îng míi t-¬ng øng ? C©u 9: Em h·y ph©n biÖt phñ ®Þnh biÖn chøng víi phñ ®Þnh siªu h×nh ? Cho vÝ dô ? C©u 10: Khuynh h-íng ph¸t triÓn cña sù vËt vµ hiÖn t-îng lµ vËn ®éng ®i lªn, c¸i míi ra ®êi, kÕ thõa vµ thay thÕ c¸i cò nh-ng ë tr×nh ®é ngµy cµng cao h¬n vµ hoµn thiÖn h¬n, h·y lÊy vÝ dô ph©n tÝch. C©u 11: Thế nào là nhận thức ? Em hãy chứng minh để làm rõ kết luận: "Mọi nhận thức của con người dù trực tiếp hay gián tiếp đều có nguồn gốc từ thực tiễn" ? C©u 12: Thùc tiÔn lµ g× ? Thùc tiÔn cã vai trß nh- thÕ nµo ®èi víi nhËn thøc ? LÊy vÝ dô ph©n tÝch ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2