intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập Toán 8 Học kì 2

Chia sẻ: Đỗ Bình Luận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
861
lượt xem
165
download

Đề cương ôn tập Toán 8 Học kì 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Đề cương ôn tập Toán 8 Học kì 2 giúp các bạn hệ thống được những kiến thức về đại số và hình học theo chương trình môn Toán lớp 8 như giải hệ phương trình; chứng minh tam giác đồng dạng; tính độ dài đoạn thẳng và một số kiến thức hữu ích khác. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích Toán học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập Toán 8 Học kì 2

  1. ̀ ương ôn tâp toan 8 – HKII  Đê c ̣ ́    I­ Ñaïi soá  7) Giaûi caùc baát phöông trình vaø bieåu dieãn taäp 1) Giaûi caùc phöông trình  nghieämtreântruïc soá. 2(1­3x) 2 + 3x 3(2 x + 1) a) 2(3x -1) – 2x −2 3 6 a) (2x +1)(3x– 2) =(5x – 8)(2x+1) b) 4x 2 -1 = (2x + 1) 8) Giaûi caùcphöôngtrìnha) {2x{=3x – 2 b) {-3,5x{=1,5x (3x – 5) +5 c) (x + 1)2 = 4(x2 – 2x + 1) d) 2x3+ 5x2 – c) {x +15{=3x – 1 d) {2 – x{ = 0,5x – 3x = 0 4 3) giaûi caùc phöông trình  9) Giaûi caùcbaátphöôngtrình    I­ Ñaïi soá  1 3 5 x+ 2 1 2 a) − = b) − = 1) Giaûi caùc phöông trình  2 x − 3 x(2 x − 3) x x − 2 x x( x − 2) 2(1­3x) 2 + 3x 3(2 x + 1) x + 1 x − 1 2( x 2 + 2) a) 3 ­ 4x(25 ­ 2x) = 8x 2  + x ­ 300 b) − = 7− �3 x + 8 � �3 x + 8 � 5 10 4 c) + = 2 d )(2 x + 3) � + 1�= ( x − 5) � + 1� x− 2 x+ 2 x −4 �2 − 7 x � �2 − 7 x � 5x + 2 8x − 1 4 x + 2 3x + 2 3x + 1 5 4) Moät ñoäi thôï moû laäp keá hoaïch khai thaùc than, theo c) − = −5 d) − = 2x + 6 3 5 2 6 3 ñoù moãi ngaøy phaûi khai thaùc ñöôïc 50 taán than. Khi 2) Giaûi caùc phöông trình sau baèng caùch ñöa veà phöông trình tích  thöïc hieän, moãi ngaøy ñoäi khai thaùc ñöôïc 57 taán than. a) (2x +1)(3x– 2) =(5x – 8)(2x+1) b) 4x 2 -1 = (2x + 1) Do ñoù, ñoäi ñaõhoaønthaønhkeáhoaïchtröôùc1ngaøyvaø (3x – 5) coøn vöôït möùc 13 taán than. Hoûi theo keá hoaïch, ñoäi c) (x + 1)2 = 4(x2 – 2x + 1) d) 2x3+ 5x2 – phaûikhai thaùcbaonhieâutaánthan? 3x = 0 5) Hai xe oâ toâ cuøng khôûi haønh töø Laïng Sôn veà Haø 3) giaûi caùc phöông trình  Noäi, quaõng ñöôøng dai 163km. Trong 43 km ñaàu, hai xe coù cuøng vaän toác. Nhöng sau ñoù chieác xe thöù nhaát 1 3 5 x+ 2 1 2 taêng vaän toác leân gaáp 1,2 laàn vaän toác ban ñaàu, a) − = b) − = trong khi chieác xe thöù hai vaãn duy trì vaän toác cuõ. Do 2 x − 3 x(2 x − 3) x x − 2 x x( x − 2) ñoùxe thöùnhaátñaõñeánHaø Noäi sôùmhônxe x + 1 x − 1 2( x 2 + 2) �3x + 8 � �3 x + 8 � thöùhai 40 phuùt.Tính vaäntoácbanñaàucuûahai xe. c) + = 2 d )(2 x + 3) � + 1�= ( x − 5) � + 1� x− 2 x+ 2 x −4 �2 − 7 x � �2 − 7 x � 6) Luùc 7 giôø saùng,moätchieác ca noâ xuoâi doøng töø A 4) Moät ñoäi thôï moû laäp keá hoaïch khai thaùc than, theo ñeán beán B, caùch nhau 30km, roài ngay laäp töùc quay ñoù moãi ngaøy phaûi khai thaùc ñöôïc 50 taán than. Khi trôû veà vaø ñeán beán A luùc 11 giôø 30phuùt. Tính vaän thöïc hieän, moãi ngaøy ñoäi khai thaùc ñöôïc 57 taán than. toáccuûacanoâkhi xuoâi doøng,bieátraèngvaäntoácnöôùc Do ñoù, ñoäi ñaõhoaønthaønhkeáhoaïchtröôùc1ngaøyvaø chaûylaø 6km/h. coøn vöôït möùc 13 taán than. Hoûi theo keá hoaïch, ñoäi phaûikhai thaùcbaonhieâutaánthan? Trang 1
  2. ̀ ương ôn tâp toan 8 – HKII  Đê c ̣ ́ 5) Hai xe oâ toâ cuøng khôûi haønh töø Laïng Sôn veà Haø 2) Cho hình chöõ nhaätABCD coù AB = a = 12cm,BC = b = Noäi, quaõng ñöôøng dai 163km. Trong 43 km ñaàu, hai xe 9cm.Goïi H laø chaânñöôøngvuoânggoùckeû töø A xuoáng coù cuøng vaän toác. Nhöng sau ñoù chieác xe thöù nhaát BD. taêng vaän toác leân gaáp 1,2 laàn vaän toác ban ñaàu, a) Chöùngminh AHB đồng dạng BCD trong khi chieác xe thöù hai vaãn duy trì vaän toác cuõ. Do b) Tính ñoädaøi ñoaïnthaúngAH. ñoùxe thöùnhaátñaõñeánHaø Noäi sôùmhônxe c) tínhdieäntích tamgiaùcAHB thöùhai 40 phuùt.Tính vaäntoácbanñaàucuûahai xe. 3) Töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét 6) Luùc 7 giôø saùng,moätchieác ca noâ xuoâi doøng töø A nhautaïi O, ABD =ACD.Goïi E laø giao ñieåmcuûahaiñöôøng ñeán beán B, caùch nhau 30km, roài ngay laäp töùc quay thaúngAD vaøBC.Chöùngminhraèng. trôû veà vaø ñeán beán A luùc 11 giôø 30phuùt. Tính vaän a) AOB đồng dạng DOC toáccuûacanoâkhi xuoâi doøng,bieátraèngvaäntoácnöôùc b) AOD đồng dạng BOC chaûylaø 6km/h. c) EA . ED =EB.EC 7) Giaûi caùc baát phöông trình vaø bieåu dieãn taäp 4) Cho tam giaùc vuoângABC, A = 90 0 , C = 300 vaø ñöôøng nghieämtreântruïc soá. phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) a) 2(3x -1) – 2x −2 3 6 BH, CK. 8) Giaûi caùcphöôngtrìnha) {2x{=3x – 2 b) {-3,5x{=1,5x a) Chöùng minh BK = CH +5 b) Chöùng minh KH//BC c) {x +15{=3x – 1 d) {2 – x{ = 0,5x – c) Cho bieát BC = a, AB = AC =b. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng 4 HK. 9) Giaûi caùcbaátphöôngtrình 5 x 2 − 3 x 3x + 1 x(2 x + 1) 3 5 x − 20 2 x 2 + x x(1 − 3 x) 5 x a) + < − ; b) − > − 5 4 2 2 3 2 3 4 10) Cho a >b , chöùngtoû a) 3a+5 >3b +2 b) 2 – 4a − 4b 5 4 2 2 3 2 3 4    II – Hình hoïc  11) Cho a > b , chöùng toû 1) Töù giaùc ABCD coù hai goùc vuoâng taïi ñænh A a) 3a + 5 > 3b + 2 b) 2 – 4a < 3 – vaø C, hai ñöôøngcheùoAC vaø BD caétnhautaïi O, 4b BAO =BDC . Chöùngminh    II – Hình hoïc  a) ABO đồng dạng DCO b) BCO đồng dạng ADO Trang 2
  3. ̀ ương ôn tâp toan 8 – HKII  Đê c ̣ ́ 2) Töù giaùc ABCD coù hai goùc vuoâng taïi ñænh A vaø C, hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O, BAO = BDC . Chöùngminh a) ABO đồng dạng DCO b) BCO đồng dạng ADO 2) Cho hình chöõ nhaätABCD coù AB = a = 12cm, BC = b = 9cm. Goïi H laø chaânñöôøngvuoânggoùckeûtöø A xuoángBD. a) ChöùngminhAHB đồng dạng BCD b) Tính ñoädaøi ñoaïnthaúngAH. c) tínhdieäntích tamgiaùcAHB 3) Töù giaùcABCD coùhai ñöôøngcheùoAC vaøBD caétnhautaïi O, ABD = ACD.Goïi E laø giao ñieåmcuûahai ñöôøng thaúng AD vaø BC.Chöùng minhraèng. a) AOB đồng dạng DOC b) AOD đồng dạng BOC c) EA . ED =EB.EC 4) Cho tamgiaùc vuoângABC, A = 900, C = 300 vaø ñöôøng phaân giaùc BD ( D thuoäc caïnh AC) AD a) Tính tæ soá . CD b) Cho bieát ñoä daøi AB = 12,5cm, haõy tính chu vi vaø dieän tích cuûa tam giaùc ABC 5) Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC), veõ caùc ñöôøng cao BH, CK. a) Chöùng minh BK = CH b) Chöùng minh KH//BC c) Cho bieát BC = a, AB = AC =b. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản