Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 10

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
306
lượt xem
122
download

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

4 Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 10 để giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 10

 1. 1 ÑEÀ KIEÅM TRA MOÂN VAÄT LYÙ – Lôùp 10 Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt Chuù yù: hoïc sinh traû lôøi treân phieáu traû lôøi, khoâng traû lôøi treân ñeà Caâu 1: Trong giôùi haïn ñaøn hoài, khi ñoä bieán daïng giaûm 2 laàn thì ñoä lôùn cuûa löïc ñaøn hoài: a. Giaûm 2 laàn b. Taêng 4 laàn c. Giaûm 4 laàn d. Taêng 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 2: Khi dieän tích tieáp xuùc taêng gaáp ñoâi thì ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït: a. Taêng 2 laàn b. Giaûm 4 laàn c. Taêng 4 laàn d. Giaûm 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 3: Khi aùp löïc leân beà maët tieáp xuùc taêng 3 laàn thì ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït: a. Taêng 3 laàn b. Giaûm 9 laàn c. Taêng 9 laàn d. Giaûm 3 laàn e. Khoâng ñoåi
 2. 2 Caâu 4: Khi coù ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät maø vaät vaãn ñöùng yeân thì ôû maët tieáp xuùc xuaát hieän: a. Löïc haáp daãn b. Löïc ma saùt laên c. Löïc ma saùt nghæ d. Löïc ñaøn hoài e. Löïc ma saùt tröôït Caâu 5: So vôùi heä soá ma saùt laên thì heä soá ma saùt tröôït: a. Lôùn hôn b. Nhoû hôn c. Lôùn hôn raát nhieàu d. Baèng e. Nhoû hôn raát nhieàu Caâu 6: Caùc löïc ma saùt coù chung ñaëc ñieåm laø: a. Coù ñoä lôùn xaùc ñònh b. Ñoùng vai troø laø löïc phaùt ñoäng c. Chæ xuaát hieän khi vaät chuyeån ñoäng d. Tæ leä vôùi aùp löïc
 3. 3 Caâu 7: Hai chaát ñieåm baát kyø huùt nhau vôùi moät löïc: a. Tæ leä nghòch vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng b. Tæ leä thuaän vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng c. Tæ leä thuaän vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä thuaän vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng d. Tæ leä nghòch vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä thuaän vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng Caâu 8: Neáu khoaûng caùch giöõa 2 chaát ñieåm giaûm 2 laàn thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ: a. Taêng 2 laàn b. Giaûm 4 laàn c. Taêng 4 laàn d. Giaûm 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 9: Troïng löïc laø tröôøng hôïp rieâng cuûa löïc haáp daãn vì: a. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa vaät vaø Traùi Ñaát b. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa Maët Traêng vaø Traùi Ñaát c. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa caùc haønh tinh vaø Maët Trôøi d. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa 2 vaät
 4. 4 Caâu 10: Hai vaät coù khoái löôïng m1 vaø m2, caùch nhau moät khoaûng r coù löïc haáp daãn laø F. Khi khoái löôïng moãi vaät taêng gaáp ñoâi vaø khoaûng caùch giöõa hai vaät taêng gaáp ñoâi thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ: a. Taêng 2 laàn b. Giaûm 4 laàn c. Taêng 4 laàn d. Giaûm 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 11: Moät loø xo coù ñoä cöùng 24 (N/m) ñeå noù daõn ra ñöôïc 5cm phaûi treo moät vaät coù khoái löôïng (laáy g = 10 m/s2) laø: a- 1,2(kg). b- 0.12(kg). c- 0.012(kg). d- 12(kg). Caâu 12: Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 20 cm. Khi bò keùo, loø xo daøi 24 cm vaø löïc ñaøn hoài cuûa noù baèng 5 (N). Khi löïc ñaøn hoài cuûa loø xo baèng 10 (N) thì chieàu daøi cuûa noù baèng: a. 0,28 (m) b. 0,40 (m) c. 0,48 (m) d. 0,22 (m)
 5. 5 Caâu 13: Moät xe taûi coù khoái löôïng M=2taán keùo theo moät rô-mooùc coù khoái löôïng m=1taán chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ. Sau khi ñi ñöôïc ñoaïn ñöôøng 200m thì ñaït vaän toác 10m/s. Daây caùp noái xe taûi vôùi rô-mooùc bò giaõn ra 0,125m. Boû qua ma saùt. Vaäy ñoä cöùng cuûa daây caùp laø: a. 4000 (N/m) b. 6000 (N/m) c. 8000 (N/m) d. 2000 (N/m) Caâu 14 : Hai taøu thuûy ôû caùch nhau 2 (km), khoái löôïng moãi taøu laø 70.000 taán. Cho G=6.67.10-11 (N.m2/kg2). Löïc haáp daãn giöõa hai taøu laø: a- 0.82(N) b- 0.164(N) c- 12.3(N) d- 0.082(N) Caâu 15: Moät con taøu vuõ truï ôû treân Traùi Ñaát coù troïng löôïng P=144000 (N). Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát vaøo con taøu ôû ñieåm caùch maët ñaát baèng 3 laàn baùn kính Traùi Ñaát laø: a. 16000 (N) b. 36000 (N) c. 48000 (N) d. 9000 (N)
 6. 6 Caâu 16: Moät ngöôøi coù troïng löôïng baèng 500 (N) ôû treân beà maët Traùi Ñaát. Troïng löôïng cuûa ngöôøi ñoù treân beà maët moät haønh tinh coù baùn kính gaáp 5 laàn vaø khoái löôïng gaáp 2 laàn so vôùi Traùi Ñaát laø: a. 100 (N) b. 200 (N) c. 1000 (N) d. 40 (N) Caâu 17: Moät con ngöïa keùo moät chieác xe coù khoái löôïng 1,2 taán chaïy thaúng ñeàu treân maët ñöôøng naèm ngang. Bieát heä soá ma saùt laên giöõa xe vaø maët ñöôøng laø 0,02. Laáy g=10m/s2. Khi ñoù, löïc keùo cuûa con ngöïa laø: a- 2,4 (N) b- 24 (N) c- 240 (N) d- 0,24 (N) Caâu 18: Moät vaät coù khoái löôïng 500 kg chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác 0,5 m/s2 töø traïng thaùi ñöùng yeân. Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët ñöôøng laø k=0,01. Laáy g=10m/s2. Khi ñoù löïc ñaåy cuûa ñoäng cô seõ laø: a. 250 (N) b. 300 (N) c. 350 (N) d. 200 (N)
 7. 1 ÑEÀ KIEÅM TRA MOÂN VAÄT LYÙ – Lôùp 10 Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt Chuù yù: hoïc sinh traû lôøi treân phieáu traû lôøi, khoâng traû lôøi treân ñeà Caâu 1: Hai chaát ñieåm baát kyø huùt nhau vôùi moät löïc: a. Tæ leä thuaän vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng b. Tæ leä thuaän vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä thuaän vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng c. Tæ leä nghòch vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä thuaän vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng d. Tæ leä nghòch vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng Caâu 2: Neáu khoaûng caùch giöõa 2 chaát ñieåm giaûm 2 laàn thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ: a. Giaûm 4 laàn b. Taêng 4 laàn c. Giaûm 2 laàn d. Taêng 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 3: Troïng löïc laø tröôøng hôïp rieâng cuûa löïc haáp daãn vì: a. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa Maët Traêng vaø Traùi Ñaát b. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa caùc haønh tinh vaø Maët Trôøi c. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa 2 vaät d. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa vaät vaø Traùi Ñaát
 8. 2 Caâu 4: Hai vaät coù khoái löôïng m1 vaø m2, caùch nhau moät khoaûng r coù löïc haáp daãn laø F. Khi khoái löôïng moãi vaät taêng gaáp ñoâi vaø khoaûng caùch giöõa hai vaät taêng gaáp ñoâi thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ: a. Giaûm 4 laàn b. Taêng 4 laàn c. Giaûm 2 laàn d. Taêng 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 5: Trong giôùi haïn ñaøn hoài, khi ñoä bieán daïng giaûm 2 laàn thì ñoä lôùn cuûa löïc ñaøn hoài: a. Taêng 4 laàn b. Giaûm 4 laàn c. Taêng 2 laàn d. Giaûm 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 6: Khi dieän tích tieáp xuùc taêng gaáp ñoâi thì ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït: a. Giaûm 4 laàn b. Taêng 4 laàn c. Giaûm 2 laàn d. Taêng 2 laàn e. Khoâng ñoåi
 9. 3 Caâu 7: Khi aùp löïc leân beà maët tieáp xuùc taêng 3 laàn thì ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït: a. Giaûm 9 laàn b. Taêng 9 laàn c. Giaûm 3 laàn d. Taêng 3 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 8: Khi coù ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät maø vaät vaãn ñöùng yeân thì ôû maët tieáp xuùc xuaát hieän: a. Löïc ma saùt laên b. Löïc ma saùt nghæ c. Löïc ñaøn hoài d. Löïc haáp daãn e. Löïc ma saùt tröôït Caâu 9: So vôùi heä soá ma saùt laên thì heä soá ma saùt tröôït: a. Nhoû hôn b. Lôùn hôn raát nhieàu c. Baèng d. Lôùn hôn e. Nhoû hôn raát nhieàu Caâu 10: Caùc löïc ma saùt coù chung ñaëc ñieåm laø: a. Ñoùng vai troø laø löïc phaùt ñoäng b. Chæ xuaát hieän khi vaät chuyeån ñoäng c. Tæ leä vôùi aùp löïc d. Coù ñoä lôùn xaùc ñònh
 10. 4 Caâu 11 : Hai taøu thuûy ôû caùch nhau 2 (km), khoái löôïng moãi taøu laø 70.000 taán. Cho G=6.67.10-11 (N.m2/kg2). Löïc haáp daãn giöõa hai taøu laø: a- 0.164(N) b- 12.3(N) c- 0.082(N) d- 0.82(N) Caâu 12: Moät con taøu vuõ truï ôû treân Traùi Ñaát coù troïng löôïng P=144000 (N). Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát vaøo con taøu ôû ñieåm caùch maët ñaát baèng 3 laàn baùn kính Traùi Ñaát laø: a. 36000 (N) b. 48000 (N) c. 9000 (N) d. 16000 (N) Caâu 13: Moät ngöôøi coù troïng löôïng baèng 500 (N) ôû treân beà maët Traùi Ñaát. Troïng löôïng cuûa ngöôøi ñoù treân beà maët moät haønh tinh coù baùn kính gaáp 5 laàn vaø khoái löôïng gaáp 2 laàn so vôùi Traùi Ñaát laø: a. 200 (N) b. 1000 (N) c. 40 (N) d. 100 (N)
 11. 5 Caâu 14: Moät loø xo coù ñoä cöùng 24 (N/m) ñeå noù daõn ra ñöôïc 5cm phaûi treo moät vaät coù khoái löôïng (laáy g = 10 m/s2) laø: a- 0.12(kg). b- 0.012(kg). c- 12(kg). d- 1,2(kg). Caâu 15: Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 20 cm. Khi bò keùo, loø xo daøi 24 cm vaø löïc ñaøn hoài cuûa noù baèng 5 (N). Khi löïc ñaøn hoài cuûa loø xo baèng 10 (N) thì chieàu daøi cuûa noù baèng: a. 0,40 (m) b. 0,48 (m) c. 0,22 (m) d. 0,28 (m) Caâu 16: Moät xe taûi coù khoái löôïng M=2taán keùo theo moät rô-mooùc coù khoái löôïng m=1taán chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ. Sau khi ñi ñöôïc ñoaïn ñöôøng 200m thì ñaït vaän toác 10m/s. Daây caùp noái xe taûi vôùi rô-mooùc bò giaõn ra 0,125m. Boû qua ma saùt. Vaäy ñoä cöùng cuûa daây caùp laø: a. 6000 (N/m) b. 8000 (N/m) c. 2000 (N/m) d. 4000 (N/m)
 12. 6 Caâu 17: Moät vaät coù khoái löôïng 500 kg chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác 0,5 m/s2 töø traïng thaùi ñöùng yeân. Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët ñöôøng laø k=0,01. Laáy g=10m/s2. Khi ñoù löïc ñaåy cuûa ñoäng cô seõ laø: a. 300 (N) b. 350 (N) c. 200 (N) d. 250 (N) Caâu 18: Moät con ngöïa keùo moät chieác xe coù khoái löôïng 1,2 taán chaïy thaúng ñeàu treân maët ñöôøng naèm ngang. Bieát heä soá ma saùt laên giöõa xe vaø maët ñöôøng laø 0,02. Laáy g=10m/s2. Khi ñoù, löïc keùo cuûa con ngöïa laø: a- 24 (N) b- 240 (N) c- 0,24 (N) d- 2,4 (N)
 13. 1 ÑEÀ KIEÅM TRA MOÂN VAÄT LYÙ – Lôùp 10 Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt Chuù yù: hoïc sinh traû lôøi treân phieáu traû lôøi, khoâng traû lôøi treân ñeà Caâu 1: Hai chaát ñieåm baát kyø huùt nhau vôùi moät löïc: a. Tæ leä thuaän vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng b. Tæ leä thuaän vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä thuaän vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng c. Tæ leä nghòch vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä thuaän vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng d. Tæ leä nghòch vôùi tích hai khoái löôïng, tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng Caâu 2: Neáu khoaûng caùch giöõa 2 chaát ñieåm giaûm 2 laàn thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ: a. Giaûm 4 laàn b. Taêng 4 laàn c. Giaûm 2 laàn d. Taêng 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 3: Troïng löïc laø tröôøng hôïp rieâng cuûa löïc haáp daãn vì: a. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa Maët Traêng vaø Traùi Ñaát b. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa caùc haønh tinh vaø Maët Trôøi c. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa 2 vaät d. Troïng löïc laø löïc haáp daãn giöõa vaät vaø Traùi Ñaát
 14. 2 Caâu 4: Hai vaät coù khoái löôïng m1 vaø m2, caùch nhau moät khoaûng r coù löïc haáp daãn laø F. Khi khoái löôïng moãi vaät taêng gaáp ñoâi vaø khoaûng caùch giöõa hai vaät taêng gaáp ñoâi thì löïc haáp daãn giöõa chuùng seõ: a. Giaûm 4 laàn b. Taêng 4 laàn c. Giaûm 2 laàn d. Taêng 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 5: Trong giôùi haïn ñaøn hoài, khi ñoä bieán daïng giaûm 2 laàn thì ñoä lôùn cuûa löïc ñaøn hoài: a. Taêng 4 laàn b. Giaûm 4 laàn c. Taêng 2 laàn d. Giaûm 2 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 6: Khi dieän tích tieáp xuùc taêng gaáp ñoâi thì ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït: a. Giaûm 4 laàn b. Taêng 4 laàn c. Giaûm 2 laàn d. Taêng 2 laàn e. Khoâng ñoåi
 15. 3 Caâu 7: Khi aùp löïc leân beà maët tieáp xuùc taêng 3 laàn thì ñoä lôùn cuûa löïc ma saùt tröôït: a. Giaûm 9 laàn b. Taêng 9 laàn c. Giaûm 3 laàn d. Taêng 3 laàn e. Khoâng ñoåi Caâu 8: Khi coù ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät maø vaät vaãn ñöùng yeân thì ôû maët tieáp xuùc xuaát hieän: a. Löïc ma saùt laên b. Löïc ma saùt nghæ c. Löïc ñaøn hoài d. Löïc haáp daãn e. Löïc ma saùt tröôït Caâu 9: So vôùi heä soá ma saùt laên thì heä soá ma saùt tröôït: a. Nhoû hôn b. Lôùn hôn raát nhieàu c. Baèng d. Lôùn hôn e. Nhoû hôn raát nhieàu Caâu 10: Caùc löïc ma saùt coù chung ñaëc ñieåm laø: a. Ñoùng vai troø laø löïc phaùt ñoäng b. Chæ xuaát hieän khi vaät chuyeån ñoäng c. Tæ leä vôùi aùp löïc d. Coù ñoä lôùn xaùc ñònh
 16. 4 Caâu 11 : Hai taøu thuûy ôû caùch nhau 2 (km), khoái löôïng moãi taøu laø 70.000 taán. Cho G=6.67.10-11 (N.m2/kg2). Löïc haáp daãn giöõa hai taøu laø: a- 0.164(N) b- 12.3(N) c- 0.082(N) d- 0.82(N) Caâu 12: Moät con taøu vuõ truï ôû treân Traùi Ñaát coù troïng löôïng P=144000 (N). Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát vaøo con taøu ôû ñieåm caùch maët ñaát baèng 3 laàn baùn kính Traùi Ñaát laø: a. 36000 (N) b. 48000 (N) c. 9000 (N) d. 16000 (N) Caâu 13: Moät ngöôøi coù troïng löôïng baèng 500 (N) ôû treân beà maët Traùi Ñaát. Troïng löôïng cuûa ngöôøi ñoù treân beà maët moät haønh tinh coù baùn kính gaáp 5 laàn vaø khoái löôïng gaáp 2 laàn so vôùi Traùi Ñaát laø: a. 200 (N) b. 1000 (N) c. 40 (N) d. 100 (N)
 17. 5 Caâu 14: Moät loø xo coù ñoä cöùng 24 (N/m) ñeå noù daõn ra ñöôïc 5cm phaûi treo moät vaät coù khoái löôïng (laáy g = 10 m/s2) laø: a- 0.12(kg). b- 0.012(kg). c- 12(kg). d- 1,2(kg). Caâu 15: Moät loø xo coù chieàu daøi töï nhieân 20 cm. Khi bò keùo, loø xo daøi 24 cm vaø löïc ñaøn hoài cuûa noù baèng 5 (N). Khi löïc ñaøn hoài cuûa loø xo baèng 10 (N) thì chieàu daøi cuûa noù baèng: a. 0,40 (m) b. 0,48 (m) c. 0,22 (m) d. 0,28 (m) Caâu 16: Moät xe taûi coù khoái löôïng M=2taán keùo theo moät rô-mooùc coù khoái löôïng m=1taán chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ. Sau khi ñi ñöôïc ñoaïn ñöôøng 200m thì ñaït vaän toác 10m/s. Daây caùp noái xe taûi vôùi rô-mooùc bò giaõn ra 0,125m. Boû qua ma saùt. Vaäy ñoä cöùng cuûa daây caùp laø: a. 6000 (N/m) b. 8000 (N/m) c. 2000 (N/m) d. 4000 (N/m)
 18. 6 Caâu 17: Moät vaät coù khoái löôïng 500 kg chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác 0,5 m/s2 töø traïng thaùi ñöùng yeân. Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët ñöôøng laø k=0,01. Laáy g=10m/s2. Khi ñoù löïc ñaåy cuûa ñoäng cô seõ laø: a. 300 (N) b. 350 (N) c. 200 (N) d. 250 (N) Caâu 18: Moät con ngöïa keùo moät chieác xe coù khoái löôïng 1,2 taán chaïy thaúng ñeàu treân maët ñöôøng naèm ngang. Bieát heä soá ma saùt laên giöõa xe vaø maët ñöôøng laø 0,02. Laáy g=10m/s2. Khi ñoù, löïc keùo cuûa con ngöïa laø: a- 24 (N) b- 240 (N) c- 0,24 (N) d- 2,4 (N)
 19. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐI 10 SỐ 01 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 01 : Hệ vật được xem là hệ kín nếu : a) Các vật trong hệ có sự tương tác lẫn nhau. b) Tổng nội lực tác dụng lên hệ bằng không. c) Tổng nội lực tác dụng lên hệ lớn hơn rất nhiều so với tổng ngoại lực tác dụng lên vật. d) Tất cả các câu trên đều đúng. Câu 02 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây : a) Động lượng là một đại lượng vô hướng được đo bằng tích khối lượng m của vật với vận tốc của vật đó. b) Động lượng của một vật mang tính tương đối do khối lượng của vật mang tính tương đối. c) Động lượng có chiều cùng với chiều vectơ vận tốc. d) Khối lượng của vật luôn luôn mang giá trị dương, nên vectơ động lượng bao giờ cũng có độ dài lớn hơn hoặc bằng độ dài vectơ vận tốc. Câu 03 : Chọn câu sai trong các câu sau đây : a) Vectơ lực cùng phương cùng chiều với vectơ vận tốc thì công đạt giá trị lớn nhất. b) Vectơ lực cùng phương ngược chiều với vectơ vận tốc thì công đạt giá trị lớn nhất. c) Giá của vectơ lực vuông góc với giá vectơ vận tốc thì công là công cản. d) Giá của vectơ lực hợp với quảng đường một góc nhọn thì công là công phát động. Câu 04 : Chọn câu sai trong các câu sau đây : a) Vectơ lực cùng phương cùng chiều với vectơ vận tốc thì công đạt giá trị lớn nhất. b) Vectơ lực cùng phương ngược chiều với vectơ vận tốc thì công đạt giá trị nhỏ nhất. c) Giá của vectơ lực vuông góc với giá vectơ vận tốc thì công là công cản. d) Giá của vectơ lực hợp với quảng đường một góc nhọn thì công là công phát động. Câu 05 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây : a) Một động cơ có công suất 5 kW/h, có nghĩa là động cơ thực hiện một công là 5 kJ trong thời gian 5 giờ. b) Công suất của một động cơ đặc trưng cho khả năng thực hiện công của động cơ ấy trong một đơn vị thời gian. c) Công suất là một đại lượng vectơ vì nó bằng tích lực và vận tốc. d) Tất cả các câu trên đều sai. Câu 06 : Chọn câu sai trong các câu sau đây : a) Khi vận tốc bằng vận tốc trung bình thì công suất là công suất trung bình. b) Khi vận tốc bằng vận tốc tức thời thì công suất là công suất tức thời c) Vì P = F.v nên công suất có giá trị không đổi thì F và v tỉ lệ thuận với nhau A d) P = , nếu A mang giá trị dương thì P cũng mang giá trị dương t Câu 07 Chọn câu đúng trong các câu sau đây : a) Công của trọng lực phụ thuộc vào dạng quỹ đạo, luôn luôn bằng tích của trọng lực với chiều dài quỹ đạo. b) Công của trọng lực là một đại lượng vô hướng không phụ thuộc vào dạng của quỹ đạo, mà luôn luôn bằng tích của trọng lực với hiệu hai độ cao của hai đầu quỹ đạo c) Nếu vật chuyển động từ vị trí thấp lên vị trí cao, công của trọng lực đạt gía trị âm và ngược lại. d) Khi chọn hệ quy chiếu trên mặt đất với chiều dương là chiều của vectơ trọng lực, nếu vật chuyển động từ vị trí cao xuống vị trí thấp, công của trọng lực đạt gía trị dương và ngược lại. Câu 08 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây : a) Khi một vật không thực hiện công, ta nói vật đó mang năng lượng. b) Khi một vật đang thực hiện công, ta nói vật đó mang năng lượng. c) Khi một vật đã thực hiện công, ta nói vật đó mang năng lượng. d) Vật có năng lượng khi và chỉ khi vật ấy thực hiện công. Câu 09 : Trong các vật sau đây, chọn những vật không mang năng lượng a) Mũi tên được kéo bởi một người giương cung tên. b) Dòng nước đổ xuống từ đỉnh thác. c) Một vật chịu hai lực gồm trọng lực và phản lực của mặt đất cân bằng nhau. d) Lò xo bị biến dạng ( trong giới hạn đàn hồi ) Câu 10 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây : a) Vật chuyển động với vận tốc có giá trị nhỏ hơn không thì vật có động năng nhỏ hơn không. b) Khi gia tốc của vật bằng không thì vật có động năng bằng không. ÑEÀ KT 1T K10 SOÁ 1 TRANG 1
 20. c) Động năng của một vật đang chuyển động có độ lớn bằng nữa tích khối lượng của vật với bình phương độ lớn vận tốc của vật ấy, cùng phương, cùng chiều với vận tốc vật đang chuyển động. d) Vì động năng tỉ lệ với bình phương của vận tốc nên động năng không phụ thuộc vào giá trị dương hay âm vận tốc. Câu 11 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây : a) Nếu công ngoại lực tác dụng lên vật có giá trị lớn hơn không thì độ biến thiên động năng cũng có giá trị dương. b) Độ biến thiên động năng của vật chuyển động thẳng chậm dần đều có giá trị nhỏ hơn không. c) Vật chuyển động thẳng với gia tốc lớn hơn không khi đó động năng của vật tăng. d) Tất cả các câu trên đều đúng. Câu 12 : Chọn câu sai trong các câu sau đây : a) Vật cách mặt đất độ cao h với góc tọa độ đặt tại vật thì vật có thế năng bằng không. b) Vật đang rơi tự do thì công trọng lực tăng, thế năng của vật sẽ giảm c) Ném thẳng đứng một vật từ dưới lên, do vật chuyển động chậm dần đều nên thế năng tăng. d) Vật rơi tự do sẽ có vận tốc tăng dần, khi đó động năng tăng dần. Do vậy thế năng giảm dần. Câu 13 : Chọn đáp số đúng : Một vật ban đầu đứng yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng M và 2M, có tổng động năng là Wđ. Động năng của mảnh nhỏ ( khối lượng M ) là : Wñ Wñ 2Wñ 3Wñ a) b) c) d) 3 2 3 4 Câu 14 : Chọn đáp án đúng : Một quả đạn pháo đang chuyển động thì nổ và bắn ra thành hai mảnh. a) Động lượng và cơ năng tòan phần đều không bảo tòan. b) Động lượng và động năng được bảo tòan. c) Cơ năng chỉ được bảo tòan. d) Chỉ động lượng được bảo tòan. Câu 15 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây : Một người đi lên gác cao theo các bậc thang. a) Thế năng trọng trường của người ( hoặc thế năng của hệ người – Trái đất ) đã tăng. b) Thế năng trọng trường không đổi vì người đã cung cấp một công để thắng công của trọng lực. c) Để tính độ biến thiên của thế năng trọng trường, bắt buộc phải lấy gốc thế năng ở mặt đất. d) Nếu chọn gốc tọa độ ở tầng cao nhất thì lên cao, thế năng sẽ giảm đến cực tiểu vì tại đó thế năng bằng không. Câu 16 : Chọn đáp số đúng : Một vật được ném lên từ vị trí O ( Vị trí gốc thế năng ) với vận tốc v và đạt độ cao nhất tại A, khi vật đi qua vị trí B có thế năng bằng động năng thì 1 1 a) vB = v0 b) hB = hA c) WB = 0 d)VB = 2 gh A 2 2 Câu 17 : Chọn đáp số đúng : Tại vị trí A so với mặt đất B độ cao h, người ta thả một vật không vận tốc đầu. Chọn gốc thế năng tại vị trí B tại mặt đất, khi vật đi qua vị trí C có động năng bằng nữa thế năng thì : 3 3 1 a) hC = hA b) vC = vA c) vC = vB d) WC = 2WA 2 2 3 Câu 18 : Chọn đáp số đúng : Người ta kéo một con lắc đơn có khối lượng m, chiều dài l ra khỏi vị trí cân bằng O sau cho phương dây hợp phương thẳng đứng một góc  rồi thả nhẹ. Khi đó : 1 a) hA = 2gl sin  b) v0 = 2 gl (1  cos  ) c) h0 = hA d) hA = gl(a – sin) 2 Câu 19 : Chọn câu đúng trong các câu sau đây : Hai vật va chạm đàn hồi sẽ thỏa mãn tính chất : a) Sau va chạm hai vật trở về hình dạng ban đầu. b) Thế năng của chúng trong trường lực ngòai coi như không đổi c) Động bị giảm do biến dạng được khôi phục và trở về giá trị ban đầu. d) Tất cả các tính chất trên. Câu 20 : Chọn đáp án đúng : ÑEÀ KT 1T K10 SOÁ 1 TRANG 2
Đồng bộ tài khoản