intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 45 phút vật lý lớp 10

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
169
lượt xem
29
download

Đề kiểm tra 45 phút vật lý lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. MỤC TIÊU 1. kiến thức: - Hiểu các khái niệm và nhớ các công trức củ chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động tròn đều, rơi tự do. - Nêu được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều, NDĐ, CDĐ. - viết được công thức tính đường đi và pt chuyển động của CĐTNDĐ, CDĐ; nói đúng được dấu của các đại lượng trong các công thức và phương trình đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 45 phút vật lý lớp 10

  1. Ngaøy Soaïn: 25-10-06 GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 10 CÔ BAÛN Tuaàn:08 NGAØY Kieåm: 01-11-06 CHÖÔNG I ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Tieát:15 KIEÅM TRA 45 PHUÙT A. MUÏC TIEÂU 1. kie á n thö ù c : - Hieåu caùc khaùi nieäm vaø nhôù caùc coâng tröùc cuû chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu, chuyeån ñoäng troøn ñeàu, rôi töï do. - Neâu ñöôïc ñònh nghóa cuûa chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu, NDÑ, CDÑ. - vieát ñöôïc coâng thöùc tính ñöôøng ñi vaø pt chuyeån ñoäng cuûa CÑTNDÑ, CDÑ; noùi ñuùng ñöôïc daáu cuûa caùc ñaïi löôïng trong caùc coâng thöùc vaø phöông trình ñoù. 2. kó na ê n g : - Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn ñôn giaûn veà CÑTBÑÑ, chuyeån ñoäng troøn ñeàu vaø rôi töï do. B. CHUAÅN BÒ: - Chuaån bò caâu hoûi traéc nghieäm - Giaùo vieân chuaån bò moät ñoàng hoà baám giaâây. C. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: I. OÅn ñòn h : Kieåm tra só soá HS, veä sinh, oån ñònh traät töï. II. Kieå m tra ba øi cuõ . III.Noäi dun g kie å m tra. Trường THPT Bán Công Đầm Dơi Ðề kiểm tra một tiết - Môn : Vật lý - Ngày : 01/11/2006 Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. trắc nghiệm: 1). OÂtoâ xuaát phaùt ôû A luùc 6hø vôùi vaän toác 40Km/h ñuoåi theo xe B ñang ñi vôùi vaän toác 12Km/h.choïn goùc thôøi gian luùc 6 giôø; goùc toïa ñoä taïi A, chieàu döông töø A - B (AB=20Km) thì ptcñ? a). X = 40(t-6) b). X = 40t+20 c). X = 40t d). X = 40(t+6) 2). Ñieàn vaøo choå troáng trong phaùt bieåu sau: " Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu laø moät ñaïi löôïng vaät lí ñaëc tröng cho söï nhanh hay chaäm cuûa......vaø ñoä lôùn......theo thôøi gian. a). Vaän toác, thay ñoåi b). Chuyeån ñoäng, khoâng ñoåi c). Vaän toác, khoâng ñoåi d). Chieàu chuyeån ñoäng, thay ñoåi 3). Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây laø ñaëc ñieåm cuûa gia toác höôùng taâm trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu. a). Ñaëc vaøo vaät chuyeån ñoäng troøn b). Bao goàm caû 3 ñaëc ñieåm c). Luoân höôùng taâm cuûa quyõ ñaïo troøn d). Ñoä lôùn khoâng ñoåi. phuï thuoäc vaøo toác ñoä quay vaø baùn kính cuûa quyõ ñaïo troøn 4). Vectô gia toác coù ñoä lôùn khoâng ñoåi thì a). Vaän toác khoâng ñoåi höôùng b). Vaän toác coù ñoä lôùn taêng c). Vaän toác coù theå ñoåi höôùng d). Vaän toác coù ñoä lôùn giaûm 5). Choïn caâu ñuùng a). Ñöôøng ñi trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu laø haøm baäc 2 cuûa thôøi gian Giaù o vi e â n so aï n: Ph ạm Xuân Yên
  2. Ngaøy Soaïn: 25-10-06 GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 10 CÔ BAÛN Tuaàn:08 NGAØY Kieåm: 01-11-06 CHÖÔNG I ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Tieát:15 b). Trong chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu, ñöôøng ñi giaûm daàn theo thôøi gian c). Trong chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu, ñöôøng ñi taêng ñeàu theo thôøi gian d). Ñöôøng ñi trong CÑTNDÑ bao giôø cuõng daøi hôn ñöôøng ñi trong CÑTCDÑ 6). Choïn caâu khaúng ñònh ñuùng: ñöùng ôû traùi ñaát ta seõ thaáy: a). Maët trôøi ñöùng yeân, traùi ñaát quay quanh maët trôøi, maët traêng quay quanh traùi ñaát. b). Maët trôøi vaø traùi ñaát ñöùng yeân, maët traêng quay quanh traùi ñaát c). Traùi ñaát ñöùng yeân, maët trôøi vaø maët traêng quay quanh traùi ñaát. d). Maët trôøi ñöùng yeân, traùi ñaát vaø maët traêng quay quanh maët troài 7). Chuyeån ñoäng cuûa vaät naøo döôùi ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu a). Chuyeån ñoäng quay cuûa baùnh xe oâtoâ khi xe vöøa khôûi haønh b). Chuyeån ñoäng quay cuûa traùi ñaát quanh maët trôøi c). Chuyeån ñoäng quay cuûa caùnh quaït khi ñang quay oån ñònh d). Chuyeån ñoäng quay cuûa caùnh quaït khi vöøa maát ñieän 8). Chuyeån ñoäng naøo cuûa vaät döôùi ñaây coù theå coi laø chuyeån ñoäng rôi töï do neáu ñöôïc thaû rôi a). Moät caùi laù caây b). Moät maãu phaán c). Moät chieác Khaên tay d). Moät sôïi chæ 9). Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa vaät laø ñöôøng thaúng a). Moät vaät naêng ñöôïc neùm theo phöông ngang b). Moät vieân bi rôi töï do c). Moät oâ toâ chaïy theo höôùng TPHCM - vuõng taøu d). Moät chieác dieàu ñang bay trong gioù vì bò ñöùt daây 10). Chuyeån ñoâng cuûa vaät naøo döôùi ñaây laø chuyeån ñoäng troøn ñeàu? a). Chuyeån ñoäng cuûa moät con laéc ñoàng hoà b). Chuyeån ñoäng cuûa moät maéc xích xe ñaïp c). Chuyeån ñoäng cuûa caùi ñaàu van xe ñaïp, xe chaïy ñeàu d). Chuyeån ñoäng cuûa caùi ñaàu van xe ñaïp vôùi ngöôøi ngoài treân xe, xe chaïy ñeàu 11). Moät vaät ñöôïc neùm thaúng ñöùng töû döôùi ñaát leân cao vôùi vaän toác ban ñaàu 19,6 m/s. Tính ñoä cao lôùn nhaát vaø khoaûng thôøi gian vaät ñaït ñoä cao lôùn nhaát. laáy g=9,8m/s2 a). T=2s, h(max)=19,6m b). T=0,5s, h(max)=8,575m c). T=2s, h(max)=9,8m d). T=1s, h(max)=9,8m 12). Coâng thöùc naøo sau ñaây ñuùng vôùi coâng thöùc ñöôøng ñi cuûa vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu ? a). S = v.t b). S = t/v c). S = v/t d). S = v + t 13). Vì sao khaûo saùt chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa moät vaät ta chæ caàn khaûo saùt moät ñieåm baát kì cuûa vaät laø ñuû: a). Vì quyõ ñaïo caùc ñieåm gioáng nhau b). Vì quaõng ñöôøng ñi cuûa caùc ñieåm ñeàu gioáng nhau c). Caâu 1 vaø 2 d). Vì caùc ñieåm coù cuøng moät quyõ ñaïo Giaù o vi e â n so aï n: Ph ạm Xuân Yên
  3. Ngaøy Soaïn: 25-10-06 GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 10 CÔ BAÛN Tuaàn:08 NGAØY Kieåm: 01-11-06 CHÖÔNG I ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Tieát:15 14). Ñieàu khaúng ñònh naøo döôùi ñaây chæ ñuùng cho tröôøng hôïp chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu. a). Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng giaûm ñeàu theo thôøi gian b). Ñoä lôùn gia toác cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñoåi c). Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng laø haøm baäc nhaát cuûa thôøi gian d). Caû caâu 1 vaø 2 15). Ñaëc ñieåm cuûa chuyeån ñoäng rôi töï do cuûa caùc vaät? a). Phöông chuyeån ñoäng laø phöông thaúng ñöùng b). Cñtndñ, höôùng thaúng ñöùng töø treân cao xuoáng vaø coù gia toác phuï thuoäc vaøo vò trí rôi. c). Chieàu chuyeån ñoäng höôùng töø treân cao xuoáng döôùi d). Chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác khoâng ñoåi 16). Trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây vaät ñi treân ñöôøng thaúng chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. a). Xuoáng doùc b). Gia toác a > 0 c). Vaän toác v > 0 vaø gia toác a > 0 d). Coù vectô vaän toác cuøng chieàu döông 17). Trong chuyeån ñoäng thaüng bieán ñoåi ñieàu gia toác ñöôïc ñònh nghóa laø: a). Caû hai caâu 2 vaø 3 b). Ñoä cheânh leäch cuûa vaän toác trong moät khoaûng thôøi gian xaûy ra söï bieán thieân ñoù c). Gia toác ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa ñoä bieán thieân vaän toác vaø khoaûng thôøi gian xaûy raeo d). Ñaïi löôïng vaät lyù ñaëc tröng cho söï bieán thieân nhanh hay chaäm cuûa vaän toác 18). Vectô gia toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu coù tính chaát: a). Ñaëc tröng cho söï bieán ñoåi nhanh hay chaäm cuûa vectô v vaø coù phöông vuoâng goùc vôùi vectô v b). Cuøng höôùng vôùi vectô vaän toác c). Luoân ngöôïc höôùng vôùi vectô vaän toác d). Coù ñoä lôùn khoâng ñoåi 19). Phöông trình chuyeån ñoäng doïc theo truïc ox coù daïng:x = 4t -10 ( x ño baèng Km, t ño baèng giôø). Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chaát ñieåm sau 2 giôø chuyeån ñoäng laø bao nhieâu. a). 8 Km b). 2 Km c). -8 Km d). -2 Km 20). Chuyeån ñoäng naøo döôùi ñaây coù theå coi laø chuyeån ñoäng rôi töï do. a). Moät vaän ñoäng vieân nhaûy caàu ñang lao töø treân cao xuoáng maët nöôùc d). Moät quaû taùo nhoû ruïng ñang rôi töø treân caây xuoáng ñaát b). Moät chieác thang maùy ñang chuyeån ñoäng ñi xuoáng. c). Moät vaän ñoâng vieân nhaûy khoûi maùy bay khi chöa baät duø B. Tự Luận Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 100m xuống đất. tính thời gian vật rơi và vận tốc khi vật chạm đất. Bài 2: Vật thứ nhất bắt đầu khởi hành ở A chuyển động trên đường th ẳng v ới vận t ốc 10m/s, chuy ển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s 2. cùng lúc đó tại B cách A 400m, vật thứ 2 bắt đầu khởi hành Giaù o vi e â n so aï n: Ph ạm Xuân Yên
  4. Ngaøy Soaïn: 25-10-06 GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 10 CÔ BAÛN Tuaàn:08 NGAØY Kieåm: 01-11-06 CHÖÔNG I ÑOÄNG HOÏC CHAÁT ÑIEÅM Tieát:15 với vận tốc 72km/h và đi ngược chiều với vật thứ nhất, chuyển đ ộng chậm d ần đ ều v ới gia t ốc 0,4 m/s2. Lập phương trình chuyển động của 2 vật Đáp án A: Trắc Nghiệm: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { { { { { { { | | | | | | } } } } } ~ ~ B: Tự Luận Caâu 1: t = 20 s 0, 5 ñ V = 10 20 m/ s 0, 5 ñ Caâu 2: x A= x0A+ v0At+aAt2/2 0,25ñ xA= 10t - 0,1t2 0,75ñ xB= x0B+ v0Bt+aBt2/2 0,25ñ xB= 520 -20t + 0,2t2 0,75ñ Giaùo vieân soaïn: Phạm Xuân Yên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản