Đề kiểm tra học kì i môn hoá học - lớp 12 - năm học 2007-2008

Chia sẻ: Nguyen Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Đề kiểm tra học kì i môn hoá học - lớp 12 - năm học 2007-2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra học kì i môn hoá học - lớp 12 - năm học 2007-2008 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì i môn hoá học - lớp 12 - năm học 2007-2008

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HOÁ HỌC - LỚP 12 THPT - năm học 2007-2008 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên học sinh:................................................................Lớp:...................... 1/ Rượu A tác dụng với Na dư cho một thể tích H2 bằng với thể tích hơi rượu A đã dùng .Mặt khác đốt cháy một thể tích hơi rượu A thu được chưa đến ba thể tích khí CO2 (các thể tích đo ở cùng đk) Rượu A có tên gọi : A/ Rượu propylic B/ Propandiol C/ etylenglycol D/ glixerin 2 / Rượu etylic có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với các andehit và dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với nó, vì: A/ Trong các hợp chất đã nêu, chỉ có rượu etylic cho phản ứng với natri B/ Trong các hợp chất đã nêu, chỉ có rượu etylic tạo được liên kết hiđro với nước C/ Trong các hợp chất đã nêu, chỉ có rượu etylic có khả năng loại nước tạo olefin D/ Trong các hợp chất đã nêu, chỉ có rượu etylic có liên kết hiđro liên phân tử 3/ Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%.Hấp thu hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 g kết tủa. Giá trị của m (g) là: A/ 45 B/ 22,5 C/ 14,4 D/ 11,25 4/ Thực hiện phản ứng tách nước với một rượu đơn chức A ở điều kiện thích hợp . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất hữu cơ Bcó tỉ khối so với A bằng 1,7. Công thức của rượu A là: A/ C2H5OH B/ C4H9OH C/ CH3OH D/ C3H7OH. 5/: Phenol có thể phản ứng với chất nào sau đây? A/ Dung dịch Brom B/ Dung dịch NaOH C/ Dung dịch HNO3/ H2SO4đ D/ Tất cả đều đúng. 0 6/ Khi đun nóng butanol-2 với H2SO4 đậm đặc ở 180 C thì nhận được sản phẩm chính là: A/ Buten-1 B/ Buten-2 C/ di isobutyl ete D/ Dibutyl ete 7/ Tính chất đặc trưng của tinh bột là : 1/ Polisaccarit ; 2/ Không tan trong nước ; 3/ Vị ngọt . Thuỷ phân tạo thành : 4/ Glucozơ ; 5/ Fructozơ ; 6/ Chuyển thành màu xanh khi gặp iot ; 7/ Dùng làm nguyên liệu điều chế Dextrin. Những tính chất nào sai : A/ 2,5,6,7 B/ 2,5,7, C/ 3,5 D/ 2,3,4,6 8/ Thuỷ phân hoàn tòan 1kg saccaro được : A/ 0,5kg glucozơ và 0,5kg fructozơ B/ 526,3g glucozơ và 526,3g fructozơ C/ 1kg fructozơ D/ 1kg fructozơ 9/ Các chất có thể cho phản ứng tráng gương là : A/ Fructozơ, axit fomic, mantozơ B/ Andehit axetic, fructozơ, saccarozơ C/ Glucozơ, fructozơ, saccarozơ D/ Fomandehit, tinh bột, glucozơ 10/ Tính chất đặc trưng của saccarozơ là: 1/ Poli saccarit ; 2/ Chất tinh thể màu trắng ; 3/ Khi thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ ; 4/ Tham gia phản ứng tráng gương ; 5/ Phản ứng với đồng hidroxit .Những tính chất nào đúng : A/ 3,4,5 B/ 1,2,3,5 C/ 1,2,3,4 D/ 2,3,5 11/ Oxi hoá 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng . Biết hiệu suất 100% . Công thức phân tử của anđenhit là : A/ CH2O B/ C3H7OH C/ C2H4O D/ C2H10O 12/ Khi oxi hoá 2 chất hữu cơ X,Y bằng CuO nung nóng thu được andehit axetic và axeton. Tên của X và Y lần lượt là: A/ Rượu etylic, rượu n-propylic B/ Rượu etylic, và rượu i-propylic C/ Rượu n-propylic ,rượu isopropylic D/ axetilen và propan-2ol . 13/ Chia hỗn hợp gồm 2 anđehit no,đơn chức thành 2 phần bằng nhau.-Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất,thu được 0,54g H2O.-Phần thứ hai cộng H2(Ni,t0),thu được hỗn hợp X.Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thể tích CO2 thu được ở đkc là: A/ 0,112 lít B/ 0,672 lít C/ 1,68 lít D/ 2,24 lít 14/ Để trung hoà 2,36g một axit hữu cơ A cần 80 ml dd NaOH 0,5M. Axit A là: A/ CH3COOH B/C2H5COOH C/ HOOC-CH2-COOH D/C2H4(COOH)2 15/ Nhiệt độ sôi của các chất được xếp theo thứ tự tăng dần như sau : A/ C2H5Cl
  2. A/ CH3COONa và C2H5OH B/ CH3COONa và CH3CHO C/ CH3COONa và CH2=CHOH D/ CH3COONa và [-CH2-CH(OH)-]n 18/ Đốt cháy hết m gam một axit hữu cơ đơn chức no, mạch hở được (m+2,8)gamCO2 và (m-2,4)g nước. Axit này là: A/ HCOOH B/ CH3COOH C/ C2H5COOH D/ C3H7COOH 19/ Để phân biệt 5 chất lỏng sau: Rượu Etylic; Axit axetic; Andehyt axetic; Metyl Axetat; Phenol thì hoá chất cần dùng là: A/ Quỳ tím và AgNO3/NH3 C/ dd NaOH ; dd Br2 B/ Cu(OH)2; dd Br2; Na D/ dd NaOH; Cu(OH)2 20/ Đun axit oxalic với hỗn hợp rượu n-propylic và iso-propylic dư có mặt H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp bao nhiêu este:A/ 2 B/ 3 C/ 4 D/ 5 21/ Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Các muối sinh ra đem cô can và sấy khô đến khan cân được 21,8g .Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. số mol mỗi este lần lượt là: A/ 0,15mol và 0,15mol B/ 0,2 và0,1mol C/ 0,1 và 0,2mol D/ 0,25và 0,05mol 22/ Khi thuỷ phân hoàn toàn 7,3 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H10O4 bằng dung dịch NaOH thu được một muối và 4,6 gam một rượu . Xác định công thức cấu tạo có thể có của X. A/ C2H5OOC-COOC2H5 B/ CH3OOC-COOCH2-CH2CH3 C/ CH2=CH-COOCH2-CHOH-CH2OH D/ CH3OOC-CH2-CH2-COOCH3 23/ Cho 2 este đồng phân nhau của rượu và axit đơn chức no.Lấy 22,2g hỗn hợp trên cho t/dụng vừa đ ủ với12gNaOH. Công thức p/tử este là: A/ C3H6O2 B/ C4H8O2 C/ C2H4O2 D/ C5H10O2 24/ Dung dịch saccrozơ tinh khiết không có tính khử,nhưng khi đun nóng với dd H2SO4 lại có thể cho được pứ tráng gương.Đó là do: A/ Đã có sự tạo thành andehit sau pứ B/ Trong p/tử saccrozơ có chức este vinyl đã bị thuỷ ngân C/ Saccrozow tráng gương được trong môi trường axit D/ Saccrozơ đã cho pứ thuỷ phân tạo glucozơ,fructozơ. 25/ Axit fomic có thẻ lần lượt pứ với tất cả các chất trong nhóm chất: A/ dd NH3; dd NaHCO3; Cu; CH3OH B/ dd AgNO3/NH3; dd Na2CO3; Ag; CH3OH C/ Mg; dd NaOH; CH3OH; dd AgNO3/NH3 D/ Na; dd Na2CO3; CH3OH; dd Na2SO4 26/ Cho hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức no bậc 1 A và B.Lấy 2,28g hỗn hợp trên tdụng với 300ml dd HCl Thì thu được 4,47g muối.Số mol của 2 amin trong hỗn hợp bằng nhau.Nồng độ mol/l của dd HCl và tên A,B lần lượt là: A/ 0,2M; metylamin; etylamin B/ 0,06M; metylamin; etylamin C/ 0,2M; etylamin; propylamin D/ 0,03M; metylamin; propylamin 27/ Công thức este của 1 axit no đa chức và rượu không no (1 liên kết đôi) đơn chức là: A/ CnH2n+2-xCOOCmH2m-1x B/ CnH2n-1COOxCmH2m+2-z C/ (CnH2n+1COO)xCmH2m-1 D/ Công thức khác 28/ Thuỷ phân 1 este có tỉ khối hơi so với hidro là 37 thì được 1 muối natri có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este.Công thức este là: A/ HCOOCH3 B/ HCOOC2H5 C/ CH3COOCH3 D/ CH3COOC2H5 29/ Hidro hoá hoàn toàn 4,2g một andehit đơn chức A thì cần vừa đủ 3,686lít hidro(đo ở 27,30C và 1 atm).Tên andehit đơn chức A (biết ptử A không chứa quá 4 ngtử C) là: A/ Etanal B/ Propanal C/ Andehit acrylic D/ Andehit fomic 30/ Thuỷ phân 0,3mol tinh bột(C6H10O5)n cần 1500mol H2O. Giá trị của n là: A/ 3000 B/ 4500 C/ 5000 D/ 5500. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BÀI LÀM: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản