intTypePromotion=1

Đề tài: "Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
185
lượt xem
35
download

Đề tài: "Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"

  1. …………..o0o………….. TIỂU LUẬN "Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lêi më ®Çu Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay lµ mét xu thÕ kh¸ch quan. Trong h¬n mét thËp kû l¹i ®©y xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã gia t¨ng m¹nh mÏ g¾n hiÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc - c«ng nghÖ sù gia t¨ng hµng lo¹t vÊn ®Ò toµn cÇu nh­ m«i tr­êng, d©n sè… Sù gia t¨ng m¹nh mÏ cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®Æt ra yªu cÇu kh¸ch quan ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i cã chiÕn l­îc, héi nhËp phï hîp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Trong bèi c¶nh nµy kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu nh­ kh«ng më cöa héi nhËp. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. ViÖc ®Èy m¹nh tham gia héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña c«ng cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn, héi nhËp sÏ ®ãn nhËn ®­îc nh÷ng c¬ héi, thuËn lîi ph¸t triÓn song kinh tÕ ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c th¸ch thøc. Nh»m n©ng cao t­ duy hiÓu biÕt vÊn ®Ò kinh tÕ nªn, em ®· chän ®Ò tµi: "C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay" Bµi tiÓu luËn gåm: PhÇn I. Lêi më ®Çu PhÇn II. Néi dung. A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. 1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. 2. Sö dông tµi nguyªn, nh©n lùc dåi dµo. 3. Lîi thÕ an toµn trong khu vùc ®Ó kinh doanh . B. Nh÷ng th¸ch thøc ®Æc ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp. 1. Tr×nh ®é ph¸t triÓn so víi quèc tÕ. 2. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn t¹i. 3. VÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh s¸ch. PhÇn III. KÕt luËn. 1
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Néi dung Trªn thùc tÕ kinh tÕ ViÖt Nam ®· héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nh­ng møc ®é vµ quy m« cßn h¹n chÕ. Do nhu cÇu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hiÖn t¹i vµ táng t­¬ng lai còng nh­ xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi ®· ®Õn lóc chóng ta cÇn ®¸nh g¸i l¹i mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Æt ra ®èi víi viÖc "®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. 1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §¶ng còng nh­ Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cho viÖc chñ ®éng tham gia vµo tiÕn tr×nh khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸n. Cßn nhí khi ViÖt Nam b¾t ®Çu b­íc vµo c¶i c¸ch ®æi míi viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ víi c¸c quèc gia, tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu ch­a ph¶i ®· cã ®­îc tiÕng nãi chung. Nay víi quan ®iÓm "më cöa héi nhËp ph¸t triÓn" "héi nhËp chø kh«ng hoµ tan", ViÖt Nam ®· ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp. ë tÇm vÜ m« vÒ "xu thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi sù ph¸t triÓn" cña viÖc tham gia toµna cÇu ho¸ thùc tÕ cã ý nghÜa rÊ lín ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi, héi nhËp cña ViÖt Nam. Tõ nhËn thøc nµy, mµ trong nh÷ng n¨m qua ViÖt Nam ®· cã b­íc chuyÓn ®æi lín trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng. C¸c chÝnh s¸ch nµy ®Òu theo h­íng tù do ho¸, tÊt c¶ ë c¸c t©ng cÊp kh¸c nhau phô thuéc vµo thùc lùc cô thÓ cña mçi lÜnh vùc. 2. Sö dông tµi nguyªn, nh©n lùc dåi dµo. + Nguån tµi nguyªn s½n cã: Tham gia toµn cÇu ho¸ chÝnh lµ nh»m tranh thñ nh÷ng ®iÒu kiÖn quèc tÕ ®Ó khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ n­íc nhµ, ViÖt Nam lµ quèc gia cã nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó nh­ng ch­a ®­îc khai th¸c hiÖu qu¶. Víi 2
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nguån tµi nguyªn phong phó kh«ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c chÕ biÕn mµ cßn lµ søc hót ®èi víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. Trªn c¬ së c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn chóng ta cã thÓ x¸c lËp c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ víi nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh c¹nh tranh ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, thÞ tr­êng thÕ giíi, vÒ vÞ trÝ ®Þa lý n­íc ta cöa ngâ ®i ra Th¸i B×nh D­¬ng cña mét sè quèc gia §«ng Nam ¸, lµ ®iÓm tiÕp gi¸p víi c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng quan träng cña thÕ giíi. §¸ng chó ý víi bê biÓn réng, tr¶i dµi tõ B¾c tíi Nam víi nihÒu h¶i c¶ng, ®Æc biÖt c¶ng Cam Ranh cã ®é s©u thuËn lîi cho ph¸t triÓn giao th«ng hµng h¶i còng nh­ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. Ngoµi ra mét sã kho¸ng s¶n n­h B«xÝt cã tr÷ l­îng lín 5 tû tÊn ®øng thø ba thÕ giíi, quÆng ®Êt hiÕm còng cã tr÷ l­îng lín ®øng thø hai thÕ giíi. + Sau Trung Quèc, th× c¸c lo¹i kho¸ng s¶n ë ViÖt Nam tuy tr÷ l­îng kh«ng lín nh­ng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®Þa ho¸, th× viÖc khai th¸c sö dông c¸c nguån lùc ®ã th«ng qua hîp t¸c lµ rÊt cÇn thiÕt. Víi thùc tr¹ng nguån tµi nguyªn kinh tÕ chóng ta, kh«ng nªn h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu tµi nguyªn lín. CÇn qua, hîp t¸c, quü nh­ ph¸t huy n¨ng lùc bªn trong ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn sang xuÊt khÈu c¸c mÆt khµng chÕ biÕn. + Nguån nh©n lùc: Víi thÞ tr­êng gåm 80 triÖu d©n, trong ®ã tû lÖ ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng cao (d©n sã trÎ) cã tr×nh ®é v¨n ho¸, cÇn cï lao ®éng vµ ®Æc biÖt gi¸lao ®éng rÎ. §ã lµ víi thÓ so s¸nh cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh tham gia héi nhËp. Trªn thùc tÕ nhiÒu c«ng ty n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, mét trong nh÷ng lý do quan träng lµ tËn dông nguån lao ®éng dåi dµo, rÎ vµ cã kh¶ nang tiÕp thu c«ng nghÖ míi ViÖt Nam. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c c«ng ty NhË khi ph©n tÝch lîi thÕ m«i tr­êng kinh doanh cña c¸c quèc gia ASEAN, ViÖt Nam ®øng thø 7 trong tæng sè 10 quèc gia. Nh­ vËy víi lîi thÕ nhÊt ®Þnh vÒ nguån lao ®éng cho phÐp lùa chän h×nh khèi phï hîp tham gia vµo héi nhËp vµ chÝnh qua héi nhËp lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hµng cao ch¸t l­îng nguån lao ®éng cña ViÖt Nam. 3
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B. Nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp. 1. Tr×nh ®é ph¸t triÓn so víi kinh tÕ. Mét kho¶ng c¸ch kh¸ xa gi÷a ViÖt Nam vµ quèc tÕ. HiÖn nay 75% lao ®éng lµm viÖc trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Cho ®Õn n¨m 1999 nÒn kinh tÕ n­íc ta vÒ thùc chÊt vÉn lµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, trong ®ã khu v ùc thùc chÊt vÉn lµ nÌn kinh tÕ n«ng nghiÖp, trong ®ã khu vùc n«ng nghiÖp chiÕm 25,4% GDP, c«ng nghiÖp chiÕm 34,5% vµ dÞch vô chiÕm 40,1%. Trong khi ®ã ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, tû träng khu vùc n«ng nghiÖp gi¶m m¹nh chØ chßn kho¶ng 20% vµ khu vùc dÞch vô th× ®Æc biÖt ph¸t triÓn, nhÊt lµ lÜnh vùc th«ng tin, Nh×n chung trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, vÒ c«ng nghÖ hiÖn nay v« cïng l¹c hËu, so víi thÕ giíi chËm tõ 56 -100 n¨m. HÖ thèng thiÕt bÞ kü thuËt ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp l¹c hËu so víi møc trung b×nh hiÖn nay cña thÕ giíi 2  3 thÕ hÖ, thËm chÝ cã lÜnh vùc 4 -5 thÕ hÖ. mµ c¸c ln cña ViÖt Nam cßn ná, yÕu c¶ vÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý kinh doanh lÉn kh¶ n¨ng, n¨ng lùc s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp cña chóng ta sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng theo c¬ chÕ ho¹ch ho¸ chuyÓn sang ph­¬ng thøc kinh doanh m¬Ý cßn lóng tóng, nhÊt lµ trong tham gia c¹nh tranh quèc tÕ. HiÖn nay trong 6000 doanh nghiÖp nhµ n­íc. ChØ cã 5% lµm ¨n thùc sù cã hiÖu qu¶. N¨ng lùc c¹nh tranh yÕu kÐm cña nÒn kinh tÕ lµ nguy c¬ lín khi ®Èy nhanh nhÞp ®é héi nhËp. §Ó héi nhËp cã hiÖu qu¶ vÊn ®Ò lµm sao hØa n©ng cao ®­îc søc c¹nh tranh th× c¸c xÝ nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng tr­íc sù xam nhËp cña hµng ho¸ bªn ngoµi vµ tõ ®ã míi cã thÓ v­¬n m¹nh ra thÞ tr­êng thÕ giíi. V× vËy Nhµ n­íc còng nh­ doanh nghiÖp cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh, xem ®ã lµ nhiÖm vô hµng ®Çu hiÖn nay nªn kh«ng sÏ kh«ng ch¹y kÞp víi lÞch tr×nh héi nhËp vµo AFTA ®· x¸c ®Þnh. 2. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn t¹i. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi hiÖn nay ®· ph¸t triÓn trong khi ®ã chóng ta míi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng v× va¹y c¸c yªu tè cña thÞ tr­êng 4
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. còng chØ míi h×nh thµnh ë b­íc ®Çu, ch­a ph¸t triÓn. H¬n n÷a nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi hiÖn nay ®ang n»m d­íi sù chi phèi cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Héi nhËp, chóng ta ph¶i tham gia vµo c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu. C¸c luËt ch¬i chóng ta ch­a th«ng th¹o, thËm chÝ kiÕn thøc kinh tÕ thÞ tr­êng cßn bÊt cËp. §ã lµ ch­a kÓ chóng ta héi nhËp ®Ó x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa tÊt yÕu vÊp ph¶i sù chèng ®èi thï ®Þch chø kh«ng ph¶i chØ lµ sù c¹nh tranh kinh tÕ ®on­ thuÇn. Th¸ch thøc nµy béc lé râ trong qu¸ t×nh héi nhËp võa qua. Do míi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, nhÊt lµ c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c, héi nhËp cßn máng vµ yÕu ®i v× vËy trong thùc thi nhiÖm vô kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÖch lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn tr×nh chung. Héi nhËp ®Æt ra yªu cÇu cao ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp bªn c¹nh kiÕn thøc, n¨ng lùc kinh doanh ph¶i hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ quèc tÐ, nhÊt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ, c¸c cam kÕt mµ ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia d· tho¶ thuËn . vv... Cã thÓ nãi nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a ®¸p øng ®­îc ®iÒu nµy. V× vËy trªn thùc tÕ ®· cã doanh nghiÖp tuú tiÖn ph¸ bá hîp ®ång g©y mÊt lßng tin víi kh¸ch hµng quèc tÕ, lµm t©m lý no ng¹i khi lµm ¨n ë ViÖt Nam. Còng do mèi ph¸t triÓn trong giao dÞch thnfh to¸n quèc tÕ chóng ta ch­a ¸p dông hoÆc ch­a quan t©m. Trong xu thÕ gia t¨ng m¹nh mÏ toµn cÇu ho¸ thÞ tr­êng tµi chÝnh th× ®©y lµ h¹n chÕ kh«ng nhá cho phÐp ta tham gia cã hiÖu qu¶ vµo thÞ tr­êng tµi chÝnh qu«c tÕ. 3. VÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh s¸ch. Cã thÓ nãi r»ng cho ®Õn nay tuy chóng ta d· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c so¹n th¶o x©y d­ngj ban hµnh ph¸p luËt, nh­ng hÑe thèng luËt lÖ, chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam liªn quan ®Õn héi nhËp quèc tÕ vÉn ch­a hoµn chØnh, cßn nhiÒu bÊt cËp so víi c¸c quy chuÈn quèc tÕ. Trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i hÖ thèng c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ quan vµ phi thuÕ quan cña ta qu¸ ph­c t¹p l¹i hay ®iÒu chØnh bæ xung thËm chÝ thay ®æi lµm cho c¸c ®èi t¸c gi¶m nhiÖt t×nh kinh doanh. Chóng ta vÉn cßn ¸p dông nhiÒu quy ®Þnh riªng trong hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ vµ ng­îc l¹i còng cßn kh«ng Ýt kÏ hë, vÒ ph¸p luËt, vÒ c¸c chÝnh s¸c, 5
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quy ®Þnh ®Ó phÝa c¸c ®èi t¸c g©y thiÖt h¹i cho phÝa ViÖt Nam còng nh­ thÊt tho¸t nguån thu cho nhµ n­íc. Trong lÜnh vùc liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi còng cã nhiÒu ý kiÐn phµn nµn vÒ hÖ thèng luËt, gåm ba ®iÓm chÝnh. - ViÖc ¸p dông luËt ë nhiÒu n¬i, nhiÒu lóc cßn tuú tiÖn. C¸c luËt rÊt nhiÒu, song vÉn kh«ng ®ñ kh«ng ®ång bé, l¹i vªnh nhau. C¸c ng«n tõ trong luËt kh«ng râ rµng g©y ra kÏ hë vµ khã kh¨n cho ng­êi ®iÒu hµnh. - ViÖc hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, t«n träng ph¸p luËt cßn nhiÒu bÊt cËp. ThiÕu tæ chøc c«ng khai vÉn bµn luËn vµ ph¸n quyÕt cña toµ ¸n hay quyÕt ®Þnh cña träng tµi d· dÉn ®Õn nh÷ng hiÖn t­îng thiÕu lµnh m¹nh. Trong vËn dông vµ thùc thi ph¸p luËt. - ThiÕu v¾ng mét hÖ thèng c¸c c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp cã hiÖu qu¶ c«ng b»ng. C¸c toµ ¸n kinh tÕ ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp kinh tÕ, nh­ng l¹i kh«ng cã nhiÒu uy tÝn trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c c¸c luËt s­ vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam thiÕu sù hîp t¸c trong thi hµnh ph¸p luËt. Sù h¹n chÕ trong hÖ thèng luËt nh­ trªn râ rµng rÊt khã kh¨n cho viÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp. Héi nhËp vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ ®ßi hái chóng ta ph¶i tu©n thñ c¸c quy chÕ chung mµ thùc tÕ nhiÒu quy ®Þnh cña ta kh«ng phï hîp thËm chÝ tr¸i ng­îc, cho nªn c¸c ho¹t ®éng trong thùc tiÔn th­êng bÞ ¸ch t¾c, lµm chËm tiÕn ®é theo hîp ®ång. VÊn ®Ò ®Æt ra râ rµng ph¶i kiÓm tra, hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng luËt lÖ cho phï hîp víi viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i. - Héi nhËp chñ ®éng sÐ lµ ph­¬ng ch©m hîp lý b¶o ®¶m cho chóng ta hoµ nhËp víi c«ng ®ång thÕ giíi mµ kh«ng bÞ hoµ tan, tøc vÉn b¶o ®¶m ®­îc b¶n s¾c, gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp. §Ó chñ ®éng héi nhËp ®ái hái chóng ta ph¶i cã kÕ ho¹ch dµo t¹o båi d­ìng c¸n bé nh÷ng kiÕn th­c nghiÖp vô qu¶n lý, ph­¬ng tiÖn giao tiÕp... Ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc nghiªn cøu th­êng xuyªn vµ chuyªn s©u vÒ t×nh h×nh quèc tÕ, vÒ c¸c tæ chøc kinh doanh quèc tÕ nãi chung vµ ®Æc biÖt vÒ c¸c ®èi t­îng lµm ¨n chÝnh. NhiÒu thua thiÖt cña chóng ta trong giao l­u, héi nhËp do chóng ta thiÕu th«ng tin. Vµ còng ®Ó chñ ®éng héi nhËp 6
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vµ héi nhËp cã hiÖu qu¶ cÇn kÕt hîp tèt gi÷a søc m¹nh bªn trong víi bªn ngoµi. Tr¸nh lÖ thuéc qu¸ lín vµo bÒn ngoµi lµm t¨ng t×nh dÔ bÞ tæn th­¬ng cña nÒn kinh tÕ. Ph¸t huy ®«ng søc m¹nh tæng hîp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. VÊn ®Ò then chèt ®Ó héi nhËp cã hiÖu qu¶ cÇn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ d©n téc. Muèn vËy ph¶i ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. 7
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KÕt luËn Héi nhËp vµo ASEAN lµ mét h­íng ®i ®óng, mét cöa më ®óng ra thÕ giíi bªn ngoµi phï hîp víi thùc lùc cña ta, gi¶m bít cho ta nh÷ng thua thiÖt do sù qu¸ chªnh lÖnh vÒ tr×nh ®é, nÕu nh­ b­íc ngay vµo thÞ tr­êng thÕ giíi më cöa toµn phÇn. VÒ lé tr×nh héi nhËp theo quan ®iÓm cña chóng t«i cÇn thóc ®Èy sím c¸c cam kÕt ASEAN. V× thÞ tr­êng ASEAN phï hîp víi ta vµ c¸c quèc gia ASEAN còng mong muèn mét sù ph¸t triÓn b×nh ®¼ng cña khu vùc. Nh÷ng bµi ph¸t biÓu cña c¸c vÞ l·nh ®¹o Mallaysia, Indonesia... Cho thÊy râ xu h­íng ®ã: MÆc dï héi nhËp cã c¶ tÝch cùc vµ tiªu cùc, song ®èi víi ViÖt Nam ®Ó cã thÓ hiÖn ®­îc qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái chóng ta, nãi nh­ thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i, cÇn ph¶i “chñ ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸”. Theo em, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn cã ch­¬ng tr×nh cô thÓ thóc ®Èy triÓn khai hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü cÈn thËn ®Ó héi nhËp kinh tÕ cã hiÖu qu¶. Râ rµng lµ héi nhËp, më cöa ¶nh h­ëng trùc tiÕp ngay ®Õn c¸c doanh nghiÖp, ®Õn ng­êi lao ®éng. Song ®¸ng tiÕc cho ®Õn nay sù hiÓu biÕt nãi chung cßn h¹n chÕ v× vËy trong ho¹t ®éng thùc hiÖn n¶y sinh c¸c m©u thuÉn, nhiÒu tr­êng hùp lµm chËm tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cÇn ph¶i tæ chøc t×m hiÓu giíi thiÖu vÒ toµn cÇu ho¸, vÒ héi nhËp quèc tÕ réng r·i h¬n. 8
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tµi liÖu tham kh¶o 1. GS.TS D­¬ng Phó HiÖp - Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ TS. Vò V¨n Hµ (NXB - KH-XH, 2001) 2. TS. Vò V¨n Hµ: Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - NhËt B¶n trong nh÷ng n¨m 1990 vµ triÓn väng. NXB KHXH, Hµ Néi. 2000. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản