intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề Tài: Đo lường sự hài lòng của nhân viên

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

594
lượt xem
232
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xu hướng khu vực hoa,toàn cầu hoá làm cho hoạt động cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt. Muốn đứng vững và phát triển trên thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo cho minh những lợii thế thế mạnh riêng để cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Tài: Đo lường sự hài lòng của nhân viên

 1. Luận văn Đề Tài: Đo lường sự hài lòng của nhân viên
 2. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình L IM ð U Xu hư ng khu v c hóa, toàn c u hóa làm cho ho t ñ ng c nh tranh gi a các doanh nghi p di n ra ngày càng kh c li t. Mu n ñ ng v ng và phát tri n trên th trư ng thì ñòi h i các doanh nghi p ph i t o cho mình nh ng l i th m nh riêng ñ t o l i th c nh tranh và kh ng ñ nh v th c a mình trên th trư ng. Nh ng thay ñ i trong th gi i kinh doanh ñã ch ng minh r ng l i th duy nh t và lâu dài nh t ñó là con ngư i. Trong th i gian th c t p t i Công ty c ph n D t may 29/3, thông qua vi c tìm hi u v ho t ñ ng cũng như nh ng chính sách c a Công ty, em nh n th y r ng hi n t i Công ty ñang r t chú tr ng trong vi c thu hút cũng như duy trì m t l c lư ng lao ñ ng có ch t lư ng cao. Xu t phát t nh n th c này, em ch n ñ tài: “ðO LƯ NG S HÀI LÒNG C A CÔNG NHÂN CÔNG TY C PH N D T MAY 29/3” v i mong mu n ñưa ra ñư c m t s ý ki n ñánh giá v m c ñ hài lòng c a công nhân Công ty, t ñó giúp nâng cao hi u qu trong ho t ñ ng qu n tr nhân s c a Công ty. ð tài g m có 3 ph n: Ph n 1: Cơ s lý lu n Ph n 2: Phân tích tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và th c tr ng ngu n nhân l c t i Công ty c ph n D t may 29/3 Ph n 3: ðo lư ng m c ñ hài lòng c a công nhân Công ty c ph n D t may 29/3 Em xin chân thành c m ơn s ch d n c a th y giáo hư ng d n Trương H ng Trình và s giúp ñ nhi t tình c a các anh ch nhân viên trong Công ty c ph n D t may 29/3 ñã giúp em hoàn thành chuyên ñ này. Do th i gian và ki n th c còn h n ch nên chuyên ñ th c t p này ch c ch n không tránh kh i sai sót, r t mong s ñóng góp ý ki n c a th y cô và các b n. Sinh viên th c hi n Hà Th Thúy L p 30K02.1 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang i
 3. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình M CL C L IM ð U ................................................................................................... i M C L C......................................................................................................... ii M C L C B NG BI U ................................................................................. vi M C L C HÌNH V ..................................................................................... vii GI I THI U......................................................................................................1 Lý do ch n ñ tài .............................................................................................1 M c tiêu c a ñ tài...........................................................................................1 Ph m vi............................................................................................................2 Phương pháp nghiên c u..................................................................................2 PH N 1 CƠ S LÝ LU N .......................................................................3 1.1 Chu i l i nhu n d ch v .............................................................................3 1.2 S th a mãn c a nhân viên.........................................................................5 1.2.1 ð nh nghĩa...........................................................................................5 1.2.2 M t s nghiên c u v các y u t tho mãn nhân viên ..........................5 1.2.2.1 Nghiên c u c a Wiley C (1997) ....................................................5 1.2.2.2 Cách ti p c n c a Samuel..............................................................8 1.2.2.2.1 Các h c thuy t ........................................................................8 1.2.2.2.1.1 Thuy t phân c p nhu c u..................................................8 1.2.2.2.1.2 Thuy t hai y u t ..............................................................9 1.2.2.2.1.3 Thuy t kỳ v ng ................................................................9 1.2.2.2.1.4 Mô hình kỳ v ng Porter- Lawyer ..................................11 1.2.2.2.2 Mô hình s th a mãn c a nhân viên......................................12 1.2.2.3 Nghiên c u c a Lê Thanh Dũng - sinh viên Cao h c MBA (cùng v i c u sinh viên ðH Ngo i Thương K32) .............................................14 1.2.2.3.1 Các h c thuy t ......................................................................14 1.2.2.3.1.1Thuy t công b ng............................................................14 1.2.2.3.1.2 Lý thuy t c a Skinner ....................................................15 1.2.2.3.2 K t qu ñưa ra c a nghiên c u:.............................................15 1.3 Nh ng l i ích c a vi c th a mãn nhân viên ..............................................16 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang ii
 4. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình Ph n 2 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh và th c tr ng ngu n nhân l c c a Công ty c ph n D t may 29/3 ........................................................................17 2.1 T ng quan v công ty...............................................................................17 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ..................................17 2.1.1.1 Các giai ño n phát tri n c a Công ty: ..........................................17 2.1.1.2 S n ph m, d ch v ch y u:.........................................................19 2.1.1.3 S m nh:.....................................................................................19 2.1.1.4 Phương hư ng kinh doanh giai ño n 2008-2010: ........................19 2.1.1.5 Nhi m v và quy n h n c a Công ty: ..........................................20 2.1.2 Cơ c u t ch c b máy qu n lý..........................................................21 2.1.2.1 Sơ ñ cơ c u t ch c ...................................................................21 2.1.2.2 Ưu và như c ñi m.......................................................................25 2.1.3 Phân tích SWOT................................................................................25 2.1.4 Mô t ngu n l c hi n có: ...................................................................26 2.1.4.1 Nhân l c: ....................................................................................26 2.1.4.2 Cơ s v t ch t: ............................................................................26 2.1.4.3 Môi trư ng làm vi c:...................................................................27 2.1.5 ð c ñi m tình hình tài chính c a Công ty ..........................................27 2.1.6 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a Công ty:....................................29 2.1.6.1 Nhà cung c p: .............................................................................29 2.1.6.2 Th trư ng tiêu th : .....................................................................29 2.1.6.3 ð i th c nh tranh.......................................................................29 2.1.6.4 Phân tích báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh .........................30 2.2 Th c tr ng ngu n nhân l c t i Công ty ....................................................36 2.2.1 ð c ñi m ngu n nhân l c ..................................................................37 2.2.2 Công tác chiêu m và l a ch n t i Công ty:.......................................39 2.2.3 Công tác ñào t o và phát tri n............................................................45 2.2.4 Công tác ñánh giá nhân viên và thù lao..............................................49 2.2.4.1 Tình hình ti n lương:...................................................................49 2.2.4.2 Hình th c tr lương: ....................................................................50 2.2.4.3 Tình hình ti n thư ng t i Công ty:...............................................51 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang iii
 5. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình 2.2.4.4 Chính sách phúc l i xã h i ..........................................................52 2.2.5 Chính sách gi làm vi c.....................................................................52 2.2.6 Các hình th c k lu t ñư c Công ty áp d ng: ....................................54 2.2.7 Chính sách ph n h i ..........................................................................55 2.2.8 An toàn và v sinh lao ñ ng...............................................................57 2.2.9 Tình hình th c t v lao ñ ng tr c ti p ..............................................57 PH N 3 ðO LƯ NG S HÀI LÒNG C A CÔNG NHÂN CÔNG TY C PH N D T MAY 29/3 ....................................................................................60 3.1 M c tiêu và ph m vi nghiên c u ..............................................................60 3.1.1 M c tiêu c a ñ tài ............................................................................60 3.1.2 Ph m vi .............................................................................................60 3.2 Cơ s d li u và phương pháp phân tích: .................................................60 3.2.1 Các y u t ñ ng viên nhân viên .........................................................60 3.2.2 Phương pháp phân tích ......................................................................61 3.2.2.1 Công c s d ng .........................................................................61 3.2.2.2 M u ñi u tra................................................................................61 3.2.2.3 ð tin c y c a b n câu h i ..........................................................61 3.2.2.3.1 Ki m ñ nh Cronbach’s Alpha................................................62 3.2.2.3.2 Ki m ñ nh m i quan h c a các y u t v i s th a mãn........63 3.2.2.3.2.1 H s tương quan gi a các bi n trong mô hình...............64 3.2.2.3.2.2 Phân tích h i quy tuy n tính b i .....................................65 3.2.2.3.2.3 S p x p các y u t theo th t quan tr ng ......................66 3.3 ðo lư ng m c ñ hài lòng cùa công nhân Công ty c ph n D t may 29/3 66 3.3.1 ðánh giá chính sách ti n lương..........................................................70 3.3.2 ðánh giá công nh n ñóng góp cá nhân...............................................71 3.3.3 ðánh giá ñi u ki n làm vi c...............................................................73 3.3.4 ðánh giá k lu t làm vi c ..................................................................74 3.3.5 ðánh giá v chính sách phúc l i xã h i..............................................76 3.4 K t lu n và ki n ngh ...............................................................................77 3.4.1 K t lu n .............................................................................................77 3.4.2 Ki n ngh ...........................................................................................78 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang iv
 6. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình T NG K T .....................................................................................................79 TÀI LI U THAM KH O...............................................................................80 PH L C.........................................................................................................81 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang v
 7. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình M C L C B NG BI U B ng 2.1.6.4.2 Cơ c u doanh thu .......................................................................30 B ng 2.1.6.4.3 Doanh thu xu t kh u c a Công ty ..............................................31 B ng 2.1.6.4.4 Các ch s tài chính c a công ty .................................................33 B ng 2.2.1 Tình hình lao ñ ng c a công ty........................................................37 B ng 2.2.5.1 Tình hình ti n lương t i Công ty ...................................................49 B ng: 2.2.9.1 Tình hình bi n ñ i lao ñ ng .........................................................58 B ng 2.2.9.2 B ng ch t lư ng lao ñ ng .............................................................58 B ng 3.2.2.3.1: K t qu ki m ñ nh Cronbach’s Alpha .......................................62 B ng 3.2.2.3.2.1: H s tương quan gi a các bi n .............................................64 B ng 3.2.2.3.2.2.1: Phân tích ANOVA ..............................................................65 B ng 3.2.2.3.2.2.2: H s h i quy......................................................................65 Bi u ñ 3.3.1: Gi i tính .....................................................................................66 Bi u ñ 3.3.2 Trình ñ chuyên môn...................................................................67 B ng 3.3.3: Trình ñ h c v n và b ph n làm vi c ............................................67 Bi u ñ 3.3.4: Th i gian làm vi c......................................................................68 Bi u ñ 3.3.5: Thu nh p hi n t i........................................................................68 B ng 3.3.6: K t h p thu nh p và th i gian làm vi c...........................................69 Bi u ñ 3.3.1: ðánh giá chính sách ti n lương...................................................70 B ng 3.3.1 Tình hình ti n lương trung bình các công ty.....................................71 Bi u ñ 3.3.2: ðánh giá công nh n ñóng góp cá nhân........................................72 Bi u ñ 3.3.3: ðánh giá chung v ñi u ki n làm vi c.........................................73 Bi u ñ 3.3.4: ðánh giá chung v k lu t làm vi c ............................................74 Bi u ñ 3.3.5: ðánh giá chung v phúc l i xã h i..............................................76 B ng 2.1.6.4.1: Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh......................................81 B ng 2.5.1: B ng cân ñ i k toán .....................................................................82 B NG THU TH P Ý KI N C A NHÂN VIÊN CÔNG TY C PH N D T MAY 29-3.........................................................................................................85 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang vi
 8. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình M C L C HÌNH V Hình 2.1.2.1 Sơ ñ cơ c u t ch c .....................................................................21 Hình 2.2.2 Quy trình tuy n d ng .......................................................................39 Hình 2.2.4 Quy trình ñào t o .............................................................................45 Hình 2.2.6: Quy trình ph n h i thông tin ...........................................................55 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang vii
 9. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình GI I THI U Lý do ch n ñ tài Trong môi trư ng kinh doanh ngày càng kh c li t, m i doanh nghi p ñ u c g ng phát huy và duy trì l i th c nh tranh ñ thành công trên th trư ng. L i th c nh tranh ñư c t o ra b i nhi u y u t trong ñó có ngu n nhân l c. Nh ng thay ñ i trong th gi i kinh doanh ñã ch ng minh r ng ngu n nhân l c s ñ i di n cho ngu n l c lâu dài và ñ c ñáo t o ra l i th c nh tranh c a Công ty trong nhi u ngành kinh doanh hi n ñ i. Do v y l i th duy nh t và lâu dài là con ngư i. M i m t thay ñ i trong ñi u ki n môi trư ng kinh doanh làm tăng thêm áp l c cho các Công ty ph i thay ñ i, ch ñ ng sáng t o v i công ngh m i, s n ph m m i, d ch v m i nh m ñáp ng yêu c u ngày càng cao c a khách hàng. ð ng th i t ch c c n ph i thu hút, ñào t o và duy trì l c lư ng nhân viên v i ch t lư ng cao nh t. Công ty c ph n D t may 29/3 là m t doanh nghi p s n xu t và xu t kh u có uy tín v i s n ph m khăn bông và hàng may m c. Công ty hi n có kho ng g n 2500 nhân viên. V i ñ i ngũ nhân viên ñư c ñào t o bài b n cùng v i ch ñ lương và các kho n phúc l i ñ y ñ ñã ñem l i doanh thu l n giúp Công ty tr thành m t doanh nghi p xu t kh u có uy tín. Hi n t i Công ty ñang r t chú tr ng ñ n ngu n nhân l c c a mình vì ñó là nhân t t o ra l i th c nh tranh. ð có th thu hút cũng như duy trì ñư c l c lư ng lao ñ ng có ch t lư ng cao thì Công ty ph i có nh ng chính sách thích h p ñ khi n h hài lòng. Xu t phát t lý do này, em ch n ñ tài này là chuyên ñ t t nghi p. M c tiêu c a ñ tài ðánh giá các y u t quy t ñ nh ñ n s hài lòng c a công nhân Bi t ñư c nhu c u c a công nhân ñ áp d ng chính sách nhân s phù h p Bi t ñư c quan ñi m c a công nhân v các ho t ñ ng c a Công ty ðưa ra m t s gi i pháp nh m c i thi n các v n ñ t n t i c a Công ty trong ho t ñ ng, chính sách ngu n nhân l c. SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 1
 10. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình Ph m vi ð tài ch ñư c th c hi n ñ i v i công nhân Công ty c ph n D t may 29/3. Phương pháp nghiên c u ð th c hi n ñư c ñ tài, em s d ng các phương pháp sau: + Phương pháp th ng kê và phân tích v i vi c s d ng ph n m m SPSS Quá trình th c hi n phương pháp này là trên cơ s nh ng tài li u, s li u thu th p ñư c trong quá trình ñi th c t p, ti n hành t ng h p, phân tích, ñánh giá và rút ra nh n xét, ki n ngh . + Phương pháp ph ng v n tr c ti p v i công c là b n câu h i. ðây là m t phương pháp h u hi u giúp hi u sâu hơn v các v n ñ . Thông qua ph ng v n công nhân viên, em bi t thêm ñư c nh ng v n ñ th c t trong Công ty cũng như s hài lòng c a nhân viên. SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 2
 11. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình PH N 1 CƠ S LÝ LU N 1.1 Chu i l i nhu n d ch v Các nhà nghiên c u (Heskett, Sasser và Schlesinger, 1997) ñã nh n th c ñư c t m quan tr ng c a vi c hi u m i quan h gi a nhân viên, khách hàng và s hoàn thành công vi c c a t ch c. Lòng trung Gia thành c a tăng nhân viên doanh Ch t Giá tr S tho Lòng thu lư ng S tho d ch v mãn trung d ch mãn bên c a thành c a v bên c a ngoài khách khách nhân L i trong hàng hàng nhu n viên Năng su t nhân viên Khái ni m S duy trì d ch v Mua l i Thi t k nơi làm vi c K t qu cho Gi i thi u v i ngư i khác Thi t k công vi c khách hàng Ch n l a và phát tri n nhân viên Ph n thư ng và s công nh n nhân viên Thi t k hình th c ph c Các công c ñ ph c v khách v và t ch c cung c p hàng nh m ñáp ng nhu c u khách hàng Heskett ñã ñ nh nghĩa chu i l i nhu n d ch v : “duy trì các m i quan h tr c ti p và b n v ng gi a l i nhu n; s phát tri n; lòng trung thành c a khách hàng; s tho mãn c a khách hàng, giá tr c a s n ph m và d ch v ñem l i cho SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 3
 12. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình khách hàng; và năng l c, s tho mãn, lòng trung thành và năng su t c a nhân viên.”1 Heskett mô t nh ng m i liên k t trong chu i như sau: “L i nhu n và s phát tri n ñư c kích thích ch y u b i lòng trung thành c a khách hàng. Lòng trung thành là k t qu tr c ti p c a s tho mãn khách hàng. S tho mãn ch u nh hư ng l n b i giá tr ph c v khách hàng. Giá tr ñư c t o ra b i năng su t c a nhân viên. Lòng trung thành c a nhân viên ñi u khi n năng su t và lòng trung thành là k t qu c a vi c nhân viên ñư c tho mãn. S tho mãn nhân viên ch y u ñư c t o ra t nh ng h tr ch t lư ng cao c a nhà lãnh ñ o và các chính sách c a t ch c mà nó cho phép nhân viên mang ñ n nh ng k t qu t t cho khách hàng.”2 D a vào chu i l i nhu n d ch v , chúng ta có th nói r ng ch t lư ng d ch v bên trong c a m t môi trư ng làm vi c ñã góp ph n l n cho s tho mãn c a nhân viên. Ch t lư ng d ch v bên trong ñư c ño lư ng b i nh ng nh n th c mà nhân viên hư ng ñ n công vi c, ñ ng nghi p và công ty c a h . Nó cũng b tác ñ ng b i thái ñ mà m i ngư i ñ i v i ngư i khác và cách mà m i ngư i ñ i x v i nh ng ngư i khác bên trong t ch c. Ch t lư ng d ch v bên trong có m t nh hư ng nh t ñ nh ñ n năng l c ph c v c a nhân viên. Ch ng h n như năng l c, quy n h n ñ ñáp ng nhu c u c a khách hàng. Năng l c ph c v làm gia tăng năng su t c a nhân viên và ch t lư ng ñ u ra. Xa hơn n a, năng su t c a nhân viên nh hư ng t i giá tr d ch v ñư c nh n th c b i khách hàng. Giá tr d ch v ñư c hi u như là nh ng k t qu khách hàng nh n ñư c trong m i quan h v i t ng giá (bao g m c giá và nh ng chi phí khác mà khách hàng ph i tr ñ có ñư c s ph c v ). Giá tr d ch v có m t s k t n i rõ ràng v i s tho mãn c a khách hàng, ñi u này quy t ñ nh ñ n lòng trung thành c a khách hàng. Cu i cùng, lòng trung thành c a khách hàng góp ph n làm tăng s phát tri n c a doanh thu và l i nhu n c a Công ty. Heskett còn cho r ng lãnh ñ o là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t. Nó làm n n t ng cho s thành công c a chu i. Lãnh ñ o, ngư i hi u chu i l i 1 Heskett et al., 1997, p.11 2 Heskett et al., 1994, p.165 SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 4
 13. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình nhu n d ch v s phát tri n và duy trì m t n n văn hoá t ch c t p trung vào vi c ph c v cho khách hàng và nhân viên. Lãnh ñ o s bày t s s n sàng và nhi t tình ñ l ng nghe. H th hi n s quan tâm ñ i v i nhân viên và dành nhi u th i gian cho vi c ch n l a, theo dõi, ñ ng viên và th a nh n nhân viên. Hi u m t cách ñơn gi n, chu i l i nhu n d ch v di n t r ng nhân viên ñư c ñ ng viên và tho mãn s khi n cho khách hàng ñư c tho mãn, và khách hàng ñư c tho mãn s ñ t hàng nhi u hơn, t ñó làm gia tăng doanh thu và l i nhu n cho t ch c. Tr ng tâm c a chu i l i nhu n d ch v là s tho mãn c a khách hàng ñóng vai trò như m t chi c c u k t n i m i quan h gi a s tho mãn c a nhân viên và hi u su t tài chính. Chu i l i nhu n d ch v ñưa ra nh ng g i ý cho nhà qu n tr . Thái ñ và s th c hi n công vi c c a nhân viên quy t ñ nh ñ n vi c ph c v khách hàng và công vi c kinh doanh c a t ch c. 1.2 S th a mãn c a nhân viên 1.2.1 ð nh nghĩa Kusku (2003) cho r ng s tho mãn c a nhân viên ph n ánh m c ñ mà nh ng nhu c u và mong mu n c a cá nhân ñư c ñáp ng và c m nh n ñư c s ñánh giá b i nh ng nhân viên khác. Theo Staples và Higgins (1998) s tho mãn nhân viên nhìn chung ñư c c m nh n thông qua ph m vi c a công vi c và t t c nh ng thái ñ tích c c ñ i v i môi trư ng làm vi c. Gruneberg (1979) k t lu n r ng t khi con ngư i dành nhi u th i gian c a h cho công vi c, s hi u bi t v các nhân t liên quan ñ n s tho mãn c a h trong công vi c là r t quan tr ng cho vi c c i thi n t t hơn tình tr ng hi n t i. Vì v y cho nên s tho mãn c a nhân viên có th t ng k t l i như là s ñáp ng nh ng nhu c u và mong mu n c a con ngư i trong môi trư ng công vi c. Khi nh ng nhu c u và mong mu n này ñư c ñáp ng thích ñáng thì s tho mãn c a nhân viên s ñư c tăng lên và ñi u này s tác ñ ng ñ n l i nhu n trong chu i l i nhu n d ch v . 1.2.2 M t s nghiên c u v các y u t tho mãn nhân viên 1.2.2.1 Nghiên c u c a Wiley C (1997) Wiley (1997) cho r ng có m t vài nhân t ñ ng viên mà nhân viên coi tr ng theo th i gian. Tuy nhiên, nh ng nhân t ñư c ưa thích nh t ñã thay ñ i SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 5
 14. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình trong su t hơn 40 năm qua. Bà tham kh o nh ng k t qu nghiên c u năm 1946 b i Labor Relations Institutes of New York ñã báo cáo trong Foreman Facts, các nghiên c u tương t ñã ñư c th c hi n năm 1980 và 1986, và nghiên c u cu i cùng c a Bà là vào năm 1992. B ng bên dư i trình bày mư i nhân t ñ ng viên mà nhân viên ñư c h i ñ s p x p. 1992 (survey Motivators 1946 1980 1986 employees) Công nh n ñóng góp cá nhân 1 2 2 2 B n ph n cá nhân 2 3 3 9 S ñ ng c m v i cá nhân NLð 3 9 10 10 An toàn công vi c 4 4 4 3 Thu nh p 5 5 5 1 S thích thú trong công vi c 6 1 1 5 Thăng ti n và phát tri n trong TC 7 6 6 4 Trung thành cá nhân 8 8 8 6 ði u ki n làm vi c 9 7 7 7 K lu t làm vi c 10 10 9 8 Nhân t hàng ñ u ñư c l a ch n b i nhân viên 1946 là công nh n ñóng góp cá nhân. Thu nh p ñư c x p gi a và s thích thú trong công vi c ñ ng v trí th 7. Vào năm 1980 và 1986, s quan tâm hàng ñ u c a nhân viên là s thích thú trong công vi c, ti p ñ n là công nh n ñóng góp cá nhân. Thu nh p và an toàn công vi c ñ ng v trí g n gi a. Tuy nhiên, nh ng ngư i ñư c ph ng v n trong nghiên c u năm 1992 bày t s quan tâm nhi u hơn t i thu nh p, k ti p là công nh n ñóng góp cá nhân. Nh ng cu c nghiên c u này ñã ch ng minh r ng th t ưu tiên c a các nhân t ñã thay ñ i theo th i gian, và có nhi u hơn m t lý do t i sao nh ng s thay ñ i này l i x y ra. Nh ng lý do có th là tình tr ng kinh t , thay ñ i môi trư ng làm vi c, tình tr ng th trư ng lao ñ ng, c nh tranh trong ngành, thay ñ i trong thái ñ c a nhân viên… SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 6
 15. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình Trong nh ng năm 80, v i g n 40 năm phát tri n m t cách tương ñ i. S gia tăng trong m c s ng ñã vư t xa s tư ng tư ng c a ngư i lao ñ ng gi a nh ng năm 40. Nh ng gì mà ngư i lao ñ ng mong mu n ñã thay ñ i, tuy nhiên, nh ng phát hi n c hai cu c nghiên c u 1980 và 1986 ñã cho th y r ng nhân viên v n coi tr ng nh ng ph n thư ng bên trong nhưng không quan tâm nhi u ñ n y u t s ñ ng c m v i cá nhân ngư i lao ñ ng. S thích thú trong công vi c ñư c ưu tiên hàng ñ u, ti p theo là công nh n ñóng góp cá nhân và b n ph n cá nhân. M t m u ñi u tra ng u nhiên v i 845 công nhân viên ch c ñư c th c hi n trong m t qu c gia b i m t t ch c phi l i nhu n ñã xác nh n nh ng ch s này. Nh ng phát hi n trên ch ra r ng s thay ñ i sâu s c trong thái ñ ñ i v i công vi c ñã di n ra: t công vi c ñóng vai trò như m t phương ti n ñ t n t i, tr thành phương ti n cho s t th hi n và s phát tri n cá nhân. Vào nh ng năm 90, dư ng như ngư i lao ñ ng coi tr ng ph n thư ng bên ngoài nhi u hơn nh ng ph n thư ng bên trong. Thu nh p ñư c ch n là y u t hàng ñ u, k ti p là công nh n ñóng góp cá nhân và an toàn công vi c. Wiley (1997) l p lu n r ng giai ño n sáp nh p, c nh tranh toàn c u, thay ñ i t ch c và gi m quy mô ñã t o ra m t môi trư ng ñ t ngư i lao ñ ng vào m t v trí không an toàn và không ch c ch n. Vì th , ngư i lao ñ ng có th quan tâm nhi u hơn ñ n nh ng nhu c u cơ b n trong giai ño n này, ñó là thu nh p và an toàn công vi c. Vi c gia tăng các ho t ñ ng như gi m quy mô t ch c, c nh tranh toàn c u và gia công bên ngoài ñư c mô t như tình tr ng kinh t chung cho th p niên trư c. Vì v y, vi c gi m quy mô t ch c và gia công bên ngoài có th làm gia tăng c m giác không an toàn v công vi c c a nhân viên. Nh ng d u hi u này ng ý r ng nh ng nhân t ñ ng ñ u s v n là an toàn công vi c và thu nh p. Nh ng nhân t ñ ng viên này và nh ng thay ñ i trong cách nhìn nh n giá tr c a nhân viên xu t phát t nh ng nguyên nhân khác nhau. ði u này có th giúp cho các nhà qu n lý hi n t i và tương lai hi u và khám phá ra nh ng nhu c u khác nhau c a ngư i lao ñ ng và t o ra s d dàng hơn cho các nhà qu n lý trong vi c t o ra m t môi trư ng làm vi c có th khuy n khích nhân viên làm vi c tích c c hơn. SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 7
 16. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình 1.2.2.2 Cách ti p c n c a Samuel Ông ñã ñưa ra mô hình s th a mãn c a nhân viên d a trên 4 cơ s lý thuy t: Lý thuy t phân c p nhu c u c a Maslow, Lý thuy t hai y u t c a Herzberg, Lý thuy t kỳ v ng c a Victor Vroom và Mô hình v s kỳ v ng c a Porter-Lawler. 1.2.2.2.1 Các h c thuy t 1.2.2.2.1.1 Thuy t phân c p nhu c u Maslow cho r ng con ngư i ñư c thúc ñ y b i nhi u nhu c u khác nhau và nh ng nhu c u này ñư c phân c p theo th b c như mô hình dư i ñây. Maslow ñã chia nhu c u thành 5 c p b c theo m t tr t t xác ñ nh. T hoàn thi n ðư c tôn tr ng Quan h giao ti p S an toàn Sinh lý Theo h c thuy t c a Maslow thì nh ng nhu c u cơ b n nh t c n ph i ñư c tho mãn trư c nh ng nhu c u b c cao hơn, và khi mà m t nhu c u ñã ñư c tho mãn thì nó s tr nên ít quan tr ng hơn và ngư i ta l i hư ng ñ n nhu c u b c cao hơn. SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 8
 17. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình 1.2.2.2.1.2 Thuy t hai y u t Frederick Herzberg ñã phát tri n m t thuy t ñ ng cơ thúc ñ y ph bi n khác là thuy t hai y u t . N m gi a hai y u t ñó là s trung l p, ñi u ñó có nghĩa là công nhân không th hi n s hài lòng hay không hài lòng c a mình. Th nh t là nh ng y u t duy trì, nó liên quan ñ n s có m t ho c không có m t c a nh ng y u t không hài lòng c a công vi c như: ñi u ki n làm vi c, lương, các ch ñ c a Công ty, m i quan h gi a các cá nhân. Th hai là nh ng y u t t o ñ ng l c thúc ñ y là nh ng nhu c u c p cao, nó bao g m: s thành ñ t, s th a nh n, trách nhi m và cơ h i thăng ti n. Nhân t thúc ñ y Nhân t duy trì Giám sát Thành t u Chính sách Công ty S công nh n M i quan h v i giám sát viên Ý nghĩa công vi c ði u ki n làm vi c Tính trách nhi m Lương S thăng ti n M i quan h v i ñ ng nghi p S phát tri n M i quan h v i nhân viên S an toàn Hoàn toàn tho mãn Trung l p Hoàn toàn b t mãn Ng ý c a thuy t hai y u t ñ i v i các nhà qu n tr là h t s c rõ ràng. Cho dù y u t duy trì s lo i b s không hài lòng (b t bình) c a nhân viên, nhưng nó cũng không kích thích nhân viên ñ t ñư c thành t u cao c . M t khác s th a nh n, th thách và cơ h i cho s thăng ti n cá nhân là nh ng ñ ng l c r t m nh m và s ñem l i s hài lòng và th c thi công vi c t t hơn. 1.2.2.2.1.3 Thuy t kỳ v ng Thuy t kỳ v ng ñ xu t r ng ñ ng cơ thúc ñ y s ph thu c vào s mong ñ i c a các cá nhân v kh năng th c hi n nhi m v c a h và v vi c nh n ñư c các ph n thư ng mong mu n. Thuy t kỳ v ng ñư c bi t ñ n qua công trình c a Victor Vroom, m c dù cũng có nhi u h c gi ñóng góp vào lĩnh v c này. Thuy t SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 9
 18. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình kỳ v ng không ch quan tâm ñ n vi c xác ñ nh lo i nhu c u mà còn nghiên c u quá trình ñ cá nhân nh n ñư c ph n thư ng. Các y u t c a thuy t kỳ v ng: Thuy t kỳ v ng d a trên m i quan h gi a n l c cá nhân, s th c hi n (hành ñ ng) c a cá nhân và k t qu ñ u ra mà h mong mu n k t h p v i vi c th c hi n t t công vi c. Các y u t này và m i quan h c a chúng s ñư c minh h a trong hình dư i ñây. Kỳ v ng E→P tri n v ng r ng nh ng n l c s d n Hoá tr (giá tr c a ñ n nh ng hành ñ ng mong ñ u ra) mu n mu n N l c S th c hi n K t qu ñ u ra (ti n lương, s công nh n, ph n thư ng khác) Kỳ v ng P→O tri n v ng r ng vi c th c hi n s cho k t qu mong mu n Kỳ v ng E→P (t n l c – effort ñ n s th c hi n – performance) bao hàm vi c n l c trong công vi c d n ñ n năng su t làm vi c cao. ð kỳ v ng này ñ t ñư c ñ nh cao, cá nhân ph i có kh năng, kinh nghi m v n có, các công c , máy móc c n thi t và cơ h i ñ th c hi n. Kỳ v ng P→O (O: outcomes) có nghĩa là hành ñ ng thành công s d n ñ n k t qu ñ u ra mong mu n. Trong trư ng h p m t ngư i ñư c thúc ñ y ñ có ñư c ph n thư ng trong công vi c thì kỳ v ng này s liên quan ñ n ni m tin r ng: năng su t làm vi c cao s th c s d n ñ n ph n thư ng. N u kỳ v ng P→O cao thì cá nhân s ñư c thúc ñ y m nh hơn (s có hành ñ ng cao hơn). N u kỳ v ng r ng năng su t làm vi c cao s không ñem l i hi u qu mong mu n thì ñ ng l c s gi m ñi. Kh năng k t h p (hoá tr - valence) y u t này v i y u t khác là giá tr c a ñ u ra ho c s h p d n c a k t qu ñ u ra ñ i v i m i cá nhân. N u k t qu SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 10
 19. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình ñ u ra ñã có s n t s n l c cao, năng su t làm vi c t t mà không ñư c coi tr ng thì ñ ng l c s th p ñi. Nh ng g i ý dành cho các nhà lãnh ñ o Trách nhi m c a nhà lãnh ñ o là giúp ñ c p dư i tho mãn ñư c nhu c u c a h và cùng m t lúc ñ t ñư c nh ng m c tiêu c a t ch c. Nhà lãnh ñ o ph i tìm ra s phù h p gi a nh ng năng l c và nhu c u v công vi c c a c p dư i. ð thúc ñ y, nhà lãnh ñ o c n xác ñ nh rõ nhu c u c a các cá nhân, xác ñ nh ñ u ra s n có t t ch c và ñ m b o r ng m i cá nhân ñ u có kh năng và s h tr c n thi t (nhi m v c th , th i gian và máy móc thi t b ) ñ ñ t ñư c k t qu ñ u ra. 1.2.2.2.1.4 Mô hình kỳ v ng Porter- Lawyer Theo Porter và E.Lawler thì s tho mãn trong công vi c là h qu hơn là nguyên nhân c a thành tích. V i nh ng m c ñ khác nhau v thành tích thì d n ñ n nh ng ph n thư ng khác nhau. Sơ ñ bên dư i cho th y toàn b mô hình kỳ v ng c a L.Porter và E.Lawler th hi n cùng lúc nh ng ñ c ñi m c a con ngư i, công vi c và t ch c nh m lý gi i v quá trình thúc ñ y nhân viên. Giá tr c a Ph n ph n thư ng thư ng Ph n thư ng Cá tính và h p lý theo năng l c bên trong nh n th c S n l cc a Thành tích S tho mãn nhân viên S n l c Nh n th c nh n th c v v vai trò Ph n ph n thư ng thư ng bên ngoài SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 11
 20. Lu n văn t t nghi p GVHD: Th.S Trương H ng Trình 1.2.2.2.2 Mô hình s th a mãn c a nhân viên Văn hoá và t ch c - Hình nh và s nhìn nh n v công ty – Chuy n giao ki n th c, S phát tri n c a Công ty, s nh n th c quan tâm ñ n nh ng chung. ñi m khác nhau trong Ban qu n lý c p cao/ nhà qu n lý b ph n – nhân viên ñưa ra nh ng quy t ñ nh ñúng ñ n cho tương lai. Nhà qu n lý tr c ti p – S tho mãn c a các m c tiêu và m i quan S phát tri n cá nhân nhân viên h th ng nh t Nhóm ñ ng nghi p Thông tin và Công vi c – năng ñ ng - s c ng tác truy n thông - n m nhi m v và trách và gi i quy t xung ñ t ñư c tình hình t t nhi m Văn hoá và t ch c Kho ng cách quy n l c cao - th p: t o ra văn hoá v i kho ng cách quy n l c th p. Nơi mà nh ng quy t ñ nh ñư c ñưa ra bao g m t t c các thành viên. Nhân viên ñư c phép phê bình mà không b b t c m t s b t l i nào t ban qu n lý. Ch nghĩa cá nhân - ch nghĩa t p th : xem thư ng vi c phân chia và nh ng c n tr c c b mà nó có th ñ y lùi nh ng ti n b trong Công ty. Các b ph n c n c ng tác v i nhau và chia s thông tin ñ cùng giúp ñ l n nhau. Lo i b nh ng s không ch c ch n cao - th p: tính sáng t o ñư c khuy n khích và nhân viên không b tr ng ph t vì nh ng l i l m mi n là ban qu n lý thu ñư c m t vài d án có b n ch t m o hi m. SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1 Trang 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2