intTypePromotion=1

ĐỀ TÀI: " MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY JOTUN VN"

Chia sẻ: Tu Khuyen Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
88
lượt xem
27
download

ĐỀ TÀI: " MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY JOTUN VN"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy nhiên tình hình kinh doanh của Jotun Việt Nam đã có những thay đổi theo chiều hướng đáng thất vọng vào đầu năm 2005. Trong khi hai lĩnh vực sơn hàng hải và công nghiệp vẫn giữ được to ác độ phát triển của năm trước thì lĩnh vực sơn trang trí - lĩnh vực mà Jotun Việt Nam rất kỳ vọng sẽ trở thành lĩnh vực chủ lực của Công ty vào năm 2010, lại đang sa sút thảm hại. Tốc độ phát triển đại lý chậm hẳn lại, đặc biệt là tại thị trường trọng điểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: " MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY JOTUN VN"

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - - -   - - - LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY JOTUN VN
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 1 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr MUÏC LUÏC Trang Lôøi noùi ñaàu .............................................................................................1 Chöông 1 : Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh..............................................................................5 1.1 Khaùi nieäm veà caïnh tranh, naêng löïc caïnh tranh vaø lôïi theá caïnh tranh ...............................................................................................5 1.2 Nhöõng nhaân toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ..........................................................................................10 1.3 Moät soá kinh nghieäm veà naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa hai haõng saûn xuaát sôn haøng ñaàu Vieät Nam ..................................................13 Chöông 2 : Phaân tích moâi tröôøng caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty Jotun Vieät Nam ......................................18 2.1 Sô löôïc veà taäp ñoaøn Jotun vaø coâng ty Jotun Vieät Nam ....................18 2.2 Moâi tröôøng caïnh tranh cuûa Jotun VieätNam ....................................24 2.3 Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Jotun Vieät Nam......................32 Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty sôn Jotun Vieät Nam................................................40 3.1 Ñaùnh giaù moät soá nhaân toá moâi tröôøng vó moâ aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp...................................................40 3.2 Quan ñieåm, muïc tieâu phaùt trieån cuûa coâng ty sôn Jotun Vieät Nam .......................................................................................................42 3.3 Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty sôn Jotun Vieät Nam ...............................................................................43 3.3.1 Nhoùm giaûi phaùp ñoái vôùi coâng ty...................................................43 3.3.2 Nhoùm giaûi phaùp ñoái vôùi khaùch haøng ............................................48 Keát luaän .................................................................................................. 58 Taøi lieäu tham thaûo ................................................................................. 59 Phuï luïc
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 2 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr LÔØI NOÙI ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi : Xuaát hieän laàn ñaàu taïi thò tröôøng Vieät Nam vaøo naêm 1997, Jotun Vieät Nam ñöôïc bieát ñeán nhö laø nhaø cung caáp sôn haøng haûi vaø coâng nghieäp haøng ñaàu ñeán töø Na Uy. Vôùi danh tieáng vaø truyeàn thoáng trong lónh vöïc sôn haøng haûi vaø coâng nghieäp, Jotun Vieät Nam nhanh choùng chieám lónh thò tröôøng sôn ñaëc thuø naøy chæ sau moät thôøi gian ngaén thaâm nhaäp thò tröôøng Vieät Nam. Treân cô sôû cuûa thaønh coâng böôùc ñaàu nhö vaäy, taäp ñoaøn Jotun A/S ñaõ quyeát ñònh ñaàu tö 4 trieäu Dollar Myõ vaøo Vieät Nam ñeå môû roäng nhaø maùy hieän taïi, voán chæ chuyeân saûn xuaát sôn haøng haûi vaø sôn coâng nghieäp thaønh nhaø maùy saûn xuaát sôn trang trí vôùi qui moâ xeáp haøng thöù 3 taïi thò tröôøng Vieät Nam. Ngaøy 5/10/2003, Jotun Vieät Nam laø Coâng ty sôn ñaàu tieân taïi Vieät Nam trieån khai heä thoáng maùy pha maøu töï ñoäng bằng vi tính - heä thoáng chuyeân baùn sôn trang trí ra heä thoáng ñaïi lyù cuûa mình taïi Vieät Nam. Vôùi coâng ngheä ñoät phaù naøy, Jotun Vieät Nam töï tin seõ nhanh choùng xaâm nhaäp thaønh coâng vaøo thò tröôøng sôn trang trí ñaày tieàm naêng cuûa Vieät Nam. Thöïc teá ñaõ chöùng minh söï töï tin cuûa Jotun Vieät Nam laø coù cô sôû. Chæ tính trong naêm ñaàu tieân trieån khai heä thoáng naøy, Jotun Vieät Nam ñaõ xaùc laäp ñöôïc 36 trung taâm pha maøu töï ñoäng bằng vi tính treân phaïm vi toaøn quoác. Cô sôû cuûa thaønh coâng böôùc ñaàu naøy laø tính hieäu quaû thöïc söï cuûa phöông thöùc baùn sôn hieän ñaïi thoâng qua heä thoáng maùy pha maøu t ự đ ộng bằng vi tính. Phöông thöùc naøy goùp phaàn gia taêng lôïi ích cho caùc ñaïi lyù phaân phoái sôn vaø ngöôøi tieâu duøng. Vôùi phöông thöùc naøy, caùc ñaïi lyù sôn seõ giaûm thieåu toái ña chi phí löu
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 3 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr kho, taêng voøng quay voán vaø gia taêng lôïi töùc treân moãi ñoàng doanh thu. Trong khi ñoù, ngöôøi tieâu duøng sôn vôùi phöông thöùc môùi naøy seõ coù nhieàu cô hoäi ñeå löïa choïn maøu saéc thích hôïp vaø nhanh choùng ñöôïc ñaùp öùng nhu caàu duø laø vôùi khoái löôïng raát nhoû. Thaønh coâng b ước đầu của Jotun Việt Nam trong lĩnh vực sơn trang trí được thể hiện qua mức doanh thu xấp sĩ 1,4 triệu USD trong năm tài chính 2004, vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm 10,7%. Tuy nhieân tình hình kinh doanh cuûa Jotun Vieät Nam ñaõ coù nhöõng thay ñoåi theo chieàu höôùng ñaùng thaát voïng vaøo ñaàu naêm 2005. Trong khi hai lónh vöïc sôn haøng haûi vaø coâng nghieäp vaãn giöõ ñöôïc toác ñoä phaùt trieån cuûa naêm tröôùc thì lónh vöïc sôn trang trí - lónh vöïc maø Jotun Vieät Nam raát kyø voïng seõ trôû thaønh lónh vöïc chuû löïc cuûa Coâng ty vaøo naêm 2010, laïi ñang sa suùt thaûm haïi. Toác ñoä phaùt trieån ñaïi lyù chaäm haún laïi, ñaëc bieät laø taïi thò tröôøng troïng ñieåm Thaønh phoá Hoà Chí Minh, trong khi ñoù doanh soá baùn haøng cuûa heä thoáng ñaïi lyù cuõ trong 6 thaùng ñaàu naêm 2005 chæ baèng 20% cuûa cuøng kyø naêm 2004. Lyù do chuû yeáu cuûa hieän traïng ñaùng thaát voïng treân laø vieäc caùc haõng sôn haøng ñaàu Vieät Nam nhö ICI, 4 Orange, Levis,… cuõng ñaõ nhanh choùng trieån khai coâng ngheä pha maøu töï ñoäng baèng vi tính taïi thò tröôøng Vieät Nam vaøo cuoái naêm 2004. Vôùi beà daøy hôn 10 naêm hoaït ñoäng trong lónh vöïc sôn trang trí cuøng vôùi maïng löôùi ñaïi lyù daøy ñaëc taïi Vieät Nam, hai haõng sôn haøng ñaàu laø ICI vaø 4 Orange ñaõ chaën ñöùng ñaø phaùt trieån cuûa Jotun Vieät Nam. Ngoaøi ra, söï trôû laïi cuûa haõng sôn NIPPON ( Nhaät), söï xuaát hieän caùc heä thoáng pha maøu töï ñoäng cuûa 2 haõng sôn Seamaster, Toa cuøng vôùi söï yeáu keùm veà coâng taùc marketing, tieàm löïc taøi chính haïn cheá, söï bieán ñoäng trong ñoäi nguõ nhaân söï…laø nguyeân nhaân ñaåy Jotun Vieät Nam vaøo moät tình traïng voâ cuøng nguy hieåm.
 5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 4 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Tính ñeán cuoái thaùng 8 naêm 2005, doanh soá cuûa lónh vöïc sôn trang trí chæ ñaït xaáp xæ 27% doanh soá ñeà ra ñaàu naêm. Vaøo luùc naøy, lónh vöïc ñöôïc Jotun Vieät Nam kyø voïng nhaát laïi ñang laø gaùnh naëng cho toaøn Coâng ty, lôïi nhuaän thu ñöôïc töø hai lónh vöïc sôn haøng haûi vaø coâng nghieäp ñaõ khoâng ñuû ñeå taøi trôï cho lónh vöïc sôn trang trí. Ñoù laø chöa keå ñeán vieäc vò trí soá 1 cuûa Jotun Vieät Nam trong lónh vöïc sôn haøng haûi vaø coâng nghieäp ñang gaëp thaùch thöùc nghieâm troïng töø coâng ty sôn Akzonobel ( Haø Lan) vaø coâng ty sôn Dupont ( Myõ). Jotun Vieät Nam ñang laâm nguy ! Caâu noùi thöôøng thaáy trong caùc cuoäc hoïp cuûa Jotun Vieät Nam thôøi gian qua vaø laø noãi aùm aûnh thöôøng tröïc cuûa moïi thaønh vieân Jotun Vieät Nam. Laøm caùch naøo ñeå caûi thieän khaû naêng caïnh tranh vaø phuïc hoài toác ñoä phaùt trieån trong thôøi gian tôùi laø vaán ñeà soáng coøn cuûa Jotun Vieät Nam. Ñaây chính laø lyù do taùc giaû choïn ñeà taøi “ Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty sôn Jotun Vieät Nam” laøm ñeà taøi toát nghieäp Cao hoïc kinh teá cuûa mình. 2. Muïc ñích vaø nhieäm vuï cuûa ñeà taøi Treân cô sôû nghieân cöùu vaø phaân tích caùc quan ñieåm veà naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, taùc giaû ñi saâu laøm roõ côû sôû lyù luaän naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, chæ roõ caùc yeáu toá caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, ñeå töø cô sôû ñoù ñöa ra caùc kieán nghò thích hôïp ngoû haàu giuùp doanh nghieäp khai thaùc toái ña naêng löïc caïnh tranh cuûa mình trong coâng cuoäc xaâm nhaäp thò tröôøng. Xuaát phaùt töø muïc ñích treân, nhieäm vuï ñaët ra cho ñeà taøi naøy laø : Laøm roõ caùc khaùi nieäm vaø quan ñieåm veà naêng löïc canh tranh cuûa doanh nghieäp. Phaân tích caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp
 6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 5 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Ñöa ra kieán nghò nhaèm khai thaùc vaø vaän duïng caùc naêng löïc caïnh tranh hieän taïi vaø tieàm aån cuûa doanh nghieäp moät caùch coù hieäu quaû. 3. Ñieåm môùi cuûa ñeà taøi. Ñaây laø coâng trình ñaàu tieân nghieân cöùu moät caùch toaøn dieän veà naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty sôn Jotun Vieät Nam treân cô sôû phaân tích taát caû caùc yeáu toá noäi ngoaïi vi cuûa doanh nghieäp ñeå laøm cô sôû ñöa ra caùc kieán nghò thích hôïp. Nhöõng kieán nghò neâu trong ñeà taøi coù theå ñöôïc söû duïng ñeå vaän duïng trong thöïc tieãn hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhaèm khai thaùc toái ña naêng löïc voán coù ñeå ñaït ñöôïc thaønh coâng treân thò tröôøng. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu Ñeå thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu naøy, taùc giaû ñaõ söû duïng moät soá caùc phöông phaùp nhö thoáng keâ, so saùnh, phaân tích treân cô sôû taøi lieäu noäi boä, phoûng vaán caùc nhaân söï chuyeân traùch cuûa doanh nghieäp cuõng nhö thoâng qua caùc taøi lieäu, saùch baùo chuyeân ngaønh coù lieân quan khaùc. 5. Cô caáu ñeà taøi. Phuø hôïp vôùi muïc ñích, nhieäm vuï nghieân cöùu vaø phaïm vi cho pheùp, ñeà taøi naøy ñöôïc chia laøm 3 chöông, lôøi noùi ñaàu vaø phaàn keát luaän. Chöông 1 : Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Chöông 2 : Phaân tích thöïc traïng caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty sôn Jotun Vieät Nam. Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho Coâng ty sôn Jotun Vieät Nam.
 7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 6 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 1.1 Khaùi nieäm veà caïnh tranh, naêng löïc caïnh tranh vaø lôïi theá caïnh tranh. 1.1.1 Khaùi nieäm caïnh tranh Trong xu theá phaùt trieån cuûa neàn kinh teá hieän ñaïi, neàn kinh teá thò tröôøng laø xu theá phaùt trieån taát yeáu nhaèm xaây döïng quoác gia phoàn vinh vaø tieán boä. Neùt ñieån hình cuûa neàn kinh teá thò tröôøng chính laø luoân toàn taïi ôû ñoù caùc yeáu toá caïnh tranh. Khoâng coù caïnh tranh ñoäng löïc hoaït ñoäng cuûa kinh teá thò tröôøng bò tieâu dieät vaø chæ coù caïnh tranh môùi laøm cho thò tröôøng trôû neân naêng ñoäng vaø hieäu quaû hôn. Caïnh tranh laø yeáu toá baát di baát dòch cuûa neàn kinh teá thò tröôøng vaø caïnh tranh laø moät tieán trình dieãn ra lieân tuïc ôû nhieàu caáp ñoä vaø lónh vöïc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng kinh teá. ÔÛ caáp ñoä roäng coù caïnh tranh giöõa caùc khu vöïc, caùc quoác gia; caáp ñoä heïp coù caïnh tranh giöõa caùc ngaønh, caùc doanh nghieäp. Chính vì vaäy, coù theå noùi kinh teá thò tröôøng vôùi ñaëc tröng caïnh tranh chính laø moät coâng ngheä hieän ñaïi ñeå phaùt trieån kinh teá trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Gioáng nhö baát kyø söï vaät hieän töôïng naøo khaùc, caïnh tranh cuõng luoân toàn taïi hai maët cuûa moät vaán ñeà : maët tích cöïc vaø maët tieâu cöïc. ÔÛ khía caïnh tích cöïc, caïnh tranh laø nhaân toá quan troïng goùp phaàn phaân boå caùc nguoàn löïc coù haïn cuûa xaõ hoäi moät caùch hôïp lyù, treân cô sôû ñoù giuùp neàn kinh teá taïo laäp moät cô caáu kinh teá hôïp lyù vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû. Beân caïnh ñoù, caïnh tranh goùp phaàn thuùc ñaåy söï tieán boä cuûa khoa hoïc coâng ngheä, daãn ñeán gia taêng naêng suaát saûn xuaát xaõ hoäi, söû duïng hieäu quaû caùc yeáu toá saûn xuaát ñaàu vaøo nhaèm thoûa maõn toái ña nhu caàu xaõ
 8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 7 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr hoäi thoâng qua caùc saûn phaåm, dòch vuï chaát löôïng cao, giaù thaønh haï, maãu maõ ña daïng… ÔÛ goùc ñoä tieâu cöïc, neáu caïnh tranh chæ nhaèm muïc ñích chaïy theo lôïi nhuaän maø baát chaáp taát caû thì song song vôùi lôïi nhuaän ñöôïc taïo ra, coù theå xaûy ra nhieàu haäu quaû nghieâm troïng cho xaõ hoäi nhö moâi tröôøng sinh thaùi bò huûy hoaïi, nguy haïi cho söùc khoûe con ngöôøi, ñaïo ñöùc xaõ hoäi bò xuoáng caáp, nhaân caùch con ngöôøi bò tha hoùa 1 . Neáu xaûy ra tình traïng naøy, neàn kinh teá quoác gia seõ phaùt trieån moät caùch leäch laïc vaø khoâng vì lôïi ích cuûa soá ñoâng . Duø luoân toàn taïi yeáu toá tieâu cöïc neâu treân, caïnh tranh xeùt treân phaïm vi toång theå, tính tích cöïc vaãn laø chuû ñaïo vaø caàn ñöôïc phaùt huy toái ña. 1.1.2 Naêng löïc caïnh tranh. Naêng löïc caïnh tranh laø khaû naêng khai thaùc,ø söû duïng vaø quaûn lyù caùc nguoàn löïc moät caùch khoa hoïc vaø hieäu quaû, keát hôïp vôùi vieäc taän duïng caùc yeáu toá thuaän lôïi khaùch quan töø moâi tröôøng nhaèm taïo ra caùc lôïi theá caïnh tranh nhaát ñònh giuùp doanh nghieäp coù theå caïnh tranh thaéng lôïi tröôùc caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa mình. Coù theå xem xeùt naêng löïc caïnh tranh döôùi 3 goùc ñoä sau: naêng löïc caïnh tranh quoác gia, naêng löïc caïnh tranh doanh nghieäp vaø naêng löïc caïnh tranh saûn phaåm. Naêng löïc caïnh tranh quoác gia, theo quan ñieåm cuûa Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi(WEF), ñöôïc theå hieän qua 3 nhaân toá : tính saùng taïo trong kinh teá, khaû naêng khoa hoïc coâng ngheä vaø khaû naêng veà taøi chính quoác gia. Naêng löïc caïnh tranh doanh nghieäp, naêng löïc caïnh tranh saûn phaåm chính laø khaû naêng khai thaùc vaø söû duïng caùc öu theá, caùc naêng löïc ñoäc ñaùo cuûa mình ñeå coù 1 Taïp chí Phaùt trieån kinh teá soá 147, naêm 2003, trang 52
 9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 8 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr theå ñöùng vöõng tröôùc caùc aùp löïc caïnh tranh nhö : ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp, ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån, khaùch haøng, nhaø cung caáp vaø saûn phaåm thay theá 2 . Naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp coù theå ñöôïc xem xeùt döïa vaøo caùc tieâu chí nhö : cô sôû vaät chaát; naêng löïc khoa hoïc coâng ngheä trong phaùt trieån saûn phaåm môùi, nghieân cöùu trieån khai; khaû naêng veà marketing; khaû naêng lieân keát, saùp nhaäp; khaû naêng taøi chính vaø khaû naêng meàm deûo cuûa cô caáu toå chöùc 3 1.1.3 Lôïi theá caïnh tranh. Coù theå nhaän thaáy naêng löïc caïnh tranh vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp laø hai phaïm truø noùi leân söùc maïnh cuûa moät doanh nghieäp. Ñeå coù theå thaønh coâng treân thò tröôøng töùc laø doanh nghieäp phaûi coù khaû naêng caïnh tranh so vôùi caùc ñoái thuû, vaø nhö vaäy doanh nghieäp phaûi taïo ra caùc lôïi theá caïnh tranh rieâng coù cho doanh nghieäp mình. Lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp phaûi laø söï toång hôïp ñaày ñuû caùc tính naêng cuûa saûn phaåm, dòch vuï maø doanh nghieäp cung caáp nhö : chaát löôïng, giaù caû, maãu maõ, söï tieän ích, tính an toaøn,… Nhö vaäy, lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp laø nhöõng theá maïnh maø doanh nghieäp sôû höõu hoaëc khai thaùc toát hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh Ñoái vôùi saûn phaåm, lôïi theá caïnh tranh laø nhöõng theá maïnh maø saûn phaåm coù hoaëc coù theå huy ñoäng ñöôïc ñeå thu ñöôïc thaéng lôïi treân thöông tröôøng. M. Porter, moät baäc thaày trong lónh vöïc xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho doanh nghieäp, quan nieäm “ Lôïi theá caïnh tranh veà cô baûn xuaát phaùt töø giaù trò maø moät doanh nghieäp coù theå taïo ra cho ngöôøi mua vaø giaù trò ñoù vöôït quaù phí toån cuûa doanh nghieäp”4 . Vôùi quan ñieåm naøy, coù theå hieåu lôïi theá caïnh tranh laø baát cöù 2 M.Porter, chieán löôïc caïnh tranh, Nxb.Khoa hoïc & kyû thuaät, naêm 1996, trang 28 Taïp chí Phaùt trieån kinh teá soá 159, naêm 2004 3
 10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 9 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr giaù trò naøo maø doanh nghieäp mang ñeán cho ngöôøi mua maø giaù phí nhaèm taïo ra giaù trò ñoù thaáp hôn chi phí maø doanh nghieäp boû ra vaø ñöôïc ngöôøi tieâu duøng chaáp nhaän. Nhö vaäy doanh nghieäp coù theå taïo ra nhieàu giaù trò trong quaù trình toàn taïi vaø hoaït ñoäng cuûa noù nhöng chæ nhöõng giaù trò laøm thoûa maõn nhöõng nhu caàu nhaát ñònh naøo ñoù cuûa ngöôøi mua vaø giaù trò ñoù phaûi cao hôn phí toån taïo ra noù môùi ñöôïc coi laø lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. M. Porter cho raèng lôïi theá caïnh tranh coù theå ñöôïc bieåu hieän ôû 3 goùc ñoä 5 : hoaëc phí toån thaáp hôn ( Low Cost) hoaëc coù nhöõng khaùc bieät ñoäc ñaùo so vôùi ñoái thuû hoaëc taäp trung tröôùc tieân vaøo moät phaân khuùc thò tröôøng naøo ñoù ñeå phaùt trieån. Phí toån thaáp coù theå ñöôïc hieåu laø trong nhöõng ñieàu kieän vaø khaû naêng kinh doanh töông ñöông, doanh nghieäp coù theå taïo ra nhöõng saûn phaåm töông ñöông veà giaù caû, chaát löôïng, maãu maõ,…so vôùi saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh nhöng giaù phí ñeå taïo ra caùc saûn phaåm ñoù phaûi thaáp hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. ÔÛ ñaây, ñieàu kieän vaø khaû naêng kinh doanh coù theå ñöôïc hieåu laø nhöõng ñieàu kieän ngoaïi vi taùc ñoäng ñeán doanh nghieäp nhö : moâi tröôøng kinh teá, moâi tröôøng theå cheá vaø phaùp lyù, moâi tröôøng xaõ hoäi, moâi tröôøng töï nhieân vaø moâi tröôøng veà coâng ngheä. Beân caïnh yeáu toá phí toån thaáp, söï khaùc bieät cuûa caùc saûn phaåm so vôùi saûn phaåm caïnh tranh laø moät bieåu hieän sinh ñoäng cuûa lôïi theá caïnh tranh. Khaùc bieät hoùa laø nhaán maïnh ñeán caùc öu ñieåm ñaëc bieät rieâng coù cuûa saûn phaåm, dòch vuï trong quaù trình ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng. Yeáu toá tieân quyeát ñeå taïo ra söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm, dòch vuï chính laø yù töôûng, maø yù töôûng thì voâ haïn neân bieåu hieän naøy cuûa lôïi theá caïnh tranh laø voâ cuøng phong phuù vaø ña daïng. 4 Hoà Ñöùc Huøng, Phöông phaùp quaûn lyù doanh nghieäp, ÑHKT TPHCM, Trang 14 5 Hoà Ñöùc Huøng, Phöông phaùp quaûn lyù doanh nghieäp, ÑHKT TPHCM,trang 14
 11. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 10 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Tính khaùc bieät cuûa saûn phaåm maø caùc ñoái thuû caïnh tranh chöa theå baét kòp, seõ cho pheùp doanh nghieäp quyeàn ñònh giaù baùn saûn phaåm cuûa mình ôû moät möùc cao hôn nhaát ñònh so vôùi saûn phaåm cuøng loaïi treân thò tröôøng maø vaãn giöõ ñöôïc thò phaàn, thaäm chí gia taêng thò phaàn, vì khaùch haøng saün saøng chaáp nhaän traû giaù cao hôn cho nhöõng söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm neáu hoï tin töôûng caùc ñaëc tính khaùc bieät ñoù xöùng ñaùng vôùi möùc giaù ñoù. Nhöõng ñaëc tính khaùc bieät cuûa saûn phaåm coù theå ñöôïc theå hieän döôùi nhöõng hình thöùc nhö chaát löôïng saûn phaåm, ñoä tin caäy, ñaëc ñieåm kyõû thuaät, dòch vuï keøm theo… Caàn löu yù raèng, ñeå gia taêng söï khaùc bieät cho saûn phaåm coøn phaûi löu yù ñeán caùc yeáu toá nhö : loøng aùi quoác, tính an toaøn, vì caùc yeáu toá naøy cuõng aûnh höôûng khaù lôùn ñeán söï ham muoán saûn phaåm töø khaùch haøng. Goùc ñoä thöù 3 cuûa lôïi theá caïnh tranh, theo M. Porter, laø vieäc taäp trung nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp ñeå phaùt trieån moät phaân khuùc thò tröôøng nhaát ñònh naøo ñoù. Töø cô sôû ñoù doanh nghieäp töøng böôùc thaâm nhaäp thò tröôøng theo moâ hình “ veát daàu loang”. Ñaây laø moät bieåu hieän khaù kyù thuù veà lôïi theá caïnh tranh vaø nhieàu doanh nghieäp ñaõ ñaåy khía caïnh naøy leân thaønh nhöõng chieán löôïc caáp coâng ty trong vieäc chinh phuïc thò tröôøng. Sôû dó ñaây laø moät khía caïnh coù theå ñem laïi thaønh coâng cho doanh nghieäp vì caùc doanh nghieäp coù theå tìm ra moät “ ngaùch” thò tröôøng naøo ñoù ñeå taán coâng vaø xaâm nhaäp maø xaùc suaát thaønh coâng laø khaù cao do doanh nghieäp coù theå taäp trung moïi söùc maïnh hieän coù vaøo phuïc vuï phaân khuùc ñoù trong khi coù theå traùnh ñöôïc söï caïnh tranh tröïc tieáp töø caùc taäp ñoaøn lôùn vôùi tieàm löïc maïnh hôn mình raát nhieàu. Taäp trung vaøo moät phaân khuùc thò tröôøng laø taäp trung nhaèm laøm thoaû maõn nhu caàu cuûa moät nhoùm khaùch haøng cuï theå naøo ñoù. Noùi caùch khaùc, taäp trung vaøo thoûa maõn nhu caàu cho moät “hoác” thò tröôøng naøo ñaáy. “ Hoác” thò tröôøng naøy coù theå ñöôïc phaân ñònh treân côû sôû giôùi haïn ñòa lyù, giôùi tính, löùa tuoåi hoaëc moät tuyeán
 12. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 11 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr saûn phaåm naøo ñoù. Vieäc taäp trung naøy khoâng nhaát thieát laø taäp trung vaøo chæ moät phaân khuùc thò tröôøng maø ñeå traùnh ruûi ro, coù theå taäp trung nhieàu hôn moät phaân khuùc thò tröôøng ñeå phaùt trieån. 1.2 Nhöõng nhaân toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp 1.2.1 Caùc nhaân toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ. Taêng tröôûng kinh teá Yeáu toá taêng tröôûng kinh teá taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán söùc mua cuûa xaõ hoäi vaø ñaây laø yeáu toá taïo ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp tieán haønh môû roäng qui moâ saûn xuaát. Taøi chính tín duïng Caùc nghieân cöùu cho thaáy taøi chính tín duïng ñoùng moät vai troø raát quan troïng ñoái vôùi taêng tröôûng kinh teá xeùt trong daøi haïn vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Taêng tröôûng kinh teá nhanh hay chaäm phuï thuoäc raát nhieàu vaøo khu vöïc taøi chính trong vieäc huy ñoäng vaø phaân boå coù hieäu quaû caùc nguoàn tín duïng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát. Ngoaøi ra laõi suaát tín duïng coøn aûnh höôûng ñeán khaû naêng vay möôïn cuûa caùc doanh nghieäp. Tieát kieäm vaø ñaàu tö Ñaàu tö laø ñoäng löïc chuû yeáu nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, saûn phaåm vaø taêng tröôûng kinh teá. Nhaèm muïc ñích taïo ra söï oån ñònh laâu daøi, ñoøi hoûi phaûi gia taêng caùc nguoàn voán tieát kieäm trong nöôùc. Thöông maïi Nhieàu coâng trình khoa hoïc cho thaáy vieäc môû cöûa thöông maïi nhieàu hôn ñaõ daãn ñeán toác ñoä taêng tröôûng daøi haïn cao hôn, loaïi boû söï maát caân ñoái vaø nhôø ñoù naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Nhöõng quoác gia maát caân ñoái thöông maïi cao coù möùc taêng naêng suaát thaáp hôn so vôùi caùc quoác gia maát caân ñoái thöông maïi ít hôn. Môû cöûa thöông maïi ñoøi hoûi naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm, taêng xuaát khaåu vaø tieán haønh dôõ boû haøng raøo nhaäp khaåu.
 13. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 12 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Khoa hoïc – coâng ngheä Khoa hoïc coâng ngheä ngaøy moät noåi leân laø moät trong caùc yeáu toá coù tính chaát quan troïng nhaát aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm, taùc ñoäng ñeán trieån voïng phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Tieán boä kyõ thuaät coâng ngheä taùc ñoäng quan troïng ñeán chi phí saûn xuaát vaø chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa. Luaät phaùp vaø chính saùch Nhöõng thaønh töïa vaø toàn taïi cuûa phaùt trieån kinh teá chuû yeáu phuï thuoäc vaøo vai troø quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, theå hieän baèng nhöõng chính saùch cuûa cô quan nhaø nöôùc. Coù theå noùi neáu thieáu vai troø laõnh ñaïo toaøn dieän vaø söï hoå trôï cuûa nhaø nöôùc thì khoâng theå baøn ñeán phaùt trieån kinh teá, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm vaø doanh nghieäp. Vò trí ñòa lyù Theo kinh nghieäm cuûa caùc nöôc, vò trí ñòa lyù ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc naâng cao khaû naêng caïnh tranh, môû roäng thò tröôøng cuûa caùc saûn phaåm döïa vaøo caùc yeáu toá chi phí vaän chuyeån, thuaän lôïi veà giao thöông,… Vaên hoaù xaõ hoäi Vaên hoùa, giaùo duïc, daân soá, lao ñoäng laø nhöõng nhaân toá quan troïng taùc ñoäng ñeán khaû naêng naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc coù moät yù nghóa quan troïng ñoái vôùi cô caáu saûn xuaát, khaû naêng caïnh tranh. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, ñoåi môùi phöông thöùc söû duïng lao ñoäng ñeå taän duïng coù hieäu quaû lôïi theá lao ñoäng roõ raøng laø moät khaâu ñoät phaù coù yù nghóa chieán löôïc cuûa quaù trình phaùt trieån kinh teá. 1.2.2 Caùc nhaân toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ Nguy cô töø caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån Moâi tröôøng caïnh tranh trong töông lai bò chi phoái bôûi nhöõng nguy cô xaâm nhaäp cuûa nhöõng nhaø caïnh tranh tieàm aån. Nguy cô xaâm nhaäp phuï thuoäc vaøo caùc
 14. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 13 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr raøo caûn xaâm nhaäp nhö quy moâ saûn xuaát, söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm, quy moâ voán, chi phí vaø khaû naêng tieáp caän caùc keânh phaân phoái. Aùp löïc töø caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi Möùc ñoä caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi phuï thuoäc vaøo soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh, quy moâ cuûa ñoái thuû, toác ñoä taêng tröôûng cuûa saûn phaåm vaø tính khaùc bieät cuûa saûn phaåm. Aùp löïc töø caùc saûn phaåm thay theá Saûn phaåm thay theá laø nhöõng saûn phaåm coù cuøng coâng naêng. Aùp löïc töø caùc saûn phaåm thay theá phuï thuoäc vaøo möùc giaù cuûa saûn phaåm. Neáu giaù caû saûn phaåm cao khaùch haøng seõ chuyeån sang söû duïng caùc saûn phaåm thay theá. Aùp löïc töø ngöôøi cung caáp Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyû thuaät ñaõ cho ra ñôøi nhieàu loaïi nguyeân vaät lieäu môùi coù tính öu vieät phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát vôùi muïc ñích taïo ra caùc saûn phaåm môùi vôùi nhieàu öu ñieåm hôn. Doanh nghieäp naøo tìm ñöôïc nhieàu nguoàn cung caáp môùi seõ coù cô hoäi gia taêng chaát löôïng saûn phaåm, giaûm giaù thaønh vaø giaønh ñöôïc öu theá trong caïnh tranh. Aùp löïc töø phía khaùch haøng Yeâu caàu töø phía khaùch haøng ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp saûn phaåm ngaøy caøng khaéc khe vaø ña daïng hôn. Ñeå tieáp caän caùc nhu caàu naøy, doanh nghieäp phaûi ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng tieáp thò, baùm saùt nhu caàu thò tröôøng vaø taäp trung thoûa maõn khaùch haøng treân cô sôû cung caáp saûn phaåm chaát löôïng toát, môùi laï vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng cao. 1.3. Moät soá kinh nghieäm veà naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa hai haõng saûn xuaát sôn haøng ñaàu Vieät Nam. 1.3.1 Coâng ty sôn 4 Oranges ( Thaùi Lan)
 15. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 14 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam töø raát sôùm, naêm 1992, khi maø nhu caàu söû duïng sôn taïi Vieät Nam laø khoâng ñaùng keå. Tuy nhieân, chæ gaàn 13 naêm sau coâng ty naøy ñaõ trôû thaønh moät trong hai haõng sôn daãn ñaàu veà thò phaàn taïi Vieät Nam. Trong naêm 2004, coâng ty 4 Oranges chieám 37% thò phaàn sôn vôùi doanh soá 36 trieäu USD, chæ ñöùng sau taäp ñoaøn sôn ICI cuûa Anh Quoác(Baùo caùo thò tröôøng cuûa boä phaän Marketing Jotun -2005). Keát quaû treân cuûa 4 Oranges, ngoaøi moät soá caùc nguyeân nhaân khaùc, xuaát phaùt töø ba nguyeân nhaân chuû yeáu sau : a) Xuaát saéc trong coâng taùc thò tröôøng. Ngay töø ngaøy ñaàu vaøo Vieät Nam, coâng ty 4 Orange ñaõ chuù troïng vaøo coâng taùc thò tröôøng vôùi söï chuû ñònh raát roõ raøng. Ñoù laø coâng taùc khaûo saùt nhu caàu thöïc teá cuûa khaùch haøng laø ñaïi lyù vaø ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. Treân cô sôû ñoù, 4 Oranges ñaõ cho ra ñôøi caùc doøng saûn phaåm giaù reû ñeå thay theá cho nhu caàu söû duïng voâi queùt töôøng tröôùc ñoù vaø töøng böôùc hình thaønh thò tröôøng sôn taïi Vieät Nam . Ngay khi möùc soáng cuûa ngöôøi daân taêng leân 4 Oranges ñaõ nhanh choùng cho ra ñôøi caùc doøng saûn phaåm Mykolor vaø Spec cao caáp vôùi möùc giaù cao ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu môùi naøy. Tính ñeán thôøi ñieåm naøy, 4 Oranges laø haõng sôn phaùt trieån maïnh caû 3 doøng saûn phaåm : cao caáp, trung caáp va økinh teá giaù reû . Ngoaøi ra, ngay töø ban ñaàu 4 Oranges ñaõ aùp duïng chieán löôïc : baát kyø choã naøo baùn sôn phaûi coù söï hieän dieän cuûa Expo ( moät thöông hieäu noåi tieáng cuûa 4 Oranges). Vôùi chieán löôïc naøy, ngay laäp töùc thöông hieäu Expo nhanh choùng lan toûa moïi ngoû ngaùch cuûa thò tröôøng sôn vaø trôû neân quen thuoäc vôùi ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam. b) Xuaát saéc trong coâng taùc khaùch haøng. 4 Oranges laø coâng ty sôn coù coâng taùc khaùch haøng vaøo loaïi chuyeân nghieäp nhaát, nhì taïi Vieät Nam hieän nay. Moïi nhu caàu cuûa ñaïi lyù ñeàu ñöôïc laéng nghe vaø
 16. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 15 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr ñaùp öùng moät caùch raát nhanh choùng, duø raèng ñoâi khi phaûi phaù vôõ qui taéc ñeà ra cuûa coâng ty. Ñaây laø haõng sôn nöôùc ngoaøi duy nhaát hieän nay coù vò Toång giaùm ñoác noùí tieáng Vieät nhö ngöôøi Vieät. Ñieàu naøy giuùp hoï deã daøng naém baét caùc nguyeän voïng cuûa ñaïi lyù vaø coù theå ñeà ra caùc bieän phaùp nhaèm chieâu duï khaùch haøng maø caùc haõng khaùc khoâng laøm ñöôïc. Ngoaøi ra, 4 Orange laø haõng sôn ñöa ra ñöôïc nhieàu chöông trình khuyeán maõi nhaát daønh cho ñaïi lyù vôùi caùc öu ñaõi raát lôùn veà vaät chaát. Vôùi caùc yeáu toá öu ñaõi treân, 4 Oranges ñaõ xaây döïng ñöôïc loøng trung thaønh raát cao ôû khaùch haøng cuûa hoï vaø ñaây chính laø yeáu toá quan troïng giuùp hoï coù ñöôïc thaønh coâng hieän nay. c) Thaønh coâng vôùi chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm. Hieän nay, 4 Orange laø haõng coù chuûng loaïi saûn phaåm ña daïng nhaát taïi thò tröôøng sôn Vieät Nam cho caû ba phaân khuùc cao caáp, trung caáp vaø kinh teá giaù reû . 4 Orange cuõng laø haõng coù toác ñoä ra saûn phaåm môùi nhanh nhaát hieän nay, bình quaân 3 - 4 saûn phaåm trong moät naêm. Trong thôøi gian gaàn ñaây, 4 Orange coøn aùp duïng chieán löôïc saûn xuaát saûn phaåm vôùi nhöõng thöông hieäu rieâng cho töøng ñaïi lyù lôùn cuûa hoï. Ñieàu naøy goùp phaàn laøm ña daïng caùc doøng saûn phaåm cuûa 4 Orange vaø giuùp caùc ñaïi lyù ít bò “ ñuïng” haøng, traùnh ñöôïc söï caïnh tranh khoâng ñaùng coù giöõa caùc ñaïi lyù trong heä thoáng phaân phoái cuûa hoï. Chieán löôïc naøy böôùc ñaàu ñaõ coù nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh. 1.3.2 Coâng ty lieân doanh sôn ICI ( Anh Quốc) Vaøo thò tröôøng cuøng thôøi gian vôùi coâng ty 4 Orange, ICI laø haõng sôn ñaàu tieân choïn doøng saûn phaåm trung, cao caáp laøm maët haøng chuû löïc ñeå xaâm nhaäp thò tröôøng Vieät Nam. Vaøo thôøi ñieåm naøy, nhu caàu veà sôn trung, cao caáp taïi Vieät Nam laø khoâng ñaùng keå, chính vì vaäy thôøi gian ñaàu ICI ñaõ phaûi caïnh tranh khoác
 17. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 16 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr lieät vôùi caùc vôùi caùc haõng ñoái thuû ñeå coù theå toàn taïi ñöôïc. Duø vaäy, ñeán naêm 2004, ICI laïi laø haõng sôn daãn ñaàu caû veà thò phaàn vaø doanh soá. Vaøo naêm 2004, thò phaàn sôn ICI taïi Vieät Nam laø 39% vôùi möùc doanh thu laø 38 trieäu USD 6 . Ngaøy nay khi noùi ñeán saûn phaåm sôn trang trí, thöông hieäu Dulux Whethershield, Maxilite…nhanh choùng xuaát hieän trong taâm töôûng cuûa raát nhieàu khaùch haøng. Ñieåm laïi thaønh coâng cuûa coâng ty ICI, coù theå nhaän thaáy ICI ñaõ raát thaønh coâng khi aùp duïng caùc chieán löôïc sau: a) Chieán löôïc xaây döïng thöông hieäu hieäu quaû Coâng ty ICI ñaõ lieân tuïc xaây döïng thöông hieäu ICI nhö laø moät nhaõn hieäu sôn cao caáp, duø raát gian nan ôû giai ñoaïn ñaàu, thoâng qua vieäc ñaàu tö nhieàu tieàn vaøo hoaït ñoäng quaûng baù teân tuoåi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. Chieán löôïc ñònh vò naøy, vôùi söï hoã trôï hieäu quaû cuûa laõnh ñaïo coâng ty ICI, ñaõ ñöôïc kieân ñònh thöïc hieän trong moät thôøi gian raát daøi vaø ñeán nay chieán löôïc naøy ñaõ ñem laïi cho ICI moät caùi nhìn raát “ cao caáp” trong maét ngöôøi tieâu duøng sôn taïi Vieät Nam. b) Chieán löôïc tieáp thò ñoäc ñaùo. Trong khi caùc haõng khaùc chuù troïng tröôùc tieân vaøo heä thoáng ñaïi lyù phaân phoái ñeå taïo löïc ñaåy saûn phaåm ra thò tröôøng, ICI laïi chuù troïng tieáp caän vôùi caùc ñoái töôïng laø giôùi kieán truùc sö, caùc coâng ty xaây döïng. Ñieàu naøy cho pheùp ICI coù theå deã daøng ñöa saûn phaåm cuûa mình ñeán vôùi caùc döï aùn qui moâ lôùn vaø caùc coâng trình xaây döïng baèng ngaân saùch nhaø nöôùc. Vôùi chính saùch naøy, moät maët ICI ñaõ taïo ra löïc huùt töø thò tröôøng ñoái vôùi caùc saûn phaåm ICI, maët khaùc coù theå taïo tieáng vang lôùn khi thaéng thaàu cung caáp sôn cho caùc coâng trình xaây döïng qui moâ lôùn, coù tính tham khaûo cao. 6 Baùo caùo thò tröôøng cuûa phoøng Marketing, coâng ty Jotun ( 2005)
 18. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 17 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr c) Chieán löôïc “ cuøng hôïp taùc, cuøng thònh vöôïng”. Vôùi chieán löôïc naøy, ICI xem caùc ñaïi lyù sôn nhö laø moät phaàn cô theå cuûa mình. Ñieàu naøy cho pheùp ICI coù nhöõng chính saùch hoã trôï khaùch haøng moät caùch qui moâ vaø laâu beàn treân cô sôû mang laïi cho hoï thaät nhieàu lôïi ích caû veà vaät chaát laãn tinh thaàn. TOÅNG HÔÏP CHÖÔNG 1 Trong chöông naøy luaän vaên khaùi quaùt cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh laøm cô sôû lyù luaän cho ñeà taøi nghieân cöùu . Bao goàm: Toång quan veà caïnh tranh Phaàn naøy neâu leân caùc khaùi nieäm veà caïnh tranh, naêng löïc caïnh tranh, lôïi theá caïnh tranh vaø caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, cho thaáy naêng löïc caïnh tranh laø toaøn boä caùc nguoàn löïc maø quoác gia, doanh nghieäp coù theå khai thaùc ñeå taïo ra lôïi theá caïnh tranh cuûa mình. Lôïi theá caïnh tranh ñöôïc bieåu hieän ôû lôïi theá chi phí thaáp, lôïi theá khaùc bieät hoùa saûn phaåm vaø lôïi theá veà tieáp thò. Ñaùnh giaù caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh goàm caùc nhaân toá vó moâ vaø caùc nhaân toá vi moâ. Khaûo saùt kinh nghieäm thaønh coâng cuûa moät soá doanh nghieäp Phaàn naøy khaûo saùt kinh nghieäm thaønh coâng cuûa hai haõng sôn haøng ñaàu Vieät Nam vaø ruùt ra nhieàu baøi hoïc cho doanh nghieäp veà naâng cao naêng löïc caïnh tranh nhö naâng cao chaát löôïng vaø ña daïng hoùa saûn phaåm, haï chi phí saûn xuaát, ñaåy maïnh tieáp thò vaø hôïp taùc cuøng phaùt trieån.
 19. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 18 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr CHÖÔNG 2 PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY SÔN JOTUN VIEÄT NAM 2.1. Sô löôïc veà taäp ñoaøn Jotun vaø coâng ty Jotun Vieät Nam 2.1.1. Taäp ñoaøn Jotun. Taäp ñoaøn Jotun laø moät trong nhöõng nhaø saûn xuaát haøng ñaàu theá giôùi trong lónh vöïc sôn haøng haûi, sôn coâng nghieäp, sôn boät vaø sôn trang trí vôùi hôn 78 naêm lòch söû. Hieän taïi, Jotun coù maët taïi treân 50 quoác gia vôùi hôn 45.000 nhaân vieân vaø 36 nhaø maùy saûn xuaát ôû Chaâu Aâu, Trung Ñoâng, Vieãn Ñoâng, UÙùc, Nam Phi, Myõ,… Truï sôû chính cuûa Jotun ñaët taïi Sandefjord, Nauy. Vaøo naêm 2004, toång doanh soá baùn haøng cuûa taäp ñoaøn Jotun laø 901 trieäu USD. Moät soá neùt chính yeáu cuûa taäp ñoaøn Jotun Jotun khôûi ñaàu laø moät coâng ty cung caáp sôn baûo veä trong ngaønh haøng haûi vaøo naêm 1926. Jotun laø coâng ty ñaàu tieân nhaän ra tieàm naêng vaø töông lai cuûa heä thoáng pha maøu töï ñoäng baèng vi tính vaø ñaõ ñaàu tö haøng trieäu USD phaùt trieån roäng ra theá giôùi. Jotun laø nhaø tieân phong vaø laø coâng ty ñaàu tieân giôùi thieäu heä thoáng maùy pha maøu töï ñoäng baèng vi tính ra thò tröôøng vaøo naêm 1976. Jotun coù moät maïng löôùi toaøn caàu veà sôn haøng haûi vaø sôn coâng nghieäp vaø laø nhaø cung caáp lôùn thöù hai veà lónh vöïc naøy. Taïi nhieàu thò tröôøng Chaâu AÂu vaø vuøng Trung Ñoâng, Jotun laø haõng sôn daãn ñaàu thò tröôøng veà lónh vöïc sôn trang trí.
 20. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu 19 to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Taäp ñoaøn Jotun coù hai nhaø maùy saûn xuaát taïi Vieät Nam, hai ôû Thaùi Lan, hai ôû Malaysia, hai ôû Indonesia, Haøn Quoác, Trung Quoác vaø Singapor moãi nöôùc moät nhaø maùy. 2.1.2. Coâng ty TNHH sôn Jotun Vieät Nam. Coâng ty TNHH sôn Jotun Vieät Nam laø coâng ty con coù voán 100% töø coâng ty meï, Jotun A/S cuûa Nauy. Jotun baét ñaàu gia nhaäp thò tröôøng Vieät Nam vaøo naêm 1992 thoâng qua con ñöôøng nhaäp khaåu. Vaøo naêm 1997, nhaø maùy vôùi voán ñaàu tö 6,3 trieäu USD ñi vaøo saûn xuaát taïi Vieät Nam. Coâng suaát thieát keá cuûa nhaø maùy naøy ñaït 1,3 trieäu lít/ naêm vaø chuû yeáu phuïc vuï cho sôn haøng haûi vaø sôn coâng nghieäp. Vôùi tham voïng phaùt trieån vôùi toác ñoä nhanh hôn, vaøo thaùng 10 naêm 2003, coâng ty Jotun Vieät Nam ñaõ ñaàu tö khoaûng 4 trieäu USD ñeå môû roäng nhaø maùy vaø naâng coâng suaát thieát keá leân 13 trieäu lít sôn/ naêm nhaèm xaây döïng Jotun Vieät Nam thaønh moät nhaø cung caáp sôn trang trí haøng ñaàu taïi Vieät Nam. Vôùi vò trí daãn ñaàu thò tröôøng veà sôn haøng haûi vaø sôn coâng nghieäp, Jotun Vieät Nam coù mong muoán ñeà ra nhöõng keá hoaïch tham voïng cho söï phaùt trieån kinh doanh trong thò tröôøng sôn trang trí. Laø ngöôøi ñi tieân phong trong vieäc giôùi thieäu heä thoáng pha maøu töï ñoäng baèng maùy tính taïi thò tröôøng Vieät Nam, ngaøy nay Jotun Vieät Nam ñaõ xaây döïng ñöôïc 48 ñaïi lyù söû duïng heä thoáng naøy trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Ñaây chính laø böôùc ñoät phaù maïnh meõ cuûa Jotun Vieät Nam trong thò tröôøng sôn Vieät Nam vaø seõ laøm thay ñoåi boä maët caùc cöûa haøng sôn truyeàn thoáng. Hieän nay, khaùch haøng lôùn cuûa Jotun Vieät Nam trong lónh vöïc sôn haøng haûi vaø coâng nghieäp goàm xöôûng ñoùng taøu Hyundai Vinashin, Bason, Baïch Ñaèng, Beán Kieàu, Coâng ty Falcon, Vinashin, Vinalines, Vitranschart, Vosco, Vitaco, Vietsopetro… Thôøi gian gaàn ñaây Jotun Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôïc moät soá thaønh töïu ñaùng keå trong thò tröôøng sôn trang trí, goàm caùc döï aùn uy tín nhö khaùch saïn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2