Đề tài: Nghệ danh trong ca dao Nghệ Tĩnh

Chia sẻ: Jdjaskdh Aduasjkdh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
124
lượt xem
17
download

Đề tài: Nghệ danh trong ca dao Nghệ Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ - Tĩnh được nhân dân cả nước biết đến là vùng có nền văn học dân gian khá phong phú và vùng đât́ điạ linh nhân kiêṭ . Khảo sát điạ danh trong ca dao Nghê ̣ - Tiñ h trên biǹ h diện tự nhiên, từ vựng và ngữ pháp chúng ta càng hiêủ rõ hơn về cách đặt tên các vùng đất thân yêu của người xứ Nghệ.Qua cać điạ danh chuń g ta yêu biết mấy dòng sông Lam bên lơ,̃ bên bôì , yêu biết mấy ngọn núi Hôǹg chon von, lèn Hai Vai…yêu những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghệ danh trong ca dao Nghệ Tĩnh

 1. Xin kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên đã đến tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa Ngữ văn, niên khóa 2007 – 2011!
 2. ĐAI HOC ĐÀ NĂNG ̣ ̣ ̃ TRƯỜNG ĐAI HOC SƯ PHAM ̣ ̣ ̣ KHOA NGỮ VĂN ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ KHOA LUÂN TÔT NGHIÊP ĐAI HOC NGANH CỬ NHÂN VĂN HOC ̀ ̣ ĐỀ TAI: ĐIA DANH TRONG CA DAO NGHỆ – TINH ̀ ̣ ̃ Giang viên hướng dân : TS. LÊ ĐỨC LUÂN ̉ ̃ ̣ Sinh viên thực hiên : Nguyên Thị Hương ̣ ̃ ́ Thang 6 năm 2011
 3. MỞ ĐÂU ̀ 1. Lý do chon đề tai ̣ ̀ 2. Lich sử nghiên cứu vân đề ̣ ́ 3. Đôi tượng và pham vi nghiên cứu ́ ̣ 4. Phương phap nghiên cứu ́ 5. Bố cuc đề tai ̣ ̀
 4. ̣ NÔI DUNG Chương 1: Những vân đề chung ́ 1.1. Khai niêm về đia danh và đia danh trong ́ ̣ ̣ ̣ ca dao ́ ̣ ̣ 1.1.1. Khai niêm đia danh 1.1.2. Chức năng đia danh ̣ ̣ 1.1.3. Đia danh trong ca dao
 5. 1.2. Khai niêm về ca dao và đăc điêm ́ ̣ ̣ ̉ ca dao Nghệ - Tinh ̃ ́ ̣ 1.2.1. Khai niêm ca dao 1.2.2. Đăc điêm ca dao Nghệ - Tinh ̣ ̉ ̃ 1.3. Nghệ - Tinh môt vung đât ̃ ̣ ̀ ́ giau truyên thông văn hoa và lich sử ̀ ̀ ́ ́ ̣ 1.3.1. Đăc điêm đia lý Nghệ - Tinh ̣ ̉ ̣ ̃ 1.3.2. Nghệ – Tinh cai nôi văn hoa ̃ ́ ́ cua người Viêt ở miên Trung ̉ ̣ ̀
 6. Chương 2: Khao sat thông kê, phân loai ̉ ́ ́ ̣ đia danh trong ca dao Nghệ - Tinh ̣ ̃ ́ ̣̣ 2.1. Thông kê phân loai đia danh trong ca dao Nghệ - Tinh ̃ 2.1.1. Quan niêm phân loai đia danh cua cac nhà ̣ ̣̣ ̉ ́ nghiên cứu ́ ̣̣ 2.1.2. Thông kê phân loai đia danh trong ca dao Nghệ - Tinh ̃
 7. 2.1.2.1. Đia danh tự nhiên ̣ ̉ Bang 1: Đia danh chỉ đia ̣ ̣ Số Tỉ lệ hinh tự nhiên ̀ lượng ̣ ̀ Đia danh tâm cao 45 45% ̣ ̀ ́ Đia danh tâm thâp 55 55% ̉ Tông 100
 8. 2.1.2.2. Đia danh xã hôi ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ Bang 2: Đia danh hanh chinh Đia danh hanh chinh Số lượng Tỉ lệ ̣ ̀ ́ Xom, lang, xã ́ ̀ 147 83% Huyên, thị ̣ 21 11.8% Tinh, thanh phố ̉ ̀ 8 5,2% ̉ Tông 177
 9. Bang 3: Đia danh chỉ cac công trinh xây dựng ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ Số lượng Tỉ lệ Đia danh cac ̀ công trinh xây dựng Câu, đường ̀ 5 11,1% ̀ ̀ ́ Đinh, chua, thap, 10 22,2% ́ ̣ miêu, mao Chợ 30 66,6% ̉ Tông 45
 10. 2.2. Khao sat đia danh trên binh diên ngữ phap ̉ ̣́ ̀ ̣ ́ 2.2.1. Về măt câu tao ̣̣́ ̉ Bang 4: Câu tao từ cua đia danh Số lượng ́ ̣ ̉ ̣ Tỉ lệ Từ đơn 153 47,9% Từ ghep ́ 166 52,1% ̉ Tông 319
 11. 2.3. Khao sat đia danh trên binh diên từ ̉ ̣́ ̀ ̣ vựng ̉ Câu ̣ Bang 5: tao từ vựng Số lượng ́ Tỉ lệ ̉ ̣ cua đia danh Từ Thuân Viêt ̀ ̣ 108 43,4% Từ Han – Viêt ́ ̣ 154 56,6% ̉ Tông 262
 12. Chương 3: Giá trị biêu đat qua đia danh ̉ ̣ ̣ Nghệ - Tinh trong ca dao ̃ 3.1. Bay tỏ niêm tự hao về manh đât và con ̀ ̀ ̀ ̉ ́ người Nghệ - Tinh ̃ 3.1.1. Tự hao về danh thăng Nghệ - Tinh ̀ ́ ̃ 3.1.2. Tự hao về cac san vât quê hương, mon ăn ̀ ́ ̉ ̣ ́ truyên thông găn với cac đia danh ̀ ́ ́ ̣́ 3.1.3. Tự hao về cac danh nhân Nghệ - Tinh, ̀ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̣ truyên thông hiêu hoc
 13. 3.2. Phan anh cuôc sông, bay tỏ tinh ̉́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ cua con người Nghệ - Tinh ̉ ̃ cam 3.2.1. Phan anh đời sông vât chât cua ̉́ ́ ̣ ́̉ nhân dân Nghệ - Tinh ̃ 3.2.2. Phan anh đời sông tinh thân cua ̉́ ́ ̀ ̉ con người Nghệ - Tinh ̃
 14. ́ ̣ KÊT LUÂN Nghệ - Tinh được nhân dân cả nước biêt đên là ̃ ́́ vung có nên văn hoc dân gian khá phong phú và vung ̀ ̀ ̣ ̀ ̣́ ̣ đât đia linh nhân kiêt. Khao sat đia danh trong ca dao Nghệ - Tinh trên ̉ ̣́ ̃ binh diên tự nhiên, từ vựng và ngữ phap chung ta cang ̀ ̣ ́ ́ ̀ hiêu rõ hơn về cach đăt tên cac vung đât thân yêu cua ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ người xứ Nghê. ̣ ̣́ ́ ́ ́ ̀ Qua cac đia danh chung ta yêu biêt mây dong sông Lam bên lơ, bên bôi, yêu biêt mây ngon nui Hông chon ̃ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ von, len Hai Vai…yêu những lang quê những thổ san ̀ ̀ ̉ cua vung. Yêu những con người nơi đây đã lam nên ̉ ̀ ̀ lich sử… ̣
 15. PHỤ LUC ANH ̣ ̉ BAN ĐỒ HANH CHINH NGHỆ – TINH ̉ ̀ ́ ̃ AO SEN – LANG SEN – NGHỆ AN ̀
 16. NÚI HỒNG – SÔNG LAM BIỂU TƯỢNG CỦA XỨ NGHỆ
 17. TƯƠNG NAM ĐAN - NHUT THANH CHƯƠNG ̀ ́
 18. CÁ RÔ BAU NON KHO TƯƠNG ̀ ́ CHÈ THANH CHƯƠNG
 19. KHAI HÔI CHUA HƯƠNG TICH ̣ ̀ ́ CAN LÔC - HÀ TINH ̣ ̃
 20. DANH NHÂN NGHỆ TINH ̃ ̃ NGUYÊN CÔNG TRỨ (1778 – 1858) ̃ NGUYÊN DU (1765 -1820)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản