Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Chia sẻ: Trần Kỳ An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
17
lượt xem
11
download

Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam trình bày: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề; Thực trạng chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ<br /> VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG<br /> ----------*****----------<br /> <br /> ĐỀ TÀI CẤP BỘ 2010<br /> MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU<br /> PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài:<br /> <br /> Ths. Đinh Xuân Nghiêm<br /> <br /> Thành viên tham gia:<br /> <br /> Ts. Chu Tiến Quang<br /> Th.s. Lưu Đức Khải<br /> Ths. Nguyễn Hữu Thọ<br /> Ths. Nguyễn Thị Huy<br /> Ths. Nguyễn Thị Hiên<br /> Ths. Trần Thị Thu Huyền<br /> Ths. Lê Thị Xuân Quỳnh<br /> <br /> Hà Nội, Tháng 12 năm 2010<br /> <br /> -i-<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................. 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG<br /> NGHỀ ....................................................................................................................... 12<br /> 1.1. KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ ................................... 12<br /> 1.1.1 Khái niệm về Làng nghề .................................................................................. 12<br /> 1.1.2. Khái niệm về Làng nghề truyền thống.............................................................. 13<br /> 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề............................................ 14<br /> 1.1.4. Khái niệm về phát triển bền vững Làng nghề ................................................... 16<br /> 1.1.5. Tiêu chí phát triển bền vững làng nghề............................................................ 18<br /> 1.2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ ............................... 19<br /> 1.2.1. Khái niệm chính sách phát triển bền vững ........................................................ 19<br /> 1.2.2. Mục tiêu và lĩnh vực tác động của chính sách phát triển bền vững .................. 20<br /> 1.2.3. Các cấp độ của chính sách phát triển bền vững ................................................ 21<br /> 1.2.4. Khái niệm về chính sách phát triển bền vững làng nghề ................................... 21<br /> 1.2.5. Mục tiêu, đối tượng và nội dung của chính sách phát triển bền vững làng nghề 22<br /> 1.2.6. Vai trò của chính sách đối với sự phát triển các làng nghề ............................... 25<br /> 1.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách phát triển<br /> bền vững làng nghề.................................................................................................... 26<br /> 1.3. KINH NGHIỆM CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ MỘT SỐ NƯỚC<br /> TRÊN THẾ GIỚI ...................................................................................................... 28<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm chính sách phát triển làng nghề ................................................... 28<br /> 1.3.2. Một số kinh nghiệm cho Việt Nam................................................................... 34<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ<br /> Ở VIỆT NAM............................................................................................................ 38<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ................................................. 38<br /> 2.1.1. Số lượng, cơ cấu và phân bố làng nghề ............................................................ 38<br /> 2.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế ở các làng nghề ................................................... 42<br /> 2.1.3. Thực trạng lao động trong các làng nghề Việt Nam hiện nay ........................... 46<br /> 2.1.4. Thực trạng môi trường trong làng nghề Việt Nam hiện nay.............................. 49<br /> 2.1.5. Các vấn đề còn tồn tại trong các làng nghề hiện nay ........................................ 50<br /> <br /> - ii -<br /> <br /> 2.2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ Ở<br /> VIỆT NAM ............................................................................................................... 51<br /> 2.2.1. Chính sách phát triển bền vững làng nghề về kinh tế ........................................ 51<br /> 2.2.2. Chính sách phát triển bền vững làng nghề về xã hội ......................................... 75<br /> 2.2.3. Chính sách phát triển bền vững làng nghề về môi trường ................................. 83<br /> 2.2.4. Phân tích Swot chính sách phát triển bền vững làng nghề ................................ 91<br /> Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN<br /> BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ VIỆT NAM .................................................................. 94<br /> 3.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ ............... 94<br /> 3.1.1. Phát triển làng nghề theo hướng kết hợp yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại<br /> và đa dạng hoá ngành nghề ........................................................................................ 94<br /> 3.1.2. Phát triển làng nghề phải gắn với đẩy mạnh xuất khẩu và chủ động hội nhập<br /> kinh tế quốc tế ........................................................................................................... 94<br /> 3.1.3. Phát triển làng nghề phải gắn với phát triển du lịch nhằm khai thác tiềm năng<br /> phát triển du lịch của các làng nghề ........................................................................... 95<br /> 3.1.4. Phát triển làng nghề phải theo hướng CNH, HĐH ........................................... 95<br /> 3.1.5. Phát triển làng nghề chú trọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo phát<br /> triển bền vững. ........................................................................................................... 95<br /> 3.2. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG<br /> NGHỀ ....................................................................................................................... 96<br /> 3.2.1. Không đồng nhất chính sách phát triển ngành nghề nông thôn với chính sách<br /> phát triển làng nghề ................................................................................................... 96<br /> 3.2.2. Hoàn thiện chính sách phát triển bền vững làng nghề gắn với chủ trương phát<br /> triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và nhà nước ................................................ 96<br /> 3.2.3. Hoàn thiện chính sách phát triển bền vững làng nghề phải trên cơ sở xác định rõ<br /> các đối tượng điều chỉnh và theo mục tiêu chung của phát triển kinh tế - xã hội nông<br /> thôn mới .................................................................................................................... 96<br /> 3.2.4. Hoàn thiện chính sách phát triển bền vững làng nghề phải phù hợp với xu hướng<br /> phát triển kinh tế thị trường đẩy mạnh xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế . .......... 97<br /> 3.2.5. Hoàn thiện chính sách phát triển bền vững làng nghề trên cơ sở phát huy trách<br /> nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương (tỉnh, huyện và xã) trong việc tạo<br /> <br /> - iii -<br /> <br /> điều kiện thuận lợi để làng nghề tham gia tích cực vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá<br /> nông nghiệp, nông thôn............................................................................................. 98<br /> 3.3. KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT<br /> TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ .......................................................................... 98<br /> 3.3.1. Giải pháp hoành thiện chính sách phát triển bền vững làng nghề về kinh tế ..... 98<br /> 3.3.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển bền vững làng nghề về xã hội ........... 108<br /> 3.3.3. Giải pháp hoàn thiện chính phát triển bền vững làng nghề về môi trường ............. 112<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................ 118<br /> Tài liệu tham khảo ................................................................................................... 120<br /> Phụ lục 1: Báo cáo khảo sát chính sách phát triển Làng nghề ở tỉnh Ninh Bình....... 124<br /> Phụ lục 2 : Báo cáo khảo sát chính sách phát triển làng nghệ tại tại Nam Định ........ 132<br /> Phụ Lục 3: Thực trạng khảo sát tại hai làng nghề Nam Định .................................... 135<br /> <br /> - iv -<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ<br /> Bảng 1: Số lượng và cơ cấu làng nghề Việt Nam theo Vùng ...................................... 39<br /> Bảng 2: Kết quả điều tra về lao động ngành nghề tại 14 tỉnh ...................................... 47<br /> Bảng 3: Thu nhập bình quân 1 lao động của một số làng nghề năm 2009................... 48<br /> Biểu đồ 1: Hiện trạng phân bố Làng nghề trên cả nước .............................................. 38<br /> Biểu đồ 2 : Làng nghề Việt Nam theo nhóm ngành nghề sản xuất chính .................... 40<br /> Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của Làng nghề ........................................ 45<br /> <br /> DANH MỤC HỘP TƯ LIỆU<br /> Hộp 1: Vai trò của Làng nghề trong phát triển KT-XH nông thôn ............................. 46<br /> Hộp 2: Phân công trách nhiệm của các Bộ trong phát triển làng nghề ........................ 53<br /> Hộp 3: Kết quả thực hiện CS ĐTXD CSHT cho làng nghề 2002-2010 ...................... 58<br /> Hộp 4: Kết quả thực hiện cho vay vốn đối với làng nghề .......................................... 62<br /> Hộp 5: Các kênh huy động vốn của các làng nghề ..................................................... 63<br /> Hộp 6: Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề và dậy nghề ................................ 76<br /> Hộp 7: Kết quả đào tạo LĐ phi nông nghiệp từ chính sách khuyến công.................... 77<br /> Hộp 8 : Tình hình triển khai chính sách bảo tồn Làng nghề tai một số tỉnh ................ 81<br /> Hộp 9: Kết quả thực hiện chính sách khuyến công từ năm 2005-2009 ....................... 84<br /> <br /> -v-<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản