Đề tài: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
67
lượt xem
11
download

Đề tài: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “phương pháp trả lương tại công ty cms"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

 1. Đồ án tốt nghiệp Đề tài Phương pháp trả lương tại công ty CMS
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi Më ®Çu N­íc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. NÒn kinh tÕ tho¸t khái tr¹ng th¸i tr× trÖ, suy tho¸i, b­íc sang giai ®o¹n t¨ng tr­ëng liªn tôc tèc ®é cao, søc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng lín, c­êng ®é c¹nh tranh cao vµ ngµy cµng gay g¾t. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhau b»ng mäi c¸ch, víi mäi h×nh thøc. Trong ®ã næi bËt lµ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, chÊt l­îng, mÉu m·, ph©n phèi, khuÕch tr­¬ng... §Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp hoµn toµn lo liÖu ®Çu vµo, ®Çu ra, h¹ch to¸n kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §èi víi C«ng ty m¸y tÝnh CMS, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ nh­ng vÉn ®øng v÷ng ®­îc nhê tÝch cùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vÉn ®­îc coi lµ vÊn ®Ò bøc xóc vµ hÕt søc quan träng mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o, nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty lu«n quan t©m. ViÖc thùc tËp lµ v« cïng quan träng ®èi víi mçi sinh viªn nãi chung, nã gióp ®­a c¸c kiÕn thøc s¸ch vë ra øng dông thùc tÕ, t¹o cho mçi sinh viªn khái bì ngì, m¹nh d¹n, biÕt tin vµo m×nh h¬n khi ®i lµm viÖc. Qua thêi gian thùc tËp t¹i tr­êng vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty m¸y tÝnh CMS em xin chän ®Ò tµi: “Ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty CMS" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh . Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã ba ch­¬ng : Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thµnh nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y TÝnh CMS vµ sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o ThS. Mai Xu©n §­îc. MÆc dï ®· cè g¾ng xong chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y tÝnh CMS ®Ó chuyªn ®Ò cña em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch­¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty m¸y tÝnh CMS 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh ThÕ Trung (CMS Co., Ltd.,) ®­îc Së KH Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 101956 thµnh lËp ngµy 17/5/1999 lµ mét thµnh viªn cña tËp ®oµn CMC, mét trong nh÷ng tËp ®oµn c«ng nghÖ th«ng tin hµng ®Çu ViÖt Nam. HiÖn nay, CMS lµ nhµ s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p m¸y tÝnh Th­¬ng hiÖu sè 1 ViÖt Nam - m¸y tÝnh CMS, ®ång thêi lµ nhµ ph©n phèi chuyªn nghiÖp c¸c thiÕt bÞ s¶n phÈm tin häc. Ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 1999 khai tr­¬ng C«ng ty cã trô së t¹i 67B Ng« Th× NhËm, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. §Õn nay CMS ®· vµ ®ang ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®Ó tr­ëng thµnh, vµ thùc tÕ CMS ®· trë thµnh mét nhµ s¶n xuÊt l¾p r¸p, ph©n phèi cã tªn tuæi víi nh÷ng s¶n phÈm ®­îc thÞ tr­êng c«ng nhËn. - 01/2006 CMS ®¹t danh hiÖu Hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao do ng­êi tiªu dïng b×nh chän. 1.2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng C«ng ty TNHH m¸y tÝnh CMS víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vµ dÞch vô trong lÜnh vùc ®iÖn tö viÔn th«ng tin häc. Nh÷ng ngµnh nghÒ chÝnh cña c«ng ty ®­îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp kinh doanh: - M¸y tÝnh, linh kiÖn m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kÌm theo m¸y tÝnh. - Kinh doanh dÞch vô hç trî, cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p trong lÜnh vùc tin häc ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cho c¸c c«ng ty, tæ chøc. HiÖn nay, CMS ®ang lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña c¸c h·ng s¶n xuÊt linh kiÖn vµ thiÕt bÞ tin häc hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh­ Intel, BenQ, Kingston, Santak, Transcend, Foxconn… Nhê cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp æn ®Þnh, tÝnh chuyªn nghiÖp cao trong kinh doanh vµ dÞch vô, kh¶ n¨ng b¶o hµnh vµ hç trî kü thuËt ë møc tèi ®a, nh÷ng mÆt hµng CMS tham gia ph©n phèi lu«n ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng vµ ®¹t doanh sè cao. - VÒ mÆt kinh doanh dÞch vô, c«ng ty ®· triÓn khai vµ cung cÊp c¸c lo¹i h×nh dÞch vô chñ yÕu sau: + DÞch vô l¾p ®Æt míi, b¶o tr×, b¶o d­ìng c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh, thiÕt bÞ m¹ng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c tæ chøc Nhµ n­íc. + DÞch vô t­ vÊn vÒ quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn nÒn t¶ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n. + Kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Khi míi thµnh lËp, víi quy m« nhá, thêi gian ho¹t ®éng ch­a dµi v× vËy C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t triÓn dÞch vô còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng lÜnh vùc. Tr¶i qua h¬n 6 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· t×m ra c¸ch thøc ho¹t ®éng riªng, ®Æc tr­ng cho c«ng ty m×nh, t×m ra h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i cña m×nh vµ thùc tÕ CMS ®· trë thµnh nhµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p, ph©n phèi cã tªn tuæi víi nh÷ng s¶n phÈm ®­îc thÞ tr­êng c«ng nhËn 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. HiÖn nay c«ng ty cã 25 nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban vµ bé phËn kh¸c nhau. C¬ cÊu bé m¸y cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn ®Õn tõng phßng ban, bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c tr­ëng phßng, ®¶m b¶o lu«n n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ tøc thêi vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ tr­êng còng nh­ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®­îc m« t¶ b»ng h×nh vÏ sau: H×nh1 : S¬ ®å tæ chøc c«ng ty CMS Gi¸m ®èc PG§ kinh doanh PG§ kü thuËt Phßng Phßng Phßng Phßng Trung Phßng Phßng kinh kinh kÕ tæ t©m l¾p dù doanh doanh to¸n chøc b¶o m¸y ¸n b¸n lÎ ph©n hµnh hµnh phèi chÝnh + §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc c«ng ty do c¸c thµnh viªn s¸ng lËp ®Ò cö lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng vÒ kinh doanh, b¸n bu«n, b¸n lÎ, qu¶n lý vµ xÐt duyÖt c¸c ho¹t ®éng t×m ®èi t¸c kinh doanh tõ c¸c nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr­êng t¹i c¸c phßng (chñ yÕu lµ phßng ph©n phèi). + Phã gi¸m ®èc kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ kh©u kü thuËt cña c«ng ty bao gåm: l¾p m¸y vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n vÒ m¸y tÝnh vµ tiªu thô m¸y tÝnh cho c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n: gåm kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n viªn, thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô qu¶n lý lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ c¸c vÊn ®Ò hµnh chÝnh cã liªn quan. + C«ng ty cã hai phßng kinh doanh cã nhiÖm vô trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm: Phßng b¸n lÎ (phôc vô ng­êi tiªu dïng cã nhu cÇu mua thiÕt bÞ lÎ hay mua m¸y ®¬n chiÕc). Phßng ph©n phèi
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp (cã nhiÖm vô t×m c¸c nguån hµng, c¸c ®¹i lý lín ®Ó ph©n phèi víi sè l­îng nhiÒu, tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng). + Phßng b¶o hµnh: thùc hiÖn b¶o hµnh c¸c s¶n phÈm b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cña c«ng ty. + Phßng l¾p m¸y: chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt m¸y mãc ®óng theo tiªu chuÈn, quy tr×nh kü thuËt vµ tiÖn lîi cho viÖc sö dông cña kh¸ch hµng. + Phßng dù ¸n: nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n vÒ nguån nhËp hµng vµ nguån tiªu thô hµng hãa ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. 1.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty (2002 - 2005). *. VÒ ho¹t ®éng chung cña C«ng ty tõ n¨m 2002-2005. Tr¶i qua mét sè n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty CMS ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. §ã chÝnh lµ sù t¨ng tr­ëng doanh thu, sù t¨ng tr­ëng møc lîi nhuËn, sù ®ãng gãp cña C«ng ty vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc, nguån lao ®éng t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc c¶i thiÖn. C¸c kÕt qu¶ ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS. (§¬n vÞ: 1.000 ®ång) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1. Tæng doanh thu 3.845.000 4.050.000 5.230.000 6.086.000 2. Nép ng©n s¸ch NN 216.000 297.000 408.000 510.300 3. Doanh thu thuÇn 2.945.000 3.753.000 4.822.000 5.575.700 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 1.785.000 2.981.000 3.910.000 4.546.000 5. L·i lç, l·i gép 547.000 772.000 912.000 1.029.700 6. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 468.000 603.000 773.000 841.500 7. Lîi tøc tr­íc thuÕ 114.000 169.000 139.000 198.200 8. ThuÕ TNDN (32%) 34.000 54.080 44.480 60.230 9. Lîi tøc sau thuÕ 86.000 114.920 94.520 127.970 10.Tæng sè lao ®éng( Ng­êi) 13 15 20 24 (Nguån: Phßng kÕ to¸n - C«ng ty m¸y tÝnh CMS) Qua b¶ng trªn cho thÊy: Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp qua c¸c n¨m lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Sau n¨m 2002 ®¹t 86.000.000 ®ång ®Õn n¨m 2003 khi t¨ng lîi nhuËn lªn lµ 114.920.000 ®ång vµo n¨m 2003 th× ®Õn n¨m 2004 lîi nhuËn chØ ®¹t 94.520.000 ®ång vµ t¨ng lªn vµo n¨m 2005 víi lîi nhuËn ®¹t 127.970.000 ®ång. §Æc biÖt, lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m sót trong n¨m 2004 lµ do mét sè nguyªn nh©n sau ®©y: Thø nhÊt, chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¨ng tõ 468.000.000 ®ång vµo n¨m 2002 lªn 603.000 ®ång n¨m 2003 vµ 773.000 ®ång n¨m 2004. Sù céng dån cña c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ t¨ng tõ 216.000.000 ®ång n¨m 2002 lªn 297.000.000 ®ång n¨m 2003 vµ lªn ®Õn 510.300.000 n¨m 2005. Thø hai, lµ do c«ng ty ch­a thùc sù sö dông hÕt tiÒm lùc cña m×nh ®Ó ph¸t huy vµo thÞ tr­êng b¸n lÎ, b¸n bu«n, ph©n phèi toµn diÖn cho kh¸ch hµng. Thø ba, mÆc dï doanh thu trong c¸c n¨m 2003,2004,2005 ®Òu t¨ng lªn so víi n¨m tr­íc ®ã nh­ng chi phÝ ®Çu vµo t¨ng m¹nh ®· khiÕn cho gi¸ vèn hµng ho¸ qu¸ cao khiÕn cho l·i suÊt gi¶m (mét phÇn lµ do sù khan hiÕm cña mét sè chñng lo¹i hµng hãa, vµ sù dù tr÷ kh«ng hîp lý cña c«ng ty). Nh×n chung doanh thu cña c¸c n¨m cã t¨ng lªn, ®i kÌm lµ lîi nhuËn còng t¨ng theo, l­îng thuÕ ®ãng gãp cho nhµ n­íc t¨ng dÇn lªn theo c¸c n¨m víi 216.000.000 ®ång n¨m 2002 lªn 297.000.000 ®ång n¨m 2003 cho ®Õn 510.000.000 n¨m 2005. Theo ®¸nh gi¸ th× t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn ®i lªn. *. VÒ doanh thu :
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2 : C¬ cÊu doanh thu cña C«ng ty CMS N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 LÜnh Doanh Tû lÖ Doanh Tû lÖ Doanh Tû lÖ Doanh Tû lÖ vùc thu % thu % thu % thu % M¸y tÝnh 1.958.000 81,2% 3.520.000 86,91% 4.475.200 85,56% 5.063.000 83,19% DÞch vô 453.000 18,8% 530.000 13,09% 754.800 14,44% 1.023.000 16,81% Tæng céng 2.411.000 100% 4.050.000 100% 5.230.000 100% 6.086.000 100% (§¬n vÞ: 1000 ®ång) (Nguån: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS) LÜnh vùc kinh doanh phÇn cøng nh­ m¸y tÝnh, phô kiÖn vµ c¸c s¶n phÈm liªn quan lµ lÜnh vùc kinh doanh truyÒn thèng cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS. Ban gi¸m ®èc C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS lu«n coi ®ã lµ lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña hä vµ trong thùc tÕ lÜnh vùc nµy ®· cã doanh thu chiÕm tíi 81,2% n¨m 2002; 86,91% n¨m 2003; 85,56% n¨m 2004 vµ 83,19% n¨m 2005. Kinh doanh dÞch vô hç trî vµ cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho c¸c c«ng ty kh¸c vµ c¸c tæ chøc trong c¸c dù ¸n tin häc hoÆc hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc quan träng kh«ng chØ v× nã chiÕm tíi 18,8% n¨m 2002; 13,09% n¨m 2003; 14,44% n¨m 2004 vµ 16,81% n¨m 2005 doanh thu mµ cßn v× lÜnh vùc nµy liªn quan trùc tiÕp tíi lÜnh vùc kinh doanh phÇn cøng m¸y tÝnh, nã chÝnh lµ lÜnh vùc hç trî m¸y tÝnh; khi t­ vÊn, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý th× h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña c«ng ty ®­îc t¨ng thªm gÊp nhiÒu lÇn. Trong thêi gian gÇn ®©y, song song víi viÖc ph¸t triÓn kinh doanh lÜnh vùc phÇn cøng, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CMS còng ®ang rÊt chó träng tíi viÖc kinh doanh c¸c dÞch vô ®i kÌm ®Ó cã thÓ khai th¸c hay t×m kiÕm ®­îc c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. *. VÒ vèn kinh doanh: B¶ng 3: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty CMS N¨m N¨m 2003 ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2004 N¨m 2005 2002 Tæng vèn kinh 1.000 doanh ®ång 2.067.000 3.560.000 4.906.000 5.145.000 Vèn l­u ®éng 1.000 ®ång 1.685.000 2.966.000 4.272.000 4.504.000 Vèn cè ®Þnh 1.000 ®ång 382.000 594.000 634.000 641.000 Tû lÖ vèn l­u ®éng trong tæng vèn KD % 81,5% 83,31% 87,08% 87,54% Nguån vèn chñ së 1.000 h÷u ®ång 1425.000 2.020.000 3.149.000 3.525.000 C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS lµ mét c«ng ty t­ nh©n, cã quy m« nhá, tuæi ®êi cßn rÊt trÎ. Trong giai ®o¹n ®Çu b­íc vµo kinh doanh trong lÜnh vùc ®iÖn tö viÔn th«ng tin häc, c«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc më réng nguån vèn, nhiÒu hîp ®ång ®­îc ký kÕt d­íi h×nh thøc thanh to¸n sau, hoÆc thanh to¸n dµi h¹n ®Ó c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c. V× vËy t×nh tr¹ng nî ®äng vèn cña c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, dÉn ®Õn nguån vèn quay vßng chËm. Tuy nhiªn, trong thêi gian gÇn ®©y c«ng ty ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch më réng kinh doanh vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ vay vèn ng©n hµng, khuyÕn khÝch c¸c nh©n viªn trong c«ng ty cïng gãp vèn. Tæ chøc c¸c ®ît qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i s¶n phÈm víi môc tiªu t¨ng l­îng s¶n phÈm b¸n ra nh»m thu håi vèn nhanh. Do ®ã, tæng nguån vèn cña c«ng ty hiÖn nay ®· ®¹t gÇn møc 5,2 tû ®ång.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña c«ng ty m¸y tÝnh cms 2.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña C«ng ty. 2.1.1. §Æc ®iÓm lao ®éng cña C«ng ty. C¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c tr­ëng phßng ban lµ nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, hä cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ kü thuËt trong c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc, cã t¸c phong lµm viÖc hiÖn ®¹i, nh¹y bÐn vµ n¨ng ®éng, cã kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i cña c«ng ty. Lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ ®éi ngò nh©n viªn cã tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, ®a phÇn ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy trong c¸c tr­êng cao ®¼ng vµ ®¹i häc, cã n¨ng lùc vµ sù n¨ng ®éng cña tuæi trÎ. Tuy nhiªn, vÒ tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng ty th× cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt, cã thÓ nãi hÇu hÕt nh©n viªn Marketing vµ nh©n viªn b¸n hµng phÇn lín lµ nh÷ng cö nh©n kinh tÕ, ®iÒu nµy ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu hiÖn t¹i cña c«ng ty trong viÖc kinh doanh th­¬ng m¹i nh­ng xÐt trªn thùc tÕ mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty l¹i lµ m¸y vi tÝnh – lµ mét mÆt hµng kü thuËt. Trong thêi gian tíi khi më réng thÞ tr­êng kinh doanh, c¸c nh©n viªn kinh doanh cña c«ng ty ngoµi nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ còng cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt kü thuËt c¬ b¶n vÒ mÆt hµng nµy. VÊn ®Ò ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái cña thÞ tr­êng còng ®ang ®­îc ban gi¸m ®èc C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS quan t©m. Tuy nhiªn, víi tiÒm lùc nhá, kinh phÝ ®µo t¹o lµ t­¬ng ®èi Ýt, do vËy ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn c«ng ty chó träng chØ tuyÓn thªm nh÷ng nh©n viªn ®· ®­îc ®µo t¹o cã kiÕn thøc vÒ c¶ hai chuyªn ngµnh, ®ång thêi khuyÕn khÝch nh÷ng thµnh viªn cña c«ng ty häc tËp n©ng cao kiÕn thøc kÕt hîp víi mét sè ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c¬ b¶n cho nh©n viªn víi ph­¬ng thøc võa häc võa lµm, nh­ng ®©y còng kh«ng ph¶i lµ mét biÖn
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ph¸p l©u dµi, trong thêi gian kÕ tiÕp khi c«ng ty më réng vµ ph¸t triÓn th× c«ng ty sÏ ph¶i cã nh÷ng ®Çu t­ l©u dµi cho lÜnh vùc nh©n lùc. B¶ng 4 : C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 STT Tiªu chÝ Sè Sè Sè Sè % % % % l­îng l­îng l­îng l­îng 1 100 15 100 20 100 24 13 100 Theo tiªu chÝ lao ®éng 4 27 4 4 16,67 4 20 69 - Lao ®éng gi¸n tiÕp 73 16 83,33 31 11 80 20 9 - Lao ®éng trùc tiÕp 2 100 15 100 20 100 24 13 100 Theo tr×nh ®é häc vÊn 73 13 66,67 69 11 65 16 9 - §¹i häc vµ trªn §H 20 25 3 5 6 3 25 23 - Trung cÊp, Cao ®¼ng 7 8,33 2 2 2 1 10 8 - Kh¸c 3 100 15 100 20 100 24 13 100 Giíi tÝnh 80 14 70,83 77 12 70 17 10 - Nam 20 29,17 3 6 7 3 30 23 - N÷ (Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña c«ng ty CMS) 2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ kinh doanh cña C«ng ty. *. Ho¹t ®éng mua hµng cña C«ng ty . Còng nh­ c¸c c«ng ty tin häc kh¸c, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS lµ c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô. HÇu hÕt c¸c linh kiÖn, thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh cña c«ng ty ®­îc cung øng qua c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu nh­ FPT, CMC, Samsung Vina, LG – SEL… hoÆc mét sè c«ng ty trung gian kh¸c nh­ CDS, ISTC, T&H, Hitech, §¹i phong, Minh Quang… chÝnh v× vËy mµ s¶n phÈm m¸y vi tÝnh cña c«ng ty hiÖn nay 100% ®­îc l¾p r¸p tõ nh÷ng linh kiÖn rêi nhËp ngo¹i. N¨m 2000, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· ký
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hîp ®ång lµm ®¹i lý ph©n phèi cho Samsung Vina vÒ mµn h×nh m¸y vi tÝnh mang nh·n hiÖu Monitor Samsung SyncMaster vµ Motorola víi nh·n hiÖu s¶n phÈm Fax modem Motorola… Ngoµi ra, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS cßn lµm b¹n hµng vµ ®¹i lý ph©n phèi cho h·ng MSI cña Mü, UPSELEC cña §µi Loan, HP cña Singapore, LG cña LG ELECTRONICS Vietnam… B¶ng 5 : Nguån hµng nhËp trong n¨m 2004 - 2005 §¬n STT Nguån hµng N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2002 vÞ 1 NhËp khÈu 1.000 trùc tiÕp ®ång 140.000 220.000 320.000 635.000 2 NhËp qua c¸c ®¹i lý cña 1.000 h·ng ®ång 745.000 895.000 1.277.800 1.884.000 3 NhËp qua c¸c trung gian 1.000 kh¸c ®ång 1.095.000 1.854.000 2.312.200 2.027.000 Tæng 1.980.000 2.969.000 3.910.000 4.546.000 ViÖc nhËp hµng cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS chñ yÕu th«ng qua ba nguån nhËp c¬ b¶n trªn. Do quy m« cña c«ng ty cßn nhá nªn phÇn lín c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn ®Òu ®­îc nhËp th«ng qua c¸c ®¹i lý cña c¸c h·ng t¹i ViÖt Nam hay qua c¸c c«ng ty trung gian kh¸c cã quy m« lín h¬n. Theo sè liÖu thèng kª th× l­îng hµng nhËp qua c¸c ®¹i lý cña c¸c h·ng t¹i ViÖt Nam t¨ng dÇn tõ 745.000.000 ®ång trong n¨m 2002 th× ®Õn n¨m 2005 l­îng hµng nhËp ®· t¨ng lªn 1.884.000.000 ®ång, tuy con sè nµy ch­a cao nh­ng cã thÓ nãi C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· dÇn ®ang më réng mèi quan hÖ cña m×nh ®Õn víi c¸c c«ng ty lµ ®¹i diÖn cho c¸c h·ng lín, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin nh­: IBM,
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp HP, Toshiba, Xerok, Epson, Compaq… L­îng hµng nhËp th«ng qua c¸c c«ng ty trung gian kh¸c kh«ng cã sù dao ®éng qu¸ lín víi 1.095.000.000 ®ång n¨m 2002 ®Õn n¨m 2005 lµ 2.027.000.000 ®ång, nguån hµng nhËp nµy chiÕm h¬n mét nöa trong tæng sè l­îng hµng nhËp cña c«ng ty, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh¸ lín trong viÖc c¹nh tranh cña c«ng ty ®èi víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Do quy m« nhá nªn l­îng hµng nhËp th«ng qua nhËp khÈu trùc tiÕp n¨m 2002 lµ 140.000.000 ®ång vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 635.000.000 ®ång, tuy t¨ng lªn rÊt nhanh nh­ng con sè nµy ch­a ®¸ng ®­îc ghi nhËn bëi nã chØ chiÕm 8,18% ®Õn 13,97% trong tæng sè. Trong thêi gian tíi c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch gi¶m l­îng hµng nhËp th«ng qua nguån nhËp hµng thø ba xuèng chØ cßn 1/5, t¨ng l­îng hµng nhËp th«ng qua nguån thø nhÊt vµ thø hai lªn cµng lín cµng tèt mµ chó träng tËp trung vµo nhËp hµng trùc tiÕp lµ chñ yÕu. *. VÒ c«ng t¸c thÞ tr­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Nhu cÇu tiªu dïng m¸y vi tÝnh trong d©n c­ hiÖn nay chuyÓn dÇn sang lo¹i m¸y tÝnh l¾p r¸p lµ chñ yÕu. §ãn b¾t ®­îc nhu cÇu nµy ®ång thêi còng phï hîp víi chiÕn l­îc kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®Ò ra, c«ng ty CMS ®· tËp trung vµ ph©n tÝch hai ®èi t­îng tiªu dïng cuèi cïng chñ yÕu sau: C¸ nh©n, c¸c hé gia ®×nh, c¸c trung trß ch¬i (Internet): Tû träng sö dông m¸y nhËp ngo¹i chiÕm 18%, m¸y l¾p r¸p chiÕm 82%. §Æc ®iÓm tiªu dïng cña hä nh­ sau: - Sö dông hÇu hÕt lµ m¸y l¾p r¸p víi môc ®Ých häc hµnh vµ phôc vô cho c«ng viÖc. - Khi mua m¸y th­êng th«ng qua ng­êi th©n quen giíi thiÖu. - Khi mua hä th­êng quan t©m hµng ®Çu ®Õn chÊt l­îng, sau ®ã lµ gi¸ c¶ vµ chÕ ®é b¶o hµnh ®i kÌm. - Sè l­îng ng­êi cã nhu cÇu mua m¸y ngµy cµng gia t¨ng. - Hä th­êng cã nhu cÇu mua m¸y vi tÝnh ë møc gi¸ trung b×nh tõ 5 triÖu ®Õn 10 triÖu. - RÊt quan t©m ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cña c«ng ty. - Th­êng lµ thanh to¸n ngay sau khi m¸y vi tÝnh ®­îc l¾p ®Æt vµ ch¹y
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thö ®¹t theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc: tû träng sö dông m¸y nhËp ngo¹i chiÕm 40,8% vµ m¸y l¾p r¸p chiÕm 59,2%. Nh÷ng ®èi t­îng sö dông chñ yÕu m¸y tÝnh nhËp (nguyªn bé) nh­: C¸c c¬ quan thuéc ng©n hµng, tµi chÝnh, h¶i quan, dÇu khÝ, b­u chÝnh viÔn th«ng, hµng kh«ng, y tÕ… cã kh¶ n¨ng kinh phÝ ®Çu t­ dåi dµo, ®ßi hái cao vÒ yªu cÇu kü thuËt vµ øng dông. Nh÷ng ®èi t­îng sö dông mµy vi tÝnh l¾p r¸p nh­: C¸c c¬ quan nhµ n­íc c¸c cÊp, gi¸o dôc, c¸c c«ng ty liªn doanh vµ t­ nh©n… Môc ®Ých sö dông cña c¸c c¬ quan nµy chñ yÕu lµ ®µo t¹o, d¹y häc, qu¶n lý hå s¬, l­u tr÷ th«ng tin, thiÕt kÕ, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Sè l­îng mçi lÇn mua hµng tuú thuéc theo quy m« ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp ®ã, cã thÓ víi sè l­îng rÊt lín khi hä ®Çu t­ n©ng cÊp ®ång lo¹t c¸c trang thiÕt bÞ hoÆc sè l­îng nhá khi chØ ®¬n thuÇn lµ thay thÕ, söa ch÷a. Nh­ng víi c¸c doanh nghiÖp nµy th× dÞch vô sau b¸n nh­ chÕ ®é b¶o hµnh b¶o d­ìng rÊt ®­îc quan t©m, th«ng th­êng hä hay ký kÕt c¸c hîp ®ång b¶o d­ìng theo ®Þnh kú hay kho¸n theo n¨m. Trong c¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ th× ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy quan t©m ®Õn chÊt l­îng vµ dÞch vô nhiÒu h¬n sau ®ã míi ®Õn lµ gi¸ c¶. B¶ng 6 : Ph©n phèi c¸c ®o¹n thÞ tr­êng cho 2 nhãm m¸y tÝnh. M¸y tÝnh M¸y tÝnh nhËp §èi t­îng sö dông l¾p r¸p (%) ngo¹i (%) - C¸ nh©n, hé gia ®×nh, trung t©m trß ch¬i 82 18 - C¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp 73,4 26,6 - Doanh nghiÖp nhµ n­íc 41,7 58,3 - Doanh nghiÖp t­ nh©n 68,1 31,9 - C«ng ty liªn doanh 50 50 - Ngµnh gi¸o dôc 80 20 - Ngµnh y tÕ 25 75 - Ngµnh ng©n hµng 5 95 Ban l·nh ®¹o c«ng ty CMS ®· x¸c lËp ®èi t­îng kh¸ch hµng mua m¸y
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tÝnh l¾p r¸p lµm ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh. Nh­ng cho ®Õn nay c«ng ty vÉn ch­a ph©n ®Þnh ®­îc nh÷ng nhãm kh¸ch hµng nµo sÏ lµ ®èi t­îng chñ yÕu, ch­a ph©n lo¹i ®­îc nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng, nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Do thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ kh«ng ph©n biÖt vµ c«ng khai nªn c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i cho lÜnh vùc b¸n lÎ lu«n ®­îc c«ng ty quan t©m chó ý. C¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i th­êng ®­îc tæ chøc theo ®ît vµ cã sù ñng hé gióp ®ì cña c¸c ®èi t¸c. Mét sè ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn trong thêi gian qua lµ: - Mua linh kiÖn cã gi¸ trÞ trªn 5USD ®­îc truy cËp 01giê internet miÔn phÝ t¹i cöa hµng cña c«ng ty. - Mua mét bé m¸y vi tÝnh (l¾p r¸p) tÆng 01 bµn di chuét + 01 kÝnh ch¾n mµn h×nh + 01 headphone hoÆc tÆng 01 ®ång hå treo t­êng. Ho¹t ®éng khuyÕn m¹i tá ra lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó kÝch thÝch t¨ng l­îng b¸n ra, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn gi¸ kh«ng thÓ trë thµnh c«ng cô c¹nh tranh thÝch hîp, nã ®Æc biÖt t¸c ®éng m¹nh tíi ®èi t­îng tiªu dïng lµ c¸c c¸ nh©n. Thùc tÕ n¨m 2003, trong th¸ng thùc hiÖn khuyÕn m¹i, sè l­îng kh¸ch hµng ®· t¨ng lªn 1.3 lÇn so víi th¸ng kh«ng cã ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i. KhuyÕn m¹i kh«ng chØ thu hót thªm kh¸ch hµng cho c«ng ty mµ th«ng qua nh÷ng tÆng phÈm göi cho kh¸ch hµng, h×nh ¶nh cña c«ng ty cßn ®­îc kh¸ch hµng ghi nhËn l¹i vµ còng lµ mét h×nh thøc qu¶ng c¸o gi¸n tiÕp cho c«ng ty. Nh­ng nh×n chung c¸c ho¹t ®éng nµy vÉn ®­îc tiÕn hµnh rêi r¹c ch­a liªn kÕt ®­îc víi c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho lÜnh vùc b¸n bu«n nªn ®«i khi g©y l·ng phÝ chi phÝ cña c«ng ty vµ hiÖu qu¶ ®em l¹i ch­a cao. C«ng ty CMS cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®¸ng kÓ trong viÖc lùa chän chÊt l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®ång thêi thùc hiÖn tèt viÖc cung øng c¸c dÞch vô ®i kÌm sao cho s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng ®­îc hoµn h¶o h¬n, chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Kh¸ch hµng hiÖn t¹i th­êng mua m¸y vi tÝnh t¹i c¸c c«ng ty, cöa hµng tin häc lµ chÝnh, chØ cã mét sè rÊt Ýt (1,2% kh¸ch hµng mua m¸y tÝnh s¸ch tay t¹i n­íc ngoµi). Do m¸y vi tÝnh lµ s¶n phÈm cña nÒn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cao nªn kh¸ch hµng th­êng dùa vµo ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia t­ vÊn tin häc (47%), vµo ng­êi b¸n hµng (28%) cßn l¹i lµ (25%). Theo ®¸nh gi¸ chung th× kh¸ch hµng cho r»ng c¸c tiªu chÝ nh­: cÊu h×nh bé m¸y, chÊt l­îng m¸y tÝnh vµ dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a lµ c¸c tiªu chÝ ®ang ®­îc kh¸ch hµng rÊt quan t©m tíi, hä cho r»ng khi ®· lùa chän mét cÊu h×nh m¸y tÝnh thÝch hîp cho c«ng viÖc th× chÊt l­îng cña bé m¸y tÝnh ®ã ph¶i thËt tèt, ph¶i ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu kü thuËt, c¸c linh kiÖn l¾p r¸p ph¶i ®ång bé vµ t­¬ng thÝch víi nhau. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch hµng còng rÊt b¨n kho¨n vÒ chÕ ®é b¶o hµnh hiÖn nay, bëi m¸y tÝnh l¾p r¸p hiÖn nay ®­îc b¶o hµnh theo tõng linh kiÖn chø kh«ng b¶o hµnh theo c¶ bé m¸y vµ theo quy ®Þnh b¶o hµnh cña tõng c«ng ty nªn khi m¸y tÝnh cã sù cè th× kh¸ch hµng rÊt b¨n kho¨n liÖu r»ng phÇn linh kiÖn háng trong m¸y tÝnh cña m×nh cã cßn thêi h¹n b¶o hµnh hay kh«ng vµ cã ®­îc b¶o hµnh hay kh«ng? §©y chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt mµ c¸c c«ng ty tin häc nãi chung vµ C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS nãi riªn cÇn ph¶i kh¾c phôc ®Ó t¹o ®­îc lßng tin cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng s½n sµng tr¶ thªm chi phÝ ®Ó b¶o ®¶m cho m¸y tÝnh cña hä ®­îc ho¹t ®éng mét c¸ch an toµn vµ liªn tôc. 2.1.3. §Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý. C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc b« m¸y theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, vµ nã còng thÓ hiÖn sù phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Víi c¬ cÊu nµy, C«ng ty ®· tËn dông ®­îc mäi tÝnh ­u viÖt cña viÖc h­íng dÉn c«ng t¸c qua c¸c chuyªn gia kü thuËt vµ c¸n bé nghiÖp vô chuyªn m«n ë c¸c phßng ban chøc n¨ng.¦u ®iÓm cña kiÓu c«ng t¸c qu¶n lý nµy lµ c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc chuyªn m«n ho¸ cao: Mçi bé phËn, mçi phßng ban ®¶m nhiÖm mét phÇn c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, VËn dông ®­îc kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn s©u cña
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp c¸n bé qu¶n lý, gi¶m ®­îc g¸nh nÆng cho G§. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, cã kinh nghiÖm, cã nh÷ng c¸n bé ®· tr¶i qua thùc tÕ nhiÒu lÇn, cã tÇm nh×n chiÕn l­îc, cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m nhËn vÞ trÝ mµ c«ng ty giao phã. C«ng ty ®ang tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ nhiÖm vô cña tõng ng­êi trong c¸c phßng ban vµ quy tr×nh lµm viÖc tõng bé phËn phßng ban. Tuy nhiªn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nh­: Mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc dÉn ®Õn sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn kh«ng ®­îc nhÞp nhµng, mét sè c¸n bé vµ nh©n viªn ph¶i ®¶m nhËn qu¸ nhiÒu c«ng viÖc nªn nhiÒu lóc cã sù bÕ t¾c trong c«ng viÖc do ph¶i lµm qu¸ nhiÒu viÖc vµ lµm kh«ng ®óng chuyªn m«n cña m×nh. V× vËy C«ng ty cÇn ph©n bè l¹i nhiÖm vô chøc n¨ng vµ cÇn ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho hä. NÕu cÇn thiÕt th× cã thÓ tuyÓn thªm nh©n viªn vµ thay thÕ c¸n bé qu¶n lý ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n hiÖn nay; C«ng ty ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lao ®«ng qu¶n lý häc hµnh, cö ®i häc n­íc ngoµi vµ thuª chuyªn gia n­íc ngoµi ®Õn gi¶ng d¹y ®Ó ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cã thÓ thÝch øng vµ vËn dông nhanh chãng c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty; C«ng ty ch­a cã chÝnh s¸ch thu hót nh÷ng ng­êi lao ®éng trÎ, cã tr×nh ®é ®µo t¹o cao, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng c¹nh tranh.Tãm l¹i, C«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, ph©n râ nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng c¸n bé ®Ó kÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn tèt h¬n nh»m ph¸t huy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i t¹o ra thÕ m¹nh míi ®Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn víi s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.1.4. §Æc ®iÓm vÒ c¸c dßng s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay, CMS ®ang lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña c¸c h·ng s¶n xuÊt linh kiÖn vµ thiÕt bÞ tin häc hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh­ Intel,Benq,Kingston, Santax, Transcend, Foxconn... nhê cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh æn ®Þnh, tÝnh chuyªn nghiÖp cao trong kinh doanh vµ dÞch vô, kh¶ n¨ng b¶o hµnh vµ hç trî kü thuËt ë møc tèi ®a, nh÷ng mÆt hµng CMS tham gia ph©n phèi lu«n ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng vµ ®¹t doanh sè cao. MÆt kh¸c CMS lµ nhµ s¶n xuÊt vµ l¾p r¾p m¸y tÝnh th­¬ng hiÖu sè 1 ViÖt Nam - M¸y CMS, ®ång thêi lµ nhµ ph©n phèi chuyªn nghiÖp c¸c thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm tin häc. §Æc ®iÓm dßng s¶n phÈm cña C«ng ty lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh nhÊt tíi tÝnh chÊt c«ng viÖc, lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty §Æc ®iÓm dßng s¶n phÈm cña C«ng ty cã chung mét ®Æc ®iÓm lµ s¶n phÈm mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè kü thuËt h¬n thñ c«ng, lao ®éng chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt ®øng trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, do vËy lùc l­îng lao ®éng ph¶i ®ßi hái cã mét tr×nh ®é kü n¨ng nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc vµ nhu cÇu møc thï lao t­¬ng xøng. Nh­ vËy, ®Æc ®iÓm vÒ dßng s¶n phÈm cña C«ng ty cã ¶nh h­ëng tíi ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng C«ng ty. 2.1.5. §Æc ®iÓm vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty. Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i vµ l¾p r¸p cho nªn c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS hÇu hÕt bao gåm nh÷ng thiÕt bÞ phôc vô, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty, gi¸ trÞ cña c¬ së vËt chÊt kh«ng thuéc lo¹i lín. C¬ së vËt chÊt sö dông ®Ó qu¶n trÞ: trô së giao dÞch chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 67 – Ng« Th× NhËm, ®©y lµ mét c¬ së ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng thiÕt bÞ v¨n phßng thiÕt yÕu, phôc vô cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty. C«ng ty tõ l©u ®· ¸p dông nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong qu¶n trÞ nh­ sö dông c¸c c«ng cô v¨n phßng, m¸y fax, m¸y
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp photo, sö dông m¸y vi tÝnh vµo viÖc qu¶n trÞ vµ ®Æc biÖt lµ sö dông hÖ thèng kÕ to¸n m¸y, c«ng cô lËp tr×nh, c«ng cô qu¶n trÞ dù ¸n nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n trÞ. C¬ së vËt chÊt sö dông trong c«ng t¸c kinh doanh th­¬ng m¹i: C«ng ty trang bÞ hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt - l¾p r¸p m¸y tÝnh CMS (c«ng suÊt 12.000PCs/th¸ng) lµ d©y chuyÒn chuyªn dông l¾p r¸p m¸y tÝnh c«ng nghiÖp ®Çu tiªn vµ lín nhÊt t¹i ViÖt Nam. D©y chuyÒn nµy ®­îc ®Çu t­ ®ång bé, khÐp kÝn tõ kh©u kiÓm tra chÊt l­îng linh kiÖn ®Çu vµo ®Õn l¾p r¸p, kiÓm tra tÝnh t­¬ng thÝch hÖ thèng, kiÓm tra sèc ®iÖn, nhiÖt ®é, ®é Èm v.v.. vµ ®­îc qu¶n lý theo tiªu chuÈn chÊt l­îng quèc tÕ ISO 9001:2000. CMS cßn cã hÖ thèng phßng thÝ nghiÖm ®o l­êng m¸y tÝnh ViÖt Nam ®¹t chuÈn ISO IEC/TCVN 17025. C«ng nghÖ tiªn tiÕn cã nhiÒu thiÕt bÞ nhËp míi, tÝnh chÊt c«ng viÖc t­¬ng ®èi phøc t¹p ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc ë mét møc nhÊt ®Þnh míi thùc hiÖn ®­îc. §Ó ®¸p øng sù thay ®æi kh«ng ngõng cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i theo kÞp sù ph¸t triÓn chung cña toµn thÕ giíi th× ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ giái do vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng t­¬ng xøng. Nh­ vËy, yÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty lµ yÕu tè c¬ b¶n, ®Æc thï cã ¶nh h­ëng tíi ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng C«ng ty. 2.2. Thùc tr¹ng ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña C«ng ty. * Khái niệm tiền lương Tiền lương là một phạm trù kinh tế, chính trị xã hội. Nó không chỉ là phản ánh thu nhập thuần tuý quyết định sự ổn định và phát triển của người lao động mang nó chính là động lực thúc đẩy sự phát triển sản xuất của Doanh nghiệp, của xã hội. Bởi vậy, cần phải hiểu rõ thế nào là tiền lương, bản chất của tiền lương từ đó mới nhận thấy được vai trò, sự cần thiết của tiền lương đối với người lao động nói riêng và đối với Doanh nghiệp, xã hội nói chung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản