Đề tài: "Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Tràng An"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
119
lượt xem
38
download

Đề tài: "Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Tràng An"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty bánh kẹo Tràng An được thành lập ngày 08/12/1992 theo quyết định số 3128/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Tràng An"

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty Cæ phÇn Trµng An. C«ng ty b¸nh kÑo Trµng An ®­îc thµnh lËp ngµy 08/12/1992 theo quyÕt ®Þnh sè 3128/Q§ - UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Tõ n¨m 1994 ®Õn nay, C«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc nh¶y vät vÒ tiÕn bé kü thuËt, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn viÖc ®Çu t­ chiÒu s©u vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty ®· nghiªn cøu thµnh c«ng nhiÒu s¶n phÈm míi cã søc c¹nh tranh mµ ®Æc tr­ng lµ kÑo H­¬ng cèm ®­îc thÞ tr­êng rÊt ­a chuéng vµ ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao nh­: Huy ch­¬ng Vµng, B¹c, §ång t¹i c¸c héi chî Quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp. §Æc biÖt, s¶n phÈm c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An ®¹t danh hiÖu “Hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao” trong bèn n¨m liÒn (1997 - 1998 - 1999 - 2000). Th¸ng 8 n¨m 2002, C«ng ty ®· ®æi tªn thµnh “C«ng ty Cæ phÇn Trµng An”. Tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng cæ phÇn ®­îc gÇn 3 n¨m nh­ng b­íc ®Çu C«ng ty ®· cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh vÒ c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ trong s¶n xuÊt vµ n¨ng suÊt còng ®· dÇn ®­îc n©ng cao. : C«ng ty Cæ phÇn Trµng An Tªn doanh nghiÖp : Trang An Joint - Stock company Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i viÕt t¾t : T RANGAN JSC Trô së chÝnh : Phè Phïng ChÝ Kiªn - NghÜa §« - CÇu GiÊy - Hµ Néi : 10A - 00042 Ng©n hµng C«ng th­¬ng CÇu GiÊy Tµi kho¶n M· sè thuÕ : 0100102911 - 1 Tel Fax : (04)7564459 : (84 – 4) 7564138 C«ng ty ®· ®­îc xÕp vµo Top 12 doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt vÒ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ c¶ quy m«. C«ng ty Cæ phÇn Trµng An ë tèp thø 2 vµ lµ mét trong 10 doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo hµng ®Çu ViÖt Nam: ViÖt – ý Perrypety, B×nh D­¬ng – Orion, H¶i Hµ - Kotobuki, Vinabico, C«ng ty Cæ phÇn H¶i Hµ. C«ng ty Cæ phÇn Trµng An cã 3 xÝ nghiÖp: o XÝ nghiÖp kÑo: S¶n xuÊt kÑo cøng cao cÊp (Lillipop, L¹c xèp, hoa qu¶), Tæng hîp, kÑo mÒm cao cÊp - Toffee, H­¬ng cèm, S«c«la s÷a, Cµ phª s÷a, S÷a dõa …. o XÝ nghiÖp b¸nh: S¶n xuÊt B¸nh quy, B¸nh quÕ, Snacks, Gia vÞ. Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 1
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. o XÝ nghiÖp c¬ nhiÖt: XÝ nghiÖp phôc vô (C¬ - NhiÖt - §iÖn) Quy m« hiÖn t¹i cña C«ng ty Cæ phÇn Trµng An Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông : 26.634 m2 o V èn cè ®Þnh : 15.743 triÖu ®ång o V èn l­u ®éng : 19.620 triÖu ®ång 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty: Tõ khi ®­îc thµnh lËp ®Õn nay, nhÊt lµ sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Cæ phÇn Trµng An lu«n t×m ra ®­êng ®i ®óng cho m×nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng ®i ®«i víi c¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng doanh thu. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kÑo, b¸nh vµ mét sè mÆt hµng thùc phÈm kh¸c. Hµng n¨m, C«ng ty xuÊt kho¶ng 4000 tÊn víi 40 - 50 chñng lo¹i kh¸c nhau. (tõ n¨m 1999 ®Õn nay s¶n l­îng cã gi¶m sót) nh­: KÑo tæng hîp, KÑo h­¬ng cèm, KÑo cµ phª, KÑo hoa qu¶, B¸nh Snack, B¸nh quÕ, B¸nh s« ®a hµnh…. C«ng ty cã thÓ thay ®æi chñng lo¹i vµ mÉu m· c¸c lo¹i b¸nh theo nhu cÇu thÞ tr­êng. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty: C¬ cÊu tæ chøc cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ ®­îc ph©n thµnh c¸c cÊp qu¶n lý víi chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, môc tiªu cña C«ng ty. §Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nh÷ng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An ®­îc thùc hiÖn cô thÓ ë s¬ ®å sau: (S¬ ®å trang bªn) Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 2
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ: - Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Õn mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty nh­ chiÕn luîc kinh doanh, phu¬ng ¸n ®Çu t­; bæ, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng… - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Lµ nguêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh toµn bé mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. * Khèi V¨n phßng: - Phßng Tæ chøc nh©n sù: Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, hoµn thiÖn c¬ cÊu nh©n sù, c¬ cÊu qu¶n lý phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty trong tõng thêi kú. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o tuyÓn dông vµ bè chÝ c¸n bé, nh©n viªn. Lùa chän c¸c tiªu chuÈn, ph­¬ng ph¸p tuyÓn chän phï hîp. - Phßng Hµnh chÝnh: Thùc hiÖn qu¶n lý hµnh chÝnh; qu¶n lý hå s¬ v¨n th­ l­u tr÷ vµ c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, nhµ kh¸ch, tæ chøc c«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn. - Phßng B¶o vÖ: An ninh trËt tù, h­íng dÉn kiÓm so¸t ra vµo. - Phßng Y tÕ: Thùc hiÖn c«ng t¸c Y tÕ dù phßng vµ hå s¬ ch¨m sãc søc khoÎ. * Khèi s¶n xuÊt vµ kinh doanh: - Phßng nghiªn cøu vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn: + B¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng kü thuËt hµng th¸ng, quý theo yªu cÇu. + §¨ng ký chÊt l­îng, m· sè m· v¹ch, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. - Nghiªn cøu: ChiÕn l­îc, nghiªn cøu ph©n tÝch bªn ngoµi vµ bªn trong C«ng ty, ph¸p lý. - Ph¸t triÓn: Dù ¸n ®Çu t­ míi, ph¸t triÓn s¶n phÈm Hoµn thiÖn quy tr×nh s¶n xuÊt ®ång thêi nghiªn cøu s¶n phÈm míi. B¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng kü thuËt hµng th¸ng, quý theo yªu cÇu. §¨ng ký chÊt l­îng, m· sè m· v¹ch, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. - Phßng marketing, b¸n hµng: - B¸n hµng: + Xö lý ®Æt hµng tõ c¸c ®¹i lý. Tæ chøc b¸n hµng 2 hoÆc 3 cÊp. + Qu¶n lý b¸n hµng vïng. DÞch vô sau b¸n hµng. + Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 3
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. - Marketing: + Ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi.Ph¸t triÓn kinh doanh. + ThiÕt kÕ mÉu m· bao b×, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng. + Xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Qu¶ng c¸o mÆt hµng. - Phßng KÕ ho¹ch - s¶n xuÊt, Kü thuËt thiÕt bÞ: LËp kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. X©y dùng kü thuËt c«ng nghÖ, quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh t¸i chÕ, c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Thanh tra ®Þnh kú qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x­ëng. Qu¶n lý c¸c dông cô trong phßng chÕ thö. Cung cÊp h¬i ®èt ®iÖn. - Phßng Qu¶n lý chÊt l­îng: KiÓm tra ®¶m b¶o chÊt l­îng nguyªn liÖu ®Çu vµo. X©y dùng c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra. KiÓm tra ®¶m b¶o chÊt l­îng b¸n thµnh phÈm nhËp kho hµng ngµy. KiÓm tra chÊt l­îng thµnh phÈm bao qu¶n trong kho, thµnh phÈm tr¶ vÒ cña c¸c ®¹i lý vµ tæ b¸n hµng. B¸o c¸o tæng kÕt chÊt l­îng s¶n phÈm toµn C«ng ty hµng th¸ng, quý theo yªu cÇu. - Phßng Cung tiªu: Lµm nhiÖm vô nghiªn cøu, tiÕp cËn vµ ph©n tÝch nguån nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo; ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; ®ång thêi tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. - C¸c tæ s¶n xuÊt: Trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cho C«ng ty. - Tæ kho vËn, tæ söa ch÷a, tæ bèc xÕp. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc theo cÊu tróc trùc tuyÕn - chøc n¨ng. C¸c phßng, ban cña C«ng ty ®Òu cã nhiÖm vô, chøc n¨ng riªng nh­ng tÊt c¶ ®Òu lµm viÖc gióp Gi¸m ®èc, chÞu sù qu¶n lý cña Gi¸m ®èc theo lÜnh vùc chuyªn m«n ®­îc ph©n c«ng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc; tr­íc ph¸p luËt, Nhµ n­íc vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng vµ vÒ hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc ®­îc giao. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng Kinh doanh cña C«ng ty : Qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y, xu h­íng biÕn ®éng vÒ doanh thu vµ c¸c chØ tiªu kh¸c lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh . §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu d­íi ®©y (B¶ng sè liÖu trang bªn). Doanh thu vµ lîi nhuËn trong 3 n¨m qua liªn tôc t¨ng. MÆc dï trong t×nh h×nh thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t nh­ng C«ng ty vÉn kh«ng Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, lÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm môc tiªu hµng ®Çu. Do liªn tôc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, t¨ng c­êng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng. Doanh thu n¨m sau t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc. N¨m 2003 so víi 2002 t¨ng 2,78% hay 1.070 triÖu ®ång; n¨m 2004 so víi 2003 t¨ng 7,92% hay 3.131 triÖu ®ång. Tæng chi phÝ t¨ng gi÷a c¸c n¨m. N¨m 2003 so víi 2002 t¨ng 545 triÖu ®ång (t­¬ng øng 1,60%); n¨m 2004 so víi 2003 t¨ng 3.078 triÖu ®ång (t­¬ng øng 8,91%). Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¨ng. N¨m 2003 so víi 2002 t¨ng 69 triÖu ®ång (t­¬ng øng 0,69%); n¨m 2004 so víi 2003 t¨ng 330 triÖu ®ång (t­¬ng øng 3,27%) Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng còng t¨ng. N¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n lµ 1,2 triÖu ®Õn n¨m 2004 ®· t¨ng lªn 1,6 triÖu. Lîi nhuËn còng t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2003 so víi 2002 t¨ng 525 triÖu ®ång (t­¬ng øng 11,82%); n¨m 2004 so víi 2003 t¨ng 53 triÖu ®ång (t­¬ng øng 1,07%). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ n¨m sau so víi n¨m tr­íc ®Òu t¨ng m¹nh (c¶ vÒ sè tiÒn vµ tû lÖ); nh­ng tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m 2004 (7,92 %) nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ (8,91%). N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n/ng­êi theo doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 2,29 triÖu ®ång (1,74%). N¨m 2004 t¨ng so víi 2003 lµ 3,62 triÖu ®ång (2,70%). ChØ tiªu lîi nhuËn trªn tæng vèn kinh doanh cho thÊy cø 100 ®ång vèn bá vµo ®Çu t­ sau mét n¨m thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Theo sè liÖu trong b¶ng th× cø 100 ®ång vèn bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i 15,08 ®ång lîi nhuËn (2002); 14,28 ®ång lîi nhuËn (2003) vµ 14,20 ®ång lîi nhuËn (2004). ChØ tiªu lîi nhuËn trªn chi phÝ ph¶n ¸nh cø 100 ®ång chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Qua b¶ng trªn cho thÊy cø 100 ®ång chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× ®em l¹i 13,06 ®ång lîi nhuËn (2002); 14,38 ®ång lîi nhuËn (2003) vµ 13,43 ®ång lîi nhuËn (2004). Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 5
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. ChØ tiªu lîi nhuËn trªn doanh thu ph¶n ¸nh cø 100 ®ång doanh thu th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Theo b¶ng trªn th× cø 100 ®ång doanh thu th× ®em l¹i 11,55 ®ång lîi nhuËn (2002); 12,57 ®ång lîi nhuËn (2003) vµ 11,77 ®ång lîi nhuËn (2004). Hai chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng chi phÝ vµ tæng doanh thu cña n¨m 2004 ®Òu gi¶m (n¨m 2004 so víi 2003 gi¶m 1,04 ®ång chi phÝ vµ 0,8 ®ång doanh thu) cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn cÇn ®­îc c¶i thiÖn trong thêi gian tíi. Nh­ vËy, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, ®a sè c¸c chØ tiªu ®Òu t¨ng (®Æc biÖt lµ lîi nhuËn, doanh thu, tæng quü l­¬ng vµ quü l­¬ng b×nh qu©n). Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 6
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. I. nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn trang an. 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty: §Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®· tÝch cùc nghiªn cøu thÞ truêng, nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm; ®­a ra c¸c lo¹i mÆt hµng sau: - KÑo tæng hîp: Lµ lo¹i kÑo cÊp thÊp cã tû träng lao ®éng thñ c«ng chiÕm 90% trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, gi¸ trÞ vËt liÖu t­¬ng ®èi rÎ tiÒn, thÞ tr­êng tiªu thô chñ yÕu ë n«ng th«n. - KÑo h­¬ng cèm (Thuéc nhãm kÑo mÒm cao cÊp): Lµ s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty tõ n¨m 1993 ®Õn nay, lµ h×nh ¶nh C«ng ty Cæ phÇn Trµng An, ®­îc thÞ tr­êng trªn c¶ n­íc chÊp nhËn. Trong 2 n¨m (2001 - 2002), s¶n l­îng kÑo h­¬ng cèm cã nhiÒu h­íng gi¶m th× mét sè s¶n phÈm kÑo mÒm cao cÊp ®­îc s¶n xuÊt trªn cïng mét d©y chuyÒn víi kÑo h­¬ng cèm dÇn dÇn t¨ng s¶n l­îng vµ ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. §ã lµ c¸c lo¹i kÑo: S«c«la s÷a, S«c«la l¹c mÒm vµ cµ phª s÷a. - B¸nh QuÕ: Lµ s¶n phÈm ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt tõ th¸ng 1/1999. §©y lµ s¶n phÈm b¸nh cao cÊp, c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña Indonesia rÊt phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng cña ng­êi d©n Ch©u ¸ vµ cã kh¶ n¨ng tiªu thô quanh n¨m. - Snack: Lµ s¶n phÈm míi ®­a vµo s¶n xuÊt n¨m 2000, nh­ng n¨m 2001 míi ®­îc ®­a vµo thÞ tr­êng. §©y lµ s¶n phÈm cao cÊp s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ cña céng hoµ Ph¸p vµ s¶n phÈm nµy cã sù t¨ng ®ét biÕn trªn thÞ tr­êng tiªu thô n¨m 2002. S¶n l­îng b×nh qu©n hiÖn nay cña s¶n phÈm nµy lµ 1,6 tÊn/ngµy. S¶n phÈm Snack cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm næi bËt kh¸c biÖt lµ ®­îc sö dông c«ng nghÖ ®ïn Ðp, rÊt ®¶m b¶o vÖ sinh vµ an toµn cho ng­êi tiªu dïng. - B¸nh quy cao cÊp: §©y lµ s¶n phÈm míi cña c«ng ty ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt n¨m 2003, víi d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i, nhËp míi nªn s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp, phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng trong c¶ n­íc. Nh×n chung, c¸c s¶n phÈm hiÖn nay cña C«ng ty cã chÊt l­îng tèt, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng trong n­íc, søc tiªu thô cao, ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 7
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm; ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng, gi¸ trÞ th­¬ng hiÖu vèn cã cña C«ng ty. 2. ThÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty: ThÞ truêng Hµ Néi lµ thÞ tr­êng lín nhÊt cña C«ng ty (chiÕm 50% tæng s¶n l­îng tiªu thô). Tuy nhiªn thÞ phÇn cña C«ng ty trªn thÞ truêng nµy cã gi¶m sót trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do bÞ c¹nh tranh gay g¾t bëi c¸c ®èi thñ kh¸c. Sau thÞ truêng Hµ Néi lµ thÞ tr­êng c¸c tØnh T©y B¾c vµ §«ng B¾c (chiÕm 40% tæng s¶n l­îng tiªu thô). §©y lµ thÞ tr­êng hÕt søc réng lín, cã triÓn väng khai th¸c c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. ë thÞ tr­êng miÒn Trung, chñ yÕu tËp trung tiªu thô ë mét sè TØnh: NghÖ An vµ Thanh Ho¸. C¸c s¶n phÈm b×nh d©n rÊt phï hîp víi nhu cÇu cña vïng thÞ tr­êng nµy. §èi víi thÞ tr­êng miÒn Nam, s¶n phÈm cña C«ng ty míi cã mÆt vµi n¨m gÇn ®©y, chñ yÕu ë mét sè TØnh nh­: Vòng Tµu, §¾c L¾c, TP Hå ChÝ Minh, Quy Nh¬n. S¶n l­îng tiªu thô ë c¸c TØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam cßn thÊp (kho¶ng 5 - 6% s¶n l­îng tiªu thô cña C«ng ty). Nguyªn nh©n do kho¶ng c¸ch ®Þa lý qu¸ xa, C«ng ty kh«ng ®ñ lùc ®Ó qu¶n lý, thªm vµo ®ã lµ sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt B¸nh kÑo PhÝa Nam cã lîi thÕ h¬n h¼n Trµng An. Khu vùc thÞ tr­êng nµy gÇn nh­ bá trèng. HiÖn nay C«ng ty vÉn tiÕp tôc tËp trung vµo chiÕm lÜnh thÞ phÇn ë thÞ tr­êng Hµ Néi v× ®©y lµ thµnh phè lín, cã l­îng tiªu thô mÆt hµng B¸nh kÑo cao. C«ng ty ®· më thªm c¸c ®¹i lý, ®ång thêi còng cã hoa hång ­u ®·i cho c¸c ®¬n vÞ ®øng ra lµm ®¹i lý cho C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn ¸p dông mét sè c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i s¶n phÈm vµo c¸c dÞp lÔ, tÕt. Thi truong Ha Noi 4% Thi truong cac tinh mien Trung 40% 50% Thi truong cac tinh Tay Bac va Dong Bac Xuat khau 6% S¬ ®å 1: C¬ cÊu thÞ phÇn cña C«ng ty Cæ phÇn Trµng An n¨m 2004 Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. 3. Nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt : C«ng ty Cæ phÇn Trµng An lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thùc phÈm cho nªn nguyªn vËt liÖu ®­a vµo s¶n xuÊt th­êng rÊt khã b¶o qu¶n dÔ h­ háng hoÆc kÐm phÈm chÊt. C¸c nguyªn vËt liÖu chñ yÕu dïng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng cña C«ng ty : (B¶ng 4, 5 trang bªn). §Æc ®iÓm cña nguån nguyªn vËt liÖu nµy lµ dÔ bÞ háng theo thêi gian, khã b¶o qu¶n, gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu bªn c¹nh vÊn ®Ò gi¸ c¶ hîp lý, nã cßn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt, dÔ b¶o qu¶n. PhÇn lín nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®Òu ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi nh­: Bét mú, h­¬ng liÖu, tói nh·n cao cÊp… cßn l¹i lµ mua ë c¸c c«ng ty trong n­íc nh­ ®­êng kÝnh dÇu thùc vËt... Nh­ vËy cã sù biÕn ®éng nµo tõ phÝa ng­êi cung cÊp còng nh­ sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chÝnh phñ trong viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c nguån cung cÊp ë n­íc ngoµi. Tr¸nh t×nh tr¹ng nµy C«ng ty ®· mét mÆt tÝnh to¸n mua s¾m nguyªn vËt liÖu ®Ó lu«n lu«n cã mét l­îng dù tr÷ nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ phßng khi cã sù cè x¶y ra tõ nguån nhËp. Mét mÆt C«ng ty cè g¾ng t×m nguån hµng víi chÊt l­îng cao mµ gi¸ thµnh h¹ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶, vµ t¨ng c­êng nghiªn cøu sö dông nguyªn liÖu thay thÕ ®Ó gi¶m bít chi phÝ s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng vÉn ®¶m b¶o. C«ng ty còng thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kiÓm tra vµ b¶o qu¶n nghiªm ngÆt c¸c nguån nguyªn liÖu ®Ó gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng Èm, mèc, h­ háng. 4. VÒ lao ®éng cña C«ng ty: Lao ®éng lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm lao ®éng sÏ gi¶m chi phÝ trùc tiÕp lao ®éng, thóc ®Èy sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nh÷ng yÕu tè kh¸c dÉn ®Õn C«ng ty sÏ hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – tiªu thô, gi¶m ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Lµ mét nhµ m¸y cã quy m« lín vµ cã uy tÝn trong c¶ n­íc vÒ s¶n phÈm b¸nh kÑo. C«ng ty Cæ phÇn Trµng An cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn m¹nh c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. - VÒ sè l­îng: Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 9
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. HiÖn nay c«ng ty cã 401 ng­êi. Trong ®ã lao ®éng n÷ chiÕm 80% sè lao ®éng trong C«ng ty. Lao ®éng n÷ chiÕm tû lÖ ®«ng nh­ vËy do ®Æc ®iÓm cña n÷ lµ cÇn cï, khÐo lÐo, … rÊt thÝch hîp víi c«ng viÖc gãi kÑo, ®ãng gãi. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng h¹n chÕ: th­êng hay ®au èm, thai s¶n, nu«i con èm dÉn ®Õn ho¹t ®éng bÞ ¶nh h­ëng cã khi dÉn ®Õn gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. §Æc biÖt vµo dÞp lÔ tÕt hay lóc yªu cÇu tiªu thô cao sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Lao ®éng nam chñ yÕu lµm viÖc ë kh©u bèc xÕp kÑo ë kh©u nhËp kho ë tæ c¬ khÝ, nÊu kÑo. C«ng ty cã mét lùc l­îng lao ®éng thêi vô kh¸ ®«ng do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty lµ l­îng tiªu thô kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c mïa trong n¨m: l­îng tiªu thô th­êng lín vµo mïa lÔ tÕt. Nªn sè l­îng lao ®éng cña C«ng ty còng thay ®æi theo mïa vô. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ liÖu l­îng lao ®éng nµy cã ®¸p øng vÒ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng? §ã lµ bµi to¸n khã ®èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o cña c«ng ty vµ nã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. (B¶ng 1,2,3 trang bªn). - VÒ chÊt l­îng: TÊt c¶ c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng hay trung cÊp, cô thÓ lµ: + Ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc: 96 ng­êi. + Ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng: 75 ng­êi. + Ng­êi cã tr×nh ®é trung cÊp: 90 ng­êi. + BËc thî b×nh qu©n cña c«ng nh©n trong toµn C«ng ty lµ 4/7. Víi c¬ cÊu lao ®éng t­¬ng ®èi hoµn chØnh, nh­ng do yÕu tè c¹nh tranh nªn C«ng ty lu«n lu«n chó ý kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n cho c«ng nh©n, th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o doanh nghiÖp, göi ®i häc qu¶n lý kinh tÕ vµ an toµn lao ®éng ë bªn ngoµi. Do ®ã c«ng t¸c tæ chøc cña C«ng ty ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. 5. C¬ cÊu vÒ vèn kinh doanh: (§¬n vÞ: triÖu ®ång) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % VL§ 18.336 62,23 19.047 54,77 19.620 55,48 VC§ 11.127 37,77 15.729 45,23 15.743 44,52 Tæng NV 34.776 100 35.363 100 29.463 100 B¶ng 7 : C¬ cÊu vèn cña C«ng ty Cæ phÇn Trµng An ( Nguån: Phßng KÕ to¸n- C«ng ty Cæ phÇn Trµng An) C¬ cÊu vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh cña C«ng ty ®ang tiÕn tíi tû lÖ gÇn b»ng nhau. N¨m 2004 tû lÖ vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh t­¬ng øng lµ 55,48% vµ 44,52%. Tû lÖ vèn nh­ vËy lµ phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty. Do ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ nªn uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng kh«ng ngõng t¨ng lªn. V× vËy, C«ng ty dÔ dµng huy ®éng c¸c nguån vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh. HiÖn nay, sè vèn vay chiÕm h¬n 2/3 tæng sè vèn huy ®éng (trong ®ã vay l­u ®éng lµ chñ yÕu) ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh doanh th­êng xuyªn cña C«ng ty. Hµng n¨m, c¸c nhµ ®Çu t­ cung cÊp nguån vèn chiÕm tíi 75% tæng doanh thu. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn huy ®éng mét l­îng vèn kh«ng nhá tõ ng­êi lao ®éng trong C«ng ty, tõ c¸c cæ ®«ng vµ tõ c¸c tæ chøc tÝn dông. C¬ cÊu vèn lu«n ®­îc C«ng ty ®iÒu chØnh, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt – kinh doanh trong tõng thêi kú. Ph­¬ng h­íng cña C«ng ty trong thêi gian tíi lµ më réng s¶n xuÊt ®ång thêi tiÕp tôc ®Çu t­ theo chiÒu s©u b»ng nguån vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi nh­: vay ng©n hµng, vèn øng tr­íc cña c¸c nhµ ®Çu t­, ph¸t hµnh cæ phiÕu b»ng c¸ch tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n… 6. Thùc tr¹ng m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn s¶n phÈm cña C«ng ty: Trong v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®· kh¼ng ®Þnh: “¸p dông c¸c biÖn ph¸p khoa häc c«ng nghÖ vµ ®æi míi thÓ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý nh»m n©ng cao Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 11
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. chÊt l­îng vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc”. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy nhiÒu doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh biÖn ph¸p chñ yÕu cña qu¶n lý chÊt l­îng nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: “§æi míi c«ng nghÖ lµ kh©u ®ét ph¸, x©y dùng vµ thùc hiÖn tiªu chuÈn chÊt l­îng lµ c¬ së, kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt l­îng lµ viÖc lµm th­êng xuyªn” C«ng ty Cæ phÇn Trµng An trªn c¬ së n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng b¸nh kÑo trªn thÞ tr­êng ®· chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh h¹ vµ chÊt l­îng cao. C«ng ty ®· tù thiÕt kÕ x©y dùng, më réng, hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®­îc nhËp tõ Ph¸p, §øc, Indonesia… nh­ d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh Snack, kÑo mÒm cao cÊp, b¸nh quÕ. (B¶ng 6 trang bªn). Tuy nhiªn, do sù ph¸t triÓn nhanh cña s¶n xuÊt, nguån vèn cßn h¹n hÑp nªn viÖc ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ch­a ®­îc ®ång bé. C«ng ty vÉn cßn sö dông mét sè m¸y mãc ®· cò kü, l¹c hËu nh­: - M¸y trén nguyªn liÖu m¸y quËt kÑo, m¸y c¸n cña Trung Quèc ®­îc nhËp vµo tõ n¨m 1960. - Nåi sÊy WKA4, nåi hoµ ®­êng CK22, m¸y t¹o tinh… cña Ba Lan tõ nh÷ng n¨m 1966, 1977, 1978… Vµ mét sè m¸y mãc kh¸c ®­îc nhËp cña §øc, Hµ Lan còng rÊt l¹c hËu. §©y cã thÓ nãi lµ mét khã kh¨n lín cho qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng. V× vËy, trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn tËp trung vay vèn tõ nhiÒu nguån ®Ó mua s¾m, trang bÞ l¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®ã lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn l­îc cña C«ng ty. Mét vÊn ®Ò n÷a c«ng ty ph¶i quan t©m lµ hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c«ng ty ch­a cao, thêi gian ngõng m¸y cßn nhiÒu. §iÒu nµy dÉn ®Õn gi¸ trÞ khÊu hao ph©n bæ cña c«ng ty cßn cao, lµm ®éi gi¸ thµnh lªn. §©y lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo nãi chung, cña C«ng ty b¸nh kÑo Trµng An nãi riªng. Trong thêi gian tíi, C«ng ty ph¶i chó ý b¶o ®¶m khai th¸c tèt nhÊt c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m chi phÝ, h¹n gi¸ thµnh s¶n phÈm h¬n n÷a nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 12
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. 7. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt KÑo h­¬ng cèm truyÒn thèng: 7.1/ S¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt : S¬ ®å 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÑo h­¬ng cèm. S¬ chÕ Hoµ trén C«, khu©ý Lµm Cuén phô liÖu ®­êng trén nguéi kÑo Thµnh Vµo §ãng VËn §Þnh h×nh phÈm thïng tói chuyÓn vµ gãi S¬ ®å 3: Quy tr×nh c«ng nghÖ SX b¸nh quÕ trªn d©y chuyÒn Indonesia. Xay ®­êng, ®ç xanh, C©n, s¶n Nh©n kem chuyÓn ®Õn th¾ng dÞch Caramen xuÊt dÞch vá lß n­íng, b¬m nh©n Thµnh §ãng §ãng gãi C©n kiÓm tra s¶n Vµo phÈm hép b¸nh quÕ phÈm b¸nh trÇn thïng 7.2/ M« t¶ qu¸ tr×nh: - Cèm t­¬i: Cèm ®· ®­îc bµo chÕ thu mua tr­íc khi ®­a vµo sö dông ®Òu ®­îc kiÓm tra theo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt c¬ së. - Cho cèm, ®­êng, c¸c s¶n phÈm kh¸c vµo m¸y nhµo trén vµ c« quÊy. Sau ®ã thu ®­îc s¶n phÈm th¹ch nha ®· qua chÕ biÕn sau ®ã ®Ó nguéi cho vµo m¸y c¾t thµnh tõng viªn. TiÕn hµnh cuén kÑo, ®ãng tói. Qua s¬ ®å ta thÊy quy tr×nh s¶n xuÊt mçi mÆt hµng lµ kh¸c nhau nh­ng lu«n theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. §Ó d©y chuyÒn s¶n xuÊt thùc hiÖn liªn tôc, cã hiÖu qu¶, ë mçi c«ng ®o¹n ®Òu ®­îc bè trÝ sè l­îng c«ng nh©n hîp lý, thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô ®­îc giao râ rµng. Sau mçi ca lµm viÖc, c«ng nh©n c«ng nghÖ, c«ng nh©n phô trî ®Òu ph¶i kiÓm tra l¹i qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp trong ph¹m vi ®¶m nhiÖm. V× vËy, nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng nh©n Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 13
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. rÊt kh¾t khe, kh«ng nh÷ng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao mµ cßn cã kh¶ n¨ng tÝnh to¸n, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng trôc trÆc cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Cã nh­ vËy th× sù kÕt hîp gi÷a con ng­êi vµ m¸y mãc míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. Ii. hÖ thèng chØ tiªu ®¸ng gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i c«ng ty. ChÊt l­îng cña mét s¶n phÈm ®­îc ®¸nh gi¸ qua mét hÖ thèng chØ tiªu chÊt l­îng. HÖ thèng ®ã ®­îc doanh nghiÖp x©y dùng theo tiªu chuÈn ®Æt ra cña tõng ngµnh vµ ®­îc trung t©m ®o l­êng s¶n phÈm Nhµ n­íc phª duyÖt vµ cho phÐp s¶n xuÊt. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm cã ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng hay kh«ng ng­êi ta ph¶i dùa vµo hÖ thèng chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm ®· ®¨ng ký ®ã. §èi víi b¸nh kÑo lµ hµng thùc phÈm tiªu dïng ngay nªn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu lý, ho¸, chØ tiªu vi sinh. Ngoµi ra cßn dùa vµo chØ tiªu c¶m quan ®Ó ®¸nh gi¸. NÕu tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®ã ®Òu ®¹t yªu cÇu th× b¸nh kÑo míi ®­îc coi lµ ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng. C«ng ty Cæ phÇn Trµng An dùa trªn t×nh h×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu së thÝch cña ng­êi tiªu dïng ®ång thêi dùa vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, tr×nh ®é c«ng nh©n vµ ®Æc biÖt dùa vµo chØ tiªu chÊt l­îng Nhµ n­íc ®Ó x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu chÊt l­îng cho C«ng ty m×nh. ChØ tiªu chung cho c¸c lo¹i b¸nh, kÑo (B¶ng 8, 9 trang bªn). Ngoµi ra ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chÊt l­îng gi÷a c¸c bé phËn C«ng ty cßn ®­a ra c¸ chØ tiªu so s¸nh chñ yÕu sau: - Tû lÖ sai háng ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh sai háng trong s¶n xuÊt. Tû lÖ sai háng Sè l­îng s¶n phÈm sai háng (theo hiÖn vËt) = x 100 Tæng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt Tû lÖ sai háng Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm háng (theo gi¸ trÞ) = x 100 Tæng gi¸ thµnh c«ng x­ëng cña SPSX Trong qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, cßn dïng chØ tiªu: Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 14
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. Tû lÖ ®¹t chÊt Sè s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng l­îng = Tæng sè s¶n phÈm N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÉn tíi t¨ng lîi nhuËn (S¬ ®å biÓu diÔn chÊt l­îng lµm t¨ng lîi nhuËn –Trang bªn) III. t×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i c«ng ty. * Tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. 1. Ph©n c«ng chøc danh vµ nhiÖm vô: §Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm cao vµ qu¶n lý chÊt l­îng mét c¸ch toµn diÖn th× vÊn ®Ò chÊt l­îng ph¶i ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty hiÓu mét c¸ch râ rµng, ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng ph¶i ®­îc mäi ng­êi thÊm nhuÇn. V× vËy tr¸ch nhiÖm ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng cho tõng phßng ban c¸ nh©n nh­: gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ tr­ëng s¶n xuÊt, c«ng nh©n, hay cña tõng ®¹i lý nh­ sau: - Gi¸m ®èc C«ng ty: Cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh thÞ tr­êng cña C«ng ty sÏ tham gia vµ lo¹i s¶n phÈm mµ C«ng ty cÇn tham gia thÞ tr­êng th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn. Gi¸m ®èc lµ ng­êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ møc chÊt l­îng cÇn ®¹t trong thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ møc ®é cam kÕt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng ®ã. Sau ®ã l·nh ®¹o c¸c bé phËn chøc n¨ng trong toµn C«ng ty cïng nhau cam kÕt thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng. - C¸c phßng ban chøc n¨ng: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch do gi¸m ®èc ®Æt ra. C¸n bé qu¶n lý ë cÊp nµy cÇn tËp trung vµo viÖc thiÕt kÕ vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña viÖc thiÕt kÕ. Nh­ vËy c¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng, nh»m ®¸p øng c¸c ®Æc tÝnh sö dông cña s¶n phÈm. - NhiÖm vô cña tæ tr­ëng s¶n xuÊt: §iÒu khiÓn vµ kiÓm tra c¸c c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tæ tr­ëng s¶n xuÊt còng lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm nhËn d¹ng vµ t×m gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò chÊt l­îng, phèi hîp c¸c phßng ban kh¸c ®Ó söa ch÷a vµ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - C«ng nh©n: Cã vai trß trùc tiÕp trong viÖc tham gia thùc hiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n ph¸t huy ý thøc tù gi¸c, tr¸nh t×nh Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 15
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. tr¹ng c¨ng th¼ng vÒ tr¸ch nhiÖm, v× tiÒn l­¬ng cña m×nh mµ cø ph¶i cè g¾ng hoµn thiÖn tèt c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bu«ng xu«i, ch¸n n¶n mµ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. - Tr¸ch nhiÖm cña ®¹i lý: Cã nhiÒu tr­êng hîp kh¸ch hµng khiÕu n¹i vÒ sù xuèng cÊp cña chÊt l­îng s¶n phÈm mµ nguyªn nh©n lµ do c¸c ®¹i lý, ng­êi b¸n bu«n kh«ng cã chÕ ®é b¶o qu¶n theo yªu cÇu khi mua b¸nh kÑo cña C«ng ty ®Ó b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. V× vËy, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh khi giao cho kh¸ch hµng lµ ®¹i lý, cöa hµng… ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng. Khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n C«ng ty cÇn bæ sung c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm do c¸c ®¬n vÞ ®ã b¸n ra. 2. ChÝnh s¸ch vÒ chÊt l­îng cña C«ng ty: Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt cø C«ng ty nµo còng ®Òu cã nh÷ng ý ®å, xu h­íng theo nguyªn t¾c nµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh. ý ®å vµ ®Þnh h­íng chung vÒ chÊt l­îng cña mét sè tæ chøc do l·nh ®¹o cao nhÊt ®Ò ra chÝnh lµ chÝnh s¸ch chÊt l­îng. Cã ®­îc chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®óng ®¾n, l·nh ®¹o C«ng ty cã thÓ x©y dùng ®­îc chÝnh s¸ch chÊt l­îng thÝch hîp, thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn, nhÊt qu¸n trong C«ng ty, t¹o lËp phong trµo quÇn chóng lµm chÊt l­îng, s¸ng t¹o t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. Nªn néi dung chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty ®· ®­îc ®Ò ra nh­ sau: Môc tiªu chÝnh s¸ch: + ChÝnh s¸ch m« t¶ thùc tr¹ng cña c«ng ty vÒ c«ng nghÖ, nh©n lùc, vèn, nguyªn liÖu, thùc tr¹ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra chØ tiªu phÊn ®Êu 100% s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn. + ChÝnh s¸ch chÊt l­îng dù ®o¸n t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ tÝnh cÊp b¸ch cña c«ng t¸c chÊt l­îng ®èi víi sù sèng cßn cña C«ng ty. + §¶m b¶o chÊt l­îng lµ nhiÖm vô cña tõng c¸ nh©n ®¬n vÞ, phßng ban. Néi dung cña chÝnh s¸ch chÊt l­îng mµ C«ng ty cã thÓ ¸p dông: + C«ng ty cam kÕt thi hµnh mét chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt cña m×nh lu«n ®¸p øng ®­îc víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 16
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. + C«ng ty cã ý ®Þnh sÏ trë thµnh ng­êi dÉn ®Çu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ tiÕp tôc duy tr× nã. + C«ng ty t¸n thµnh quan ®iÓm hîp t¸c víi kh¸ch hµng vµ bªn cung øng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ã vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó c¶i tiÕn chÊt l­îng. + Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty cã sù cam kÕt tÝch cùc vÒ mÆt chÊt l­îng ®Æc biÖt lµ sù cam kÕt cña ban l·nh ®¹o cao nhÊt, cã sù ®¸p øng nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn c«ng t¸c mµ C«ng ty mong chê ë hä. 3. C¸c b­íc tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty: ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gióp c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña chiÕn l­îc s¶n phÈm C«ng ty lu«n ®Ò cao c«ng t¸c qu¶n lý chiÕn l­îc s¶n phÈm trong mäi ho¹t ®éng cña m×nh. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng C«ng ty ®· tæ chøc mét m¹ng l­íi kiÓm tra thèng nhÊt tõ C«ng ty cho ®Õn xÝ nghiÖp c¬ së theo chÕ ®é 5 kiÓm tra: - C¸ nh©n tù kiÓm tra - Tæ s¶n xuÊt tù kiÓm tra - Ca s¶n xuÊt tù kiÓm tra - Ph©n x­ëng tù kiÓm tra - C«ng ty kiÓm tra vµ cho xuÊt x­ëng. Nguyªn t¾c kiÓm tra cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn dùa trªn viÖc lÊy x¸c suÊt c¸c mÉu trªn d©y chuyÒn cña tõng l« s¶n phÈm hay nguyªn liÖu tr­íc khi mua vÒ hoÆc chuÈn bÞ nhËp kho. Tuú thuéc vµo ®é lín cña tõng l« s¶n phÈm hay khèi l­îng nguyªn vËt liÖu ®Ó lÊy mÉu. Sau ®ã c¸c mÉu nµy ®­îc chuyÓn ®Õn phßng kiÓm tra chÊt l­îng ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸. C¸n bé kiÓm tra chÊt l­îng ghi râ ngµy s¶n xuÊt, ngµy nhËp, ca s¶n xuÊt trªn mçi mÉu ®Ó tiÖn theo dâi, ®èi chiÕu vµ quy tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thùc hiÖn. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhÊt lµ s¶n phÈm thùc phÈm cña C«ng ty. NÕu chØ ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm cuèi cïng bÞ háng th× thiÖt h¹i rÊt lín. V× vËy C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch theo dâi, kiÓm tra ngay tõ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, theo dâi tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, qu¸ tr×nh kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn qua c¸c kh©u: Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 17
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. 3.1. KiÓm tra chÊt l­îng trong kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm Kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm ®­îc ®iÒu hµnh theo c¸c b­íc: - C«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn lµm c«ng t¸c thÞ tr­êng rÊt n¨ng ®éng, ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n, yªu nghÒ: Nhãm nh©n viªn nµy cã tr¸ch nhiÖm thu thËp th«ng tin trªn thÞ tr­êng nh»m n¾m b¾t ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh ®ång thêi nghiªn cøu thÞ hiÕu, ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch hµng. - Nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm: ChÕ thö tõ quy m« nhá ®Õn quy m« trung b×nh sau ®ã ®Õn s¶n xuÊt ë quy m« lín. ChÕ thö b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p dùa trªn c¸c tiªu chuÈn mµ C«ng ty ®· ¸p dông. 3.2. KiÓm tra chÊt l­îng trong kh©u cung øng Nh÷ng th«ng tin vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu sÏ ®­îc cung cÊp cho phßng kinh doanh. Phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm t×m ®èi t¸c, tho¶ thuËn vµ ký hîp ®ång mua nguyªn liÖu theo ®óng thµnh phÇn sè l­îng vµ chØ tiªu chÊt l­îng. Bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng cã tr¸ch nhiÖm ghi sâ ngµy s¶n xuÊt, ngµy nhËp ca s¶n xuÊt trªn mçi mÉu ®Ó tiÖn theo dâi, ®èi chiÕu vµ quy tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thùc hiÖn, kiÓm tra kh©u cung øng. §Ó ®¶m b¶o cho nhËp hµng ®óng yªu cÇu chÊt l­îng, bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vµ bé phËn nghiªn cøu s¶n phÈm ®Òu kiÓm tra qua b­íc ph©n tÝch nguyªn liÖu vµ nÊu thö s¶n phÈm tr­íc khi nhËp l« hµng. C«ng ty cã biÖn ph¸p kÕt hîp víi nhµ cung øng nh­ sau: - C«ng ty yªu cÇu bªn cung øng göi mÉu giíi thiÖu s¶n phÈm vµ c¸c th«ng tin vÒ ®Æc tÝnh s¶n phÈm kÌm theo. - Bé phËn thÝ nghiÖm thö mÉu trªn s¶n phÈm cña b¸nh kÑo. - Bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NÕu NVL ®¹t yªu cÇu c¶ hai vÒ chØ tiªu lý ho¸ vµ s¶n phÈm nÊu thö, bé phËn kiÓm tra sÏ chuyÓn yªu cÇu sang bé phËn kinh doanh. - Phßng kinh doanh xem xÐt gi¸ c¶, c¸c ph­¬ng thøc mua nhËp vµ lùa chän nhµ cung cÊp. Trong qu¸ tr×nh giao hµng bªn cung øng kh«ng giao ®óng víi chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®· göi mÉu, c¸n bé kiÓm tra chÊt l­îng cã quyÒn kh«ng cho phÐp Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 18
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. nhËp kho l« hµng ®ã. Trong qu¸ t×nh b¶o qu¶n l­u kho nguyªn vËt liÖu còng th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra ®Ó tr¸nh cã sù xuèng cÊp vÒ chÊt l­îng, ®ång thêi kiÓm tra kho tõng, thïng chøa… ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt. 3.3. KiÓm tra chÊt l­îng kh©u s¶n xuÊt §Ó cã ®­îc s¶n phÈm chÊt l­îng cao, ®ßi hái ng­êi trùc tiÕp kiÓm tra, nh©n viªn kü thuËt ph¶i cã kinh nghiÖm v÷ng ch¾c, thùc hiÖn kiÓm tra ®óng yªu cÇu, ®óng c«ng thøc. Bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng cö nh©n viªn xuèng c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ cïng c¸n bé kü thuËt theo dâi vµ kiÓm tra chÊt l­îng ë c¸c c«ng ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn nh÷ng trôc trÆc kü thuËt nh»m h¹n chÕ phÕ phÈm ë møc tèi ®a. Môc tiªu cña kh©u kiÓm tra trong s¶n xuÊt lµ: Ph¸t hiÖn sím ng¨n ngõa nh÷ng sai sãt vµ kÞp thêi xö lý ngay trªn d©y chuyÒn, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhËp kho, d¸n m¸c ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh. 3.4. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm NhËn viªn kiÓm tra chÊt l­îng lÊy mÉu x¸c suÊt tõng lo¹i b¸nh kÑo theo ca cña tõng ngµy s¶n xuÊt ®Ó theo dâi chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. C¸c mÉu nµy ®­îc kiÓm tra theo c¸c chØ tiªu c¶m quan, lý, ho¸ vµ vÖ sinh thùc phÈm. C¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ c¶m quan dùa trªn chØ tiªu (kÑp cã vu«ng kh«ng, b¸nh cã râ h×nh kh«ng, träng l­îng viªn kÑo, b¸nh cã ®óng kh«ng? tr¹ng th¸i, mïi vÞ, mµu s¾c…). Sau ®ã cho ®iÓm vµ ghi vµo sæ ®Ó theo dâi. S¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ ng­êi thùc hiÖn s¶n phÈm ®ã sÏ ®­îc th­ëng hay ng­îc l¹i. Sau ®ã c¸c mÉu sÏ ®­îc ph©n tÝch theo c¸c chØ tiªu lý ho¸, vÖ sinh thùc phÈm nh­ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. S¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®ñ tiªu chuÈn sÏ ®­îc b¶o qu¶n trong c¸c thïng cacton. Tr­íc khi xuÊt x­ëng, s¶n phÈm ®­îc kiÓm tra lÇn n÷a ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng cã chÊt l­îng. 3.5. KiÓm tra chÊt l­îng trong kh©u b¶o qu¶n MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè l­îng b¸nh kÑo tån ®äng Ýt, nh­ng do tÝnh chÊt thêi vô nªn kho¶ng thêi gian tr­íc tÕt nguyªn ®¸n, tÕt trung thu…cÇn cã nhiÒu b¸nh kÑo tiªu thô phôc vô cho nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr­êng. C«ng ty ph¶i tËp trung s¶n xuÊt nªn kh©u b¶o qu¶n, qu¶n lý s¶n phÈm kh«ng kÐm phÇn quan träng. Ngoµi viÖc ®¸p øng nhu cÇu nhµ kho th«ng tho¸ng, c¸ch xa mÆt ®Êt, xa Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 19
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néihttp://www.foxitsoftware.com For evaluationtèt nghiÖp LuËn v¨n only. t­êng th× c«ng t¸c qu¶n lý s¶n phÈm cÇn t×m biÖn ph¸p s¾p xÕp hîp lý, c¸c hép b¸nh kÑo ®­îc xÕp thµnh hµng nèi kh«ng chång chÊt lªn nhau qu¸ nhiÒu ®Ó ®¶m b¶o b¸nh kÑo kh«ng dËp n¸t. §Ó ®¶m b¶o kh©u nµy bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng cã nhiÖm vô: - Th­êng xuyªn xuèng c¸c kho chøa thµnh phÈm ®Ó kiÓm tra ®é th«ng tho¸ng, c¸ch s¾p xÕp thµnh phÈm trong kho ®· ®óng yªu cÇu kü thuËt hay ch­a. - KÞp thêi xö lý ngay nh÷ng vÊn ®Ò vi ph¹m kü thuËt trong kh©u b¶o qu¶n nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm. Nh­ vËy, víi môc tiªu ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈu chÊt l­îng ®Ò ra trong ®ã bao gåm: - §¶m b¶o s¶n phÈm ®¹t ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng nh­ ®· x©y dùng vµ ®¨ng ký víi tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng (chØ tiªu lý ho¸ vµ c¶m quan). - §¶m b¶o s¶n phÈm ®¹t an toµn vÖ sinh thùc phÈm. - S¶n phÈm ®­îc bao gãi trong c¸c bao b× thùc phÈm, ®¶m b¶o ®Ñp, bÒn, tiÖn lîi vµ hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng. - S¶n phÈm ®¹t vÒ thêi gian b¶o qu¶n, b¶o hµnh, theo quy ®Þnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®¨ng ký. IV. §¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc: Trong nh÷ng n¨m qua nhê cã sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban xÝ nghiÖp ®Æc biÖt lµ ®éi ngò qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty Cæ phÇn Trµng An, mÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l­îng cao thÓ hiÖn ë c¸c cuéc b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao (gi¶i hç trî ®­îc tæ chøc hµng n¨m). - VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm: Do cã hÖ thèng kiÓm tra chÆt chÏ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®· h¹n chÕ nhiÒu nh÷ng trôc trÆc tõ nguyªn vËt liÖu, do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m tû lÖ s¶n phÈm sai háng, ®ång thêi cã t¸c dông lín trong viÖc ®¶m b¶o s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng cã chÊt l­îng cao, biÓu hiÖn: + C¸c chØ tiªu lý ho¸ vµ vÖ sinh cña s¶n phÈm b¸nh kÑo: nãi chung ®Òu ®¹t c¸c tiªu chuÈn ®· ®¨ng ký. Chuyªn ngµnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô Kinh doanh NguyÔn Xu©n H­ng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản