intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Sử dụng phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel.

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

102
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quảng cáo chính thức xuất hiện tại Việt Nam chỉ trong vài năm gần đây với tốc độ phát triển rất nhanh theo từng năm. Quảng cáo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, kinh doanh của doanh nghiệp và người tiêu dùng, là một công cụ đắc lực trong quá trình marketing sản phẩm của các doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Sử dụng phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel.

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Sử dụng phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu Qu¶ng c¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam chØ trong vµi n¨m gÇn ®©y víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh theo tõng n¨m. Qu¶ng c¸o ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng, lµ mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. Mét nh©n tè rÊt quan träng ®Ó gãp phÇn t¹o nªn mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o thµnh c«ng lµ viÖc lùa chän c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng phï hîp. Ngµy nay, mét doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän rÊt nhiÒu c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau, nhung ®Ó lùa chän ®­îc ph­¬ng tiÖn cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng môc tiªu cao, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp lµ mét chuyÖn kh«ng dÔ dµng chót nµo. Víi môc ®Ých t×m kiÕm mét gi¶i ph¸p tèt cho viÖc lùa chän ph­ong tiÖn truyÒn th«ng cña doanh nghiÖp, vµ cô thÓ lµ cho viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel; em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy mong phÇn nµo cã thÓ tho¶ m·n ®­îc môc ®Ých trªn ®©y. §Ò tµi ®­îc chia lµm ba phÇn: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng marketing s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel. PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt vÒ viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Néi dung PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp 1.Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o vµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o. 1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶ng c¸o Qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬i vµ hÇu nh­ vµo bÊt cø lóc nµo trong cuéc sèng h»ng ngµy cña chóng ta. Mçi s¸ng ®äc b¸o, chóng ta cã thÓ thÊy c¸c mÉu qu¶ng c¸o, trªn ®­êng ®i lµm chóng ta l¹i b¾t gÆp c¸c b¶ng qu¶ng c¸o s¬n trªn t­êng nhµ cao tÇng, c¸c b¨ng r«n, bÝch ch­¬ng treo, d¸n kh¾p n¬i trªn ®­êng phè, qua c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng: xe bus, taxi, xÝch l«…Ch­¬ng tr×nh radio hay ti vi ®Çy c¸c môc qu¶ng c¸o. Buæi tèi ®i d¹o trªn ®­êng, qu¶ng c¸o ®Ëp vµo m¾t chóng ta d­íi ¸nh ®Ìn ®ñ lo¹i mµu s¾c. Trong c¸c buæi häp b¸o, héi nghÞ, gi¶i thÓ thao, tr×nh v¨n nghÖ, thêi trang, c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ…vÉn thÊy cã h×nh ¶nh cña qu¶ng c¸o. ThËm chÝ, qu¶ng c¸o cã thÓ gâ cöa tËn nhµ b¹n qua c¸c h×nh thøc chµo hµng, göi th­ giíi thiÖu phÈm, qua ®iÖn tho¹i… §· kh«ng Ýt giÊy mùc viÕt vÒ qu¶ng c¸o, ®a phÇn phª b×nh tÝnh v¨n ho¸, x· héi cña nã. HÇu nh­ tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu xem qu¶ng c¸o ®¬n thuÇn lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh chØ v× mét môc ®Ých: b¸n ®­îc nhiÒu vµ nhanh s¶n phÈm cña m×nh. Dï muèn, dï kh«ng qu¶ng c¸o vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn vÒ h×nh thøc, quan ®iÓm, chiÕn l­îc, s¸ng t¹o…Chóng ta ®ang hoµ nhËp víi thÕ giíi trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ, mét nÒn kinh tÕ mµ cung hÇu nh­ lu«n lín h¬n cÇu dÉn ®Õn tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt th× tÇm quan träng cña qu¶ng c¸o l¹i ®­îc chó ý ®Æc biÖt h¬n bao giê hÕt. VËy th× qu¶ng c¸o lµ gi? C¸c nhµ kinh doanh trong n­íc vµ trªn thÕ giíi ®Òu rÊt t©m ®¾c víi ®inh nghÜa vÒ qu¶ng c¸o do HiÖp héi marketing Mü ®­a ra:”Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø lo¹i h×nh nµo cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng ho¸, dÞch vô hay t­ t­ëng hµnh ®éng mµ ng­êi ta ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt ng­êi qu¶ng c¸o” 2 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc 1.2 Kh¸i qu¸t chung vÒ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o 1.2.1 Kh¸i niÖm ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o Trong lÜnh vùc qu¶ng c¸o, mét ph­¬ng tiÖn th«ng tin lµ mét kªnh th«ng tin. Nã lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¨ng t¶i c¸c th«ng ®iÖp b¸n hµng cña nhµ qu¶ng c¸o cho c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Thùc tÕ, ®ã lµ ph­¬ng tiÖn mµ nhµ qu¶ng c¸o sö dông ®Ó truyÒn c¸c th«ng ®iÖp cña hä tíi mét nhãm lín c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ b»ng c¸ch ®ã, lµm cho kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu thô rót ng¾n l¹i. 1.2.2 C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o 1.2.2.1 Ph­¬ng tiÖn in Ên: b¸o, t¹p chÝ vµ Ên phÈm göi trùc tiÕp Qu¶ng c¸o trªn c¸c Ên phÈm lµ ph­¬ng ph¸p cã tõ l©u ®êi vµ phæ biÕn nhÊt. C¸c nhµ qu¶ng c¸o ®· chi cho qu¶ng c¸o trªn b¸o vµ t¹p chÝ nhiÒu h¬n bÊt cø ph­¬ng tiÖn nµo kh¸c. Qu¶ng c¸o trªn Ên phÈm lµ sñ dông b¸o hay t¹p chÝ ®Ó chuyÓn th«ng tin qu¶ng c¸o tíi ®éc gi¶. B¸o chÝ: cã rÊt nhiÒu thÓ lo¹i: b¸o hµng ngµy, hµng tuÇn, c¸c chuyªn san…B¸o còng cã thÓ ®­îc ph©n theo tiªu thøc ®Þa lý: b¸o quèc gia, khu vùc vµ b¸o ®Þa ph­¬ng…¦u ®iÓm cña qu¶ng c¸o trªn b¸o lµ b¶o ®¶m ®­a nh÷ng th«ng tin qu¶ng c¸o tíi khu vùc thÞ tr­êng ®· chän theo vÞ trÝ ®Þa lý; cã tÝnh n¨ng ®éng vÒ thêi gian bëi mét bµi qu¶ng c¸o ®­îc chuÈn bÞ tr­íc cã thÓ dùa vµo b¸o lóc sau chãt hoÆc cã thÓ söa ®æi tin tøc qu¶ng c¸o cho phï hîp kÞp thêi víi t×nh h×nh thÞ tr­êng. H¬n n÷a, qu¶ng c¸o trªn b¸o t­¬ng ®èi dÔ chuÈn bÞ vµ t­¬ng ®èi Ýt tèn kÐm khi sö dông cã lùa chän. H¹n chÕ lín nhÊt cña qu¶ng c¸o trªn b¸o lµ thêi gian sèng cña qu¶ng c¸o qu¸ ng¾n vµ tÝnh chÊt ®Þa ph­¬ng râ nÐt cña nã. Th«ng th­êng, c¸c b¸o ®­îc ®äc ngay khi nhËn ®­îc vµ sau ®ã bÞ bá ®i. Cßn chÊt l­îng h×nh ¶nh qu¶ng c¸o trªn b¸o kÐm, kh«ng sinh ®éng. T¹p chÝ: lµ ph­¬ng tiÖn thø hai cña ng­êi qu¶ng c¸o. T¹p chÝ ®­îc xuÊt b¶n ®Þnh k× hµng tuÇn hoÆc hµng th¸ng. Ng­êi ta cã thÓ ph©n lo¹i t¹p chÝ theo 3 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau: ph©n lo¹i theo ®éc gi¶ (t¹p chÝ th­¬ng m¹i, t¹p chÝ thÓ thao...); theo thêi gian ph¸t hµnh (t¹p chÝ hµng tuÇn, hµng th¸ng...); theo chñ ®Ò (c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh:gi¸o dôc, néi trî...) ¦u ®iÓm cña qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ lµ g©y cho ng­êi ®äc chó ý nhiÒu. §iÒu ®ã lµ do c¸c t¹p chÝ kh«ng chØ ®­îc ®äc mét lÇn mµ nhiÒu lÇn cho tíi khi cã sè míi. MÆt kh¸c, qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ cã chÊt l­îng in vµ mµu s¾c tèt h¬n so víi b¸o. ¦u ®iÓm næi bËt cña qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ lµ tÝnh lùa chän cao so víi hÇu hÕt c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. Nh­îc ®iÓm chñ yÕu cña qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ lµ h¹n chÕ vÒ thêi gian: chuÈn bÞ qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ ®ßi hái nhiÒu vÒ thêi gian h¬n so víi trªn b¸o, viÖc ®iÒu chØnh qu¶ng c¸o còng khã kh¨n vµ tèn kÐm h¬n. H¬n n­a, t¹p chÝ chØ phï hîp ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt lín vµ c¸c nhµ qu¶ng c¸o lín do tÝnh chÊt quèc gia cña nã vµ kh¶ n¨ng l­u th«ng hµng ho¸ cña s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o. T¹p chÝ hç trî rÊt tèt cho truyÒn h×nh. Nã cung cÊp bæ sung th«ng tin cho kh¸ch hµng mµ lóc ®Çu hä quan t©m do truyÒn h×nh. 1.2.2.2 Ph­¬ng tiÖn ph¸t thanh: radio, tivi. Tivi: Trong thêi gian gÇn ®©y, hÖ thèng tivi ®· ph¸t triÓn vµ më réng m¹nh MÏ. §èi víi nhiÒu nhµ qu¶ng c¸o, ®©y lµ mét ph­¬ng tiÖn rÊt lý t­ëng. Tivi lµ mét ph­¬ng tiÖn cã kh¶ n¨ng th©m nhËp ®­îc tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau (thµnh phè, n«ng th«n...)Chóng cã thÓ g©y sù chó ý ®èi víi tÊt c¶ mäi ng­êi kh«ng kÓ giíi tÝnh, tuæi t¸c, tr×nh ®é v¨n ho¸, møc thu nhËp vµ c¸c nÒn v¨n ho¸. Qu¶ng c¸o trªn tivi cã t¸c dông rÊt lín, do tivi kÕt hîp mét c¸ch hoµn chØnh h×nh ¶nh, ©m thanh vµ hµnh ®éng cïn víi c¸c mµu s¾c phong phó. Kh¸c víi c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c, tivi ®­a c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o tíi tõng gia ®×nh nh­ mét ®¬n vÞ th«ng tin riªng. Do ®ã, ph­¬ng tiÖn nµy ®¹t ®­îc sè l­îng kh¸n gi¶ rÊt lín. Tuy nhiªn, tivi phô thuéc vµo ph¹m vi, chÊt l­îng cña hÖ thèng ph¸t sãng, tr×nh ®é thu nhËp cña d©n c­ vµ hoµn c¶nh kinh tÕ cña mçi n­íc. 4 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Radio: Qu¶ng c¸o qua radio cã nhiÒu thÝnh gi¶, cã thÓ nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn, t¹o kh¶ n¨ng lùa chän tr¹m ph¸t ë n¬i cã kh¸ch hµng träng ®iÓm, th«ng tin qu¶ng c¸o ®­îc chuyÓn tíi tõng ng­êi nghe. ChÝnh v× vËy, qu¶ng c¸o qua radio lµ cÇn thiÕt nÕu muèn th«ng tin qu¶ng c¸o ®¹t ®­îc tØ lÖ ®éc gi¶ cao. Tuy nhiªn, qu¶ng c¸o qua radio còng cã nhiÒu nh­îc ®iÓm nh­:tÝnh l©u bÒn cña th«ng tin thÊp, th«ng tin qu¶ng c¸o dÔ bÞ ng­êi nghe bá qua vµ kh«ng hîp víi tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, do ®ã cÇn cã sù hç trî cña c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. 1.2.2.3 Ph­¬ng tiÖn ngoµi trêi vµ ngoµi ®­êng, c¸c ®iÓm vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c Qu¶ng c¸o ngoµi trêi: lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o l©u ®êi nhÊt. Ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ngoµi trêi hiÖn ®¹i cã nhiÒu lo¹i nh­ ¸p phÝch, b¶ng yÕt thÞ, pan«, c¸c biÓn qu¶ng c¸o bªn ®­êng, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ qu¶ng c¸o t¹i c¸c ®iÓm. Qu¶ng c¸o ngoµi trêi g¾n liÒn víi viÖc më réng vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi vµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng, ph¸t triÓn c¸c vïng kinh tÕ. §©y lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o mang tÝnh chÊt quèc gia. Nã th«ng b¸o cho kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vÒ s¶n phÈm mµ hä muèn mua. Trong møc ®ä nhÊt ®Þnh, ph­¬ng tiÖn nµy h­íng dÉn kh¸ch hµng tíi nh÷ng ®iÓm cã thÓ mua hµng . Lîi thÕ cña ph­¬ng tiÖn nµy lµ kh¶ n¨ng béc lé, thÓ hiÖn lín. Yªu cÇu c¶u c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ngoµi trêi lµ kh¶ n¨ng gîi ph¶n øng cao vµ g©y Ên t­îng s©u cho ng­êi nh×n. V× vËy chóng th­êng lµ c¸c th«ng ®iÖp ng¾n, vµ sö dông c¸c hiÖn t­îng. Qu¶ng c¸o ngoµi ®­êng: h×nh thøc chñ yÕu cña qu¶ng c¸o ngoµi ®­êng lµ qu¶ng c¸o trªn hÖ thèng giao th«ng c«ng céng (trªn c¸c ph­¬ng tiÖn hay t¹i ®Þa ®iÓm ®ç, dõng cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®ã). Qu¶ng c¸o ngoµi ®­êng cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ chi phÝ thÊp, cã sù hiÖn diÖn ch¾c ch¾n vµ b¶o ®¶m nh¾c l¹i th­êng xuyªn, ph¹m vi ho¹t ®éng lín, thêi gian hiÖn diÖn l©u, cã kh¶ n¨ng giíi thiÖu néi dung dµi. 5 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Tuy nhiªn, qu¶ng c¸o ngoµi ®uêng chØ cã t¸c ®éng lín ®èi víi nh÷ng ng­êi sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng vµ Ýt hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng ng­êi cã ph­¬ng tiÖn riªng. MÆc dï vËy, ph­¬ng tiÖn nµy cßn cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ hÖ thèng vËn t¶i c«ng céng më réng vµ tËp trung vµo nh÷ng thµnh phè ®«ng d©n. H¬n n÷a, ë c¸c n­íc mµ ph­¬ng tiÖn mÉu vµ truyÒn tin míi chØ tËp trung ë c¸c vïng ®« thÞ, th× ph­¬ng tiÖn ngoµi ®­êng l¹i cµng cã ý nghÜa. Qu¶ng c¸o t¹i c¸c ®iÓm b¸n hµng: ®©y lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn vµ qu¶ng c¸o. Nã lµ kh©u cuèi cïng ¶nh h­ëng tíi quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ë ®iÓm b¸n hµng rÊt cã hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm mµ viÖc mua hµng mang tÝnh chÊt tuú høng, t¹o kh¶ n¨ng cho sù lùa chän gi÷a c¸c m¸c, nh·n hiÖu s¶n phÈm kh¸c nhau cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o t¹i c¸c ®iÓm b¸n cã vai trß rÊt quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c s¶n phÈm míi vµ h×nh thøc b¸n hµng tù ®éng. HiÖu qu¶ cña mét néi dung qu¶ng c¸o dï ®· ®­îc nhµ s¶n xuÊt qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn in Ên, vµ truyÒn tin, vÉn cã thÓ cÇn thiÕt ph¶i nh¾c nhë ng­êi mua vµo lóc cuèi cïng tr­íc khi hµnh ®éng mua hµng. 2. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o Trong ho¹t ®éng Marketing, mét quyÕt ®Þnh rÊt quan träng lµ lùa chän c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trªn thùc tÕ, viÖc lùa chän nµy hay cßn ®­îc gäi lµ kÕ ho¹ch ho¸ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, lµ x¸c ®Þnh vµ lôa chän mét sù phèi hîp gi÷a c¸c kªnh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. §iÒu ®ã lµ do cã rÊt nhiÒu lo¹i ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c nhau vµ trong mçi lo¹i ph­¬ng tiÖn ®ã bao gåm c¸c biÓu lo¹i ph­¬ng tiÖn th«ng tin. §Ó cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, nhµ qu¶ng c¸o cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè sau: Thø nhÊt, môc tiªu qu¶ng c¸o ph¶i râ rµng. Nhµ qu¶ng c¸o tr­íc hÕt ph¶i xem hä sÏ truyÒn th«ng ®iÖp cho ai hay cho nh÷ng ®éc gi¶ nµo, qua ®ã, lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin mµ ®éc gi¶ cña nã trïng víi môc tiªu qu¶ng c¸o. §iÒu ®ã cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh tuú theo tõng tr­êng hîp theo nguyªn t¾c ®Þa lý vµ d©n c­, tËp tÝnh mua hay tiªu thô, theo t©m lý, th¸i ®é, nh©n c¸ch hay phong c¸ch sèng. 6 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Thø hai, viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cÇn tÝnh ®Õn b¶n chÊt cña th«ng ®iÖp, tin tøc cÇn truyÒn. ThËt vËy, tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh«ng s½n sµng truyÒn ®i tÊt c¶ c¸c lo¹i tin tøc hoÆc nÕu sö dông chóng th× hiÖu qu¶ th«ng tin kh«ng cao. Ch¼ng h¹n, nÕu th«ng tin dµi, phøc t¹p, Ýt khi c¸c nhµ qu¶ng c¸o sö dông ¸p phÝch hay th«ng tin vÒ h×nh ¶nh s¶n phÈm kh«ng nªn truyÒn qua radio... Thø ba, viÖc lùa chän sù phèi hîp c¸c kªnh th«ng tin ph¶i lu«n tÝnh ®Õn ng©n s¸ch chung dµnh ®Ó mua kho¶ng trèng hay thêi gian qu¶ng c¸o. Lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin bao gåm c¶ nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng vµ chi phÝ cña c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin chñ yÕu. Lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin ph¶i lµm sao ®Ó phï hîp víi c¶ ®éc gi¶ träng t©m vµ c¶ lo¹i ph­¬ng tiÖn ®­îc lùa chän. Nh×n chung, khi lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin, cÇn tÝnh ®Õn c¸c nh©n tè t¸c ®éng sau: Hå s¬ vÒ thÞ tr­êng träng ®iÓm: B­íc ®Çu tiªn trong kÕ ho¹h ho¸ ph­¬ng tiÖn th«ng tin lµ viÖc thu thËp th«ng tin h÷u Ých vÒ kh¸ch hµng hay thÞ tr­êng chÝnh mµ c¸c nhµ qu¶ng c¸o cÇn truyÒn th«ng ®iÖp tíi qua qu¶ng c¸o. Nh÷ng “hå s¬” gåm c¸c sè liÖu chi tiÕt vµ cã tÝnh ®Æc thï vÒ thÞ tr­êng träng ®iÓm cã thÓ thu thËp ®­îc qau c¸c tµi liÖu vÒ ®Þa lý, d©n c­, tËp tÝnh vµ th¸i ®é...sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶ng c¸o lùa chän ®­îc ph­¬ng tiÖn th«ng tin thÝch hîp. TÊt nhiªn, ng©n s¸ch qu¶ng c¸o còng lµ mét tiªu thøc quan träng trong qu¸ tr×nh lùa chän ®ã. Khi ®· x©y dùng hå s¬ kh¸ch hµng, c¸c nhµ qu¶ng c¸o ph¶i t×m c¸ch thÝch øng víi nã qua viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn th«ng tin. Ph¹m vi ho¹t ®éng c¶u ph­¬ng tiÖn th«ng tin: Trong lÜnh vùc qu¶ng c¸o, ph¹m vi ho¹t ®éng cña mét ph­¬ng tiÖn th«ng tin lµ sè ®éc gi¶ (c¸ nh©n hay gia ®×nh) mµ ph­¬ng tiÖn cã thÓ “bao phñ” trong mét kho¶ng thêi gian. Nã th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng tØ lÖ phÇn tr¨m ®éc gi¶ trong tæng sè d©n c­ cña thÞ tr­êng träng ®iÓm. C¸c nhµ qu¶ng c¸o, tuú theo môc ®Ých cña m×nh, chän ph­¬ng tiÖn cã ph¹m vi ho¹t ®éng thÝch hîp. Trªn thùc tÕ, cã thÓ x¶y ra tr­êng hîp hai 7 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc ph­¬ng tiÖn th«ng tin cïng ®Õn víi ®éc gi¶ chung. V× vËy, ph¶i nghiªn cøu nhiÒu nh©n tè ®Ó lùa chän sù phèi häp gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin mét c¸ch hîp lý nhÊt. TÇn sè th«ng tin: Th«ng th­êng, ng­êi ta ®o l­êng tÇn sè b»ng sè lÇn trung b×nh mµ mét ph­¬ng tiÖn th«ng tin truyÒn ®Õn ®­îc c¸c gia ®×nh hay c¸c c¸ nh©n kh¸c nhau trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. ë thÞ tr­êng träng ®iÓm, tÇn sè qu¶ng c¸o phô thuéc tr­íc hÕt vµo tÇm quan träng cña viÖc duy tr× vµ cñng cè c¸c h×nh ¶nh yªu cÇu hay viÖc gi÷ v÷ng nhu cÇu ®Ó cã ®­îc ng­êi ñng hé tõ c¸c kh¸ch hµng träng ®iÓm. TÇn sè cµng lín th× kh¶ n¨ng truyÒn th«ng tin qu¶ng c¸o s©u réng vµ Ên t­îng ®Ó l¹i cµng ®Ëm. TÝnh liªn tôc: Trong lÜnh vùc th«ng tin, tÝnh liªn tôc ®­îc hiÓu nh­ lµ møc ®é truyÒn ph¸t th«ng ®iÖp trong mét kho¶ng thêi gian hay mét chiÕn dÞch. Thùc tÕ, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ néi dung cña mét th«ng ®iÖp ®­îc ®¨ng t¶i th­êng xuyªn trªn mét ph­¬ng tiÖn th«ng tin nµo ®ã. Nghiªn cøu nh©n tè nµy, c¸c nhµ qu¶ng c¸o cÇn chó ý ®Õn viÖc chuyÓn tõ mét ph­¬ng tiÖn th«ng tin nµy sang ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c. §iÒu ®ã lµm mÊt tÝnh liªn tôc cña th«ng tin nh­ng còng cã thÓ ®em l¹i nh÷ng lîi thÕ kh¸c. ChÊt l­îng th«ng tin: Trong qu¶ng c¸o, chÊt l­îng th«ng tin qu¶ng c¸o ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng nh÷ng t¸c ®éng ¶nh h­ëng cña chóng ®èi víi ®éc gi¶. Thùc tÕ, ®ã lµ møc ®é nhËn biÕt vµ ghi nhí cña ®éc gi¶ ®èi víi th«ng tin qu¶ng c¸o. ChÊt l­îng nµy phô thuéc vµo néi dung cña th«ng ®iÖp, vµo thêi ®iÓm truyÒn ph¸t qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin. ChÊt l­îng th«ng tin th­êng g¾n víi quy m« cña th«ng ®iÖp. Quy m« cña th«ng ®iÖp lµ th­íc ®o ®é m¹nh vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña Ên t­îng. Quy m« chÝnh lµ kho¶ng dïng ®Ó in qu¶ng c¸o hay lµ thêi gian mµ mét qu¶ng c¸o cã thÓ sö dông. Ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy th«ng ®iÖp: Ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy th«ng ®iÖp hay cßn ®­îc xem nh­ lµ “h×nh ¶nh b¶n sao” cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn kh¶ n¨ng g©y Ên t­îng cña ®éc gi¶. Víi nh÷ng th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o nµo ®ã, chØ cã mét 8 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc ph­¬ng tiÖn th«ng tin thÝch hîp nhÊt míi cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t ®Çy ®ñ vµ x¸c thùc vµ do ®ã, t¹o ra ®­îc Ên t­îng ®äng l¹i trong trÝ ãc cña ng­êi tiªu dïng. C¸c nhµ qu¶ng c¸o, tuú theo ph­¬ng tiÖn th«ng tin ph¶i lùa chän mét ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy hîp lý nhÊt. ë ®©y, cÇn nhÊn m¹nh vai trß cña mµu s¾c trong ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy. Chi phÝ ph­¬ng tiÖn th«ng tin: §©y lµ yÕu tè rÊt quan träng khi lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin, chi phÝ mua kho¶ng trèng hay thêi gian qu¶ng c¸o gièng nh­ viÖc mua hµng ho¸ th«ng th­êng. Chi phÝ ph­¬ng tiÖn th«ng tin cã quan hÖ kh¨ng khÝt víi n¨ng lùc cña ph­¬ng tiÖn th«ng tin Êy. N¨ng lùc ph­¬ng tiÖn th«ng tin th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ theo nh÷ng tiªu chuÈn sau: Kh¶ n¨ng ph©n phèi: biÓu thÞ qua sè l­îng b¶n ph¸t hµnh. Qui m« ®éc gi¶: biÓu thÞ qua qui m«, thµnh phÇn vµ sè l­îng b¶n cã ®éc gi¶. Khi tÝnh to¸n chi phÝ vÒ ph­¬ng tiÖn th«ng tin, c¸c nhµ qu¶ng c¸o còng chó ý kh¶ n¨ng cung cÊp ph­¬ng tiÖn th«ng tin vµo mét sè kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Thùc tÕ x¶y ra tr­êng hîp lµ dï nhµ qu¶ng c¸o s½n sµng tr¶ gi¸ cao nh÷ng trong ch­¬ng tr×nh cña c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®· hoµn chØnh råi, kh«ng thÓ bæ sung, s¾p xÕp l¹i ®­îc. Ph­¬ng ph¸p chuÈn biÓu thÞ chi phÝ qu¶ng c¸o trªn b¸o vµ sè tiÒn cho mét dßng chuÈn hoÆc theo sè tõ cña th«ng ®iÖp. Ng­êi ta còng cã thÓ tÝnh to¸n chi phÝ thuª kho¶ng trèng ®ã. Møc chi phÝ ®¬n vÞ nµy thay ®æi theo sè l­îng ph¸t hµnh. Th­êng ng­êi ta x¸c ®Þnh chi phÝ nµy b»ng c¸ch lÊy tæng chi phÝ mua kho¶ng trèng chia cho dßng hay kho¶ng trèng trªn mét ®¬n vÞ ph¸t hµnh. NÕu sè l­îng ph¸t hµnh cµng lín th× møc chi phÝ trªn dßng in cµng rÎ. §èi víi tivi vµ radio, tØ lÖ phÝ mua kho¶ng trèng ®­îc tÝnh theo ®¬n vÞ thêi gian kÕt hîp víi sè ng­êi xem hay ng­êi nghe. TÝnh l©u bÒn cña th«ng ®iÖp: §©y lµ mét nh©n tè cã t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin. TÝnh l©u bÒn cña th«ng ®iÖp ®­îc biÓu thÞ ë sè lÇn ph¸t th«ng ®iÖp ®ã. ViÖc nh¾c l¹i th«ng tin qu¶ng c¸o sÏ cã t¸c dông lµm 9 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc gîi nhí vµ cñng cè tin tøc n¬i ®éc gi¶ vµ qua ®ã, cñng cè viÖc b¸n hµng. TÝnh lau bÒn cña th«ng ®iÖp còng lµ mét quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi nhµ qu¶ng c¸o. Mét sè ph­¬ng tiÖn cã ®Æc tÝnh nµy. C¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin nh­ radio kh«ng cung cÊp tÝnh l©u bÒn ë bøc th«ng ®iÖp, nã chØ tån t¹i vµ cã gi¸ trÞ khi ng­êi ta ph¸t nã. §iÒu ®ã còng ®óng víi tivi. Ng­îc l¹i, mét th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ë c¸c ph­¬ng tiÖn in cã thÓ tån t¹i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh tuú thuéc tr­íc hÕt vµo tÝnh chÊt cña Ên phÈm ®ã. §éc gi¶ cã thÓ xem l¹i néi dung th«ng tin ë ph­¬ng tiÖn in nh÷ng kh«ng thÓ lµm ®iÒu ®ã ®èi víi tivi hay radio. C¬ cÊu ph­¬ng tiÖn th«ng tin: Khi lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin, c¸c nhµ qu¶ng c¸o cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn th«ng tin. Thùc chÊt, ®ã lµ sù phèi hîp c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c nhau t¹o thµnh mét tæng thÓ chung trong chiÕn l­îc xóc tiÕn vµ khuyÕch tr­¬ng. Th«ng th­êng, c¸c nhµ qu¶ng c¸o kh«ng chØ sö dông mét lo¹i ph­¬ng tiÖn th«ng tin vµ tuú theo môc tiªu Marketing, lùa chän mét sè ph­¬ng tiÖn th«ng tin phï hîp nhÊt víi thÞ tr­êng träng ®iÓm. C¬ cÊu ph­¬ng tiÖn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi chi phÝ qu¶ng c¸o. §Ó g©y t¸c ®éng m¹nh vµo mét khu vùc thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh, nhµ qu¶ng c¸o th­êng tËp trung vµo mét ph­¬ng tiÖ. Ng­îc l¹i, nÒu nhµ qu¶ng c¸o sö dông mét c¬ cÊu c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn th«ng tin theo tØ lÖ nµo ®ã th× cã thÓ thùc hiÖn môc tiªu qu¶ng c¸o ë nh÷ng khu vùc hay ®o¹n thÞ tr­êng kh¸c nhau. §iÒu nµy lµm cho b¶n qu¶ng c¸o kh«ng bÞ nhµm ch¸n ®èi víi ng­êi tiªu dïng. C¬ cÇu ph­¬ng tiÖn còng lµm t¨ng ph¹m vi ho¹t ®éng cña b¶n qu¶ng c¸o bëi v× kh«ng cã hai lo¹i ph­¬ng tiÖn th«ng tin nµo l¹i hoµn toµn cã cïng mét ®éc gi¶. Mét tØ lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh hÖ sè ®éc gi¶ cña mét lo¹i ph­¬ng tiÖn kh«ng thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c. Trªn thùc tÕ, x¶y ra tr­êng hîp trong mét c¬ cÊu gåm hai hoÆc nhiÒu h¬n hai ph­¬ng tiÖn th«ng tin cã sè l­îng ®éc gi¶ tiÒm n¨ng trïng nhau ®­îc gäi lµ ®éc gi¶ “®óp”. Nh÷ng ®éc gi¶ nµy ®­îc tÝnh vµo sè l­îng ®éc gi¶ c¶u c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn ®ã. VÒ mÆt lý thuyÕt, mçi nhµ qu¶ng c¸o cã mét ph¹m vi ho¹t ®éng 10 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc kh«ng trïng hîp trong sè c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng tèt nhÊt cña hä. Nh­ng thùc ra, kh«ng cã hai ph­¬ng tiÖn nªn hoµn toµn kh«ng cã ®éc gi¶ trïng lÆp. V× vËy, c¸c nhµ qu¶ng c¸o cè g¾ng chän mét c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn th«ng tin cã sè “®óp” lµ tèi thiÓu. Môc tiªu cuèi cïng lµ n©ng cao tæng sè ®éc gi¶. Tæng sè ®éc gi¶ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng toµn bé sè l­îng ng­êi nhËn ®­îc c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o qua tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin trong mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. Khi thiÕt kÕ mét c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn th«ng tin, nhµ qu¶ng c¸o cÇn phÈi biÕt ®­îc quy m« ®éc gi¶ cña tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn ®Ó x¸c ®Þnh tæng sè ®éc gi¶ riªng cña m×nh trong tõng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. ChÝnh nhê ®iÒu ®ã, nhµ qu¶ng c¸o míi cã thÓ lùa chän mét c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn tèi ­u ®Ó ph©n ph¸t sè l­îng lín nhÊt c¸c b¶n qu¶ng c¸o. Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n tè cã ¶nh h­ëng tíi viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin qu¶ng c¸o. Tuú theo tõng tr­êng hîp, nhµ qu¶ng c¸o cã thÓ lùa chän c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó ®¨ng t¶i vµ truyÒn ph¸t c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cho c¸c bé phËn tiªu biÓu cña thÞ tr­êng tiªu thô. HoÆc hä cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn kh¶o ®Ó ®¨ng t¶i c¸c th«ng ®iÖp cho tõng nhãm ®éc gi¶ lùa chän. ViÖc cung cÊp cã lùa chän cña mét sè ph­¬ng tiÖn th«ng tin rÊt h÷u Ých cho nhµ qu¶ng c¸o trong viÖc v­¬n tíi thÞ tr­êng träng ®iÓm riªng biÖt víi chi phÝ tèi thiÓu. Trong thùc tiÔn, khèi l­îng c¸c th«ng tin c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng còng do chÝnh c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin trªn cung cÊp mét phÇn. ë ®©y cÇn chó ý thÝch ®¸ng ®Õn yÕu tè ®Þa lý cña thÞ tr­êng, tøc lµ ph¶i cã kÕt hîp sù lùa chän kÓ trªn víi sù lùa chän ®Þa lý. Khi quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin. HiÖn nay, cã nhiÒu l¹i ph­¬ng tiÖn th«ng tin cã s½n cho ng­êi ®i thuª hay nhµ qu¶ng c¸o. Mçi lo¹i ph­¬ng tiÖn cã ®Æc ®iÓm riªng vµ cã vai trß kh¸c nhau ®èi víi qu¶ng c¸o s¶n phÈm. 11 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o trong ho¹t ®éng marketing s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty Daewoo – Hanel 1. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr­êng tiªu dïng ®å ®iÖn tö ë ViÖt Nam D©n sè ViÖt Nam xÊp xØ 80 triÖu ng­êi; gåm 54 d©n téc anh em, ®a sè lµ ng­êi Kinh chiÕm 85% d©n sè trong c¶ n­íc, t«n gi¸o phæ biÕn lµ ®¹o PhËt. D©n c­ ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu t¹i khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«ng, chØ cã 20% d©n sè sinh sèng t¹i thµnh thÞ. Thu nhËp cña ng­êi d©n ViÖt Nam cßn thÊp (kho¶ng 400$/n¨m) ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨m; khi møc thu nhËp cña ng­êi d©n ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng cña ®¹i bé phËn d©n c­ ®· ®­îc c¶i thiÖn, ®iÒu ®ã dÉn tíi nhu cÇu mua s¾m lµ rÊt lín. Mét trong nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng ®ang ®­îc tiªu thô rÊt m¹nh t¹i ViÖt Nam lµ ®å dïng ®iÖn tö, hµng n¨m, sè l­îng hµng ®iÖn tö ®­îc ng­êi d©n mua s¾m t¨ng lªn víi con sè chãng m¨t. ChÝnh v× vËy, t¹i ViÖt Nam hiÖn nay ®· cã rÊt nhiÒu c¸c h·ng ®iÖn tö trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi ®ang tån t¹i, ph¸t triÓn, vµ c¹nh tranh nhau t­¬ng ®èi khèc liÖt. Chóng ta cã thÓ liÖt kª mét sè h·ng lín ®ang cã mÆt trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam nh­ SONY, SAMSUNG, LG, TCL, VTB, JVC, HANEL,DAEWOO... 2. §«i nÐt vÒ c«ng ty ®iÖn tö DAEWOO – HANEL Ng­êi tiªu dïng t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam nãi riªng, còng nh­ ng­êi tiªu dïng trªn thÕ giíi nãi chung h¼n ®· ®­îc biÕt nhiÒu tíi danh tiÕng cña tËp ®oµn DAEWOO trong nh÷ng n¨m võa qua. DAEWOO ®­îc biÕt ®Õn nh­ lµ mét tËp ®oµn khæng lå vÒ s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau, nh­ « t«, hµng ®iÖn tö...¤ng chñ tËp ®oµn nµy còng ®­îc nhiÒu ng­êi trªn thÕ giíi biÕt tíi qua cuèn s¸ch “ThÕ giíi qu¶ lµ réng lín vµ cã rÊt nhiÒu viÖc chóng ta ph¶i lµm”. Cuèn s¸ch nµy sau khi xuÊt b¶n ®· b¸n r©t ch¹y, vµ v« h×nh chung, DAEWOO còng ®­îc ng­êi tiªu dïng biÕt tíi nhiÒu h¬n. Tuy nhiªn, ngµy nay tËp ®oµn nµy ®· kh«ng cßn tån t¹i, nh­ng nh÷ng thµnh tùu nã ®Ó l¹i kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn 12 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc ®­îc. Mét trong nh÷ng thµnh tùu Êy lµ s¶n phÈm ®iÖn tö cña DAEWOO, th­¬ng hiÖu nµy cã mÆt ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi; vµ b¨t ®Çu x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam tõ n¨m 1995. DAEWOO ®· liªn doanh víi c«ng ty HANEL, hiÖn nay s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty ®· chiÕm mét thÞ phÇn kh¸ lín t¹i ViÖt Nam bëi chÊt l­îng, mÉu m· còng nh­ gi¸ c¶ t­¬ng ®èi phï hîp víi ®¹i ®a sè ng­êi d©n. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i Sµi §ång, Gia L©m, Hµ Néi. T¹i ViÖt Nam, c«ng ty ®iÖn tö DAEWOO – HANEL ®· s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tivi, m¸y giÆt, tñ l¹nh vµ trong thêi gian tíi nµy, c«ng ty sÏ s¶n xuÊt thªm lß vi sãng. Víi thÞ tr­êng nµy, DAEWOO – HANEL còng ®· t¹o ra cho m×nh mét chç ®øng nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm tñ l¹nh, m¸y giÆt cña c«ng ty ®­îc ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam ®¸nh gi¸ cao, møc tiªu thô cña hai s¶n phÈm nµy trong thêi gian võa qua ®¹t con sè lín, thuéc vµo lo¹i cao nhÊt so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 3. §¸nh gi¸ vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o DAEWOO – HANEL ®· vµ ®ang sö dông HiÖn nay, c«ng ty ®iÖn tö DAEWOO – HANEL sö dông hai lo¹i ph­¬ng tiÖn truyÒn tin chñ yÕu lµ truyÒn h×nh vµ b¸o chÝ. TruyÒn h×nh lµ ph­¬ng tÞªn truyÒn tin ®Çu tiªn c«ng ty nghÜ tíi khi muèn giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh tíi ng­êi tiªu dïng, víi mét phim qu¶ng c¸o cã thêi l­îng kho¶ng 30 gi©y, tÇn suÊt ph¸t kho¶ng 2 lÇn/ngµy, th­êng ®­îc chiÕu vµo thêi gian buæi tèi, tr­íc khi chiÕu phim trªn hai kªnh lín lµ VTV3 vµ HTV7. C«ng ty chän hai kªnh truyÒn h×nh nµy bëi kh¶ n¨ng bao phñ kh¸n gi¶ cña chóng lµ rÊt l¬n, víi VTV3 ®­îc phñ sãng trªn toµn quèc, cßn HTV7 ®­îc phñ sãng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè tØnh thuéc miÒn Nam, ®Òu lµ nh÷ng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ®iÖn tö rÊt lín. H¬n n÷a, thêi gian c«ng ty chän ®Ó ph¸t phim qu¶ng c¸o lµ hîp lý, thu hót ®­îc ®«ng ®¶o lùc l­îng kh¸n gi¶ bëi lóc nµy mäi ng­êi ®ang trong tr¹ng th¸i nghØ ng¬i nªn viÖc tiÕp nhËn th«ng tin sÏ ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n. Sau mét thêi gian ph¸t phim qu¶ng c¸o trªn hai kªnh truyÒn h×nh nµy, c«ng 13 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc ty ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu marketing t¹i hai thµnh phè lín lµ Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh víi môc tiªu chÝnh lµ nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña phim qu¶ng c¸o trªn hai kªnh truyÒn h×nh nµy ®· cã t¸c ®éng tíi ng­êi tiªu dïng nh­ thÕ nµo. KÕt qu¶ thËt bÊt ngê, gÇn 80% sè ng­êi ®­îc hái ®· biÕt tíi s¶n phÈm cña c«ng ty qua phim qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh. §©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan mµ kh«ng ph¶i ph­¬ng tiÖn nµo còng cã thÓ ®¹t ®­îc. Tuy nhiªn, tõ nhËn biÕt s¶n phÈm tíi mua s¾m ph¶i tr¶i qua mét giai ®o¹n dµi, ng­êi tiªu dïng kh«ng thÓ chØ v× xem phim qu¶ng c¸o trªn tivi ®· cã thÓ dÉn tíi quyÕt ®Þnh mua ngay mÆc dï hä cã thÓ ®ang cã nhu cÇu. Víi phim qu¶ng c¸o trªn tivi, ng­êi tiªu dïng ch­a thÓ biÕt hÕt ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty, v¶ l¹i khi tiÕn hµnh nghiªn cøu marketing t¹i c¸c thµnh phè cÊp hai nh­ H¶i Phßng, Vòng Tµu, §µ N½ng, vµ mét sè tØnh trªn toµn quèc, sè ng­êi nhËn biÕt s¶n phÈm cña c«ng ty qua truyÒn h×nh chØ chiÕm kho¶ng 40%. Nh­ vËy, qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh kh«ng lµ ch­a ®ñ, chÝnh v× lÝ do nµy, c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ph­¬ng tiÖn truyÒn tin thø hai, b¸o chÝ, ®©y lµ mét ph­¬ng tiÖn cã nh÷ng ­u ®iÓm thùc sù næi bËt, nã lµ mét c«ng cô tèt, cã hiÖu qu¶ ®Ó cñng cè cho nh÷ng th«ng tin ®· ®­îc truyÒn t¶i qua truyÒn h×nh. C«ng ty ®· lùa chän nh÷ng ®Çu b¸o ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m nh­ Lao §éng, Tuæi TrÎ, ®«i khi cã qu¶ng c¸o trªn thêi b¸o kinh tÕ vµ ViÖt Nam News, diÖn tÝch qu¶ng c¸o trªn b¸o chiÕm kho¶ng 1/4 trang. Ngoµi hai ph­¬ng tiÖn truyÒn tin chñ yÕu nªu trªn, c«ng ty ®iÖn tö DAEWOO – HANEL cßn sö dông mét sè h×nh thøc truyÒn tin kh¸c nh­ ph¸t hµnh b¶n tin néi bé hµng tuÇn, ®iÒu nµy sÏ gióp cho c¸c ®¹i lý biÕt ®­îc s¶n phÈm míi cña c«ng ty, qua ®ã qi¸n tiÕp cã thÓ giíi thiÖu cho ng­êi tiªu dïng nh÷ng th«ng tin nµy. Chi phÝ dµnh cho c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ngµy cµng t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt, ®iÒu nµy cã thÓ ®­îc biÓu diÔn qua biÓu ®å sau: 14 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 Truyen hinh 1530 1720 2215 660 720 815 Bao chi 430 552 875 Khac Trôc tung: chi phÝ dµnh cho c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o (triÖu VN§( Trôc hoµnh: n¨m (chi phÝ cho PPTT n¨m 2003 ë møc dù to¸n) Nh×n vµo biÓu ®å trªn, chóng ta nhËn thÊy tiÒn dµnh cho c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin liªn tôc t¨ng, ®Æc biÖt lµ qu¶ng c¸o trªn tivi, ®©y sÏ vÉn lµ ph­¬ng tiÖn chñ lùc mµ c«ng ty dµnh nhiÒu tiÒn b¹c nhÊt cho viÖc ph¸t phim qu¶ng c¸o. Trong thêi gian tíi, khi ViÖt Nam diÔn ra Segame, viÖc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh sÏ ®­îc ph¸t triÓn h¬n n÷a, chóng ta thÊy sè tiÒn dù to¸n chi cho qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh lµ rÊt lín. Bªn c¹nh c¹nh viÖc qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ, c«ng ty còng ®· chó ý h¬n tíi qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. Víi nh÷ng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o t­¬ng ®èi rÇm ré, trªn hai ph­¬ng tiÖn chñ yÕu lµ tivi vµ b¸o chÝ, doanh sè b¸n cña DAEWOO – HANEL ®· t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. TÊt nhiªn, viÖc t¨ng doanh sè b¸n cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ b¸n s¶n phÈm, hinh thøc còng nh­ mÉu m· cña chóng...nh­ng ng­êi ta còng kh«ng thÓ phñ nhËn mét mèi quan hÖ tØ lÖ thuËn gi÷a doanh sè b¸n víi qu¶ng c¸o. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i b¹n cø chi nhiÒu cho 15 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶ng c¸o còng ®ång nghÜa víi viÖc doanh sè b¸n cña b¹n sÏ t¨ng lªn, ®iÒu nµy chØ ®óng trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh nµo ®ã. VÝ dô nh­ tr­êng hîp cña DAEWOO – HANEL trong giai ®o¹n hiÖn nay. Chóng ta cã thÓ nh×n nhËn ®iÒu nµy th«ng qua biÓu ®å sau: 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2001 2002 2003 298400 330400 512417 Doanh thu Trôc tung: doanh thu (triÖu VN§) Trôc hoµnh: n¨m (doanh thu n¨m 2003 lµ chØ tiªu ®Ò ra) PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt vÒ viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi víi s¶n phÈm ®iÖn tö cña c«ng ty DAEWOO – HANEL 1. Nh÷ng ®Ò xuÊt chung (nh÷ng gi¶i ph¸p chung ®Ó viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ®¹t hiÖu qu¶ tèt) Doanh nghiÖp cã thÓ chØ sö dông mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®Ó tiÕp cËn víi kh¸n gi¶ môc tiªu nÕu nh­ hä tin ch¾c r»ng chØ cÇn ph­¬ng tiÖn nµy còng ®ñ ®Ó g©y ¶nh h­ëng tÝch cùc. ViÖc thuª mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng duy nhÊt cho phÐp doanh nghiÖp sö dông nguån ng©n s¸ch cña m×nh tèt h¬n vµ tËn dông phÇn ng©n s¸ch cho c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu hoÆc khuyÕn m·i kh¸c. Ngoµi ra, tËp trung nç lùc vµo mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng duy nhÊt cßn cã thÓ g©y ¶nh h­ëng h¬n lµ tr¶i ®Òu th«ng ®iÖp trªn ®ñ lo¹i ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, h¬n n÷a 16 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc chi phÝ s¸ng t¹o vµ s¶n xuÊt th«ng th­êng thÊp h¬n nÕu nh­ ph¶i ®Æt qu¶ng c¸o trªn nhiÒu ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n tõ mét phim qu¶ng c¸o muèn chuyÓn sang Ên phÈm th× kh«ng ph¶i cø trÝch mét h×nh bÊt k× nµo ®ã trong phim råi cho in lªn b¸o vµ t¹p chÝ. Th«ng th­êng hai mÉu qu¶ng c¸o trªn b¸o vµ ®µi ®ßi hái chiÕn l­îc s¸ng t¹o kh¸c nhau vµ hai ®éi ngò nh©n viªn kh¸c nhau. Ngoµi ra, ta còng cã thÓ lËp kÕ ho¹ch tiÕp cËn kh¸n gØa môc tiªu b»ng c¸ch x©y dùng mét chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp (media mix) ao gåm qu¶ng c¸o trªn nhiÒu ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau. ChiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp thÝch hîp khi mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng duy nhÊt kh«ng tiÕp cËn ®ñ sè kh¸n gi¶ môc tiªu hoÆc kh«ng ®ñ t¹o h×nh ¶nh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu truyÒn th«ng. ChiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp cßn ®­îc sö dông khi ta ph¶i chia kh¸ch hµng ra lµm nhiÒu ph©n khóc vµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tõng ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng thÝch hîp nhÊt ®Ó tiÕp cËn víi tõng ph©n khóc Êy. Víi chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp, ta cã thÓ n©ng cao tÝnh s¸ng t¹o (tÊt nhiªn lµ chi phÝ còng t¨ng) b»ng c¸ch tËn dông nh÷ng lîi ®iÓm cña c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nhau nh­ sö dông nh¹c trªn radio, ®å ho¹ vi tÝnh trªn truyÒn h×nh. Ngoµi ra, mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng nµy cã thÓ hç trî, nhÊn m¹nh vµ cñng cè th«ng ®iÖp cho c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c, tõ ®ã cã thÓ lµm cho th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o næi bËt h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. Trong thùc tÕ c«ng t¸c nghiªn cøu cho thÊy sù kÕt hîp gi÷a c¸c Ên phÈm vµ ®µi phÈm qu¶ng c¸o sÏ t¹o kÕt qu¶ h÷u hiÖu h¬n lµ chØ sö dông mét ph­¬ng tiÖn duy nhÊt. Ngµy nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lín khi thùc hiÖn mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o bao giê còng cã sù phèi hîp gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng. Dï sö dông mét ph­¬ng tiÖn duy nhÊt hay chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp, ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn ba yÕu tè: (1) biÕt ®­îc ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng nµo cã thÓ t¸c ®éng tíi kh¸n gi¶ môc tiªu, (2) mçi ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng sÏ t¹o ra 17 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc m«i tr­êng nµo cho th«ng ®iÖp vµ (3) quy m« c¹nh tranh qu¶ng c¸o trong tõng ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng. Kh«ng cã ho¹t ®éng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nµo g¨p nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch ®è nh­ khi doanh nghiÖp ph¶i tung ra thÞ tr­êng mét s¶n phÈm míi. Dï cho s¶n phÈm míi g× ®i n÷a th× kh«ng ai cã thÓ biÕt ®­îc nhiÒu vÒ s¶n phÈm míi nµy cho ®Õn khi nã ®­îc qu¶ng c¸o réng r·i. §ã lµ lý do t¹i sao ta ph¶i chän lùa chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp vµ sù c©n b»ng gi÷a chØ sè tiÕp cËn vµ tÇn suÊt ®Ó giíi thiÖu nh÷ng ­u ®iÓm vµ Ých lîi cña s¶n phÈm. C¸ch thøc sö dông ph­¬ng tiÖn truyÒn thoong ®Ó tung ra chiÕn dÞch qu¶ng c¸o s¶n phÈm míi cña tõng doanh nghiÖp rÊt kh¸c nhau. Nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu thÕ giíi nh­ P&G vµ Pepsi Cola khi tung ra s¶n phÈm míi hä th­êng sö dông chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp trong ®ã quan träng nhÊt lµ truyÒn h×nh ®­îc hç trî c¸c Ên phÈm trªn b¸o vµ t¹p chÝ. Tivi gióp hä tiÕp cËn ®¹i bé phËn kh¸n gi¶ mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ nh»m x©y dùng nhËn thøc vµ khuyÕn khÝch kh¸n gi¶ sö dông thö s¶n phÈm míi. Chóng ta cã thÓ thÊy v« sè c¸c mÉu qu¶ng c¸o dÇu géi ®Çu cña P&G trªn truyÒn h×nh mçi ngµy vµ sau ®ã l¹i xuÊt hiÖn trªn mét sè b¸o. §Õn nay c¸c s¶n phÈm cña P&G s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam th«ng qua h×nh thøc liªn doanh ®· ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt tíi (chØ sè tiÕp cËn cao) Tù th©n qu¶ng c¸o kh«ng thÓ ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña mét nh·n hiÖu míi. Nh­ng doanh nghiÖp ®Òu hiÓu r»ng chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp vµ sù c©n b»ng gi÷a chØ sè tiÕp cËn vµ tÇn suÊt cã thÓ lµ mét c«ng cô hiÖu qu¶ ®Ó truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ®Õn ®óng ®èi t­îng vµo ®óng thêi ®iÓm. (1) Dï qu¶ng c¸o trªn bÊt k× ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng nµo, ta còng kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó biÕt ®­îc chÝnh x¸c bao nhiªu ng­êi tiÔp xóc víi mÉu qu¶ng c¸o. Thay v× vËy, ta chØ cã thÓ ­íc l­îng trªn c¬ së ®Æc tÝnh chung vµ quy m« cña kh¸n gi¶ trªn tõng ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, v× thÕ mµ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ truyÒn th«ng rÊt quan träng ®Ó hiÓu ®­îc kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña tõng ph­¬ng 18 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc tiÖn ®èi víi kh¸n gi¶ nh­ thÕ nµo (sè liÖu nghiªn cøu bao gåm sè liÖu mua tõ c¸c c«ng ty nghiªn cøu thÞ tr­êng, c¸c c¬ quan truyÒn th«ng vµ sè liÖu c¬ b¶n do chÝnh c«ng ty qu¶ng c¸o thu thËp). ChØ sau khi thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ta míi cã thÓ tiÕn hµnh viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn thÝch hîp ®Ó tiÕp cËn kh¸n gi¶ môc tiªu. Nghiªn cøu sù t¸c ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng cã thÓ cho chóng ta biÕt d©n chóng t¹i Long An thÝch xem c¶i l­¬ng h¬n d©n chóng t¹i c¸c tØnh l©n cËn, d©n chóng t¹i VÜnh Long Ýt khã chÞu víi qu¶ng c¸o h¬n so víi c¸c tØnh kh¸c...C¸c sè liÖu nghiªn cøu gióp c«ng ty qu¶ng c¸o x¸c ®Þnh ®­îc c¸ch thøc vµ thêi gian tiÕp cËn víi kh¸n gi¶ môc tiªu cña m×nh. Tuy chØ sè tiÕp cËn rÊt quan träng nh­ng doanh nghiÖp ph¶i t×m hiÓu sù thËt phÝa sau sè l­îng kh¸n gi¶ tiÕp xóc víi mÉu qu¶ng c¸o ®Ó hiÓu ®­îc r»ng kh¸n gi¶ thùc sù ph¶n øng thÕ nµo víi mçi ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é chó ý vµ møc ®é kÝch thÝch ®èi víi kh¸n gi¶ trªn tõng ph­¬ng tiÖn. Møc ®é chó ý (attention value) lµ cÊp ®é chó ý mét kh¸n gi¶ ®èi víi mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng cô thÓ. Møc ®é chó ý kh«ng chØ ®­îc x¸c ®Þnh bëi chÝnh ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng mµ cßn tõ th«ng ®iÖp vµ c¸ch thøc thùc hiÖn chiÕn l­îc s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n, truyÒn h×nh cã møc ®é chó ý t­¬ng ®èi cao ®èi víi nhiÒu kh¸n gi¶ vµ nhiÒu s¶n phÈm. TÝnh chÊt ©m thanh, mµu s¾c vµ h×nh ¶nh di ®éng cña nã thu hót ®­îc sù chó ý cña ng­êi xem b»ng c¸ch t¹o sù thuyÕt phôc vÒ tÝnh ch©n thËt cña s¶n phÈm; h¬n n÷a víi ©m nh¹c, tõ ng÷, s¾c th¸i còng gãp phÇn lµm t¨ng møc ®é chó ý ®èi víi ng­êi xem. Mét khi ng­êi xem bÞ l«i cuèn vµo ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh th× phim qu¶ng c¸o xuÊt hiÖn trong ch­¬ng tr×nh lËicngf g©y ®­îc sù chó ý c¸o. trong Ên phÈm qu¶ng c¸o còng vËy, c¸c t¹p chÝ chuyªn ®Ò kü thuËt lµ nh÷ng kªnh truyÒn th«ng thÝch hîp ®Ó t¨ng søc thu hót ®èi víi ®éc gi¶ mét khi hä quan t©m tíi mét ®Ò tµi kü thuËt nµo ®ã. 19 Qu¶n trÞ Qu¶ng c¸o 42 H-ml
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2