intTypePromotion=1

Đề tài Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Chu Tuoi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

10
6.398
lượt xem
1.122
download

Đề tài Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạo lực học đường không chỉ là những hiện tượng cá biệt mà giờ đây đã trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Trên tất cả các trường học đều xuất hiện bạo lực học đường. Tuy mức độ có khác nhau nhưng cả thành thị và nông thông, cả đồng bằng và miền núi thì các vụ liên quan đến bạo lực học đường đều ra tăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 1. LU N VĂN T T NGHI P tài : “ Th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh” SVTH: Hoàng Th Th a 1
 2. L I NÓI U B o l c h c ư ng không ch là nh ng hi n tư ng cá bi t mà gi ây ã tr thành v n n n c a toàn xã h i. Trên t t c các trư ng h c u xu t hi n b o l c h c ư ng. Tuy m c có khác nhau nhưng c thành th và nông thông, c ng b ng và mi n núi thì các v liên quan nb ol ch c ư ng u ra tăng. V thành niên là i tư ng c a nhi u b môn khoa h c quan tâm nghiên c u áng chú ý là trong sinh lý h c, tâm lý h c, xã h i h c… m i th i kỳ trong i s ng con ngư i, s phát tri n v th ch t và tâm lý và c nhân cách có quy lu t riêng. Tu i v thành niên là l a tu i thi u niên nhưng ây là giai o n phát tri n r t cao v th ch t và có nh ng bi n chuy n tâm lý h t s c ph c t p. Chính y u t tâm lý cũng như th ch t và nhân cách chưa hoàn thi n m t cách y này khi n cho tr em trong l a tu i v thành niên hay b kh ng ho ng v tâm lý, d n n nh ng suy nghĩ và hành ng sai l ch. Nghiên c u xã h i h c ph m t i là m t chuyên ngành nghiên c u v i tư cách là m t hi n tư ng xã h i, coi ó là nh ng hành vi sai l ch, trên cơ s và phương pháp nghiên c u c thù c a xã h i h c. Thành ph H Long t nh Qu ng Ninh n m bên b v nh H Long xinh p, phát tri n các ngành d ch v du l ch, buôn bán kinh doanh. Trong i u ki n phát tri n kinh t s m u t, cùng v i hàng lo t nh ng khu vui chơi, gi i trí thì t l ph m t i l a tu i v thành niên khu v c này thu c lo i cao trong t nh, c bi t là n n b o l c h c ư ng. Vi c t l b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên tăng cao s nh hư ng n gia ình, nhà trư ng và xã h i, mà ây chính là môi trư ng du l ch thi u s an toàn khi du khách n H Long. Do v y c n có nh ng biên pháp k p th i c a chính quy n a phương và toàn th c ng ng tu i tr H Long x ng áng v i câu nói 2
 3. c a Bác: “M t năm kh i u t mùa xuân, m t i kh i u t tu i tr , tu i tr là mùa xuân c a t nư c”. Vì nh ng lý do trên em ã ch n tài : “ Th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh” là tài ti u lu n. V i n i dung xoay quanh th c tr ng b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i a phương và m t s nh ng óng góp nh bé c a b n thân em v v n này xây dưng quê hương ngày m t giàu m nh, th h tr luôn phát huy ư c t t nh t kh năng c a mình. Do lư ng ki n th c và ngu n thông tin còn h n h p nên không th trách kh i nh ng sai sót trong quá trình làm bài. Em kính mong nh n ư c s óng góp c a th y bài vi t c a em ư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn ! Sinh viên th c hi n: Hoàng Th Th a 3
 4. N I DUNG I. Cơ s lý lu n và cơ s th c ti n c a “Th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh.” 1.C s lý lu n: 1.1 M t s khái ni m cơ b n B o l c h c ư ng là hình th c khá ph bi n l a tu i v thành niên trong môi trư ng giáo d c. B o l c h c ư ng là b o l c v tinh th n, ngôn ng , thân th thi hành có ý gi a các h c sinh trong và ngoài trư ng. Cho dù là nh ng hành ng thi u tôn tr ng hay gi u c t ã làm cho ngư i b h i c m th y b t ti n cũng ư c xem là b o l c h c ư ng. Tu i v thành niên: Theo t ch c Y t th gi i (WHO), tr v thành niên (VTN) là thu t ng ch nhóm ngư i t 10-18 tu i. Theo k t qu T ng i u tra dân s năm 1999 Vi t Nam, tr VTN có 17.350326 ngư i, chi m kho ng 22,7% dân s c nư c. ây là l a tu i có nh ng t kh ng ho ng gi a các giai o n phát tri n tâm lý. Các nhà tâm lý h c cho th y r ng hành vi c a tr thư ng mang tính t kh i, tò mò, manh ng, mu n th s c. ng x có xu hư ng ch ng i, hung hăng. B o l c h c ư ng l a tu i v thành niên là nh ng h c sinh trong các trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông tu i t 10-18 chưa th c s hoàn thi n v m t sinh lý cũng như nh n th c có nh ng hành vi trái pháp lu t sai l ch các giá tr truy n th ng c a dân t c mà ây là nh ng hành vi b ol c i v i các h c sinh khác trong cùng ho c là khác trư ng d n n 4
 5. nh ng h u qu h t s c nghiêm tr ng cho b n thân, gia ình, nhà trư ng và toàn th xã h i. 1.2 Nh ng khái ni m có liên quan Ph m t i: khái ni m ư c quy nh t i kho n 2- i u 8- B lu t hình s là vi c ch th th c hiên hành vi nguy hi m cho xã h i, ph m vào các t i ư c quy nh trong B lu t hình s . V i các c i m: - Có hành vi nguy hi m cho xã h i - Hành vi nguy hi m cho xã h i ph i ư c quy nh trong B lu t hình s . - Ch th c a t i ph m ph i là ngư i có năng l c trách nhi m hình s . - Ngư i th c hi n hành vi nguy hi m cho xã h i ph i là ngư i có l i - Khách th c a t i ph m là các quan h xã h i b xâm ph m mà các quan h xã h i ó ư c B lu t hình s b o v . Xã h i h c ph m t i là m t chuyên ngành nghiên c u c a xã h i h c v i tư cách là m t hi n tư ng xã h i, coi ó là nh ng hành vi sai l ch, trên cơ s phương pháp nghiên c u nói chung và phương pháp nghiên c u c thù c a xã h i h c nói riêng. 2. C s th c ti n c a v n : “Th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long t nh Qu ng Ninh”. 2.1 Khái quát th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên hi n nay Vi t Nam nói chung và vi c c n thi t ph i ưa ra nh ng gi i pháp gi m t l b o l c h c ư ng. Th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i Vi t Nam hi n nay: 5
 6. Tình tr ng h c sinh mang hung khí t i trư ng và s n sang ánh nhau gi i quy t mâu thu n xu t hi n ngày càng nhi u trong các trư ng ph thông trên toàn qu c. Th c t này ư c báo ng t i H i th o v gi i pháp, nâng cao hi u qu công tác giáo d c o c, l i s ng, phòng ch ng t i ph m, b o l c h c ư ng do B GD- T t ch c ngày 25/11/2009. Ngành Giáo d c ang ph i i m t v i tình tr ng b o l c h c ư ng ngày càng có xu hư ng gia tăng và tính ch t v vi c ngày càng nguy hi m. Ông Phùng Kh c Bình, V trư ng V Công tác h c sinh sinh viên (B GD- T) cho bi t: th ng kê t 38 s GD- T g i v B t năm 2003 n nay có t i 8.000 v h c sinh tham gia ánh nhau và b x lý k lu t. Báo ng hơn trong th i gian g n ây, nhi u v b o l c h c ư ng nguy hi m như: n sinh t p ánh nhau h i ng, làm nh c b n, nam sinh dung dao ki m, mã t u chém nhau ngay trong sân trư ng. Có nhi u trư ng h p mâu thu n trong tình b n, tình yêu ã dung dao r ch m t b n, âm ch t b gi a sân trư ng, x y ra nhi u nơi: Hà N i, Hà Tĩnh, Lai Châu, Gia Lai, B c Giang, Bình Dương, Qu ng Ninh…Ngoài ra hi n nay cũng có m t ít b ph n không nh thi u tôn tr ng th y cô giáo, coi thư ng k lu t nhà trư ng, thư ng xuyên nói t c ch i th . S c n thi t ph i ưa các gi i pháp nh m gi i t l b o l c h c ư ng hi n nay. Giáo d c là m t trong nh ng qu c sách hàng u c a Nhà nư c, vi c phát tri n ngu n nhân l c v a là m c tiêu v a là ng l c c a s phát tri n kinh t - xã h i. i u ó có ý nghĩa h t s c quan tr ng, v y mà n n b o l c h c ư ng ngày càng ra tăng v i s lư ng chóng m t i u ó nh hư ng r t l n n quá trình ào t o và phát tri n con ngư i c a t nư c. Ch n h c ư ng thư ng ư c xem là môi trư ng an toàn nhưng gi ây ã b nh hư ng nghiêm tr ng b i tình tr ng h c sinh hành x theo ki u xã h i en. N n b o l c h c ư ng ang khi n nhi u ngư i lo ng i. Làn 6
 7. ranh gi a nh ng hành ng côn và t i ph m là r t mong manh. V n n n này ã khi n các ngành ch c năng h t s c quan tâm, n i lo l ng c a gia ình, và c m t th h tương lai c a t nư c. Khi bư c vào năm h c m i, h n không ít b n h c sinh e ng i trư c nh ng “anh ch ” l p trên hung hăng. Nh ng màn chào h i b ng n m m, e d a khi n không ít b n hoang mang s hãi. Th m chí không ít nh ng v r i lo n tinh th n, tr m c m, nơi c ng trư ng không yên tĩnh luôn ám nh v i nh ng n n nhân y u t c a n n b t n n, b o l c h c ư ng. i u này nh hư ng r t l n nv n h c t p cũng như sinh ho t c a các em h c sinh. => V i t t c nh ng lý do trên thì vi c kh n trương ưa ra các gi i pháp c a các ngành ch c năng, nhà trư ng, nhà ình và toàn th xã h i vào v n n n b o l c h c ư ng là h t s c c n thi t. 2.2 Nh ng i u ki n t nhiên và kinh t - xã h i nh hư ng tr c ti p n v n è b o l c h c ư ng thành ph H Long t nh Qu ng Ninh. -V i u ki n t nhiên: thành ph H Long v i khí h u mi n bi n ôn hòa, c bi t là s trù v i các ngu n tài nguyên r ng và bi n, các m than l n, c bi t là thành ph H Long có r t nhi u nh ng danh lam th ng c nh như v nh H Long, o Tu n Châu, núi Bài Thơ…Ngư i ta thư ng có câu là: “ngư i mi n bi n ăn sóng nói gió”. Và có l chính i u này ã t o nên nh ng nét tính cách c trưng c a ngư i dân mi n bi n H Long. -V i u ki n kinh t - xã h i: là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a t nh Qu ng Ninh nên có n n kinh t khá phát tri n. Như m t i u t t nhiên ó là bên c nh s phát tri n c a kinh t thì là hàng lo t nh ng t n n xã h i ra i. Và em xin nh c n ây là n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long t nh Qu ng Ninh di n ra h t s c 7
 8. ph bi n và có xu hư ng tăng m nh v s lư ng cũng như tính ch t c a v n . 2.3 Quan i m c a thành ph H Long v th c tr ng b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên a phương hi n nay. Trư c th c tr ng áng bu n c a n n b o l c h c ư ng ngày càng ra tăng, ch m d t tình tr ng trên, UBND thành ph H Long ã yêu c u phòng GD- T ch o các trư ng h c và cơ s giáo d c trong toàn thành ph tăng cư ng th c hi n công tác an ninh trư ng h c, th c hi n nghiêm túc l ch tr c c a lãnh o nhà trư ng trong t t c các ngày trong tu n, xác nh rõ nhi m v c a lãnh o tr c. c bi t ph i duy trì n p giao ban sau m i ca tr c, nh t là ph i bàn giao chi ti t nh ng di n bi n v công tác an ninh tr t t , v vi c nào ư c gi i quy t trong ca tr c, v vi c nào còn t n t i chưa ư c gi i quy t và th ng nh t các gi i pháp kh c ph c ti p thep. ng th i chú tr ng công tác giáo d c o c pháp lu t trong nhà trư ng, không ng ng c u ti n n i dung các gi sinh ho t l p và các ho t ng t p th , có bi n pháp n m ch c các di n bi n tư tư ng c a h c sinh, t ó áp d ng bi n pháp giáo d c phù h p; ph i tăng cư ng kêt h p bao môi trư ng: gia inh- nhà trư ng-xã h i trong công tác giáo d c h c sinh, nh t là ph h p cha m h c sinh, chính quy n a phương và công an a phương có bi n pháp gi i quy t k p th i, d t i m nh ng mâu thu n trong h c sinh, ngăn ng a không x y ra nh ng hành vi quá khích, b o m gi gì an ninh, tr t t công c ng, an toàn trư ng h c. Ngoài ra còn phát ng các phong trào thi ua h c t p, t o nên môi trư ng h c t p lành m nh cho h c sinh như: Phong trào h c t p và làm theo t m gương o c Bác H , phong trào phát huy tu i tr vùng m , phong trào M i th y cô giáo là m t t m gương sáng cho h c sinh noi theo. Ngoài ra Phó ch t ch UBND thành ph H Long ông Nguy n M nh Tuyên cho bi t thành ph ã tăng cư ng ch o công tác an ninh, tr t 8
 9. t , an toàn trư ng h c và các cơ s giáo d c nh m ch m d t tình tr ng b o l c h c ư ng II. N i dung 1. Th c tr ng v n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long t nh Qu ng Ninh. 1.1 N n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên có xu hư ng tăng nhanh trong nh ng năm g n ây và chi m t l khá cao so v i nh ng v n ph m t i l a tu i v thành niên. Theo s li u i u tra v n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên, mà ây là hi n tư ng ánh c a h c sinh trong trư ng cũng như ngoài trư ng mà nhà trư ng phát hi n và x lý ư c trong năm h c 2007-2008 ngày càng tăng. Th hi n dư i b ng s li u sau: S h c sinh b x lý k lu t do ánh nhau trong các trư ng trung h c ph thông ( năm h c 2007-2008): T ng s S v ánh S hs b k lu t do Tên trư ng hs nhau ánh nhau Bãi Cháy 1623 15 21 Chuyên H Long 1045 2 3 Hòn Gai 1856 21 35 Vũ Văn Hi u 1475 17 25 Văn Lang 1279 16 27 Dân l p H Long 2013 24 39 Lê Thánh Tông 1547 18 31 Ngô Quy n 978 13 26 Nguy n B nh Khiêm 1063 19 28 9
 10. (Báo cáo t ng k t thi ua khen thư ng&k lu t c a Phòng GD- T năm 2008) S h c sinh b x lý k lu t do ánh nhau trong các trư ng trung h c cơ s trong thành ph H Long (năm h c 2007-2008). T ng s S v ánh S hs b k lu t do Tên trư ng hs nhau ánh nhau Lê Văn Tám 1054 12 21 Kim ng 687 5 12 Tr ng i m 812 2 4 H ng H i 943 9 14 Cao Xanh 563 7 16 Hà Tu 745 11 23 Lý T Tr ng 1259 15 32 Văn Lang 639 8 18 B ch ng 717 5 9 Tr n Qu c To n 803 10 14 Nguy n Văn Thu c 868 2 6 Bãi Cháy 698 9 17 Minh Khai 745 8 15 Nguy n Trãi 806 6 11 (Báo cáo t ng k t thi ua khen thư ng& k lu t c a Phòng GD- T năm 2008) Như v y v i có th th y trong khóa h c năm 2007-2008 t i các trư ng THPT H Long có t ng s : 161 v ánh nhau v i k lu t 233 h c sinh và t i các trư ng THCS H Long có t ng s : 108 v ánh nhau v i 212 h c sinh V i nh ng s li u trên ây th t s chưa ánh giá h t ư c th c tr ng b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long. B i l b o l c 10
 11. h c ư ng là nh ng hành vi xâm h i n tinh th n, và th xác gi a h c sinh trong trư ng và h c sinh ngoài trư ng. Trên ây ch là nh ng s li u v b o l c th xác ư c nhà trư ng phát hi n và k lu t. Nh ng cũng cho th y n n b o l c h c ư ng ã tr thành m t v n n n trong ngành Giáo D c thành ph H Long và là m i e d a nh c nh i c a các gia ình và toàn th xã h i. Trên th c t , không có m t s li u nào c th ánh giá ư c m t cách chính xác v n n b o l c h c ư ng trên a bàn thành ph H Long cũng như trên toàn qu c. 1.2 N n b o l c h c ư ng thành ph H Long ngày càng nghiêm tr ng, v i nh ng h u qu h t s c nghiêm tr ng. N n b o l c h c ư ng không ch gia tăng v s lư ng và m c , h u qu c a nó còn nghiêm tr ng g p nhi u l n. Không ch còn là nh ng cu c u , ánh nhau thông thư ng gi a các “anh hùng rơm” mà hi n nay xu t hi n ngày càng nhi u c a các hung khí, vũ khí ó như là: g y, g c rùi dao, ki m, mã t u, và có khi còn là súng hoa c i trong các cu c u ó. T i kỳ h p H ND thành ph H Long khóa VII t 8-10/12/2009, Ban Văn hóa- xã h i H ND thành ph ngh UBND thành ph s m ban hành án “ Phòng ch ng b o l c h c ư ng giai o n 2009-2015”. T u năm h c 2009-1010 n nay, trong toàn thành ph ã x y ra 53 v b o l c h c ư ng, trong ó có 2 v t vong, khi n ph huynh h c sinh và h c sinh h t s c b t an. Nghiêm tr ng nh t trong s ó là v dùng súng hoa b n ch t b n ngay ng sau trư ng c a Tr n Văn M nh h c sinh l p 11 trư ng Dân l p H Long khi n b n t vong t i ch khi n cho dư luân h t s c xôn xao. Bên c nh ó còn có m t v cũng nghiêm tr ng t i trư ng THPT Bãi Cháy v i vi c thuê b o kê ánh b n trên ư ng v khi n n n nhân t vong. Ngoài ra t i m t s trư ng khác cũng có nh ng v nghiêm tr ng gây thương t t và nh hư ng l n n s c kh e c a các n n nhân. V i nh ng v vi c b o l c 11
 12. h c ư ng nghiêm tr ng này thì th m quy n xét x thu c v phía cơ quan công an, ch không còn n m trong các hình th c x lý c a nhà trư ng n a. Hơn th n a, không ch là b o l c trong h c sinh mà còn là hi n tư ng h c sinh ánh c giáo viên, cán b trong trư ng t i trư ng Dân l p Nguy n B nh Khiêm. Sau ây là m t s nh ng hình nh minh h a: Nh ng hung khí mà cơ quan công an thu gi ư c trong v ánh nhau c a h c sinh trư ngTHPT Vũ Văn Hi u 3 h c sinh c a trư ng THPT Lý T Tr ng ang ch xét h i t i cơ quan i u tra. 12
 13. Hơn th n a, chúng ta thư ng quen v i nh ng “nam t hán i trư ng phu”, v y mà gi ây b o l c h c ư ng xu t hi n khá ph bi n các b n n , v i xu hư ng ánh t p th , ánh h i ng và m c c a nh ng s vi c cũng không “thua kém” gì các b n nam. Nghiêm tr ng nh t ó là vi c b chính các b n cùng l p l t qu n áo, lôi vào nhà v sinh ánh, á vào b ph n sinh d c khi n cho b n h c sinh ó ph i i c p c u t i b nh vi n T nh Qu ng Ninh. 13
 14. Ngoài ra b o l c h c ư ng còn di n ra v i nhi u nh ng hình th c như : hi n tư ng cô l p trong l p c a m t s cá nhân khi n cho các b n h c sinh b cô l p rơi vào tình tr ng r i lo n v tâm lý nh hư ng r t l n n h c t p và sinh ho t, có trư ng h p còn d n n hi n tư ng b tr m c m, hay t t ; hi n tư ng b o l c v kinh t , vi c xin ti n tiêu v t c a m t s nh ng anh ch máu m t trong trư ng n u không s d a ánh… 1.3 ây không ch là th c chung c a riêng l a tu i v thành niên thành ph H Long t nh Qu ng Ninh mà còn là th c tr ng chung c a c t nư c cũng như trên th gi i. T u năm n nay, Vi t Nam ã di n ra hàng lo t nh ng v b o hành trư ng h c khi n dư lu n r t b t bình, xót xa. Nhưng không ch riêng nư c ta, h u như năm nào cũng có nh ng v b o hành trư ng h c th m kh c thư ng xuyên x y ra trên th gi i. Hàn Qu c, theo th ng kê cho th y r ng g n 13,2% h c sinh nam và 5,8% h c sinh n t l p 4 n l p 12 b các b n trong cùng l p ánh ho c làm t n thương. T i Trung Qu c, ngày 15/5/2009, nhi u báo chí cũng ã ưa tin v v m t h c sinh trung h c gi t ch t 2 ngư i b n và làm b thương 4 ngư i khác ngay sau gi h c. Còn M , ngay sau v th m sát kinh hoàng c a Cho Seung Hui -23 tu i ngư i Hàn Qu c t i trư ng i h c công ngh Virginia làm 32 ngư i ch t và nhi u ngư i khác b thương vào tháng 4/2009 thì ch 2 ngày sau, m t h c sinh 16 tu i t i trư ng trung h c ph thông North Mecklenburg ã chĩa súng d a b n cùng trư ng ngay trong bãi xe. i u áng bu n là, theo m t cu c i u tra M , s lư ng các v b o hành trư ng h c n t h c sinh châu Á chi m m t s lư ng l n. 14
 15. i m qua nh ng d n ch ng, nh ng con s , th y r ng n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên không ch là v n quan tâm nh c nh i c a các c p lãnh o thành ph H Long, c a các nhà trư ng, gia ình, c a c ng ng dân cư mà ây là v n chung c a giáo d c qu c t . 2. H u qu c a n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên thành ph H Long t nh Qu ng Ninh. Trư c tiên h u qu s thu c v chính các em h c sinh c nh ng em s d ng b o l c và nh ng em là n n nhân c a b o l c. Khi b o l c x y ra, c bi t là b o l c th xác ki u gì cũng gây t n thương n th xác c a c hai bên c bi t là n n nhân có nhi u trư ng h p có th gây n t vong. V i nh ng th ph m ó thì s là m t kho ng en trư c tương lai. Ngoài ra còn nh hư ng n tinh th n, ó là s ho ng lo n, s chán và s hãi không dám i h c và lâu ngày s nh hư ng n k t qu h c t p và có th m c m t s b nh v tâm th n như: t k , tr m c m… i v i m t s em, nh ng di ch ng c a th i niên thi u b b t n t kéo dài cho t i khi trư ng thành. Theo m t nghiên c u c a ti n sĩ Catherine Blaya thu c i h c Bordeaux 2( Pháp), kho ng 20-40% n n nhân c a các v b o l c h c ư ng ã tái di n chính nh ng hành ng b o l c mà các em t ng ph i ch u nh m vào các n n nhân khác. Trư c th c tr ng b o l c h c ư ng ra tăng chóng m t như v y khi n cho không ít các b c ph huynh m t ăn m t ng vì lo cho con cái h . R i bao gia ình ng trư c tình tr ng tan v h nh phúc do con hư, thư ng xuyên ánh nhau gây g v i b n. R i thì “ tr con m t lòng ngư i l n” t nh ng xích mích c a tr con mà các b c ph huynh ph i to ti ng, m t tình làng nghĩa xóm. Nhà trư ng v n là môi trư ng an toàn nhưng gi ây thì ã khác r t nhi u. C nh b o l c di n ra nhi u nơi, ngay trong l p, trong gi h c, ngoài 15
 16. sân trư ng, nhà v sinh, trư c c ng trư ng, ng sau trư ng…Trư c tình tr ng ó nh hư ng r t nhi u n k t qu h c t p chung c a toàn trư ng cũng như các ho t ng khác. Thành ph H Long là mi n t du l ch v i phương châm: “Ngư i h Long nói l i hay c ch p” v y mà v i th c tr ng o c như hi n nay trong các trư ng trung h c ph thông và trung h c cơ s thì th t áng lo ng i. Mà hơn th n a, t nư c s ra sao ây khi m t th h m i ang ch a trong nó r t nhi u v n và có th quy t nh n v n m nh qu c gia. Giáo d c là qu c sách hàng u v y mà n n b o l c h c ư ng tăng không ng ng v i nh ng con s chóng m t. 3. Nh ng nguyên nhân khi n n n b o l c h c ư ng ngày càng tăng nhanh v s lư ng, và nguy hi m v tính ch t m c c a s vi c. a. Nguyên nhân tr c ti p. Qua hàng lo t nh ng v b o l c h c ư ng ư c gi i quy t x lý trong toàn thành ph trong th i gian qua, h u h t các câu tr l i mà giáo viên, cũng như cơ quan i u tra nh n ư c t phía các em h c sinh v nguyên nhân vì sao ánh nhau thì u là nh ng mâu thu n trong h c t p trên l p hay nh ng va ch m nh bên ngoài xã h i như: nhìn th y ghét thì ánh, m t cái nhìn u, m t câu nói ùa và m t h c sinh ã cho bi t 90% các v ánh nhau u do “tình ái”, và có m t n sinh khai báo trư c cơ quan công an r ng: “em ánh ban y vì ch ng có lý do nào c ”. Nh ng v u thư ng di n ra bên ngoài c ng trư ng thư ng ít ư c báo cáo v i hi u trư ng mà ch lan truy n trong gi i h c sinh v i nhau. B n thân các n n nhân, nh ng ngư i b b t n t, b hành hung cũng thư ng d u kín v vi c ngay c v i b m , th y cô mình. Nh ng v n sinh u ư c ăng t i lên m ng Internet ã cho th y r t rõ s bang quan th ơ, l nh lung 16
 17. c a nh ng ngư i ng xem. Không h ai có d u hi u nh can thi p hay báo cáo các cơ quan ch c năng, mà ơn thu n ch là “ ng xem cho vui m t”. b. Nguyên nhân sâu xa. M t câu h i ư c t ra ây là nguyên nhân sâu xa, cái g c c a v n nn m âu? Ph i chăng giáo d c là cái g c c a v n , giáo d c không t t m i hư h ng. Như chúng ta ã bi t có b n môi trư ng xã h i hóa cơ b n hình thành nên nhân cách c a con ngư i, ó là: gia ình, nhà trư ng, b n bè, thông tin i chúng. Và nguyên nhân sâu xa x y ra nh ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên thành ph H Long cũng như là nguyên nhân chung cho các trư ng h p b o l c h c ư ng khác u xu t phát t nh ng môi trư ng xã h i hóa y. - V phía b n thân tr trong l a tu i v thành niên: Theo nghiên c u c a t ch c Y t th gi i WHO, tr trong l a tu i v thành niên d ch u nh hư ng c a các tác nhân t môi trư ng s ng, c bi t gia ình. l a tu i này, các r i lo n liên quan n s c kh e tâm th n thư ng bi u hi n thông qua hành vi và các tr ng thái c m xúc quá m c v i các c p khác nhau, như s ch ng i trong gia ình và ngoài xã h i. Ngư i xưa ã có câu: “Tr lên ba nói mu n cư i, tr lên mư i nói mu n ánh”. - V phía gia ình: “Các nhân v t chính” trong các v b o l c h c ư ng l a tu i v than niên nhìn chung u thu c các gia ình khi m khuy t. Cha m ly hôn, m côi cha ho c m côi m , cha m luôn b n rôn v i công vi c, làm ăn. ó là nh ng h c sinh thi u s qu n lý sát c a gia ình, thi u s quan tâm d y d và tình thương c a cha m . Không ít nh ng b c là cha làm m “khoán tr ng” con cho nhà trư ng, m i mê làm ăn không quan tâm gì n con cái, không bi t con minh h c hành ra sao, chơi b i lêu l ng th nào? Có nhi u ph huynh h c sinh còn không bi t tên giáo viên ch nhi m c a con mình, không bi t th i khóa bi u chính, h c thêm c a con, 17
 18. không bi t con giao du k t b n v i ai…M t s b c ph huynh chi u chuông con quá áng, cho con quá nhi u ti n tiêu sài, cho nên r t d hư h ng. Theo th ng kê thì có t i 70% h c sinh vi ph m k lu t trư ng t i thành ph H Long thì có nguyên nhân do gia ình thi u quan tâm. - V phía nhà trư ng: không ít nh ng trư ng buông l ng qu n lý, c bi t là nh ng trư ng dân l p t i i bàn thành ph , chưa t o ư c ni m tin cho h c sinh khi x y ra mâu thu n thì báo cáo v i giáo viên, nhà trư ng tìm cách gi i quy t, lâu nay nhà trư ng ch lo d y ch mà chưa làm t t ph n d y làm ngư i, d y o c, d y k năng s ng. Trong m t cu c i u tra g n ây c a S Văn hóa- xã h i UBND thành ph : kh o sát 1000 em h c sinh t i các trư ng THPT t i thành ph H Long thì cho th y m t con s gi t mình khi 95% các em chưa nh n th c úng v k năng s ng; 77,7% chưa bao gi ư c ào t o t p hu n v v n này; 76,4% r t c n ư c t p hu n v v n này và h u h t các em u lúng túng khi x lý các tình hu ng ư c g p trong cu c s ng. Trong th i gian g n ây n i c m lên n n b o l c h c ư ng c a các giáo viên, c n ph i xem l i tư cách sư ph m iv im ts giáo viên.Nói c th hơn nh ng th y cô giáo, nh ng gi d y h c cho h c sinh bi t suy nghĩ, ý th c và danh d không sa ngã vào còn quá ít, thay vào ó là th y cô lúc nào cũng nói n n i quy, k cương nhưng m t khi không có th y cô, ai s ph t và lúc ó có dám ch c là nh ng b n tr s không tái ph m r i hư h ng? Th m chí có nh ng giáo viên còn nghĩ, trư ng h c ch là nơi d y ki n th c trong sách giáo khoa. Bên c nh ó các trư ng chưa là t t vi c giáo d c tư tư ng, o c công dân cho h c sinh. H c sinh ư c h c môn Giáo d c công dân t l p 3 v y mà n n b o l c h c ư ng v n ngày càng gia tăng. Chúng ta cũng c n ph i xem l i các hình th c k lu t i v i nh ng trư ng h p vi ph m k lu t b o l c h c ư ng. ó cũng là nguyên nhân khi n s v b o l c h c ư ng ngày càng gia tăng. 18
 19. - T phía b n bè: Cùng v i môi trư ng gia ình và nhà trư ng thì b n bè cũng là môi trư ng h t s c thân quen và có m i liên h h t s c m t thi t v i m i cá nhân. T c ng có câu: “G n m c thì en g n èn thì sáng”.Ph i kh ng nh r ng, l a tu i v thành niên là tu i d b c ng và khó t c ch . Các em r t d b nh hư ng b i các y u t bên ngoài c bi t là s lôi kéo c a b n bè, thư ng nghe l i b n hơn là l i cha m th y cô giáo nên r t khó qu n lý. Cha m thì thư ng d y con cái ph i bi t ch n b n mà chơi, n u như nh ng h c sinh ngoan, hi n chơi v i nhau, v y nh ng h c sinh cá bi t s chơi v i ai. Trong các trư ng h c ngày càng xu t hiên các băng nhóm, v i các th lĩnh là t p h p c a nh ng h c sinh h c kém, cá bi t khi n cho nan b o l c h c ư ng ngày càng ra tăng. -S nh hư ng c a các phương ti n truy n thông i chúng. M c b o l c h c ư ng ngày càng tăng l a tu i v thành niên ang trong tình tr ng báo ng. Nguyên nhân khi n b o l c h c ư ng ngày càng tăng là do h c sinh ư c ti p xúc quá nhi u v i nh ng ki u phim b o l c, phim hành ng c a M , H ng Kông. Bên c nh ó Internet- m ng lư i thông tin mà hi n nay ư c ph bi n n t ng nhà, t ng ngư i các em ã h c ư c gì qua ó. Hãy th n các i m Internet, h c sinh say sưa nh ng trò game online ánh nhau, gi t ngư i vô tư. Vô hình nh ng cu c ng “ o” ó ang d n d n hình thành trong u các em tư tư ng không s s , “tính anh hùng”, “ ng là chơi t i b n”…Nh ng i u ó v n ư c các game th cho là “tình nghĩa giang h ”, “s cao thư ng” c a “ch nghĩa anh hùng game”. R i s tranh ch p các tài kho n o mà có th quy i ra ti n th t cũng thư ng xuyên là m t trong nh ng lý do c a các v b o l c h c ư ng như các trò Võ Lâm Truy n Kỳ, t Kích, MU, Thiên Long Bát B …Th t au long khi nhìn c m t th h 9X ngày nay r i quy n v là dán m t vào màn hình v i các lo i game, th t s game online là m t t i ph m trư c m t c n b lo i tr tri t 19
 20. tiêu các tư tư ng côn nơi các em. Nhưng nên nh t t c các trò chơi ó là do công ty l p ra, ư c phép s n xu t và ph bi n r ng rãi. Hi n nay Nhà nư c ã có nh ng quy nh t i c a hàng kinh doanh Internet nhưng dư ng như s qu n lý v v n này h t s c l ng l o và m i ch n m trên các văn b n lu t mà chưa i vào i s ng xã h i… - Trong xã h i v i n n kinh t th trư ng hi n nay khi nh ng cái m i liên t c c p nh t cùng v i không có s nh hư ng t phía ngư i l n thì nh ng n n văn hóa lai căng ư c du nh p và có nh hư ng m nh m n gi i tr nói chung và l a tu i v thành niên nói riêng. Dư ng như nhi u giá tr văn hóa trong xã h i b o l n. Có th nói n n b o l c h c ư ng di n ra như hi n nay cũng là m t ph n l n trách nhi m thu c v toàn xã h i. ó là công tác qu n lý thanh thi u niên c a a phương còn l ng l o. Các ho t ng c a các t ch c oàn th như i thi u niên ti n phong, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh còn chưa phát huy ư c h t hi u qu lôi kéo thanh thi u niên tham gia mà v i ch áp d ng trên m t s nh ng nhóm i tư ng và còn mang tính i n hình. ó là th c tr ng th , bàng quang , không có d u hi u báo cáo các cơ quan ch c năng khi ch ng ki n b o l c h c ư ng c a ngư i dân. Nh ng video clip v b o l c h c ư ng ư c ăng t i vô s trên nhưng m ng v i lư ng truy c p cao không ph i b i s quan tâm v v n b o l c h c ư ng mà là s thích thú, tò mò, xem cho vui. 4. M t s nh ng gi i pháp góp ph n phòng ch ng n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh. V i th c tr ng và nguyên nhân c a n n b o l c h c ư ng thì thành ph H Long ã kh n trương và k p th i ưa ra các gi i pháp th c hi n 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2