ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
675
lượt xem
143
download

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Tạo 2 từ láy chỉ màu sắc từ mỗi tiếng sau: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. Câu 2:Viết lại thành một câu hỏi, 1 câu cầu khiến, 1 câu cảm từ mỗi câu kể sau: a- Mặt trời mọc. Câu 3: Xác định các bộ phận trạng ngữ,chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau: a- Nhờ có bạn bè giúp đỡ, bạn Hoà đã có nhiều tiến bộ trong học tập và tu dưỡng bản thân. b-Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

  1.                                                      §Ò thi chän  häc sinh giái  M¤N: TiÕng ViÖt líp 4 C©u 1: T¹o 2 tõ l¸y chØ mµu s¾c tõ mçi tiÕng sau: xanh, ®á,  tr¾ng, vµng, ®en. ..................................................…………………… ..................................................…………………… ..................................................……………………. .………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………. C©u 2:ViÕt l¹i thµnh mét c©u hái, 1 c©u cÇu khiÕn, 1 c©u c¶m tõ  mçi c©u kÓ sau:................................... a­ MÆt trêi mäc. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… b­ BРMai h¸t quan hä. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................ ............................................................... C©u 3: X¸c ®Þnh c¸c bé phËn tr¹ng ng÷,chñ ng÷, vÞ ng÷ cña mçi  c©u sau: a­ Nhê cã b¹n bÌ gióp ®ì, b¹n Hoµ ®∙ cã nhiÒu tiÕn bé trong häc  tËp vµ tu  dìng b¶n th©n. b­§ªm Êy, bªn bÕp löa hång, c¶ nhµ ngåi luéc b¸nh chng, trß  chuyÖn ®Õn  s¸ng. C©u 4:Trong bµi Bè xu«i sông La nhµ th¬ Vò Duy cã viÕt: " S«ng La ¬iI s«ng La Trong veo nh ¸nh m¾t Bê tre xanh im m¸t M¬n mít ®«I hµng mi." §o¹n th¬ miªu t¶ nh÷ng nÐt ®Ñp g× cña s«ng La. Qua ®ã em thÊy  t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi dßng s«ng quª h¬ng nh thÕ nµo?  ..................................................……………………. .……………………......................................... …………………….. .……………………......................................... ………………………. .………………………........................................ ……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. C©u 5:ViÕt bµi v¨n ng¾n (kho¶ng 20 dßng) t¶ mét c©y cã bãng m¸t  ë s©n trêng (hoÆc n¬i em ë) mµ em c¶m thÊy gÇn gòi vµ g¾n bã.                   §Ò thi chän häc sinh giái M¤N: TiÕng ViÖt­ líp 4 C©u 1: Víi mçi tõ ng÷ díi ®©y, em h∙y ®Æt mét c©u: Th¶ diÒu:………………………………………………………………………........... XÕp h×nh:…………………………………………………………………………………………………  C¾m tr¹i:………………………………………………………………………………………………… C©u 2:Cho c¸c c©u v¨n sau: Nói ®åi, lµng b¶n ch×m trong biÓn m©y mï. Tríc b¶n, rÆng ®µo ®∙ trót hÕt  l¸. Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®∙ lÊm tÊm nh÷ng léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng  c¸nh hoa ®á th¾m. L¸ th«ng vi vu mét ®iÖu ®µn bÊt tuyÖt. Xen vµo gi÷a ®¸m  ®¸ tai mÌo, nh÷ng n¬ng ®ç, n¬ng m¹ch xanh um, tr«ng nh nh÷ng « bµn cê. Chèc  chèc mét ®iÖu h¸t Hm«ng l¹i vót lªn trong trÎo. a.T×m tõ ghÐp trong c¸c tõ in ®Ëm, råi xÕp thµnh 2 lo¹i: ­ Tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp …………………………………………………………………………….  ­ Tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i……………………………………………………………………………. a.T×m tõ l¸y trong c¸c tõ in ®Ëm, råi xÕp thµnh 3 lo¹i: L¸y ©m:………………………………………………………………………………………………… L¸y vÇn:………………………………………………………………………………………………… L¸y c¶ ©m ®Çu vµ vÇn ………………………………………………………………………………… C©u 3: §iÒn chñ ng÷ thÝch hîp vµo cnoox trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u d­ íi ®©y: a……………………….chÊm bµi cho chóng em thËt kÜ, s÷a tong lçi nhá. b. Tõ s¸ng sím, ……………………............................®∙ ra ®ång lµm  viÖc. c. Sau b÷a ¨n tèi, ………………………qu©y quÇn sum häp trong c¨n nhµ Êm cóng. C©u 4:Trong bµi Tuæi Ngùa, nhµ th¬ Xu©n Quúnh cã viÕt:                           Tuæi con lµ tuæi Ngùa                            Nhng mÑ ¬i, ®õng buån                            DÉu c¸ch nói c¸ch rõng                            DÉu c¸ch s«ng c¸ch biÓn                            Con t×m vÒ víi mÑ                            Ngùa con vÉn nhí ®êng. H∙y cho biÕt : Ngêi con muèn nãi víi mÑ ®iÒu g×? §iÒu ®ã cho ta thÊy  t×nh c¶m g× cña ngêi con ®èi víi mÑ?
  3. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... C©u 5: T¶ mét c©y ¨n qu¶ mµ em thÝch. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... . ........................................................................ . ........................................................................ . ........................................................................ . ........................................................................ . ........................................................................ . ........................................................................ . ....................................................................
  4. §Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2007 ­ 2008 M¤N: TO¸N líp 4 Thêi gian 60 phót ­ kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ------------------------------ Bài 1 – (4đ): Tìm tất cả các số chẵn có 3 chữ số mà khi chia mỗi số đó cho 9 ta được thương là số có 3 chữ số. Bài 2 – (4đ): An có 170 viên bi gồm 2 loại : bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy răng 1/9 số bi xanh bằng 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ? Bài 3 – (4đ): Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế với tổng số tiền là 1414000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn giá một cái ghế là 226000 đồng.Hỏi giá tiền một cái bàn và một các ghế là bao nhiêu? Bài 4 – (4đ): Tổng độ dài hai cạnh hình chữ nhật gấp 3 lần hiệu độ dài hai cạnh đó. Tính chu vi hình chữ nhật biết diện tích của nó là 800 m2. Bài 5 – (4đ): Cho hình chữ nhật ABCD. Điểm E nằm chính giữa cạnh AB. Hãy vẽ hình chữ nhật AEGH sao cho diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD (Gợi ý: kéo dài AD và xác định điểm H nằm ở vị trí nào) A E B D C ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản