intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6)

Chia sẻ: Vang Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

64
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II (2008 - 2011) NGHỀ:QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTCSDL - LT06 Hình thức thi: Viết tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) Cho cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm các bảng dữ liệu sau: + Bảng DMKhach để lưu các danh mục các khách hàng gồm các thuộc tính sau: Tên Thuộc tính Giải thích MaKhach Mã khách hàng TenKhach Tên khách hàng DiaChi Địa khách hàng DienThoai Điện thoại + Bảng DMHang để lưu danh mục hàng hoá gồm các thuộc tính sau: Tên Thuộc tính Giải thích MaHang Mã hàng TenHang Tên hàng DVT Đơn vị tính + Bảng HoaDonBan để lưu danh sách các đơn hàng gồm các thuộc tính sau: Tên Thuộc tính Giải thích SoHD Số hoá đơn bán MaKhach Mã khách hàng NgayHD Ngày hoá đơn DienGiai Diễn giải + Bảng ChiTietHoaDon để lưu chi tiết các hoá đơn bán hàng gồm các thuộc tính sau: Tên Thuộc tính Giải thích SoHD Số hoá đơn bán MaHang Mã hàng SoLuong Số lượng bán DonGia Đơn giá
  2. Hãy viết các câu lệnh SQL thực hiện các công việc sau a. Tạo các bảng dữ liệu b. Tạo view để tổng hợp dữ liệu những hàng được bán với số lượng lớn nhất c. Tạo một view hiển thị thông tin về hóa đơn bán của các khách hang có MAK là ‘KH001’ Câu 2: (2 điểm) a. Nêu định nghĩa về khóa và trình bày thuật toán tìm khóa của lược đồ quan hệ? b. Cho lược đồ quan hệ =(U,F). Trong đó: U=ABCDE, F={ABC, BDCE, DAC, A DC, CEA} - Tập BDE có là khóa của lược đồ quan hệ hay không? - Lược đồ có một hay nhiều khóa Câu 3: (3 điểm) Cho mô hình ERM sau: Yêu cầu: Hãy chuyển từ mô hình ERM sang mô hình quan hệ?
  3. II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 30 phút và số điểm của phần tự chọn được tính 3 điểm. ..........Ngày.........tháng........năm...... DUYỆT HỘI ĐỒNG TN TIỂU BAN RA ĐỀ
  4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (2008 - 2011) NGHỀ:QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA QTCSDL - LT06 Hình thức thi: Viết tự luận Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề thi) I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) TT Nội dung Điểm Câu 1 2 điểm a Tạo các bảng dữ liệu 1 CREATE TABLE DMH( MAH CHAR(10) PRIMARY KEY, TENH CHAR(30) NOT NULL, DVT CHAR(15) ) CREATE TABLE HOADONBAN( SOHD CHAR(10), MAK CHAR(10), NGAYHD SMALLDATETIME NOT NULL, DIENGIAI CHAR(30) CONSTRAINT KC_HOADONBAN PRIMARY KEY (SOHD), CONSTRAINT KN_HOADONBAN FOREIGN KEY (MAK) REFERENCES DMKHACH(MAK) ) CREATE TABLE CHITIETHOADON( SOHD CHAR(10), MAH CHAR(10),
  5. SL INT, DONGIA INT, CONSTRAINT KC_CHITIETHOADON PRIMARY KEY (SOHD,MAH), CONSTRAINT KN_CHITIETHOADON FOREIGN KEY (SOHD) REFERENCES HOADONBAN(SOHD), CONSTRAINT KN1_CHITIETHOADON FOREIGN KEY (MAH) REFERENCES DMH(MAH) ) b Tạo view để tổng hợp dữ liệu những hàng được bán với số 0.5 lượng lớn nhất CREATE VIEW TG AS SELECT MAH,SUM(SL) AS TSL FROM CHITIETHOADON GROUP BY MAH c Tạo một view hiển thị thông tin về hóa đơn bán của các 0.5 khách hang có MAK là ‘KH001’ CREATE VIEW TTHDN AS SELECT * FROM HOADONBAN WHERE MAK =’KH001’ Câu 2 2 điểm a Định nghĩa về khóa và thuật toán tìm khóa của lược đồ quan 1 hệ Định nghĩa khóa 0.5 Cho lược đồ quan hệ = với U là tập thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm, KU. Nếu K+=U thì K là siêu khóa , nếu K+=U và với mọi XK và X+  U thì K là khóa. Thuật toán tìm khóa 0.5 - Algorithm Key Format: Key(U,F) Input: -Tập thuộc tính U - Tập phụ thuộc hàm F Output: - Khóa K  U thỏa K+=U
  6. Với mọi AK: (K\{A})+ U Method K:=U For each attribute A in U do If(K\{A})+=U then K:=K\{A}; End if End for Return K; End key b Cho lược đồ quan hệ =(U,F). Trong đó: 1 U=ABCDE, F={ABC, BDCE, DAC, A DC, CEA} - Tập BDE có là khóa của lược đồ quan hệ hay không? - Lược đồ có một hay nhiều khóa - Ta có: (BDE)+=BDEC (BDEC)+=BDECA=U. Vậy BDE là một khóa của lược đồ quan hệ - Ở lược đồ quan hệ trên ta thấy thuộc tính C không có mặt ở bất kỳ vế phải nào ở các phụ thuộc hàm cho nên C phải có mặt ở mọi khóa. Xét Z=C Z+=CU=> Lược đồ quan hệ có nhiều khóa Câu 3 3 điểm Bước 1: Biểu diễn các thực thẻ 0.5 - SINHVIÊN(Mã sv, Tên sv, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ) - GIÁOVIÊN(Mã gv, Tên gv, Ngày sinh, Học hàm*, Học vị*) - ĐỀ TÀI(Mã đt, Tên đt) Bước 2: Biểu diễn các mối quan hệ 0.5 - HƯỚNG DẪN(Mã gv, Mã sv, Mã đt, Điểm hd) - PHẢN BIỆN(Mã gv, Mã sv, Mã đt, Điểm pb) Bước 3: Chuẩn hóa quan hệ 1 - Các quan hệ SINH VIÊN (1), ĐỀ TÀI (2), HƯỚNG DẪN (3), PHẢN BIỆN (4) đã đạt chuẩn 3NF - Quan hệ GIÁO VIÊN chưa đạt chuẩn 1NF vì có chứa 2 thuộc tính lặp là Học hàm và Học vị  Chuẩn hoá:
  7. - Tách quan hệ GIÁO VIÊN thành 2 quan hệ: QH1: GIÁO VIÊN( Mã gv, Tên gv, Ngày sinh) QH2: HỌC HÀM (Mã gv, Học hàm) QH3: HỌC VỊ (Mã gv, Học vị) Bước 4: Mô hình quan hệ 1 II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Ngày ……. tháng……năm……..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2