intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Trần Quốc Toản

Chia sẻ: Zhu Zhengting | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Trần Quốc Toản", luyện tập giải đề sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập nhằm chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Trần Quốc Toản

  1. PHONG GD­ĐT NINH S ̀ ƠN                              Tiêt 51­ KIÊM TRA GI ́ ̉ ỮA KÌ II          TRƯƠNG THCS TRÂN QUÔC TOAN ̀ ̀ ́ ̉          Môn: HOA – L ́ ƠP 8 ́                                                                                        Năm hoc: 2020­2021 ̣                                                                                        Thơi gian: 45 phut ̀ ́  Ma trận  Vân dung ̣ ̣ Nhân biêt ̣ ́ Thông hiêu ̉ Nôi dung KT ̣ Câp đô thâp ́ ̣ ́ Câp đô cao ́ ̣ Công ̣ TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  ­ Ph/biêt đ ̣ ược loaị   PƯ (hoa h ́ ợp,  p/huy) ̉ 1.Chương 4: ­ Đoc đ ̣ ược tên  Oxi – Không  oxit.  Viết được  Xđ đung tên cac bô  ́ ́ ̣ PTHH của bài  khí ́ ̣ ́ ­ Biêt dâp tăt ngon  ̣  Xđ chất còn thừa  ̣ ̉ phân cua TN đ/c khi  ́ toán và tính    (8 tiết) lửa do xăng dâu  ̀ sau phản ứng oxi trong PTN được khối    (6 điểm) chay.́ lượng sản phẩm ­ Đk phat sinh ś ự  chay ́ ­  Xđ được thanh  ̀ ̀ ̉ phân cua không khi ́ Sô câu ́ 4 2 1 2   1 10 Số điểm 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Tỉ lệ % 20% 10% 10% 10% 10% 60% ­ Xđ cách thu khí  2.Chương 5:   Hiđro dựa vào  Hiđro –   TCVL của khí  Dựa vào TCHH của  ­ Ứng dụng của  hiđro hiđro và PTHH điều  hiđro.  Nước ­ Nhận ra phản  chế hiđro trong  ­ Viết PTHH      (6 tiết) ứng thế phòng thí nghiệm để  tính được số    (4 điểm) hoàn thành PTHH mol hiđro Sô câu ́ 2 2 2 6 Số điểm 1,0 2,0 1,0 4,0 Tỉ lệ % 10% 20% 10% 40% Tổng sô câu ́ 8 3 4 1 16 Tổng số  4,0 3,0 2,0 1,0 10,0 điểm Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100%                                                                                                                       NGƯƠI RA ĐÊ: Đăng Thi Luc Ha ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀
  2.       PHONG GD­ĐT NINH S ̀ ƠN    Tiêt 51 – KIÊM TRA GI ́ ̉ ỮA KÌ II TRƯƠNG THCS TRÂN QUÔC ̀ ̀ ́     Môn: HÓA – LƠP 8 ́ TOAN ̉    Năm hoc: 2020 – 2021 ̣    Thơi gian: 45 phut ̀ ́ ĐỀ 1: (Chinh th ́ ưc) ́ Phần I. Trắc nghiệm (4điểm)      Hãy chọn một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1. Đê dâp tăt ngon l ̉ ̣ ́ ̣ ửa do xăng dâu chay, ng̀ ́ ươi ta th ̀ ương̀ ̉ ̀             (1) trum vai day,      (2) phu cat lên ngon l ̀ ̉ ́ ̣ ửa,       (3) dung n ̀ ươć ̉ ̀ A. chi dung cach (1) ́ ̉ ̀                                           B. chi dung cach (2) ́ .                           ̉ ̀ C. chi dung cach (3)                                          D. dung cach (1) hoăc (2) ́ ̀ ́ ̣ Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng, không khí là A. Một chất.       B. Một đơn chất.              C. Một hợp chất.           D. Một hỗn hợp.      Câu 3. Trong cac phan  ́ ̉ ưng sau, phan  ́ ̉ ưng hoa h ́ ́ ợp là A. S   +  O2   ­­t ­­>   SO2                                    B.  Cu(OH)2     ­­to­­>    CuO  + H2O                           o C. CaCO3  ­­to­­>   CaO  + CO2                               D.  CH4   +  2O2   ­­to­­>   CO2    + 2H2O Câu 4. Chât phai nong đên nhiêt đô chay, phai đu khi oxi la điêu kiên đê ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ A. Phat sinh s ́ ự chay                                              B. Phat sinh s ́ ́ ự oxi hoa ́ C. Phat sinh s ́ ự oxi hoa châm                                 D. Dâp tăt s ́ ̣ ̣ ́ ự chaý   Câu 5. Để thu khí hiđro trong phòng thí nghi ̣ ệm bằng cách đẩy nước người ta dựa vào tính  chất của khí hiđro là A. Nhẹ hơn không khí                                            B. Nhẹ hơn không khí & ít tan trong nước C. Không tác dụng vói nước                                   D. Không tác dụng với không khí   Câu 6. Khí hidro được dùng làm nhiên liệu trong sản xuất và đời sống là do có tính chất   A. Chất khử;   B. Rẻ tiền;   C. Khi cháy toả nhiều nhiệt;    D. Khí nhẹ nhất trong các khí . Câu  7.  Khử   48  gam  đồng(II)   oxit  bằng  khí   hiđro,   thể   tích   khí   hiđro  (đktc)   cần   dùng  là   A. 14,22 lít               B. 15,23 lít                      C. 12.56 lít                  D. 13,44 lít.                                             (Cho Cu = 64; O = 16) Câu 8. Trong cac phan  ́ ̉ ưng sau,  ́ phản ứng thế là o  A.   2 KClO3      ­­t ­­>   2 KCl  + 3O2                   B.   SO3   + H2O   ­­­> H2SO4  C.  Fe2O3  + 6HCl  ­­­>  2FeCl3 + 3H2O                D.  Zn  + 2HCl    ­­­>  ZnCl2   +  H2 Phần II.  Tự luận (6điểm)  Câu 9. (1,0 điêm) Đoc tên cac oxit sau: ̉ ̣ ́    a/ SO3 : ……………………………………    b/ Fe2O3 : ………………………………….  Câu 10. (1,0 điêm) ̉   1 3 4 ̀ ̃ ̉ ́ Cho hinh ve mô ta thi nghiêm điêu chê khi ̣ ̀ ́ ́  oxi trong phong thi nghiêm. Hay xac đinh ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̣   1,2,3,4? 2
  3. Câu 11. (2,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:   a/     H2        +       O2             ?   b/     Al        +      H2SO4            ?       +     H2   Câu 12. (2,0 điểm) Đốt chay hoan toan 2,48gam photpho trong binh ch ́ ̀ ̀ ̀ ưa khi oxi, tao thanh điphotpho pentaoxit (P ́ ́ ̣ ̀ 2O5). Theo sơ đồ phản ứng: :     P       +       O2          P2O5        a) Lập phương trinh phan  ̀ ̉ ưng ? ́    b) Tính khối lượng hợp chất tạo thành?    c) Nếu trong bình chứa 4 gam khí oxi. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư và dư bao  nhiêu gam?       (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: P = 31; O = 16; C =12; H = 1) ***************************                                              
  4.                                                 ĐAP AN ­  H ́ ́ ƯỚNG DẪN CHẤM   I. TRĂC NGHIÊM    ́ ̣  (4điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đ/an ́ D D A A B C D D Điêm ̉ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II. TỰ LUÂN  ̣ (6điểm)    Đáp án Điểm Câu 9.         a/ SO3:    Lưu huynh trioxit         ̀ 0,5đ     b/ Fe2O3: Săt (III) oxit ́ 0,5đ Câu 10.  ̣    1) :  KMnO4 hoăc  KClO ̀ ̀ (3): Bông;   (4):  Khi oxi. 3;   (2): Đen côn;   ́ 1,0đ Câu 11.     a/     2H2        +       O2     t0      2H2O  0,5đ    b/    2 Al        +     3 H2SO4          Al2(SO4)3        +     3H2   0,5đ Câu 12.  ́ ̉    a/ Sô mol cua P la:     n ̀ P   =  2,48   :  31   =    0,08 (mol). 0,25đ    PTHH :     4P       +       5O2         2 P2O5    0,25đ     (mol)         4                                       2 0,25đ     (mol)      0,08                                   0,04 ́ ượng P2O5 tao thanh la:  m P  b/  Khôi l ̣ ̀ ̀ 2O5   =  0,04    x   142   =   5,68(g) 0,25đ ́ ̉ c/  Sô mol cua oxi la:     n ̀ O2   =     4    :  32   =    0,125 (mol). 0,25đ ́ ̉ ̣   Xet ti lê:  0,08   :  4   Sô mol oxi tham gia P ́ Ư la: nO ̀ 2    =    5   x   0,08  :  4  =  0,1 (mol) 0,25đ =>  Sô mol oxi con d ́ ̀ ư la:         nO ̀ 2    =    0,125  ­  0,1       =  0,025 (mol) =>  Khôi ĺ ượng oxi con d ̀ ư la:  mO ̀ 2   =    0,025  x  32       =  0,8(g)               0,25đ *******************************************
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2