Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 132

Chia sẻ: Lê 11AA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
12
lượt xem
2
download

Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 132

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 của trường THPT Ngô Gia Tự mã đề 132 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi học kì sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 132

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN<br /> TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017<br /> Môn: Toán - Lớp 12<br /> Thời gian làm bài: 90 phút<br /> (Đề gồm có 6 trang)<br /> <br /> Mã đề thi<br /> 132<br /> <br /> Câu 1. Tính đạo hàm của hàm số y  log 1 x.<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> A. y ' <br /> x log 2<br /> <br /> 1<br /> B. y ' <br /> x ln 2<br /> <br /> C. y ' <br /> <br /> 1<br /> x log 2<br /> <br /> D. y ' <br /> <br /> 1<br /> x ln 2<br /> <br /> Câu 2. Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên dưới. Dựa vào đồ thị đó, hãy tìm giá trị lớn nhất của<br /> hàm số y  f  x  trên đoạn  2;1 .<br /> A. max y  1<br /> <br /> B. max y  2<br /> <br />  2;1<br /> <br />  2;1<br /> <br /> C. max y  5<br /> <br /> D. max y  2<br /> <br /> 2;1<br /> <br /> 2;1<br /> <br /> Câu 3. Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên (hình bên dưới). Khẳng định nào dưới đây là khẳng<br /> định sai?<br /> A. Hàm số đơn điệu trên tập xác định của nó.<br /> B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.<br /> C. Hàm số đạt cực đại tại x  2.<br /> D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0;  1).<br /> <br /> Câu 4. Tính thể tích của khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và khoảng cách từ đỉnh S đến<br /> mặt phẳng đáy bằng a 3.<br /> a3 3<br /> a3 3<br /> D. VS . ABC <br /> 4<br /> 8<br /> 2x 1<br /> Câu 5. Tìm tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y <br /> .<br /> 1 x<br /> A. Một tiệm cận đứng là đường thẳng x  1 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2.<br /> B. Một tiệm cận đứng là đường thẳng x  1 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2.<br /> C. Một tiệm cận đứng là đường thẳng x  1 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2.<br /> D. Một tiệm cận đứng là đường thẳng x  1 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2.<br /> <br /> A. VS . ABC <br /> <br /> 3a 3<br /> 4<br /> <br /> B. VS . ABC <br /> <br /> a3<br /> 4<br /> <br /> C. VS . ABC <br /> <br /> Câu 6. Một hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của<br /> hình trụ. Kí hiệu V1 và V2 lần lượt là thể tích của khối trụ và thể tích của khối cầu đó. Trong các hệ<br /> thức dưới đây, hệ thức nào đúng?<br /> 2<br /> 3<br /> A. V1  2V2<br /> B. V1  V2<br /> C. V1  V2<br /> D. V1  V2<br /> 3<br /> 2<br /> <br /> Trang 1/7<br /> <br /> Câu 7. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?<br /> x2<br /> x 1<br /> 2x  2<br /> C. y <br /> x 1<br /> <br /> x 1<br /> x 1<br /> x2<br /> D. y <br /> 1 x<br /> <br /> A. y <br /> <br /> B. y <br /> <br /> Câu 8. Cho hàm số y  f  x  xác định trên nửa khoảng [  2;1) và có lim f ( x)  2, lim f ( x)   .<br /> <br /> x2<br /> <br /> x 1<br /> <br /> Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?<br /> A. Đồ thị hàm số y  f  x  chỉ có một tiệm cận đứng là đường thẳng x  1.<br /> B. Đồ thị hàm số y  f  x  chỉ có một tiệm cận ngang là đường thẳng y  2.<br /> C. Đồ thị hàm số y  f  x  không có tiệm cận.<br /> D. Đồ thị hàm số y  f  x  có một tiệm cận đứng là đường thẳng x  1 và một tiệm cận ngang là<br /> đường thẳng y  2.<br /> Câu 9. Cho hàm số f ( x)  e  x<br /> <br /> 2<br /> <br />  6 x 8<br /> <br /> . Tìm m để f '(2)  6 m.<br /> 1<br /> 1<br /> B. m <br /> C. m <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> A. m  2<br /> <br /> D. m <br /> <br /> 1<br /> 6<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Câu 10. Cho hàm số y  x . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?<br /> A. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng.<br /> B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận.<br /> C. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.<br /> D. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.<br /> Câu 11. Cho a là một số thực dương. Viết biểu thức<br /> 13<br /> <br /> A.<br /> <br /> a 3 a 4 a 3  a12<br /> <br /> a 3 a 4 a 3 dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.<br /> <br /> 19<br /> <br /> B.<br /> <br /> a 3 a 4 a 3  a12<br /> <br /> 17<br /> <br /> a 3 a 4 a3  a 24<br /> <br /> C.<br /> <br /> 19<br /> <br /> a 3 a 4 a3  a 24<br /> <br /> D.<br /> <br /> Câu 12. Phương trình log 2 x  log 2  x  1  log 2 (4 x  6) có bao nhiêu nghiệm?<br /> A. 1<br /> <br /> B. 4<br /> C. 3<br /> D. 2<br /> x<br /> Câu 13. Đồ thị hàm số y  2<br /> có bao nhiêu đường tiệm cận?<br /> x 1<br /> A. 2<br /> B. 4<br /> C. 3<br /> D. 1<br /> Câu 14. Cho mặt cầu ( S1 ) có bán kính R1 và mặt cầu ( S 2 ) có bán kính R2  2 R1 . Tính tỉ số diện tích<br /> của mặt cầu ( S1 ) và mặt cầu ( S2 ) .<br /> 1<br /> 1<br /> A.<br /> B.<br /> 2<br /> 4<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> 6<br /> <br /> D.<br /> <br /> 1<br /> 8<br /> <br /> Câu 15. Biết rằng đồ thị hàm số y  x3  x 2  x  2 và đồ thị hàm số y   x 2  x  5 cắt nhau tại một<br /> điểm duy nhất có tọa độ ( x0 ; y0 ) . Tìm y0 .<br /> A. y0  5<br /> B. y0  2<br /> C. y0  3<br /> D. y0  1<br /> <br /> Trang 2/7<br /> <br /> Câu 16. Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây, đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng?<br /> 1<br /> x2<br /> x2<br /> 1<br /> A. y <br /> B. y <br /> C. y <br /> D. y  x <br /> x<br /> x 1<br /> x 1<br /> x<br /> 5<br /> <br /> Câu 17. Tìm tập xác định D của hàm số y  1  x  .<br /> A. D =  ,1<br /> <br /> B. D =  ; 1<br /> <br /> C. D =  ,1  1;  <br /> <br /> D. D =  ,1<br /> <br /> Câu 18. Cho x , y là hai số thực thỏa mãn x 2  y 2  2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức<br /> 1<br /> P  x6  x 4  y 4  x 2 .<br /> 3<br /> 4<br /> 13<br /> A. min P  0<br /> B. min P  4<br /> C. min P <br /> D. min P <br /> 3<br /> 3<br /> Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  x3  3x 2 trên  1;1 .<br /> A. max y  0<br /> <br /> B. max y  4<br /> <br />  1;1<br /> <br /> C. max y  4<br /> <br />  1;1<br /> <br /> D. max y  20<br /> <br />  1;1<br /> <br />  1;1<br /> <br /> Câu 20. Cho hàm số y  log 2 x . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?<br /> A. Đồ thị hàm số đã cho nhận Oy làm trục đối xứng.<br /> B. Hàm số đã cho đồng trên từng khoảng  ; 0  và  0;   .<br /> C. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng.<br /> D. Hàm số đã cho có tập xác định là D =  \ 0 .<br /> Câu 21. Cho khối tứ diện ABCD có thể tích V và điểm M trên cạnh AB sao cho AM = 2MB. Tính thể<br /> tích của khối tứ diện MBCD theo V.<br /> V<br /> 2V<br /> V<br /> V<br /> A. VMBCD <br /> B. VMBCD <br /> C. VMBCD <br /> D. VMBCD <br /> 4<br /> 3<br /> 3<br /> 2<br /> Câu 22. Cho biết phương trình log 3 (3x<br /> x3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br />  1)  log 3 2  2 x3 có hai nghiệm, gọi hai nghiệm đó là x1 và<br /> <br /> x3<br /> <br /> x2 . Hãy tính tổng 9 1  9 2 .<br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> A. 9 x1  9 x2  18<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> B. 9 x1  9 x2  40<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> C. 9 x1  9 x2  36<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> D. 9 x1  9 x2  32<br /> <br /> Câu 23. Cho hàm số y   ln( x  1) . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?<br /> A. xy ' 1  e y<br /> B. xy ' 1  e y<br /> C. xy ' 1  e y<br /> D. xy ' 1  e y<br /> Câu 24. Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số y   x4  8 x2  1 .<br /> A.  ; 2  và  0;  <br /> <br /> B.  ; 2 <br /> <br /> C.  ; 2  và  0; 2 <br /> <br /> D.  2; 0  và  2;  <br /> <br /> Câu 25. Tìm tập nghiệm S của phương trình 4 x 1  2 x  2.<br /> A. S  0<br /> B. S  <br /> C. S  1<br /> <br /> D. S  1<br /> <br /> Câu 26. Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây, có đúng một cực trị?<br /> A. y  x 4  5 x 2  2<br /> B. y  x 3  2 x  1<br /> C. y  2 x 4  x 2  1<br /> <br /> D. y  x3  4<br /> <br /> Trang 3/7<br /> <br /> Câu 27. Sử dụng đồ thị của hàm số y  x 3  3 x  2 đã vẽ (hình bên dưới). Tìm tất cả các giá trị thực<br /> của tham số m để phương trình x 3  3 x  2  log 2 ( m 2  3) có bốn nghiệm thực phân biệt.<br /> m 1<br /> A. <br /> m  0<br /> <br /> C.<br /> <br /> B. m  1<br />  m 1<br /> <br /> D. <br /> 3<br /> m <br /> <br /> 2<br /> <br /> 3 m 1<br /> <br /> Câu 28. Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn log 1 a  1 .<br /> 2<br /> <br /> A. 0  a  2<br /> <br /> B. a  2<br /> <br /> C. a  2<br /> <br /> D. 0  a  2<br /> <br /> Câu 29. Cho hàm số y  x 3  x 2  3 x  1. Biết rằng hàm số có hai cực trị, gọi hai cực trị đó là x1 và x2 .<br /> 2<br /> Hãy tính giá trị của biểu thức x12 x2  x1 x2 .<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> A. x12 x2  x1 x2 <br /> B. x12 x2  x1 x2  <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> C. x12 x2  x1 x2  2<br /> <br /> 2<br /> D. x12 x2  x1 x2  <br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> Câu 30. Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây, có đường tiệm cận đứng là đường thẳng x  1 ?<br /> x 1<br /> x2<br /> 2x<br /> x 1<br /> A. y <br /> B. y <br /> C. y <br /> D. y <br /> 2<br /> x 1<br /> 2x 1<br /> 2  2x<br /> 1 x<br /> Câu 31. Tìm tập nghiệm S của phương trình log3  2 x  1  log3 x.<br /> B. S  0<br /> <br /> A. S  <br /> <br /> C. S  1<br /> <br /> D. S  <br /> <br /> Câu 32. Cho a, b, x, y là những số thực dương với a  1 và b  1. Khẳng định nào dưới đây là khẳng<br /> định đúng?<br /> 1<br /> A. log a   log a x<br /> B. log a  x  y   log a x  log a y<br /> x<br />  x  log a x<br /> log b x<br /> C. log a   <br /> D. log a x <br /> log a b<br />  y  log a y<br /> Câu 33. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?<br /> A. ln a  0  a  1<br /> B. log 2 b  0  b  1<br /> C. log 1 a  log 1 b  a  b  0<br /> D. log a  log b  a  b  0<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 34. Cho hình chóp S.ABC. Gọi A’ là trung điểm của SA và B’ là điểm trên cạnh SB sao cho<br /> SB '  2 BB ' . Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C và S.ABC.<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> 3<br /> 2<br /> 3<br /> 6<br /> 5<br /> Câu 35. Tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số y   x3  x 2 <br /> .<br /> 27<br />  5 <br />  2 25 <br />  2 1<br />  2<br /> A.  0; <br /> B.  ; <br /> C.  0; <br /> D.  ; <br />  3 3<br />  3<br />  27 <br />  3 27 <br /> Câu 36. Cho hình nón có bán kính đáy r và đường sinh l. Diện tích toàn phần Stp của hình nón là tổng<br /> của diện tích xung quanh và diện tích đáy của hình nón đó, hãy chọn công thức đúng.<br /> 1<br /> 1<br /> A. Stp   rl  2 r<br /> B. Stp   rl   r 2<br /> C. Stp   rl   r 2<br /> D. Stp   rl   r 2<br /> 2<br /> 3<br /> Trang 4/7<br /> <br /> Câu 37. Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón, các kích thước<br /> cho trên hình vẽ (đơn vị đo là dm). Tính thể tích V của khối dụng cụ đó.<br /> A. V  490 dm3<br /> B. V  175 dm3<br /> C. V  250 dm3<br /> D. V  350 dm3<br /> <br /> Câu 38. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a, gọi O là tâm hình vuông ABCD. Tính thể tích V<br /> của khối nón có đỉnh là O và đáy là hình tròn nội tiếp trong hình vuông A'B'C'D'.<br /> <br /> A. V <br /> <br />  a3<br /> <br /> 6<br />  a3<br /> C. V <br /> 12<br /> <br /> B. V <br /> <br />  a3<br /> <br /> 4<br />  a3<br /> D. V <br /> 3<br /> <br /> Câu 39. Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA = AB = c, AC = b, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và<br /> <br /> BAC  300 . Tính thể tích V của khối chóp đó.<br /> bc2<br /> bc 2 3<br /> bc 2<br /> bc 2 3<br /> A. V <br /> B. V <br /> C. V <br /> D. V <br /> 12<br /> 6<br /> 6<br /> 12<br /> Câu 40. Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đều bằng a.<br /> a3 2<br /> a3 2<br /> a3 3<br /> a3 3<br /> A. V <br /> B. V <br /> C. V <br /> D. V <br /> 3<br /> 4<br /> 12<br /> 4<br /> Câu 41. Khi nói về tính đơn điệu của hàm số y  2 x3  3 x 2  2 . Khẳng định nào dưới đây là khẳng<br /> định đúng?<br /> A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 0  .<br /> B. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 0  và 1;   .<br /> C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;1 .<br /> D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 0  và 1;   .<br /> Câu 42. Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích V  a3 . Cho biết AB  a, AA '  a 3 và<br /> <br /> BAA '  60 0 , hãy tính khoảng cách h từ điểm C’ đến mặt phẳng (AA’B).<br /> A. h <br /> <br /> 4a<br /> 9<br /> <br /> B. h <br /> <br /> 4a<br /> 3<br /> <br /> C. h  4a<br /> <br /> D. h <br /> <br /> 2a<br /> 3<br /> <br /> Trang 5/7<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản