intTypePromotion=1

Đề thi HSG cấp tỉnh môn GDCD lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
403
lượt xem
11
download

Đề thi HSG cấp tỉnh môn GDCD lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi HSG cấp tỉnh môn GDCD lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG cấp tỉnh môn GDCD lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

jL,"<br /> w<br /> <br /> Orl$ i<br /> u'l<br /> VI /'<br /> <br /> /'<br /> <br /> IIBND riNH rn.ql<br /> sO<br /> <br /> xcuvtN<br /> <br /> cQNG HoA xA nQl cHU Ncnia vr-Er NAM<br /> <br /> Edc lflp - Tu do - Hanh phtlc<br /> <br /> ctAo nuc vL ono rAo<br /> <br /> Br crriNn rntrc<br /> on rnr cHgN Hec sINH ct6r cAP riNn LOP 9<br /> vrON: clao DUC cONc tAx<br /> <br /> /inF<br /> <br /> NAm HQc 2or7 - 2oI8<br /> Thdi gian: 150 phirt (Kh6ng k€ thdi gian phdt di)<br /> <br /> Ciu 1: (7 tli6m) Chir tich HO Cru Minh i15 ttng vi6t: "Dan hc6<br /> ndn y6u nu6c. D6 la mQt truyAn th5ng quy b6u<br /> <br /> mQt ldng niing<br /> <br /> ctnta...". Bing r*rimg hi6u bitit<br /> <br /> cria minh, em hdy ldm n6i bat truyAn th6ng tr6n.<br /> <br /> Ciu<br /> <br /> 2z (a<br /> <br /> tli6m) Em hdy chimg minh nhfln d!nh: "Ddn chir vd hf luft llr sfc m?nh<br /> <br /> cria mQt tQp th6".<br /> <br /> Cffu 3: (a tli6m) Em hdy n€u nhirng nguy6n thc co bin ctra cfr5 a9 h6n nh6n 6<br /> nu6c ta hiQn nay. Theo em, viQc ktit hOn s6m (t6o hdn) c6 tdchai nhu th6 ndo d6i<br /> <br /> v6i bin thdn, gia dinh vd xd hQi?<br /> CAu 4: (5 tli6m) C6ng ddn c6 quyAn vd nghia vU gi trong kinh doanh?<br /> <br /> Em hdy chi ra mQt s6 hanh vi vi ph4m ph6p luQt trong ho4t dQng kinh doanh<br /> <br /> 6 nu6c ta hiQn nay. Bin thdn em c6 suy nghi vd hanh dQng nhu th6 ndo tru6c<br /> nhfrng bi6u hiQn vi ph4m ph6p<br /> <br /> luft trong hoat<br /> <br /> dQng kinh doanh?<br /> <br /> ---ntit---<br /> <br /> Hg<br /> <br /> t€n<br /> <br /> ......S0 b6o danh.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2