intTypePromotion=1

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
788
lượt xem
64
download

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hi vọng Đề thi HSG cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

ri rnr<br /> <br /> riNtt rH,lr NcuyEN<br /> sd crAo DVc vA DAo rAo<br /> UBND<br /> <br /> Bt cuiNn rntlc<br /> <br /> cHeN Hgc SINH cror<br /> <br /> D<br /> (r)<br /> <br /> 9<br /> <br /> (Thdi gian ldm bdi 150 plrtu khdng kA thdi gian giao tI4)<br /> <br /> I<br /> <br /> s (,), A<br /> <br /> LoP<br /> <br /> NAvt Hoc 2or7-zor8<br /> vt0N rrirr noA Hec<br /> <br /> (4,0 tli6m)<br /> 1. Vi6tphuong trinh h6a hqc cta chc ph6n r?ng thUc hiQn<br /> <br /> CAu<br /> <br /> riits<br /> <br /> (o),<br /> <br /> scr dO<br /> <br /> .G<br /> <br /> E<br /> <br /> :<br /> <br /> A<br /> <br /> , ,oy<br /> \<br /> <br /> bi€n h6a sau<br /> <br /> (t)<br /> <br /> rA<br /> <br /> (6)>NaoH<br /> <br /> 2, C6 6 ch6t ran epg trong 6 19 ri6ng biet bi m6t nhan sau: Na2CO:, NazSOa, MgCO3,<br /> BaCO3, BaSOa, CuSO+. Chi dugc dtng th6m mQt thudc thri, hdy nhQn bi6t c6c chdt rdn<br /> tr€n bing phuong ph6p h6a hgc, vi6t phucrng trinh h6a hgc cria c6c phan img xiy ra.<br /> Cin2 (4,0 di6m).<br /> L. Hinh v€ minh hga sau'ddy dirng A6 OiCu chti vd<br /> thu khi SO2 trong phdng thi nghiQm.<br /> <br /> a. NOu t€n c6c dpng cp sri dgng ldm thi nghipm<br /> trong hinh v6.<br /> <br /> Vi6t phuong trinh h6a hgc cria 2 phhnimg tuong<br /> img vdi c6c h6a chAt A, B.<br /> c. NCu vai trd cta bdng tdm dung dich D, vitit<br /> phucrng trinh h6a hgc minh hga.<br /> d. Ldm thti ndo Ae Uit5t binh da dAv khi SOr?<br /> e. Cho 2h6a chdt li dung dich H2SO+ dic vi CaO<br /> U.<br /> <br /> riin. H6a ch6t nao dugc dirng vd kh6ng dugc dung dC ldm khd khi SO2. Gi6i thich?<br /> g. BO dung cp & tr6n cdn dugc dtrng e16 di€u chti khi hidroclorua. Vitit phuong trinh h6a<br /> hqc minh hga.<br /> 2. BAng phucrng phrlp hoShAc 4ay t6ch ri6ng chc chdtNaCl, FeC13, AlCl3 ra kh6i h6n hg'p<br /> 3<br /> . rr ^<br /> r\<br /> ldm thay d6i kh6i luqrng cria m6i ch6t. Vi6t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2