intTypePromotion=1

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
554
lượt xem
15
download

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

riNs rHAt NcuyEN<br /> so clAo'pvc vA pAo TAO<br /> UBND<br /> <br /> or cniNn rrrcc<br /> <br /> ri rnr CHQN HQC SINH cr6r r-6p q<br /> <br /> NAvr Hoc 2017 - 2018<br /> nndN r,1cn stl<br /> philt<br /> gian:<br /> kh6ng k€ thdi gian phdt<br /> 150<br /> Thdi<br /> <br /> d€<br /> <br /> &,0 die@ DFc rli6m nAt Mt nhdt cinphong trdo c6ch mqng ViQt Nam tu sau<br /> Chi6n mnh thC gi6i thri nfrAt etln trudc khi Dang CQng san ViQt Nam ra ddi ld gi ? Vi sao c6<br /> <br /> bao<br /> <br /> t14c<br /> <br /> I<br /> <br /> di0m t16?<br /> <br /> Ciu II<br /> <br /> (4,0 di€m). Trong phong trdo d6u tranh cria c6ng nhdn ViQt Nam, giai do4n<br /> <br /> lglg - lg2s,cuQc bdi c6ng cta<br /> <br /> c6ng nhdn Ba Son (8-1925) c6 itiiSm gi m6i?<br /> <br /> Vi sao n6i: "Srtr ra ddi cia Ddng C\ng sdn<br /> <br /> ViQt<br /> <br /> Nam ddu<br /> <br /> nim<br /> <br /> 1930 chftng t6 phong trdo<br /> <br /> c6ng nhdn Viet Nam dqt ddn ffinh dp try gidc hodn todn"?<br /> CAu<br /> <br /> trI<br /> <br /> (4,0 di€m).<br /> <br /> Vi sao n6i: "Phong trdo cdch mqng<br /> <br /> 1930-1931 ld budc phdt trien<br /> <br /> nhay vpt so voi cdc phong trdo cdch mqng trwdc d6"?<br /> <br /> CAu<br /> <br /> IV<br /> <br /> (3,0 di€m). DAng, Chinh pht<br /> <br /> vi<br /> <br /> Chri tich HO Chi Minh ph6t dQng cuQc<br /> <br /> khang chi6n todn qu6c chdng thgc ddn Ph6p vdo ngdy 19-12-1946 chri dQng hay bi dQng?<br /> <br /> T4i<br /> <br /> sao?<br /> <br /> CAu V (5,0 di€m). Hiep hQi c6c nudc D6ng Nam A (ASEAN):<br /> a.<br /> <br /> Kh6i qu6t qu6 trinh ph6t trion<br /> <br /> tt<br /> <br /> "ASEAN 5" thAnh "ASEAN 10".<br /> <br /> b. HiQp u6c thdn thiQn vi h-o.p tdc b Ddng Nam<br /> <br /> A<br /> <br /> (HiQp udc Ba-li) th6ng 2-1976<br /> <br /> dd x6c dinh nhtng nguy€n thc co ban ndo hong quan hQ giiua cfuc nu6c? NCu y nghia cria<br /> nhiing nguy6n thc<br /> <br /> AO.<br /> <br /> c. ASEAN c6 vai trd nhu th6 ndo eOi vOi khu v.uc vd tren thti gidi?<br /> <br /> -----------ndt<br /> <br /> Thi sinh khhng ttuqc sft dqtng tdi liQu Cdn bQ coi tlti khdng gidi thfch gi tltdm.<br /> <br /> Hq vd ftn thi sinh:<br /> <br /> ...<br /> <br /> .........50 bdo danh:<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2