intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử Đại học môn Hóa học năm 2008 (Đế số 1) - Trường THPT Phù Cừ

Chia sẻ: La Minh đức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo "Đề thi thử Đại học môn Hóa học năm 2008" của Trường THPT Phù Cừ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Đây là đề thi dành cho các bạn học sinh khối A với 50 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Hóa học năm 2008 (Đế số 1) - Trường THPT Phù Cừ

  1. Së gi¸o dôc & ®µo t¹o Hng Yªn §Ò thi thö §¹i häc m«nho¸häc n¨m:2008 Trêng THPT phï cõ Khèi : A Thêi gian thi : 90phót Ngµy thi : 2/3/2008 (§Ò 1) C©u 1 : C¸c gi¶i thÝch quan hÖ cÊu tróc- tÝnh chÊt nµo sau kh«ng hîp lÝ? A. Víi amin RNH2, gèc R-hót electron lµm t¨ng ®é m¹nh tÝnh baz¬ vµ ngîc l¹i B. Do cã cÆp electron tù do trªn nguyªn tö N mµ amin cã tÝnh baz¬. C. TÝnh baz¬ cña amin cµng m¹nh khi mËt ®é electron trªn nguyªn tö N cµng lín. D. Do-NH2 ®Èy electron nªn aniline dÔ tham gia pø thÕ vµo nh©n th¬m h¬n vµ u tiªn vÞ trÝ o-, p- C©u 2 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. Be, Al, Zn, Pb lµ nh÷ng kim lo¹i lìng tÝnh. B. CH4 lµ chÊt khÝ nhng CCl4 lµ chÊt láng ë nhiÖt ®é thêng C. C¶ a , d. D. Be, Al, Zn, Pb lµ nh÷ng nguyªn tè lìng tÝnh. C©u 3 : Cã dd HF 0,1M . cÇn bao nhiªu gam axit HF cho vµo 1lÝt dd trªn ®Ó ®é ®iÖn li cña HF gi¶m mét nöa so víi ban ®Çu ? Gi¶ sö thÓ tÝch dd vÉn lµ 1lÝt. A. 10g B. 8g C. 4g D. 6g C©u 4 : §un nãng hh rîu gåm CH3OH vµ c¸c ®ång ph©n cña C3H7OH víi xóc t¸c H2SO4®Ëm ®Æc cã thÓ t¹o ra bao nhiªu hîp chÊt h÷u c¬: A. 8 B. 6 C. 5 D. 7 C©u 5 : §Ò hi®rat ho¸ rîu bËc hai M thu ®îc olªfin. Cho 3g M t¸c dông víi Na d thu ®¬c 0,56 lit H2(®kc). §un nãng M víi H2SO4 ®Æc ë 130oc th× s¶n phÈm t¹o thµnh lµ: A. Propen B. Buten-2 C. §iisopropylete D. §isecbutylete C©u 6 : Liªn kÕt hi®ro bÒn nhÊt trong hçn hîp mªtanol- níc theo tØ lÖ mol 1:1lµ: A. …O—H … O—H H CH3 B. …O—H … O—H CH3 CH3 C. . …O—H … O—H CH3 H D. …O—H … O—H H H C©u 7 : §èt ch¸y hoµn toµn 1,2 g chÊt h÷u c¬ A ®îc 1,76 g CO2 vµ 0,72 g H2O. MÆt kh¸c trung hoµ 100 ml dd cña A vµ B cÇn võa ®ñ víi 200 ml dd NaOH 0,5M biÕt nA: nB = 2:3. Lµm bay h¬i níc dd thu ®îc .Nung chÊt r¾n thu ®îc v«i t«i xót (NaOH, Ca(OH)2) thu ®îc hh khÝ cã d/N2 = 0,271.ThÓ tÝch khÝ thu ®îc ë ®ktc lµ: A. 22,4lÝt B. 2,24lÝt C. 11,2 lÝt D. 1,12lÝt C©u 8 : Cho m g este X t¹o bëi mét axit h÷u c¬ ®¬n chøc vµ mét rîu ®¬n chøc. T¸c dông hÕt víi dd NaOH sau pø cho toµn bé lîng rîu t¹o thµnh qua b×nh ®ùng Na d th× thu ®îc khÝ Y khö ®îc 8/3 g Fe2O3 ë t0 cao t¹o ra Fe vµ b×nh ®ùng Na t¨ng thªm 3,1 g. MÆt kh¸c m 2 g X chØ lµm mÊt mµu 8 g Br«m vµ s¶n phÈm thu ®îc chøa 61,54% Br theo khèi lîng. m cã gi¸ trÞ lµ: A. 5g B. 10g C. 15g D. 20g C©u 9 : Cã hai èng nghiÖm mçi èng ®ùng 2ml dd HCl 1M 2ml dd H2SO4 1M . Cho kÏm d t¸c dông víi hai axit trªn , lîng khÝ hi®r« thu ®îc t¬ng øng víi hai trêng hîp lµ v1 vµ v2 ml ë ®ktc. So s¸nh v1 vµ v2? A. v1 > v 2 B. kh«ng so s¸nh ®îc. C. v1 = v2 D. v1< v2 C©u 10 : Ph¬ng ph¸p chng cÊt ph©n ®o¹n dïng ®Ó t¸ch c¸c chÊt : 1
  2. A. Cã ®é tan trong níc kh¸c nhau B. Cã nhiÖt ®é s«i gÇn nhau C. Cã nhiÖt ®é s«i c¸ch nhau. D. Cã khèi lîng mol kh¸c nhau C©u 11 : Khi hoµ tan hi®roxit kim lo¹i M(OH)2 b»ng mét lîng võa ®ñ dd H2SO4 20%(lo·ng)thu ®îc dd muèi trung hoµ cã nång ®é 27,21%. Kim lo¹i M lµ: A. Cu B. Fe C. Al D. Mg C©u 12 : Cã nh÷ng vËt b»ng s¾t ®îc m¹ b»ng nh÷ng kim lo¹i kh¸c nhau díi ®©y. NÕu c¸c vËt nµy ®Òu bÞ s©y s¸t s©u ®Õn líp s¾t, th× vËt nµo bÞ gØ s¾t chËm nhÊt? A. S¾t tr¸ng ®ång B. S¾t tr¸ng kÏm C. S¾t tr¸ng niken D. S¾t tr¸ng thiÕc C©u 13 : Nguyªn tö hi®ro trong nhãm OH cña phenol cã thÓ ®îc thay thÕ b»ng nguyªn tö Na khi cho: A. Phenol t¸c dông víi NaHCO3 B. C¶ hai c©u c, d ®Òu ®óng C. Phenol t¸c dông víi NaOH D. Phenol t¸c dông víi Na C©u 14 : [ H ][ F ] Cã dd A: HF 0,1M vµ NaF 0,1M . BiÕt HF ⇌ H+ + F- . Ka= 6,8.10-4 = , log6,8 = [ HF ] 0,83 . [ ] lµ nång ®é mol/lÝt ë tr¹ng th¸i c©n b»ng. pH cña dd A lµ: A. 2,17 B. 4,2 C. 3,3 D. 3,17 C©u 15 : Cho mét lîng nhá Clorua v«i vµo dd HCl ®Æc th× : A. Clorua v«i tan B. Kh«ng cã hiÖn tîng g× C. Cloruav«i tan, cã khÝ mµu vµng , mïi xèc D. Cloruav«i tan, cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra tho¸t ra C©u 16 : Khi cho 100ml dung dÞch KOH 1M vµo 100ml dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch cã chøa 6,525 gam chÊt tan. Nång ®é mol/l cña HCl trong dung dÞch ®· dïng lµ: A. 1M B. 0,75M C. 0,5M D. 0,25M C©u 17 : Cho 2, 54g este A (kh«ng chøa chøc kh¸c) bay h¬i hoµn toµn t¹o ra 0,6 lit ë 136,5oc , p = 425,6 mmHg. §Ó thuû ph©n hoµn toµn 25,4g A cÇn võa ®ñ 200g dd NaOH 6% . Cßn khi cho 6,35g A p víi dd NaOH d t¹o ra 7,05g 1 muèi duy nhÊt . BiÕt trong A cã 1 trong 2 chÊt rîu hoÆc axit t¹o este lµ ®¬n chøc. CTCT cña A lµ: A. (C2H5COO)3C3H5 B. (C3H5COO)3C3H5 C. (C2H3COO)2C3H6 D. (C2H3COO)3C3H5 C©u 18 : Etanol ®îc dïng lµm nhiªn liÖu. TÝnh nhiÖt to¶ ra khi ®èt ch¸y hoµn toµn 100ml etanol tuyÖt ®èi (d=0,8g/ml). BiÕt r»ng: C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O + 137kJ A. 298,50kJ B. 402,70kJ C. 238,26kJ D. 276,60kJ C©u 19 : Hçn hîp X gåm Na vµ Al. Cho m g X vµo mét lîng d níc th× tho¸t ra V lit khÝ . NÕu còng cho m g X vµo dd NaOH ( d ) th× ®îc 1,75 V lit khÝ. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña Na trong X lµ ( biÕt c¸c thÓ tÝch khi ®o trong cïng ®iÒu kiÖn, cho Na = 23, Al = 27 ) A. 29,78% B. 29,87% C. 49,87% D. 49,78 % C©u 20 : Nguyªn tö A cã cÊu h×nh e ngoµi cïng lµ 3p4. TØ lÖ gi÷a sè n¬tron vµ proton 1 : 1. Nguyªn tö B cã sè n¬tron b»ng 1,25lÇn sè n¬tron cña A . Khi cho 7,8g B t¸c dông víi lîng d A ta thu ®îc 11g hîp chÊt B2A. Nguyªn tè A, B cã thÓ lµ: A. S, Na B. Br, Mg C. O, Cu D. S, K C©u 21 : Cho hh 2 este ®¬n chøc (t¹o bëi 2 axit ®2 kÕ tiÕp ) t/d ht víi 1,5 lit dd NaOH 2,4M thu ®îc dd Avµ 1 rîu B bËc 1. C« c¹n A thu ®îc 211,2 g chÊt r¾n khan. ¤xi ho¸ B b»ng O2 cã xt thu ®îc hh X. Chia X lµm 3 phÇn b»ng nhau . P1 cho t/d víi dd AgNO3 trong dd NH3 d thu ®îc 21,6 g Ag. P2 cho t¸c dông víi NaHCO3 d thu ®îc 4,48 lit khÝ ®kc. P3 cho t/d víi Na võa ®ñ thu ®îc 8,96 lit khÝ ®kc vµ dd Y. C« c¹n Y ®îc 48,8 g chÊt r¾n khan. CTCT cña 2 este lµ: A. HCOOCH3 ; CH3COOCH3 B. HCOOC2H5 ; CH3COOC2H5 C. CH3COOC2H5 ; C2H5COOC2H5 D. CH3COOCH3 ; CH3COOC2H5 C©u 22 : §Ó nhËn biÕt NaHCO3 vµ NH4HSO4 ta cã dïng : A. dd Ba(OH)2 B. a, c, d ®Òu ®îc C. dd HCl D. dd NaOH C©u 23 : Cho chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C6H6O2. BiÕt X t¸c dông víi KOH theo tû lÖ mol 1:2. VËy sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña X lµ: A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 2
  3. C©u 24 : Cho hh X gåm 2 anken A, B lµ ®2 kÕ tiÕp vµ H2 cã thÓ tÝch t¬ng øng lµ: a, b, 2b lit vµo b×nh kÝn cã thÓ tÝch V lit chøa 1 Ýt Ni. ThÊy ¸p suÊt b×nh lµ P. BiÕt b=0,25V. Nung nãng b×nh mét thêi gian sau ®ã ®a vÒ t0 ban ®Çu ta ®îc hh Y ¸p suÊt b×nh lµ P1. Gi¸ trÞ cña P1 theo P lµ: A. p > p1> 1 2 p B. 2p > p1> p C. 2p ≥ p1> p D. p ≥ p1 ≥ 1 2 p C©u 25 : Cho 3 hîp kim sau: Cu – Ag Cu – Al Cu – Zn Dïng c¸c hîp chÊt nµo sau ®©y cã thÓ ph©n biÖt ®îc 3 hîp kim trªn? A. dd NaOH, H2SO4 B. dd NH3 , H2SO4 C. dd HCl, NaOH D. Hîp chÊt kh¸c C©u 26 : Hçn hîp khÝ X gåm hai anken ®ång ®¼ng kÒ tiÕp . §èt hoµn toµn 5 lÝt X cÇn 18 lÝt O2 (cïng ®k).Hi®r¸t ho¸ hoµn toµn mét thÓ tÝch X ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho hçn hîp Y chøa hai rîu . % khèi lîng mçi rîu trong Y t¬ng øng lµ: A. 11,12%vµ 88,88% B. 84,26% vµ 10,74% C. 88,88% vµ 11,12 % D. 91,48% vµ 8,52% C©u 27 : Khi ®iÒu chÕ C2H4 tõ C2H5OH vµ H2SO4 ®Æc 170oc th× khÝ sinh ra cã lÉn SO2. §Ó thu ®îc C2H4 tinh khiÕt cã thÓ lo¹i bá SO2 b»ng: A. dd Br2 B. dd K2CO3 C. dd KOH D. dd KMnO4 C©u 28 : §Ó t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái dd chøa ®ång thêi muèi AgNO3 vµ Pb(NO3)2, ngêi ta dïng lÇn lît c¸c kim lo¹i: A. Ag, Pb B. Pb, Fe C. Cu, Fe D. Zn, Cu C©u 29 : Trén 0,81g bét Al víi bét Fe2O3 vµ CuO råi ®èt nãng ®Ó tiÕn hµnh ph¶n øng nhiÖt nh«m thu ®îc hh A. Hoµ tan hoµn toµn A trong dd HNO3 ®un nãng thu ®îc V lit khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt) ë ®ktc. Gi¸ trÞ cña V lµ? A. 0,672 B. 6,72 C. 2,24 D. 2,24lit C©u 30 : §iÖn ph©n dd X chøa amol CuSO4 vµ bmol NaCl víi ®iÖn cùc tr¬, mµng ng¨n xèp thu ®îc dd Y. BiÕt Y hoµ tan ®îc Al2O3 , x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a a vµ b : A. b=2a B. b < 2a C. c¶ bvµ d D. b > 2a C©u 31 : FeS2 + A ---->FeSO4 + H2S⇡ + S ⇣. VËy A lµ: A. dd H2SO4 ®Æc B. a,c ®Òu ®óng C. dd H2SO4 lo·ng D. a,c ®Òu sai C©u 32 : Khi thùc hiÖn ph¶n øng este ho¸ 1 mol CH3COOH vµ 1mol C2H5OH, lîng este lín nhÊt thu ®îc lµ 2/3 mol . §Ó ®¹t hiÖu suÊt cùc ®¹i 90% (tÝnh theo axit) khi tiÕn hµnh este ho¸ 1 mol CH3COOH cÇn sè mol C2H5OH lµ: A. 2,025 B. 2,045 C. 2,055 D. 2, 035 C©u 33 : Cã c¸c dd NH4Cl, NH4HCO3, NaNO2, NaNO3 ®îc dïng to vµ dïng thªm 1 hîp chÊt nµo trong sè c¸c chÊt cho sau ®©y ®Ó nhËn ®îc dd trªn: A. dd KOH B. dd NaOH C. dd Ca(OH)2 D. dd HCl C©u 34 : Trén 3 dd H2SO40,1M, HNO30,2M, HCl 0,3M víi thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc dd A . LÊy 300ml dd A cho p víi VlÝt dd B gåm NaOH 0,2M vµ KOH 0,29M Thu ®îc dd C cã pOH =12 . Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 0,234lÝt B. 0,434lÝt C. 0,154lÝt D. 0,134lÝt C©u 35 : Hoµ tan 1,38g «lªum vµo H2O t¹o ra dd X. dd X + 300ml dd KOH 0,1M ¤lªum cã c«ng thøc: A. H2SO4.2SO3 B. H2SO4.3SO3 C. 2H2SO4.SO3 D. H2SO4.4SO3 C©u 36 : Cho 0,896 lit ë ®kc (A) hh khÝ 2hi®rocacbon m¹ch hë kh«ng no, cã sè nguyªn tö c¸c bon h¬n kÐm nhau 2 vµ cã sè liªn kÕt pi kh«ng qu¸ 2. Chia A lµm 2 phÇn b»ng nhau . .P1 cho qua dd Br2 d thÊy lîng Br2 nguyªn chÊt pø lµ 5,6 g .P2 ®èt ch¸y ht t¹o ra 2,2 g CO2. MÆt kh¸c cho A pø ht víi AgNO3 trong NH3 cã d thu ®îc a (g) kÕt tña. CTPT cña hai hy®ro c¸c bon trong A lµ: A. C2H4 ; C3H4 B. C2H2 ; C4H8 C. C2H4 ; C4H6 D. C2H2 ; C4H6 C©u 37 : Cho c¸c chÊt C2H5Cl(I); C2H5OH (II); CH3COOH (III); CH3COOC2H5 (IV). TrËt tù t¨ng dÇn 3
  4. nhiÖt ®é s«i c¸c (tr¸i sang ph¶i ) nh sau: A. (I), (II), (III),(IV) B. (II), (I), (III), (IV) C. (I), (IV), (II), (III) D. (IV), (I), (III), (II) C©u 38 : Sè ®ång ph©n th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O võa t¸c dông ®îc víi natri võa t¸c dông ®îc víi NaOH lµ: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 C©u 39 : Hoµ tan hoµn toµn 104,25g hh X gåm NaCl vµ NaI vµo níc ®îc dd A . Sôc khÝ Cl2 d vµo dd A. KÕt thóc thÝ nghiÖm, c« c¹n dd thu ®îc 58,5g muèi khan. Khèi lîng NaCl cã trong hh X lµ: A. 29,25g B. 58,5g C. 17,55g D. 23,4g C©u 40 : Phong ph¸p ®iÒu chÕ etanol nµo sau ®©y chØ dïng trong phßng thÝ nghiÖm: A. Thuû ph©n dÉn xuÊt halogen trong m«i B. Cho hh khÝ etilen vµ h¬i níc ®i qua th¸p trong kiÒm chøa H3PO4 C. Cho etilen t¸c dông víi dd H2SO4 lo·ng D. Lªn men glucoz¬ nãng C©u 41 : X lµ mét dÉn xuÊt cña benzen, kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH , cã c«ng thøc ph©n tö C7H8O, Sè ®ång ph©n phï hîp cña X lµ: A. 3 ®ång ph©n B. 2 ®ång ph©n C. 4 ®ång ph©n D. 5 ®ång ph©n C©u 42 : Chia m gam hh A gåm 2 axit ®¬n chøc , hë h¬n kÐm nhau 1 ngtö C lµm 3 phÇn b»ng nhau. P1 cho vµo 100ml dd NaOH 2M ,®Ó trung hoµ NaOH d cÇn 150ml H2SO4 0,5M. P2 pø võa ®ñ víi dd chøa 6,4g Br2 . P3 ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 3,136lit CO2 ®ktc vµ 1,8g H2O. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 1,04 B. 10,04 C. 10,44 D. 10,4 C©u 43 : Chän c©u sai trong sè c¸c c©u sau ®©y: A. TÝnh chÊt ho¸ häc cña etylamin lµ ph¶n øng t¹o muèi víi baz¬ m¹nh. B. Etylamin cã tÝnh baz¬ do nguyªn tö nit¬ cßn cÆp electron cha liªn kÕt cã kh¶ n¨ng nhËn proton. C. Etylamin dÔ tan trong níc do cã liªn kÕt hidro víi nøoc. D. Etylamin tan trong nuíc t¹o dung dÞch cã kh¶ n¨ng sinh ra kªt tña víi dung dÞch FeCl 3. C©u 44 : Cho V lit (®kc) hh A gåm C3H6, H2 cã dA/H2 = 6. Cho ®I qua èng sø nung nãng cã chøa Ni th× thu ®îc hh khÝ B cã dB/H2 = 7,5. HiÖu suÊt pø lµ: A. 80% B. 50% C. 60% D. 70% C©u 45 : Cho ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng tæng hîp am«niac: N2(k) + 3H2(k) = 2NH3(k). Khi t¨ng nång ®é cña H2 lªn 2 lÇn th× tèc ®é ph¶n øng thuËn: A. T¨ng lªn 2 lÇn. B. Gi¶m ®i 2 lÇn. C. T¨ng lªn 6 lÇn. D. T¨ng lªn 8 lÇn. C©u 46 : Cho 1,152g hçn hîp Fe, Mg vµo 0,1lÝt dung dÞch AgNO 3 . Khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 5,792g hçn hîp 2 kim lo¹i . VËy phÇn tr¨m khèi lîng Mg lµ: A. 41,66% B. 83,45% C. 58,34% D. 72,2% 2 2 6 2 6 C©u 47 : Hîp chÊt A ®îc t¹o tõ c¸c ion ®Òu cã cÊu h×nh e lµ 1s 2s 2p 3s 3p . Trong ph©n tö A cã tæng sè h¹t (p + n + e ) lµ 164. A cã c«ng thøc ph©n tö lµ: A. K2S B. CaCl2 C. CaS D. C¶ a vµ b C©u 48 : Trén 250ml dd hçn hîp HCl 0,08M vµ H2SO4 0,01M víi 250ml dd Ba(OH)2 cã nång ®é x mol/l thu ®îc m gam kÕt tña vµ 500ml dd cã pH= 12 . Gi¸ trÞ cña m vµ x lµ: A. 0,5825g , 0,06M B. 0,6815g , 0,06M C. 0,6825g , 0,05M D. 0,5835g , 0,06M C©u 49 : Cã c¸c dd riªng biÖt NH4Cl ; H2SO4 ; NaCl ; NaOH ; Na2SO4 ; Ba(OH)2 . ChØ dïng thªm mét thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt c¸c dd trªn? A. dd AgNO3 B. dd phªnolphtalªin C. dd BaCl 2 D. dd qu× tÝm C©u 50 : M« t¶ øng dông nµo cña nh«m díi ®©y lµ cha chÝnh x¸c? A. ChÕ t¹o hh tecmit, ®îc dïng ®Ó hµn g¾n ®êng ray B. Lµm vËt liÖu chÕ t¹o «t«, m¸y bay, tªn löa, tµu vò trô C. Lµm khung cöa, trang trÝ néi thÊt vµ m¹ ®å trang søc D. Lµm d©y dÉn ®iÖn, thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt , c«ng cô ®un nÊu trong gia ®×nh 4
  5. M«n Ho¸ §H 2008 (§Ò sè 1) Lu ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tríc khi lµm bµi. C¸ch t« sai:   ⊗ - §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t¬ng øng víi ph¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng :  01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 5
  6. phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Ho¸ §H 2008 §Ò sè : 1 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 6
  7. 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2