intTypePromotion=3

Đề thi thử đaị học môn lý trường Trần Hưng Đạo (đề 2)

Chia sẻ: Ngan Sang Sang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
91
lượt xem
24
download

Đề thi thử đaị học môn lý trường Trần Hưng Đạo (đề 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 : Một vật dao động điều hoà với chu kỳ 4 s và biên độ A .Thời gian để vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ A/2 là ? A. 2/3 s B. 0,5 s C. 1s D. 1/3 s Câu 2 : Con lắc dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật ? A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. tăng lên 2 lần D. giảm đi 2 lần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đaị học môn lý trường Trần Hưng Đạo (đề 2)

  1. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o §Ò 12A thi thu dai hoc sè 2 . Thêi gian : 90’. Hä vµ tªn: §iÓm: C©u Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú 4 s vµ biªn ®é A .Thêi 1 : gian ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn li ®é A/2 lµ ? B C D A. 2/3 s 0,5 s 1s 1/3 s . . . C©u Con l¾c dao ®éng ®iÒu hoµ, khi t¨ng khèi lîng cña vËt lªn 4 lÇn 2 : th× tÇn sè dao ®éng cña vËt ? t¨ng lªn 4 B gi¶m ®i 4 C t¨ng lªn 2 D gi¶m ®i 2 A. lÇn . lÇn . lÇn . lÇn C©u Mét m¹ch dao ®éng gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung C= 125 nF vµ mét 3 : cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 5 mH . §iÖn trë thuÇn cña m¹ch kh«ng ®¸ng kÓ . Cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch lµ 60 mA . HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô lµ ? B C D A. U0 = 12V. U0 = 60V. U0 = 2,4V. U0 = 0,96V. . . . C©u Treo qu¶ cÇu vµo lß xo th¼ng ®øng th× khi qu¶ cÇu ®øng yªn lß 4 : xo d·n ra 4 cm.LÊy g=10 m/s2 vµ π 2=10 .§a qu¶ cÇu ra khái vÞ trÝ c©n b»ng th¶ cho nã dao ®éng ®iÒu hoµ. Chu kú dao ®éng lµ ? B C D A. 0,5 s 1,0 s 2,0 s 0,4 s . . . C©u Khi trong m¹ch nèi tiÕp RLC cã céng hëng ®iÖn th× : 5 : A. C«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch lµ nhá nhÊt. B. Cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn qua m¹ch cã gi¸ trÞ cùc ®¹i . C. Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông kh«ng phô thuéc ®iÖn trë R. D. Dßng ®iÖn sím pha h¬n ®iÖn ¸p hai ®Çu m¹ch mét gãc π /2. C©u §Æt vµo hai ®Çu mét tô ®iÖn mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu U = 100 V , 6 : tÇn sè f = 50 Hz th× dßng ®iÖn ®i qua tô ®iÖn lµ I=1A. §iÖn dung C cña tô ®iÖn lµ ? B C D A. 10-3/ π F 10-4/ π F 10-6/ π F 10-5/ π F . . . C©u §¹i lîng nµo sau ®©y ®îc gäi lµ hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn 7 : xoay chiÒu ? B C D A. tan ϕ cos ϕ cot ϕ sin ϕ . . . ©u 8 : H·y chän c©u ®óng ? Khi sãng ¸nh s¸ng truyÒn tõ mét m«i trêng nµy sang mét m«i tr- êng kh¸c th× : A. Bíc sãng kh«ng ®æi , nhng tÇn B. C¶ tÇn sè lÉn bíc sãng ®Òu sè thay ®æi. kh«ng ®æi. C. TÇn sè kh«ng ®æi , nhng bíc D. C¶ tÇn sè lÉn bíc sãng ®Òu sãng thay ®æi. thay ®æi. C©u Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ theo cïng 9 : mét ph¬ng : x1 = 6 cos ω t (cm) ,x2 =6 cos( ω t - π /3 ) (cm). BiÓu thøc cña dao ®éng tæng hîp lµ : A. x = 12 cos( ω t - π /6 ) cm B. x= 12 cos ω t cm Cã C«ng Mµi S¾t Cã 1 Ngµy Nªn Kim
  2. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o C. x = 6 cos ( ω t - π /3 ) cm D. x = 6 3 cos ( ω t - π /6) cm C©u 10 Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng víi hai khe Y-©ng nguån S : ph¸t ®ång thêi hai bøc x¹ λ 1 = 0,6 µ m vµ λ 2 = 0,55 µ m . Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 4,5 mm, kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa hai khe ®Õn mµn lµ 2,5m . VÞ trÝ ®Çu tiªn ( kÓ tõ v©n chÝnh gi÷a O) trªn mµn mµ t¹i ®ã hai v©n s¸ng trïng nhau c¸ch o bao nhiªu ? B C D A. 2,5 mm. 5,6 mm. 11/3 mm. 22/3 mm. . . . C©u 11 Trong mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu , hÖ sè c«ng suÊt b»ng 1 khi ? : A. trong ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn B. ®o¹n m¹ch kh«ng cã tô ®iÖn. trë thuÇn hoÆc cã sù céng h- ëng. C. ®o¹n m¹ch kh«ng cã ®iÖn trë D. ®o¹n m¹ch kh«ng cã cuén c¶m thuÇn. thuÇn. C©u 12 Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh x = 4cos 8 π t víi x : tÝnh b»ng cm, t tÝnh b»ng s. Chu kú dao ®éng cña vËt lµ ? B C D A. 1/4 s 1/2 s 1/8 s 4 s . . . C©u 13 Dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ dßng ®iÖn ? : A. cã cêng ®é biÕn ®æi ®iÒu hoµ B. cã chiÒu thay ®æi liªn tôc. theo thêi gian. C. cã trÞ sè biÕn thiªn tuÇn D. t¹o ra tõ trêng biÕn thiªn hoµn theothêi gian. tuÇn hoµn. C©u 14 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn vµ cêng ®é dßng ®iÖn trong : m¹ch dao ®éng lµ hai dao ®éng ®iÒu hoµ ? lÖch pha B C D lÖch pha A. cïng pha. ngîc pha. nhau π /2 . . . nhau π /4 C©u 15 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? : C¬ n¨ng cña chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ lu«n b»ng : A. tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng ë B. ®éng n¨ng ë thêi ®iÓm ban thêi ®iÓm bÊt kú. ®Çu. C. thÕ n¨ng ë vÞ trÝ li ®é cùc D. ®éng n¨ng ë vÞ trÝ c©n b»ng. ®¹i. C©u 16 Hai sãng ¸nh s¸ng cïng tÇn sè vµ cïng ph¬ng truyÒn , ®îc gäi lµ : sãng ¸nh s¸ng kÕt hîp nÕu ? A. hiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian. B. cïng biªn ®é vµ cïng pha. C. cïng biªn ®é vµ hiÖu sè pha kh«ng ®æi theo thêi gian. D. hiÖu sè pha vµ hiÖu biªn ®é kh«ng ®æi theo thêi gian. C©u 17 Con l¾c lß xo ngang dao ®éng víi biªn ®é A = 8 cm, chu kú T = : o,5 s , khèi lîng cña vËt nÆng m = o,4 kg .LÊy π 2 = 10.Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña lùc ®µn håi t¸c dông vµo vËt lµ ? B C D A. 525 N 5,12 N 256 N 2,56 N . . . C©u 18 §èi víi ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã tô ®iÖn thuÇn dung : kh¸ng th× so víi cêng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p lu«n : A. cïng pha B trÔ pha mét C sím pha mét D ngîc pha Cã C«ng Mµi S¾t Cã 2 Ngµy Nªn Kim
  3. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o . gãc π /2 . gãc π /2 . C©u 19 Hai dao ®éng ngîc pha khi ®é lÖch pha b»ng ? : B C D A. 2 π π /2 0 π . . . C©u 20 Li ®é vµ gia tèc cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ lu«n biÕn thiªn : ®iÒu hoµ cïng tÇn sè vµ A. ngîc pha víi nhau B. cïng pha víi nhau C. lÖch pha víi nhau π /4 D. lÖch pha nhau π /2 C©u 21 BiÓu thøc li ®é cña vËt dao ®éng ®iÒu cã d¹ng x = Acos ( ω t + : ϕ ), vËn tèc cña vËt cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ ? B C D A. A ω 2 2A ω Aω A2 ω . . . C©u 22 Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu cã ®iÖn trë thuÇn R, cuén d©y chØ cã : ®é tù c¶m L vµ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. Hai ®Çu ®o¹n m¹ch m¾c vµo nguån xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p hiÖu dông U . C«ng suÊt ®o¹n m¹ch lóc cã céng hëng lµ ? B C D A. U/R U2/R U/R2 U.R . . . C©u 23 Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc : : i = 12 cos ( 100 π t + π /2) ( A) . KÕt luËn nµo sau ®©y sai ? B C D A. ϕ = π /2 f = 100 Hz I = 6 2 A I0 = 12 A . . . C©u 24 Mét m¹ch dao ®éng gåm mét cuén c¶m L vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn : dung C . NÕu m¾c thªm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 3C song song víi tô ®iÖn trong m¹ch th× chu kú dao ®éng cña m¹ch sÏ ? B C D A. t¨ng 2 lÇn. t¨ng 4 lÇn. gi¶m2 lÇn. gi¶m 2 lÇn. . . . C©u 25 Trong m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp , ®é lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn vµ : ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch phô thuéc vµo ? A. cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch. B. ®Æc tÝnh cña m¹ch ®iÖn vµ tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu. C. ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. D. c¸ch chän gèc tÝnh thêi gian ®Ó tÝnh pha ban ®Çu. C©u 26 Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm cuén d©y thuÇn c¶m nèi tiÕp víi : ®iÖn trë thuÇn R. V«n kÕ ( ®iÖn trë rÊt lín ) m¾c gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch chØ 150 V vµ gi÷a hai ®Çu R chØ 90 V. V«n kÕ m¾c gi÷a hai ®Çu cuén d©y chØ bao nhiªu ? B C D A. 90 V 120 V 50 V 60 V . . . C©u 27 Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh : x = Acos ( ω t + ϕ ). : VËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t cã biÓu thøc ? A. v = -A ω sin ( ω t + ϕ ). B. v = A ω 2cos ( ω t + ϕ ). C. v = - A ω 2 sin( ω t + ϕ ). D. v = A ω cos ( ω t + ϕ ). C©u 28 Trong thÝ nghiÖm Y-©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng , lóc ®Çu kho¶ng : c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa hai khe ®Õn mµn lµ 1m th× t¹i ®iÓm M trªn mµn cã v©n tèi thø 4 . §Ó cïng t¹i ®iÓm M ®ã cã v©n tèi thø 3 th× mµn ph¶i dÞch ®i ra xa hay vÒ gÇn mÆt ph¼ng chøa hai khe vµ dÞch ®i bao nhiªu ? Cã C«ng Mµi S¾t Cã 3 Ngµy Nªn Kim
  4. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o B C D A. Ra xa 0,2m. VÒ gÇn 0.2m. Ra xa 0,4m. VÒ gÇn 0,4m. . . . C©u 29 Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng cña c©u sau ®©y cho : thµnh c©u ®óng ý nghÜa vËt lý : Trong ®o¹n m¹ch xoay chiÒu chØ cã ®iÖn trë thuÇn th× ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã thÓ kh«ng cïng ......víi cêng ®é dßng ®iÖn. B C D A. chu kú biªn ®é tÇn sè pha . . . C©u Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng cã ph¬ng tr×nh lÇn l- 30 : ît : x1 =4 cos 100 π t (cm) vµ x2 = 3cos (100 π t + π /2 ) (cm). Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®ã cã biªn ®é lµ ? B C D A. 1 cm 7 cm 5 cm 3,5 cm . . . C©u VËt nÆng cña con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu 31 : kú T th× thÕ n¨ng cña vËt biÕn ®æi tuÇn hoµn víi chu kú ? B C D A. T/4 T 2T T/2 . . . C©u 32 T¹i mét n¬i x¸c ®Þnh, chu kú dao ®éng cña con l¾c ®¬n tû lÖ : thuËn víi : A. gia tèc träng trêng B. chiÒu dµi con l¾c C. c¨n bËc hai chiÒu dµi con l¾c D. c¨n bËc hai gia tèc träng tr- êng C©u 33 Hai khe Y-©ng c¸ch nhau 0,8mm vµ c¸ch mµn kho¶ng 1,2 m . ChiÕu : s¸ng hai khe b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng 0,75 µ m. §iÓm M trªn mµn c¸ch v©n s¸ng chÝnh gi÷a 4,5 mm lµ v©n s¸ng hay v©n tèi thø mÊy ( kÓ tõ v©n s¸ng chÝnh gi÷a ) ? V©n s¸ng thø B V©n tèi thø C V©n s¸ng thø D V©n tèi thø A. 3. . 3. . 4. . 4. C©u 34 Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ, khi chiÒu dµi cña con l¾c t¨ng : lªn 4 lÇn th× chu kú dao ®éng cña con l¾c ? B C D A. t¨ng 2 lÇn gi¶m 2 lÇn gi¶m 4 lÇn t¨ng 4 lÇn . . . C©u 35 H·y chän c©u ®óng ? : D¶i s¸ng b¶y mµu thu ®îc trong thÝ nghiÖm thø nhÊt cña Niut¬n ®îc gi¶i thÝch lµ do : A. l¨ng kÝnh lµm lÖch chïm s¸ng vÒ phÝa ®¸y nªn ®· lµm thay ®æi mµu s¾c cña nã. B. thuû tinh ®· nhuém mµu cho ¸nh s¸ng. C. l¨ng kÝnh ®· t¸ch riªng b¶y chïm s¸ng b¶y mµu cã s½n trong chïm ¸nh s¸ng MÆt trêi. D. c¸c h¹t ¸nh s¸ng bÞ nhiÔu lo¹n khi truyÒn qua thuû tinh. C©u 36 Muèn m¹ch dao ®éng cã tÇn sè dao ®éng riªng lµ 1kHz , cÇn ph¶i : m¾c mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung bao nhiªu víi mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m 0,01 H ? Cã C«ng Mµi S¾t Cã 4 Ngµy Nªn Kim
  5. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o B C D A. 25.10-6 F. 25.10-5 F. 25.10-7 F. 25.10-8 F. . . . C©u Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng víi sãng c¬ ? 37: A. Sãng c¬ cã thÓ lan truyÒn ®îc trong m«i trêng chÊt r¾n . B. Sãng c¬ cã thÓ lan truyÒn ®îc trong m«i trêng ch©n kh«ng. C. Sãng c¬ cã thÓ lan truyÒn ®îc trong m«i trêng chÊt láng. D. Sãng c¬ cã thÓ lan truyÒn ®îc trong m«i trêng chÊt khÝ. C©u Cêng ®é dßng ®iÖn trong èng Cu-lÝt-gi¬ lµ 0,64 mA. LÊy 38 : e= 1,6.10-19C . Sè ªlectr«n ®Ëp vµo anèt trong mét phót lµ ? B C D A. 6.1016 . 4.1015 . 24.1016 . 5.1018 . . . . C©u Hai dao ®éng cïng pha khi ®é lÖch pha b»ng ? 39 : B π C π D π A. 3 π /2 2 . . . C©u Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ .Lß xo cã ®é cøng 40 : k=40 N/m. Khi vËt m cña con l¾c qua vÞ trÝ cã li ®é x = -2 cm th× thÕ n¨ng cña con l¾c lµ ? B C D A. 8 mj 16 mj 20 mj 4 mj . . . C©u Con l¾c ®¬n thùc hiÖn 600 dao ®éng trong 5 phót. TÇn 41 : sè cña dao ®éng con l¾c lµ ? B C D A. 120 Hz 50 Hz 600 Hz 2 Hz . . . C©u Lùc kÐo vÒ t¸c dông lªn vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ®é 42 : lín ? A. tû lÖ víi li ®é vµ híng vÒ phÝa vÞ trÝ c©n b»ng. B. tû lÖ víi to¹ ®é cña vËt tÝnh tõ gèc o bÊt kú vµ híng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. C. tû lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch tõ vËt víi vÞ trÝ c©n b»ng vµ híng ra xa vÞ trÝ Êy. D. tû lÖ víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn vÞ trÝ c©n b»ng vµ híng ra xa vÞ trÝ Êy. C©u Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi ph¬ng tr×nh x = 3cos (10 43 : π t - π /6) (cm ).Thêi gian mµ vËt thùc hiÖn 3 dao ®éng lµ ? B C D A. 1,5 s 0,3 s 1 s 0,6 s . . . C©u Mét chÊt ®iÓm khèi lîng m=100g, dao ®éng ®iÒu hoµ däc 44 : theo trôc ox víi ph¬ng tr×nh x = 4 cos 2t (cm) .C¬ n¨ng trong dao ®éng ®iÒu hoµ cña chÊt ®iÓm lµ ? A. 3,2 j B 0,32 j C 3200 j D o,32 mj Cã C«ng Mµi S¾t Cã 5 Ngµy Nªn Kim
  6. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o . . . C©u Mét con l¾c ®¬n cã chu kú 1,5 s khi nã dao ®éng ë trªn 45 : mÆt ®Êt. Chu kú cña con l¾c trªn lµ bao nhiªu khi ta ®a nã lªn mÆt tr¨ng, biÕt r»ng gia tèc träng trêng cña mÆt tr¨ng nhá h¬n mÆt ®Êt 5,9 lÇn ? B C D A. 2,5 s 4,5 s 1 s 3,6 s . . . C©u 46 Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã quü ®¹o lµ mét ®o¹n th¼ng dµi 12 : cm .Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ ? B C D A. 6 cm 12 cm 24 cm 3 cm . . . C©u 47 §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R = 75 Ω mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã : biÓu thøc : u = 150 2 cos 100 π t ( V). C«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë lµ ? B C D A. 600 w 300 w 75 w 150 w . . . C©u 48 Trong thÝ nghiÖm Y-©ng vÒ hiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng kho¶ng : c¸ch hai khe lµ 0,5 mm , kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa hai khe ®Õn mµn quan s¸t lµ 2m . Hai khe ®îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng 0,6 µ m . Trªn mµn quan s¸t thu ®îc h×nh ¶nh giao thoa . VÞ trÝ cña v©n s¸ng bËc 2 c¸ch v©n trung t©m lµ ? B C D A. 9,6 mm. 2,4 mm. 4,8 mm. 1,2 mm. . . . C©u 49 Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ trªn ®o¹n th¼ng MN víi ph¬ng tr×nh : chuyÓn ®éng x = 10 cos π t (cm ). Qu·ng ®êng mµ vËt ®i ®îc trong thêi gian 1s kÓ tõ t=o lµ : B C D A. 15 cm 10 cm 5 cm 20 cm . . . C©u 50 Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng b»ng hai khe Y-©ng , nguån : ph¸t ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng 0,5 µ m , kho¶ng c¸ch hai khe lµ 0,5 mm , kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa hai khe ®Õn mµn lµ 2 m . Hái vïng giao thoa MN = 13 mm trªn mµn cã bao nhiªu v©n s¸ng , biÕt M vµ N ®èi xøng qua v©n s¸ng chÝnh gi÷a o ? B C D A. 11 9 7 13 . . . Cã C«ng Mµi S¾t Cã 6 Ngµy Nªn Kim
  7. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o M«n de 12a on tap s0 2 ( 50) (M· ®Ò 110) Lu ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tríc khi lµm bµi. C¸ch t« sai:   ⊗ - §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t¬ng øng víi ph¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng :  01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 Cã C«ng Mµi S¾t Cã 7 Ngµy Nªn Kim
  8. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 Cã C«ng Mµi S¾t Cã 8 Ngµy Nªn Kim
  9. Gi¸o Viªn : Phan ThÞ BÝch H»ng Trêng THPT TrÇn Hng §¹o phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : de 12a on tap s0 2 ( 50) M· ®Ò : 110 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 Cã C«ng Mµi S¾t Cã 9 Ngµy Nªn Kim
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản