Đề thi thử đại học môn sinh học 2011 - Đề số 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
96
lượt xem
30
download

Đề thi thử đại học môn sinh học 2011 - Đề số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Sự giống nhau nào trong các bằng chứng tiến hoá sau không được quy định bởi sự giống nhau về kiểu gen: A. Các cơ quan thoái hoá đồng C. Sự giống nhau của các cơ quan tương tự đống và cơ quan thoái hoá B. Các cơ quan tương D. Các cơ quan tương Câu 2: Loại đại phân tử có tính đa dạng sinh học cao nhất là A. ARN ADN B. Gluxit D. Protein C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn sinh học 2011 - Đề số 5

 1. Đề thi thử đại học 5 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu 1: Sự giống nhau nào trong các bằng chứng tiến hoá sau không được quy định bởi sự giống nhau về kiểu gen: A. Các cơ quan thoái hoá B. Các cơ quan tương đồng C. Sự giống nhau của các cơ quan tương tự D. Các cơ quan tương đống và cơ quan thoái hoá Câu 2: Loại đại phân tử có tính đa dạng sinh học cao nhất là A. ARN B. Gluxit C. ADN D. Protein Câu 3: Sự hoàn trả Ni tơ hữu cơ thành dạng N2 vào khí quyển chủ yếu được thực hiện bởi: A. Động vật B. Thực vật C. Vi khuẩn D. Tia lửa điện Câu 4: Điều nhận định nào sau đây về biến động số lượng cá thể của quần thể là không đúng A. Biến động số lượng không phải là phản ứng thích nghi của quần thể với môi trường B. Có một vài yếu tố sinh thái có vai trò quyết định đến sự biến động số lượng. C. Cạnh tranh cùng loài là nhân tố gây biến động số lượng cá thể quần thể D. Trong kiểu biến động số lượng theo chu kỳ, sự biến động của quần thể vật ăn thịt chậm pha hơn quần thể con mồi. Câu 5: Nguồn Plasmit sử dụng trong kỹ thuật di truyền có thể được chiết xuất từ tế bào B. Vi khuẩn C. Thực vật bậc A. Virut D. Động vật bậc cao cao
 2. Câu 6: Trong một quần thể giao phối tự do xét một gen có 2 alen A và a có tần số tương ứng là 0,8 và 0, 2; một gen khác nhóm liên kết với nó có 2 len B và b có tần số tương ứng là 0,7 và 0,3.Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội cả 2 tính trạng được dự đoán xuất hiện trong quần thể sẽ là: A. 87,36% B. 56,25% C. 81,25% D. 75% Câu 7: Ví dụ về các nòi địa lý khác nhau ở chim sẻ ngô (Parus major) là bằng chứng về A. Hình thành loài theo con đương địa lý đang xảy ra B. Hình thành loài theo con đường sinh thái C. Hình thành loài cùng chỗ D. Hình thành loài theo con đường địa lý đã kết thúc Câu 8: Ở một quần thể giao phối có kiểu nhiễm sắc thể giới tính: cái XX, đực XY , xét 1 gen có 3 alen nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y và một gen nằm trên NST thường có 4 alen thì số kiểu gen khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể đó là: A. 12 B. 60 C. 90 D. 16 Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây là đúng A. Hầu hết các loài động vật bậc cao giới tính được quy định bởi các gen nằm trên NST X và Y B. Gà mái có kiểu NST giới tính XX C. Môi trường không có vai trò trong việc hình thành giới tính của sinh vật D. Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được hình thành trong quá trình phát triển cá thể Câu 10: Hiện tượng tác động đa hiệu của gen giải thích cho A. Sự đa dạng của sinh giới B. Hiện tượng biến dị tương quan
 3. C. Sự tác động của các gen không alen D. Kết quả của đột biến gen Câu 11: Dấu hiệu cơ bản giúp Men đen khẳng định có hiện tượng di truyền độc lập trong phép lai hai tính là: A. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST B. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen C. Tỉ lệ phân li kiểu hình chung bằng tích 2 tỉ lệ phân li kiểu hình riêng D. Tỉ lệ phân li từng tính trạng theo đúng tỉ lệ 3:1 Câu 12: Chu trình sinh địa hoá nào sau đây thuộc nhóm chu trình các chất lắng đọng: A. Chu trình sinh địa hoá P B. Chu trình sinh địa hoá C C. Chu trình sinh địa hoá O D. Chu trình sinh địa hoá N Câu 13: Loài ưu thế là: A. Loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã. B. Loài chỉ có mặt ở quần xã đó mà không có ở quần xã khác. C. Loài ăn thịt có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của loài khác. D. Loài mà kích thước của từng cá thể đơn lẻ lớn nhất. Câu 14: Với một gen có 2 alen nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương ứng với Y, số kiểu gen có thể xuất hiện sẽ là: A. 4 B. 7 C. 3 D. 5 Câu 15: Ở Nga khi sử dụng DDT để diệt ruồi lần đầu tiên vào năm 1950 có 90% số ruồi bị diệt, vào năm 1953 chỉ có 5% - 10% diệt. Gen kháng thuốc ở quần thể ruồi xuất hiện:
 4. A. Ngay khi có tác động của thuốc B. Trước khi có tác động của thuốc C. Sau khi có tác động của thuốc D. Không có sự xuất hiện của đột biến gen, sâu bọ có được khả năng chống chịu do nó có khả năng luyện tập Câu 16: Khẳng định nào sau đây không đúng: A. Loài người thích nghi với các thay đổi của môi trường nhờ hoạt động lao động cải tạo môi trường B. Sai khác về đặc điểm di truyền giữa người và vượn là kết quá của quá trình chọn lọc và tích luỹ đột biến và biến dị tổ hợp C. Ngày nay con người vẫn đang còn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên D. Sự khác nhau giữa tay người và tay vượn là kết quả tác động trực tiếp của hoạt động lao động Câu 17: Ở người nhóm máu ABO do các gen IA, IB, IO quy định. Gen IA quy định nhóm máu A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB, gen lặn IO quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người người ta thấy xuất hiện 1% có nhóm máu O và 28% nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A và B của quần thể đó là: A. 62%;9% B. 49%;22% C. 56%,15% D. 63%;8% Câu 18: Cho phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe . Tất cả các gen đều cùng quy định 1 tính trạng di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Tỉ lệ phân li kiểu hình xuất hiện trong phép lai trên sẽ là: A. 1:4:6:4:1 B. 1: 8:28:56:70:56:28:8:1 C. D. (3:1)4 9:3:3:1 Câu 19: Lai phân tich cơ thể F1 có kiểu hình hoa màu đỏ được thế hệ con phân li theo tỉ lệ 3 trắng: 1 đỏ. Quy luật di truyền chi phối phép lai nói tr ên là: A. Tác động đa hiệu của gen B. Tương tác bổ trợ theo tỉ lệ 9:7
 5. C. Tương tác át chế theo tỉ lệ 13:3 D. Định luật 2 Men đen Câu 20: Để tạo thành cây trưởng thành bằng công nghệ sinh học, các nhà sinh học có thể áp dụng phương pháp: A. Chỉ có phương pháp nuôi cấy tế bào sinh dưỡng B. Chỉ bằng cách nuôi cấy hạt phấn C. Nuôi cấy hạt phấn, nuôi cấy tế bào sinh dưỡng D. Chỉ bằng cách nuôi cấy tế bào phôi mầm Câu 21: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuân và lai nghich giữa các dòng thuần chủng có mục đích A. Xác định vị trí của gen nằm trong nhân hay tế bào chất để quyết định chọn dòng hợp lý B. Phát hiện các đặc điểm được tạo từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất C. Xác định các gen di truyền liên kết với giới tính D. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị nhất Câu 22: Liên kết A -T, G -X trong phân tử ADN thể hiện tính hợp lý vì A. Đảm bảo khoảng cách không đều đặn giữa 2 mạch và có số liên kết Hiđrô lớn nhất B. Đảm bảo khoảng cách đều đặn giữa 2 mạch và có số liên kết Hiđrô bé nhất C. Đảm bảo khoảng cách không đều đặn giữa 2 mạch và có sô liên kết Hiđrô trung bình D. Đảm bảo khoảng cách đều đặn giữa 2 mạch và có số liên kết Hiđrô lớn nhất Câu 23: So với các hệ sinh thái tự nhiên, các hệ sinh thái nhân tạo thường có số bậc dinh dưỡng ít hơn và lưới thức ăn không phức tạp. Sự khác biệt đó dẫn đến hệ quả: A. Tăng lượng sinh khối được hình thành B. Tăng nhanh tuần hoàn vật chất, giảm tính ổn định của hệ
 6. C. Hệ thống bị mất nhiều năng lượng do hô hấp. D. Hệ có tính ổn định cao nhờ tân dụng triệt để nguồn năng l ượng. Câu 24: Chuỗi ADN xoắn kép dạng vòng được tìm thấy ở A. Một số vi rút, tất cả vi khuẩn, ti thể và lạp thể B. Toàn bộ vi rút, tất cả vi khuẩn, ti thể và lạp thể C. Chỉ có ở vi khuẩn D. Chỉ có trong ti thể và lạp thể Câu 25: Kiểu quan hệ sống chung thường xuyên giữa hai loài, nhất thiết cho sự tồn tại của cả hai loài là kiểu quan hệ: A. Quan hệ hội sinh B. Quan hệ hợp tác C. Quan hệ cộng sinh D. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm Câu 26: Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là: A. Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST B. Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do C. Tỷ lệ giao tử không đồng đều D. Xuất hiện biến dị tổ hợp Câu 27: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do A. Trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, những dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại dạng thích nghi nhất B. Kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên C. Ngoại cảnh biến đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời không có dạng nào bị đào thải D. Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh Câu 28: Sự cuộn xoắn nhiều bậc của NST có ý nghĩa
 7. A. Giúp NST dễ dàng vận động trong phân bào B. Giúp NST dễ dàng phân li trong nguyên phân C. Giúp NST dễ dàng tổ hợp với NST khác D. Giúp NST prôtêin liên kết chặt hơn với AND Câu 29: Cơ chế điều hòa hoạt động của gen đã được Mono - Jacob phát hiện ở A. Ruồi giấm B. Vi khuẩn C. Người D. Đậu Hà Lan Câu 30: Để xác định tổng nhiệt hữu hiệu và nhiệt độ ngưỡng của một giai đoan sinh trưởng ở một loài côn trùng cần: A. Đo nhiệt độ trung bình và thời gian của giai đoạn sinh trưởng ở 2 điều kiện nhiệt độ như nhau . B. Đo nhiệt độ trung bình và thời gian của giai đoạn C. Duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt thòi gian của giai đoạn sinh trưởng D. Đo nhiệt độ trung bình và thời gian của giai đoạn sinh trưởng ở 2 điều kiện nhiệt độ khác nhau . Câu 31: Nguyên tắc đã đảm bảo quá trình truyền đạt thông tin di truyền chính xác từ thế hệ tế bào này sang thê hệ tế bào khác và từ nhân ra tế bào chất là A. Nguyên tắc bán bảo toàn B. Nguyên tắc nửa liên tục nửa gián đoạn C. Nguyên tắc bổ sung D. Cả 3 nguyên tắc Câu 32: Trong môi trường đồng nhất và các cá thể của loài có tập tính lãnh thổ cao, quần thể của loài thường có kiểu phân bố. A. . Phân bố rời rạc B. Phân bố ngẫu nhiên C. Phân bố theo D. Phân bố đều nhóm Câu 33: Khẳng định nào của Lamac về quá trình tiến hoá được đông đảo các nhà sinh học ngày nay thừa nhận A. Sự tiến hoá diễn ra bằng cách tích luỹ các biến đổi nhỏ để h ình thành các biến đổi lớn
 8. B. Các đặc điểm thu được trong đời cá thể di truyền được cho thế hệ sau C. Trong quá trình tiến hoá loài biến đổi tiệm tiến và không có loài nào bị diệt vong D. Nâng cao dần trình độ tổ chức cơ thể là xu hướng tiến hoá chủ đạo chi phối các hướng tiến hoá khác Câu 34: Mỗi NST được cấu trúc bởi 2 thành phần chính là: A. ARN và Prôtêin kiềm tính. B. ARN và Prôtêin trung tính. C. ADN và Prôtêin kiềm tính D. ADN và Prôtêin trung tính. Câu 35: Bố có nhóm máu AB mẹ có nhóm máu O, con của họ không thể có nhóm máu nào sau đây: A. AB và O B. B C. A D. O Câu 36: Ở người gen lặn m nằm trên NST X gây bệnh mù màu, một phụ nữ bị hội chứng Tớcnơ và bị bệnh mù màu. Người phụ nữa này đã nhận gen gây bệnh từ: A. Xác suất nhận gen từ bố cao hơn B. Có thể nhận gen từ bố hoặc mẹ với xác suất như nhau C. Bố D. M ẹ Câu 37: Người đặt nền móng cho di truyền học cổ điển là A. G.Menđen B. Watson & Crick C. Morgan D. Mo no & Jacob Câu 38: Khẳng định nào sau đây về đặc điểm của Trái Đất nguyên thuỷ là không đúng: A. Có sự tồn tại phổ biến của các đồng vị phóng xạ B. Bầu khí quyển của Trái Đất nguyên thuỷ có tính khử
 9. C. Trái Đất nhận được một lượng lớn các bức xạ vũ trụ D. Vỏ Trái Đất nguyên thuỷ dồi dào nguồn năng lượng hoá thạch Câu 39: Số lượng NST của một loài vi khuẩn là: C. Không xác định A. 2n B. 1 được D. 2 Câu 40: Điều nào sau đây không phải là bằng chứng rõ ràng của chọn lọc nhân tạo: A. Nhiều người thích ăn hoa suplơ vì vậy tồn tại những giống suplơ có hoa rất to B. Hoa dạ lan hương được ưa thích vì vậy đã xuất hiện nhiều giống hoa dạ lan hương khác nhau C. Ở vật nuôi và cây trồng, một số cá thể khoẻ mạnh sống sót sau các đợt dịch bệnh D. Gà siêu trứng chỉ biết đẻ trứng chứ không biết ấp A. PHẦN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Câu 41: Một phép lai giữa 2 dạng đậu hoa trắng F1 thu được toàn hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn F2 có tỉ lệ 9: 7. Nếu cây F1 lai trở lại với một trong các kiểu bố mẹ th ì tỉ lệ hoa trắng ở đời con xuất hiện trong phép lai này là bao nhiêu A. 0,25 B. 0,75 C. 0,5 D. 100% Câu 42: Cấu trúc bậc II của Prôtêin được duy trì nhờ liên kết B. Cộng hóa trị A. Hidro C. Di sunfit D. Peptit Câu 43: Phát biểu nào dưới đây về kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp là không đúng A. ADN tái tổ hợp được hình thành khi đầu dính của đoạn ADN cho và nhận phù hợp với nhau theo nguyên tắc bổ sung B. Chỉ có 1 loại enzim ADN restrictaza được chiết xuất từ vi khuẩn được dùng trong kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp C. ADN dùng trong kỹ thuật tái tổ hợp dược phân lập từ các nguồn khác nhau, có nguồn gốc từ cơ thể sống hoặc tổng hợp nhân
 10. tạo D. Các đoạn ADN được cắt từ 2 phân tử ADN cho và nhân được nối lại với nhau bởi cùng 1 loại enzim ADN – ligaza Câu4 4: Hệ sinh thái có năng suất sinh học cao nhất là: A. Rừng nguyên sinh nhiệt đới B. . Rừng thông phương Bắc C. Hệ sinh thái nông nghiệp (Đồng ruộng) D. Đồng rêu Câu 45: Câu nào dưới đây đúng cho ARN A. (G+X)> (A+U) B. (G+A) = (X+U) C. (G+X)= (A +U) D. Không có cái nào như cái đã nêu Câu46: F1 có kiểu hình thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn ở thế hệ con F2 thu được 4 kiểu hình trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho rằng mọi diễn biến trong quá trình giảm phân sinh noãn và sinh hạt phấn giống nhau. Thân cao, hoa đỏ trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa trắng. Kiểu gen F1 sẽ là: A. B. C. D. AaBb Câu 47: Hình thức hình thành loài theo con đường tự đa bội thuận lợi nhất ở hình thức sinh sản A. Sinh sản hữu tính vừa theo kiểu tự phối, vừa theo kiểu giao phối chéo B. Sinh sản hữu tính theo kiểu giao phối chéo C. Sinh sản hữu tính theo kiểu tự phối D. Sinh sản vô tính Câu 48: Khái niệm loài sinh học được sử dụng đối với loài có hình thức sinh sản A. Chỉ sinh sản theo kiểu vô tính B. Các loài vi khuẩn C. Sinh sản hữu tính kiểu giao phối D. Sinh sản hữu tính kiểu tự thụ phấn chặt chẽ
 11. Câu 49: Cấu trúc phân tầng theo chiều thẳng đứng của quần xã phụ thuộc chủ yếu vào: A. Kích thước của các cá thể B. Ánh sáng C. Nhiệt độ D. Độ ẩm Câu 50: Cho ký hiệu kiểu gen . Lai phân tích cở thể có kiểu gen như trên trong trường hợp có hiện tượng hoán vị gen đồng thòi ở 2 điểm thì kiểu hình có số lượng ít nhất là A. AbD và aBd B. AbD C. Abd và aBD D. ABD và abd B. PHẦN RIÊNG CHO CHƯƠNG TR ÌNH CHUẨN Câu 51: Khẳng định nào sau đây là không hoàn toàn đúng A. Hai trẻ đồng sinh cùng trứng luôn giông hệt nhau về kiểu gen và kiểu hình B. Sự biến đổi cấu trúc bộ NST người luôn dẫn đến các khuyết tật di truyền hoặc gây chết C. Không thể tiến hành gây đột biến đối với người vì lý do đạo đức D. Các nhiễm sắc thể của người ít sai khác với nhau về hình dạng Câu 52: Nhân tố tiến hoá nào sau đây có khả năng loại trừ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể sinh vật nhanh nhất A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Tự phối C. Giao phối chọn lọc D. Chon lọc tự nhiên Câu 53: Trong thí nghiệm lai hai tính trên đậu Hà Lan, điều nào sau đây là cơ sở để Men đen xác định có sự phân li độc lập của các tính trạng: A. Tỉ lệ phân li kiểu hình xét riêng từng tính trạng là 3:1 B. Tích các tỉ lệ riêng bằng tỉ lệ chung C. Tỉ lệ phân li kiểu hình của cả 2 cặp là 9:3:3:1 D. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau
 12. Câu 54: Thí nghiệm thả 500 bướm Biston betularia màu trắng người ta thấy ở vùng ô nhiễm tỉ lệ bướm trắng trong dạ dày chim nhiều hơn, điều đó chứng tỏ rằng A. Bướm trắng có số lượng lớn hơn bướm đen do rất nhiều vì được bổ sung thêm B. Môi trường ô nhiễm đã ảnh hưởng tới tập tính bắt mồi của chim C. Bướm màu đen có khả năng ngụy trang tốt hơn D. .Chim không thích ăn bướm màu đen Câu 55: Loại khí nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiệu ứng nhà kính A. O3 B. CO2 C. NO2 D. CO2, CH4 Câu 56: Cơ sở tế bào học của hiện tượng phân tính là A. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của NST trong giảm phân B. Sự phân li và tổ hợp tự do của các NST trong giảm phân và thụ tinh C. Sự tự nhân đôi, phân li của NST trong giảm phân D. Sự chuyển đoạn NST Câu 57: Số bộ ba chịu trách nhiệm mã hóa cho các axit amin là A. 40 B. 20 C. 64 D. 61 Câu 58: Giống bò sữa Hà Lan cho sữa cao hơn hẳn các giống bò sữa khác, có một cặp bò sữa (1 đực một cái) đang độ tuổi sinh sản được nhập vào nước ta, phương pháp nhanh nhất để nhân giống bò sữa này là. A. Nhân bản vô tính B. . Thụ tinh nhân tạo C. Cấy truyền phôi D. Sử dụng kỹ thuật cấy gen. Câu 59: Điều gì không xảy ra đối với quần thể giao phối khi kích thước quần thể giảm dưới mức tối thiêủ A. Dễ xuất hiện các cá thể quái thai, di hình
 13. B. Con đực khó tìm con cái hơn C. Các cá thể dễ bị ảnh hưởng do các tác động bất lợi của môi trường D. Sự gia tăng nhanh số lượng cá thể do nguồn tài nguyên dồi dào Câu 60: Bộ ba đối mã nào tương ứng với bộ ba 5'GXA3' trên mARN A. 5'XGU3' B. 5'UXX3' C.5'AXG3' D. 5'UGX3' 1 C 2 D 3 C 4 A 5 B 6 A 7 A 8 C 9 A 10 B 11 C 12 A 13 A 14 D 15 B 16 D 17 D 18 B 19 B 20 C 21 D 22 D 23 B 24 A 25 C 26 D 27 C 28 A 2 9 B 30 D 31 D 32 D 33 A 34 C 35 A 36 B 37 A 38 D 39 B 40 C 41 C 42 A 43 B 44 A 45 D 46 A 47 D 48 C 49 B 50 A 51 A 52 A 53 B 54 C 55 B 56 B 57 D 58 C 59 D 60 D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản