Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT-TH Cao Nguyên

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
42
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT-TH Cao Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý thpt-th cao nguyên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT-TH Cao Nguyên

  1. TRƯ NG Đ I H C TÂY NGUYÊN Đ THI KH O CHÁT LƯ NG NĂM H C 08 - 09 TRƯƠNG THPT-TH CAO NGUYÊN MÔN V t Lí 12 Th i gian làm bài 60: phút ( Đ chính th c ) (không k th i gian giao đ ) H , tên thí sinh:.......................................................................... L p:............................................................................... I. PH N CHUNG 001: M t ch t đi m dao đ ng đi u hòa trên tr c Ox v i chu kỳ T. V trí cân b ng c a ch t đi m trùng v i g c t a đ , kho ng th i gian ng n nh t đ v t đi t v trí có li đ x1 = – A/2 đ n v trí có li đ x2= A/2 là A. T/6. B. T/4. C. T/3. D. T/12. 002: M t v t dao đ ng đi u hoà d c theo tr c Ox v i biên đ A, t n s f . Ch n g c t a đ v trí cân b ng c a v t, g c th i gian t0 = 0 là lúc v t v trí biên dương. Li đ c a v t đư c tính theo bi u th c A. x = A cos(2πft). B. x = A cos(2πft + π/2). C. x = A cos(2πft − π/2). D. x = A cos(πft). 003: T i m t nơi trên m t đ t, chu kì dao đ ng đi u hòa c a con l c đơn A. tăng khi kh i lư ng v t n ng c a con l c tăng. B. không đ i khi kh i lư ng v t n ng c a con l c thay đ i. C. không đ i khi chi u dài dây treo c a con l c thay đ i. D. tăng khi chi u dài dây treo c a con l c gi m. 004: Hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương có phương trình l n lư t là x1 = 4cos(πt - π/6) (cm) và x2 = 4cos(πt - π/2) (cm). Dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng này có biên ñ là A. 4 3 cm . B. 2 7 cm . C. 2 2 cm. D. 2 3 cm. 005: M t con l c lò xo g m lò xo kh i lư ng không đáng k có đ c ng k = 30N/m và v t nh kh i lư ng m=100g, dao đ ng đi u hoà v i biên đ A = 4cm. Vào th i đi m mà đ ng năng c a con l c b ng ba l n th năng c a v t thì đ l n v n t c c a v t là A. 34,6cm/s. B. 30cm/s. C. 60cm/s. D. 80cm/s. 006: Khi nói v m t h dao đ ng cư ng b c giai đ an n đ nh, phát bi u nào dư i đây là sai? A. T n s c a h dao đ ng cư ng b c b ng t n s c a ngo i l c cư ng b c. B. T n s c a h dao đ ng cư ng b c luôn b ng t n s dao đ ng riêng c a h . C. Biên đ c a h dao đ ng cư ng b c ph thu c vào t n s c a ngo i l c cư ng b c. D. Biên đ c a h dao đ ng cư ng b c ph thu c biên đ c a ngo i l c cư ng b c. 007: V i I0 = 10–12W/m2 là cư ng đ âm chu n, I là cư ng đ âm. Khi m c cư ng đ âm L = 4Ben thì: A. I = 4.10–12W/m2. B. I = 2,5.10–12W/m2 C. I = 10–8W/m2 . D. I = 10–16W/m2 008: Khi có sóng d ng trên dây, kho ng cách gi a hai nút liên ti p b ng A. m t n a bư c sóng. B. m t bư c sóng. C. m t ph n tư bư c sóng. D. m t s nguyên l n bư c sóng. 009: Đ kh o sát giao thoa sóng cơ, ngư i ta b trí trên m t nư c n m ngang hai ngu n k t h p S1 và S2. Hai ngu n này dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng, cùng pha. Xem biên đ sóng không thay đ i trong quá trình truy n sóng. Các đi m thu c m t nư c và n m trên đư ng trung tr c c a đo n S1S2 s A. dao đ ng v i biên đ b ng n a biên đ c c đ i. B. dao đ ng v i biên đ c c ti u. C. dao đ ng v i biên đ c c đ i. D. không dao đ ng. 010: Sóng cơ có t n s 80 Hz lan truy n trong m t môi trư ng v i v n t c 4m/s. Dao đ ng c a các ph n t v t ch t t i hai đi m trên m t phương truy n sóng cách ngu n sóng nh ng đo n l n lư t 31cm và 33,5cm s l ch pha nhau góc π π A. rad. B. π rad. C. 2π rad. rad. D. 2 3 011: Trong m t máy phát đi n xoay chi u, n u t thông xuyên qua m t vòng dây là φ = φo cos(ωt + ϕ1 ) thì trong trong vòng dây xu t hi n m t su t đi n đ ng c m ng là e = E o cos(ωt + ϕ 2 ) . Khi đó ϕ1 − ϕ 2 có giá tr là A. -π/2 . B. π/2. C. 0. D. π 012: Hi u đi n th xoay chi u gi a hai đ u m ch đi n là: u = 200cos(100πt – π/6)(V) và cư ng đ dòng đi n qua m ch là: i = 2cos(100πt + π/6)(A). Công su t tiêu th c a đo n m ch b ng A. 200 W B. 400 W C. 50 W D. 100W
  2. 013: Cho m ch đi n xoay chi u g m R, L, C n i ti p. Cu n dây thu n c m có đ t c m L thay đ i đư c, R = 100Ω, C 10 −4 = F . Hi u đi n th hai đ u m ch u = 200cos100πt (V). Khi thay đ i h s t c m L c a cu n dây đ uC ch m pha π/2 so 2π v i uAB thì cư ng đ dòng đi n hi u d ng có giá tr là 1 A. I = 2A B. I = 0,5A C. I = A D. I = 2 A 2 014: Ch n câu sai v dòng đi n ba pha. A. Dòng đi n ba pha đư c t o ra t ba máy phát m t pha. B. Dòng xoay chi u ba pha ti t ki m đư c dây d n, gi m hao phí trên đư ng truy n t i. C. Dòng xoay chi u ba pha có th t o đư c t trư ng quay m t cách đơn gi n. D. Dòng xoay chi u ba pha g m h th ng ba dòng đi n xoay chi u m t pha cùng t n s và l ch pha nhau 2π/3 t ng đôi m t. 015: Khi truy n t i đi n năng đi xa, đ công su t hao phí trên dây t i gi m đi n l n thì ph i dùng máy bi n th có t s vòng dây gi a cu n th c p đ i v i cu n sơ c p là 1 A. n2. B. n. C. . D. n. n 016: M t dòng đi n xoay chi u ch y qua đo n m ch có bi u th c i = 5sin(120πt + π) (A). Trong 2 giây s l n cư ng đ dòng đi n b tri t tiêu (b ng không) là A. 120 l n. B. 60 l n. C. 200 l n. D. 240 l n. 017: Đ t hi u đi n th xoay chi u u = 220 2 cos(100πt) (V) vào hai đ u đo n m ch g m đi n tr R = 55 m c n i ti p v i m t t đi n thì công su t tiêu th trên đo n m ch là 440W. Bi u th c cư ng đ dòng đi n qua m ch là A. i = 2 2 cos(100πt + π/4) (A) B. i = 2 2 cos(100πt – π/4) (A) C. i = 4cos(100πt + π/4) (A) D. i = 4cos(100πt – π/4) (A) 018: Tìm phát bi u sai khi nói v dao đ ng đi n t trong m ch LC A. Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi t n s ngu nn đi n ngoài cư ng b c b ng t n s riêng c a m ch dao đ ng . B. Hi n tư ng c ng hư ng có th x y ra khi dao đ ng trong m ch đư c th c hi n do ngu n đi n ngoài bi n thiên tu n hoàn tác đ ng. C. Khi trong m ch LC có c ng hư ng, cư ng đ dòng đi n có biên đ tăng r t l n. D. S c ng hư ng trong m ch LC ch x y ra khi đi n tr c a m ch có giá tr nh . 019: Phát bi u nào sai khi nói v sóng đi n t ? A. Sóng đi n t là s lan truy n trong không gian c a đi n t trư ng bi n thiên theo th i gian. B. Trong sóng đi n t , đi n trư ng và t trư ng bi n thiên theo th i gian v i cùng chu kì. C. Sóng đi n t dùng trong thông tin vô tuy n g i là sóng vô tuy n. π D. Trong sóng đi n t , đi n trư ng và t trư ng luôn dao đ ng l ch pha nhau 2 020: G i nc, nl, nL, nv là chi t su t c a thu tinh l n lư t đ i v i các tia chàm, lam, l c và vàng. S p x p th t nào sau đây là đúng. A. nc > nl > nL > nv . B. nc < nl < nL < nv . C. nc > nL > nl > nv . D. nc < nL < nl < nv . 021: Trong các câu sau, tìm câu sai: A. Chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đơn s c là khác nhau thì có giá tr khác nhau. B. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng không b tán s c khi truy n qua m t lăng kính. C. M t ta nhìn th y ánh sáng có bư c sóng bi n thiên t 0,38µ m đ n 0, 76 µ m D. mi n ánh sáng nhìn th y thì tia tím có bư c sóng l n nh t, tia đ có bư c sóng nh nh t. 022: Ánh sáng đư c dùng trong thí nghi m Y - âng có bư c sóng 0,5µm. Hai khe sáng cách nhau 0,5mm và cách màn 2m. Kho ng cách t vân t i th tư đ n vân t i th b y cùng m t phía đôí v i vân trung tâm là: A. 6mm B. 3mm C. 2mm D. 1,8mm. 023: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng. Ngu n sáng S phát đ ng th i 2 b c x λ1 và λ2 . Trên màn nh (E) λ1 th y vân sáng b c ba c a b c x λ1 trùng v i vân t i th tư c a b c x λ2 . T s có gía tr λ2 6 7 7 8 A. B. C. D. 5 5 6 7
  3. 024: Trong thí nghi m giao thoa qua khe Y – âng kho ng cách gi a m t vân sáng và vân t i liên ti p v i nó là λ λ λ D D A. B. C. . D. λ 2 4 2 a a 025: Chi u ánh sáng tr ng vào b m t c a m t kim lo i, ta th y có hi n tư ng quang đi n x y ra v y kim lo i đó có th là kim lo i nào trong các kim lo i sau : A. B c. B. Đ ng. C. Natri. D. Nhôm. 026: Hãy xác đ nh tr ng thái kích thích cao nh t c a các nguyên t hiđrô trong trư ng h p ngư i ta ch thu đư c nhi u nh t 6 v ch quang ph phát x c a nguyên t Hiđrô . A. Tr ng thái L. B. Tr ng thái M. C. Tr ng thái N. D. Tr ng thái O 027: Bư c sóng ng n nh t c a b c x phát ra trong dãy laiman ng v i electron chuy n t A. m c năng lư ng E∞ v m c năng lư ng E1 B. m c năng lư ng E2 v m c năng lư ng E1 C. m c năng lư ng E6 v m c năng lư ng E1 D. m c năng lư ng E∞ v m c năng lư ng E2 028: Trong quang ph c a nguyên t hiđrô , n u bi t bư c sóng dài nh t c a v ch quang ph trong dãy Laiman là λ1 và bư c sóng c a v ch k v i nó trong dãy này là λ2 thì bư c sóng λα c a v ch quang ph Hα trong dãy Banme là λ1λ 2 λ1λ 2 A. (λ1 + λ2). B. . C. (λ1 − λ2). D. λ1 − λ 2 λ1 + λ 2 029: Trong ba tia phóng x α, β, γ, tia phóng x b l ch trong đi n trư ng nhi u nh t là A. tia β B. tia α C. tia γ D. c 3 tia l ch như nhau. 030: Đ i lư ng nào đ c trưng cho m c đ b n v ng c a m t h t nhân? A. Năng lương liên k t. B. Năng lương liên k t riêng. C. kh i lư ng h t nhân. D. S nuclôn. 031: M t ch t phóng x có chu kỳ bán rã T = 10s, lúc đ u có đ phóng x 2.107 Bq. Đ cho đ phóng x gi m còn 0,25.107 Bq thì ph i m t m t kho ng th i gian: A. 20s B. 15s C. 30s D. 25s 032: Cho ph n ng h t nhân A 14 % − X → N + β +ν . X là h t nhân: Z 7 A. 10 B 5 B. 9 Be 4 7 C. 3 Li D. 14 C 6 II. PH N RIÊNG Thí sinh h c chương trình nào thì ch đư c làm ph n dành riêng cho chương trình đó A. theo chương trình chu n ( t câu 33 đ n câu 40 ) π 001: V t dao đ ng đi u hoà có phương trình: x = 4cos (π t − ) (cm/s). Li đ và chi u chuy n đ ng lúc ban đ u c a v t: 3 A. 2cm, theo chi u âm B. 2 3 , theo chi u dương C. 0cm, theo chi u âm D. 2cm, theo chi u dương 002: Ch ra câu sai. M t âm La c a đàn dương c m và m t âm La c a đàn vĩ c m có th có cùng A. Đ cao. B. cư ng đ . C. Đ to. D. âm s c. 003: N u trong m t đo n m ch đi n xoay chi u không phân nhánh cư ng đ dòng đi n tr pha so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch, thì đo n m ch g m A. đi n tr thu n và t đi n. B. cu n c m thu n và t đi n v i c m kháng nh hơn dung kháng. C. t đi n và bi n tr . D. g m đi n tr thu n và cu n thu n c m . 004: Đo n m ch xoay chi u ch có R, phát bi u nào sau đây sai: A. U = RI B. P = RI2 C. u cùng pha I D. M ch có c ng hư ng đi n. 005: M t ng n đèn phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,3975µm v i công su t phát x là 10W. S phôtôn ng n đèn phát ra đư c trong 1 giây là: A. 3.1019 h t. B. 2.1019 h t. C. 5.1019 h t. D. 4.1019 h t 006: M i ánh sáng đơn s c đư c đ c trưng b i: A. V n t c truy n B. Cư ng đ sáng C. Chu kỳ D. Phương truy n 27 007: Khi b n phá 13 Al b ng h t α , ta thu đư c nơtrôn, pôzitrôn và 1 nguyên t m i là:
  4. 31 32 40 30 A. 15 P B. 16 S C. 18 Ar D. 14 Si 008: Hãy ch ra c u trúc không là thành viên c a m t thiên hà A. Sao siêu m i. B. Punxa. C. L đen. D. Quaza B. theo chương trình nâng cao ( t câu 41 đ n câu 48 ) 001: Khi electron trong kim lo i h p thu phôtôn thì nh n đ nh nào sau đây sai: A. M t ph n năng lư ng c a phôtôn đư c electron dùng đ th c hi n công thoát electrôn B. Đ tri t tiêu dòng quang đi n ta c n đ t gi a An t và Kat t m t hi u đi n th Uh C. Cư ng đ dòng quang đi n v n t n t i khi hi u đi n th gi a An t và Kat t b ng 0 D. V i m i electron quang đi n b t ra t cat t ta luôn có Wd 0 max = ε − A . 002: Các v ch quang ph v ch c a các thiên hà: A. Đ u b l ch v phía bư c sóng dài . B. Đ u b l ch v phía bư c sóng ng n C. Hoàn toàn không b l ch v phía nào c . D. Có trư ng h p l ch v phía bư c sóng dài, có trư ng h p l ch v phía bư c sóng ng n. 1 003: M t h t có đ ng năng b ng năng lư ng ngh c a nó. V n t c c a h t đó là: ( V i c là t c đ ánh sáng) 2 5 c A. 2 2 c (m/s). B. c (m/s). C. c (m/s). D. (m/s). 3 2 004: Khi chi u ánh sáng có bư c sóng λ1 = 0,62µm vào cat t c a m t t bào quang đi n thì đ l n hi u đi n th hãm là Uh . N u chi u ánh sáng có bư c sóng λ2 = 1,25 λ1 thì đ l n hi u đi n th hãm gi m đi 0,4V. H ng s Plăng đư c xác đ nh b i thí nghi m trên là: ( cho e = 1,6.10-19C; c = 3.108m/s) A. 6,624.10-34Js . B. 6,613.10-34Js. C. 6,634.10-34Js . D. 6,619.10-34Js. 005: Khi m t v t r n quay đ u quanh m t tr c c đ nh đi qua v t thì m t đi m xác đ nh trên v t cách tr c quay kho ng r ≠ 0 có A. vectơ gia t c dài bi n đ i. B. đ l n v n t c góc bi n đ i. C. đ l n v n t c dài bi n đ i. D. vectơ v n t c dài bi n đ i. 006: M t v t r n đang quay nhanh d n đ u quanh m t tr c c đ nh ∆ xuyên qua v t thì A. t ng các momen l c tác d ng lên v t đ i v i tr c quay ∆ có giá tr không đ i và khác không. B. t ng các momen l c tác d ng lên v t đ i v i tr c quay ∆ b ng không. C. v n t c góc c a m t đi m trên v t r n (không n m trên tr c quay ∆) là không đ i theo th i gian. D. gia t c ti p tuy n c a m t đi m trên v t r n (không n m trên tr c quay ∆) có đ l n tăng d n. 007: M t v t r n quay quanh m t tr c c đ nh đi qua v t có phương trình chuy n đ ng ϕ = 15 + 2t2 (ϕ tính b ng rad, t tính b ng giây). T c đ góc và góc mà v t quay đư c sau th i gian 5 giây k t th i đi m t = 0 l n lư t là A. 10 rad/s và 50 rad B. 20 rad/s và 50 rad C. 10 rad/s và 65 rad D. 20 rad/s và 65 rad 008: M t đĩa tròn m ng, đ ng ch t, kh i lư ng M = 2kg, bán kính R = 0,5m, có th quay quanh m t tr c c đ nh qua tâm và vuông góc v i đĩa. Ban đ u đĩa đang đ ng yên thì ch u tác d ng c a m t l c F = 4N ti p xúc v i vành ngoài. B qua m i ma sát. Sau 3s đĩa quay đư c m t góc là A. 12rad B. 18rad C. 24rad D. 36rad.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản