intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 28

Chia sẻ: La Minh đức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp cho các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt cho kì thi Đại học sắp tới mà "Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 28" đã được thực hiện. Đề thi gồm có 10 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 180 phút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 28

  1. THI THÛ „I HÅC N‹M 2015 — SÈ 28 ********** Mæn: To¡n. Thíi gian: 180 phót C¥u 1 (2,0 iºm). a) Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n vîi ç thà (C) : y = −x + 3x + 6x − 1 câ h» sè gâc nhä nh§t. 3 2 b) T¼m m º (C) : y = x − 2(m + 1)x + 2m c­t ÷íng th¯ng d : y = −1 t¤i 4 iºm ph¥n bi»t A, B, C , 4 2 D sao cho AB = BC = CD. C¥u 2 (1,0 iºm). a) Gi£i ph÷ìng tr¼nh cos 2x + sin 2x + 1 = √2 sin x + π4 (x ∈ R).   b) T½nh mæun cõa sè phùc z = x + yi bi¸t x, y l  c¡c sè thüc thäa m¢n x(3 + 5i) + y(1 − 2i) 3 = 45 + 14i. C¥u 3 (0,5 iºm). Gi£i ph÷ìng tr¼nh log (5x) − log x − 1 = 0 (x ∈ R). 2 C¥u 4 (1,0 iºm). T¼m m º h» ph÷ìng tr¼nh sau câ nghi»m 25 5 ( x3 − 12x − y 3 + 6y 2 − 16 = 0 √ p (x, y ∈ R). 4x2 + 2 4 − x2 − 5 4y − y 2 + m = 0 C¥u 5 (1,0 iºm). T½nh t½ch ph¥n 1 (x − 1)2 dx. Z 2 I= 0 (2x + 1)4 C¥u 6 (1,0 iºm). Trong m°t ph¯ng vîi h» tåa ë Oxy, cho h¼nh thang c¥n ABCD nëi ti¸p ÷íng trán (S) : (x − 2)2 + (y − 7)2 = 85, c¤nh ¡y AB qua iºm M (5; 0), hai ÷íng ch²o c­t nhau t¤i iºm E , c¡c ti¸p tuy¸n vîi ÷íng trán (S) t¤i A v  D c­t nhau t¤i F , EF : y = 12. T¼m tåa ë c¡c ¿nh cõa h¼nh thang ABCD bi¸t A câ ho nh ë ¥m. C¥u 7 ( ). √ 1,0 iºm H¼nh hëp ABCD.A0 B 0 C 0 D0 câ ¡y l  h¼nh chú nhªt, AB = a, AD = a 3, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa A0 l¶n m°t ¡y l  giao iºm cõa AC v  BD, m°t ph¯ng (CDD0C 0) t¤o vîi m°t ¡y mët gâc 600 . T½nh thº t½ch khèi hëp ABCD.A0 B 0 C 0 D0 v  kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng BB 0 , AD. C¥u 8 ( ). 1,0 iºm Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz , cho ÷íng th¯ng ∆ : x−1 2 = y−1 1 = z−1 1 v  c¡c iºm A(1; 2; 0), B(1; 1; 1), C(3; −1; 2). a) T½nh di»n t½ch tam gi¡c ABC v  vi¸t ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng (ABC). b) T¼m iºm D thuëc ÷íng th¯ng ∆ sao cho thº t½ch tù di»n ABCD b¬ng 2. C¥u 9 (0,5 iºm). Trong k¼ tuyºn sinh v o tr÷íng An Ninh n«m 2017 câ hai b¤n nú H£i Anh v  Tæ Thi»n tham dü v  ngçi c¤nh nhau. Méi th½ sinh ph£i thi 3 mæn tr­c nghi»m To¡n, Lþ, Hâa. Méi mæn thi câ 6 m¢ · thi v  c¡c m¢ · thi cõa c¡c mæn l  kh¡c nhau. C¡n bë coi thi ph¡t c¡c · thi mët c¡ch ng¨u nhi¶n cho c¡c th½ sinh dü thi. T½nh x¡c su§t º hai b¤n nú H£i Anh v  Tæ Thi»n câ m¢ · thi cõa t§t c£ c¡c mæn thi l  kh¡c nhau. C¥u 10 (1 iºm). Cho a, b, c l  c¡c sè thüc d÷ìng thäa m¢n a2 + b2 + c2 ≤ 3. Chùng minh r¬ng √ a b c 2 √ +√ +√ ≥ (a + b + c). b+c c+a a+b 2 Nguy¹n D÷ Th¡i, TTBDKT Cao Th­ng, 11 èng a, TP Hu¸, D: 0905998369
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2