intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 29

Chia sẻ: La Minh đức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu "Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 29" để nắm bắt một số thông tin cơ bản về môn thi Toán. Đề thi gồm có 10 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 180 phút. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 29

  1. THI THÛ „I HÅC N‹M 2015 — SÈ 29 ********** Mæn: To¡n. Thíi gian: 180 phót C¥u 1 (2,0 iºm). a) T¼m m º (C) : y = x − 2(m + 1)x + m câ 3 iºm cüc trà t¤o th nh tam gi¡c câ di»n t½ch 9√3. 4 2 2 b) Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ti¸p tuy¸n vîi ç thà (C) : y = 2xx −+12 t¤i giao iºm câ ho nh ë d÷ìng cõa d : x − 2y + 5 = 0 vîi (C). C¥u 2 (1,0 iºm). a) Gi£i ph÷ìng tr¼nh sin x + cos 2x = sin 3x + cos 4x (x ∈ R). 2 2 2 2 b) T¼m sè phùc z thäa m¢n |z| = 5 v  |z + 2 − 5i| = 10. C¥u 3 (0,5 iºm). Gi£i ph÷ìng tr¼nh 81 − 4 · 3 + 27 = 0 (x ∈ R). x 2x+1 C¥u 4 (1,0 iºm). Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nh 3x + 2(√3x + 1 + 7√4x + 3) ≥ 38x + 31 (x ∈ R). 2 C¥u 5 (1,0 iºm). Cho (H) l  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íng (C) : y = x2 v  d : x + y − 3 = 0. T½nh di»n t½ch h¼nh ph¯ng (H). C¥u 6 (1,0 iºm). Trong m°t ph¯ng vîi h» tåa ë Oxy, cho h¼nh b¼nh h nh ABCD  , ÷íng  trán ngo¤i ti¸p tam gi¡c ABC c­t c¡c ÷íng th¯ng AD v  CD t¤i c¡c iºm thù hai E(4; 8) v  F − 5 ; 5 , ÷íng th¯ng qua 4 8 C vuæng gâc vîi AD câ ph÷ìng tr¼nh d : x + 3y − 18 = 0. T¼m tåa ë c¡c ¿nh cõa h¼nh b¼nh √ h nh ABCD. C¥u 7 (1,0 iºm). H¼nh châp S.ABC câ ¡y ABC l  tam gi¡c ·u c¤nh b¬ng 2a, SB = 2 , E l  trung a 11 iºm cõa BC , H l  trung iºm cõa AE , SH vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (ABC). T½nh theo a thº t½ch khèi châp S.ABC v  kho£ng c¡ch tø iºm B ¸n m°t ph¯ng (SAC). C¥u 8 (1,0 iºm). Trong khæng gian vîi h» tåa ë Oxyz, cho ÷íng th¯ng ∆ : x −2 1 = y1 = z1 v  m°t ph¯ng (P ) : x − y + 2z − 10 = 0. a) T½nh gâc t¤o bði ÷íng th¯ng ∆ v  m°t ph¯ng (P ). b) Vi¸t ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ng d n¬m trong m°t ph¯ng (P ), c­t ∆ v  vuæng gâc vîi ∆. C¥u 9 (0,5 iºm). T¤i Seagame 28 câ 10 ëi bâng tham dü trong â câ Vi»t Nam v  Th¡i Lan. Ban tê chùc bèc th«m ng¨u nhi¶n º chia 10 ëi tr¶n th nh hai b£ng A v  B , méi b£ng câ 5 ëi. T½nh x¡c su§t º Vi»t Nam v  Th¡i Lan khæng còng n¬m trong mët b£ng. C¥u 10 (1 iºm). Cho x, y, z l  c¡c sè thüc d÷ìng thäa m¢n x2 = x + y + z. T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa √ √ √ 3 z(x + z + 2x xy) 2z z P = p − p . (x2 + y) 2x2 + xz − y (x + z) x2 − y Nguy¹n D÷ Th¡i, TTBDKT Cao Th­ng, 11 èng a, TP Hu¸, D: 0905998369
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2