Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
76
lượt xem
20
download

Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học

 1. Đ TR C NGHI M PH N BÀI T P Câu 6. Ném m t hòn đá xu ng m t nư c ta th y xu t hi n các vòng sóng tròn đ ng tâm lan r ng SÓNG CƠ H C. trên m t nư c. Có th k t lu n đi u gì? Câu1. Hai sóng nào có th giao thoa đư c v i A. Sóng nư c là sóng d c nhau? B. sóng nư c là sóng ngang A. Hai sóng cơ b t kỳ B. sóng d c và sóng C. sóng nư c có biên đ gi m d n D. C B ngang và C C. sóng ngang v i sóng ngang Câu 7. Ta có th coi biên đ c a sóng không đ i D. Hai sóng cùng biên đ khi nào? Câu 2. Sóng cơ h c là A. Sóng lan truy n trên dây. A. S lan truy n dao đ ng cơ h c trong môi B. sóng lan truy n trên m t nư c trư ng v t ch t C. sóng lan truy n trong không gian B. S lan truy n dao đ ng đi u hoà trong môi D. Sóng truy n trong không gian không ma sát trư ng v t ch t Câu 8. âm do ngư i phát ra r t to vì C. S lan truy n dao đ ng cơ h c trong môi A. Thanh qu ng rung m nh trư ng v t ch t đàn h i B. Do có khoang mi ng và mũi D. S lan truy n dao đ ng đi u hoà trong môi C. do không khí truy n sóng t t trư ng v t ch t. D. C 3 y u t trên Câu 3. Sóng âm là Câu 9. Sóng lan truy n trong môi trư ng nào t t A. các sóng có t n s phù h p nh t B. các sóng tai ngư i nghe đư c A. Không khí B. x p C. thép C. các sóng có f >16Hz D. nư c D. các sóng có f < 20.000Hz Câu 10. Nh ng v t (con v t ) nào sau đây không Câu 4. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n phát ra sóng âm. A. pha dao đ ng B. truy n năng lư ng A. cánh ve B. mèo C. Chim D. C. truy n tr ng thái dao đ ng D. c A,B,C Cá voi Câu 5. hàm sóng cơ trên m t nư c có d ng. Câu 11. Khi ta đi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng A. u = u0 sin(100πt)cm B. u = u0 tag(100πt)cm bư c chân v ng l i đó là do hi n tư ng C. u = u0 ln(100πt)cm D. C A. Ph n x sóng B. giao thoa sóng A,B,C C. Nhi u x sóng D. Khúc x sóng Câu 12. Nh các gi t nư c đ u đ n lên hai đi m trên m t nư c cách nhau 1 kho ng nào đó. H i t i
 2. trung đi m đư ng n i hai đi m rơi thì sóng có Câu 19. Sóng d ng là hi n tư ng giao thoa c a biên đ th nào? hai sóng A. C c đ i B. C c ti u A. Sóng t i và sóng t i \ C. không xác đ nh đư c D. như ban đ u B. sóng t i và sóng ph n x Câu 14. m t ngư i “ hú” cúi đ u nói xu ng gi ng C. sóng ph n x và sóng ph n x sâu th y có âm vang v ng l i. Lúc này đang có D. hai sóng b t kỳ hi n tư ng gì? Câu 20. Kèn Konig g m có hai ng hình ch T A. Sóng d ng B. ph n x sóng l ng vào nhau, Khi th i ngư i ngh s rút đi rút l i m t ng. Đ ng tác đó có tác d ng thay đ i gì? C. Không xác đ nh D. Khúc x A. Thay đ i hi u đư ng đi c a sóng âm Câu 15. M t chi c lá nh p nhô theo sóng nư c mà B. Thay đ i t n s âm không d t vào b , có th k t lu n đư c đi u gì? C. Thay đ i chi u dài c t c ng hư ng A. Sóng nư c là sóng d c B. Sóng nư c là sóng ngang D. Làm cho đ p C. Đang có hi n tư ng giao thoa D. Không k t Câu 21. Ch n phát bi u đúng khi nói v sóng cơ lu n gì. h c: Câu 16. ng sáo có 7 l , khi th i ta m các l thì A. Sóng cơ h c là s lan truy n c a v t ch t ng phát ra các âm khác nhau, v y vi c m các l trong không gian. có tác d ng gì? B. Sóng cơ h c là là s lan truy n c a dao A. Thay đ i chi u dài c a ng sáo đ ng theo th i gian trong m t môi trư ng B. Thay đ i chi u dài c a c t khí trong ng v t ch t C. thay đ i t n s âm C. Sóng cơ h c là s lan truy n c a biên đ D. thay đ i cư ng đ âm. dao đ ng theo th i gian trong m t môi Câu 17. Sóng trên dây đàn là sóng trư ng v t ch t A. Ngang B. D c C. d ng D. Sóng cơ h c là s lan truy n c a các ph n D. Không xác đ nh đư c t v t ch t theo th i gian Câu 18. Sóng cơ khg đ ơc t o ra trong trư ng h p Câu 22. Ch n câu tr l i sai: nào sau đây? A. Sóng cơ h c là nh ng dao đ ng truy n A. L y búa gõ vào đư ng ray xe l a theo th i gian và trong không gian. B. Ti ng còi tàu B. Sóng cơ h c là nh ng dao đ ng cơ h c lan C. Ti ng cá heo g i b y D. Ti ng vư n truy n theo th i gian trong m t môi trư ng hú v t ch t.
 3. C. Phương trình sóng cơ là m t hàm bi n thiên C. L ng và khí D. R n và trên m t môi trư ng tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T. l ng D. Phương trình sóng cơ là m t hàm bi n thiên Câu 26. Ch n k t lu n đúng: sóng d c tu n hoàn trong không gian v i chu kì λ A. Ch truy n đư c trong ch t r n. Câu 23. Ch n phat bi u đúng: sóng ngang là sóng: B. Không truy n đư c trong ch t r n. A. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t C. Truy n đư c trong ch t r n, ch t l ng và ch t trong môi trư ng vuông góc v i ch t khí. phương truy n sóng. D. Truy ng đư c trong ch t r n, l ng, khí và B. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t c trong chân không. ch t trong môi trư ng, luôn luôn hư ng Câu 27. Ch n phát bi u đúng: theo phương n m ngang. A. V n t c truy n năng lư ng trong dao đ ng C. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t g i là v n t c c a sóng. ch t trong môi trư ng trùng v i phương B. Biên đ dao đ ng c a sóng luôn b ng h ng truy n sóng. s . D. A, B, C đ u sai C. đ i lư ng ngh ch đ o c a chu kì là t n s Câu 24. Ch n phát bi u đúng: Sóng d c: góc c a sóng. A. Có phương dao đ ng các ph n t v t ch t D. Chu kì chung c a các ph n t có sóng trong môi trư ng luôn hư ng theo phương truy n qua g i là chu kì dao đ ng c a sóng. th ng đ ng. Câu 28. ch n k t lu n đúng: V n t c truy n c a B. Có phương dao đ ng các ph n t v t ch t sóng trong m t môi trư ng ph thu c vào trong môi trư ng vuông góc v i phương A. T n s c a sóng B. Biên truy n sóng. đ c a sóng C. Có phương dao đ ng các ph n t v t ch t B. B n ch t c a môi trư ng D. Đ m nh c a trong môi trư ng trùng v i phương truy n sóng. sóng. Câu 29: ch n k t lu n đúng: khi m t sóng cơ h c D. A, B, C đ u sai truy n t không khí vào nư c thì đ i lư ng nào Câu 25. Sóng ngang truy n đư c trong các môi sau đây không thay đ i: trư ng nào là đúng trong các môi trư ng nào dư i A. T n s B. V n t c C. Năng đây? lư ng D. Bư c sóng A. Khí và l ng B. R n và l ng Câu 30: Ch n đ nh nghĩa đúng v bư c sóng A. Bư c sóng là quãng đư ng truy n c a sóng trong th i gian m t chu kì
 4. B. Bư c sóng là kho ng cách ng n nh t gi a C. Sóng âm không truy n đư c trong chân hai đi m có dao đ ng cùng pha trên cùng không. m t phưưong truy n sóng. D. Sóng âm là sóng d c truy n đư c trong m i C. Bư c sóng là đ i lư ng đ c trưng cho ch t r n, l ng và khí. phương truy n c a sóng. Câu 34: Ch n phát bi u sai khi nói v s truy n D. A và B sóng trong môi trư ng: Câu 31: ch n phát bi u đúng khi nói v năng A. Sóng truy n đi không mang theo v t ch t lư ng c a sóng c a môi trư ng. A. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n B. Các sóng có t n s khác nhau lan truy n năng lư ng. v i cùng v n t c. B. Khi sóng truy n t m t ngu n đi m trong C. Sóng truy n đi v i v t c h u h n. không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i D. Sóng có biên đ càng l n lan truy n càng quãng đư ng truy n sóng. nhanh. C. Trong khi sóng truy n đi thì năng lư ng Câu 35: Khi âm thanh truy n t không khí vào đư c b o toàn. nư c, bư c sóng và t n s c a âm thanh có thay D. Khi sóng truy n t m t ngu n đi m trong đ i không? không gian, năng lư ng sóng t l v i bình A. T n s thay đ i, bư c sóng không đ i C. phương quãng đư ng truy n sóng Bư c sóng thay đ i, t n s không đ i Câu 32: ch n k t lu n đúng B. C hai đ i lư ng đ u thay đ i A. T n s c a sóng l n hơn t n s dao đ ng D. C hai đ i lư ng đ u không thay các ph n t . đ i B. Pha dao đ ng là góc gi a phương dao đ ng Câu 36: M t sóng âm truy n t không khí vào và phương truy n sóng. nư c, sóng âm đó môi trư ng có: C. V n t c truy n sóng cơ h c trong ch t l ng A. Cùng bư c sóng B. Cùng biên đ l n hơn trong ch t khí. C. Cùng v n t c truy n D. Cùng t n s D. Bư c sóng c a sóng trên m t nư c là Câu 37: ch n k t lu n đúng khí nói v môi trư ng kho ng cách gi a hai đ nh sóng. truy n âm và v n t c âm: Câu 33: ch n k t lu n sai khi nói v sóng âm A. Môi trư ng truy n âm có th là ch t r n, A. Sóng âm có t n s n m trong khoang 16Hz l ng khí. đ n 20000Hz. B. Nh ng v t li u như bông, nhung x p truy n B. V n t c truy n sóng âm không thay đ i âm t t. theo nhi t đ .
 5. C. V n t c truy n âm ph thu c vào tính đàn Câu 41: Hai âm có cùng đ cao thì chúng có cùng h i và m t đ c a môi trư ng. đ c đi m nào trong các đ c đi m sau. D. A và C đ u đúng A. Cùng biên đ B. Cùng t n s Câu 38: ch n k t lu n đúng: C. Cùng bư c sóng trong m t môi trư ng D. A. V n t c truy n âm tăng khi m t đ v t ch t A và B c a môi trư ng gi m. Câu 42: Âm s c là m t đ c tính sinh lí c a âm có B. V n t c truy n âm tăng khi đ đàn h i c a th giúp ta phân bi t đư c hai âm lo i nào sau môi trư ng càng l n. đây? C. V n t c truy n âm có giá tr c c đ i khi A. Có cùng t n s phát ra b i cùng m t nh c truy n trong chân không và b ng 3.108m/s. c D. V n t c truy n âm gi m khi nhi t đ c a B. Có cùng biên đ phát ra b i cùng m t nh c môi trư ng tăng. c Câu 39: Trong không khí sóng âm lan truy n như C. Có cùng t n s phát ra b i hai lo i nh c c th nào và các ph n t chuy n đ ng ra sao? khác nhau. A. Sóng âm lan truy n theo chuy n đ ng ch m D. Có cùng biên đ phát ra b i hai nh c c d n đ u, còn các ph n t không khí th c khác nhau hi n cac dao đ ng đi u hòa. Câu 43: Âm s c là m t đ ac tính sinh lí c a âm B. Sóng âm lan truy n theo chuy n đ ng đ u ph thu c vào: và các ph n t không khí dao đông vuông A. V n t c âm B. Bư c sóng góc v i phương truy n sóng. C. Bư c sóng và năng lư ng âm C. Sóng âm lan truy n theo chuy n đ ng D. T n s và biên đ âm ch m d n đ u và các ph n t không khí Câu 44: Ch n phát bi u sai khi nói v đ to c a th c hi n dao đ ng t t d n. âm và kh năng nghe c a tai ngư i: D. Sóng âm lan truy n v i v n t c không đ i A. Tai con ngư i nghe thính nh t đ i v i các và các ph n t không khí dao đ ng đi u âm trong mi n có t n s t 10.000 đ n hòa song song v i phương truy n sóng. 15.000 Hz. Câu 40: Đ cao c a âm là m t đ c tính sinh lí c a B. V i các t n s t 1000 đ n 5000Hz, âm ph thu c vào: ngư ng nghe c a tai ngư i vào kho ng A. T n s âm B. Biên đ âm 10 -12W/m2. C. V n t c truy n âm D. Năng lư ng C. Ngư ng đau c a tai ngư i tương ng v i âm m c cư ng đ âm kho ng 10W/m2 D. C A, B và C đ u đúng
 6. Câu 45: Đ bi u th c m giác nghe to, nh c m t C. Đ to D. C A, B ,C đ u âm, ngư i ta dùng m t đ i lư ng g i là m c đúng. cư ng đ âm xác đ nh b i h th c L(đb) =10lgI/I0 . Câu 49: Hai âm thanh có âm s c khác nhau là do: Trong đó I là cư ng đ âm, còn I0 g i là gì?Ch n A. Đ to và đ cao khác nhau. câu tr l i đúng trong các câu sau: B. Khác nhau v t n s . A. I0 là cư ng đ t i thi u c a m i âm đ tai C. Có s lư ng và cư ng đ c a các h a âm có c m giác nghe đư c. khác nhau. B. I0 là cư ng đ âm chu n có giá tr t l v i D. T n s , biên đ c a các h a âm khác nhau t n s âm. Câu 50: M t ng b b t m t đ u cho ta m t âm cơ C. I0 là cư ng đ âm chu n có giá tr như nhau b n có t n s b ng f. Sau khi b đ u b b t, t n s v i m i âm. c a âm c b n phát ra s như th nào? D. I0 là cư ng đ l n nh t c a m i âm gây ra A. Tăng lên g p 2 l n B. Tăng lên g p c m giác đau 4l n Câu 46: Ch n phát bi u đúng: cư ng đ âm đư c C. V n như tru c đó D. Gi m xu ng 2 l n xác đ nh b i: Câu 51: Đ tăng đ cao c a âm thanh do m t dây A. Bình phương biên đ âm t i m t đi m trong đàn phát ra ta ph : môi trư ng khi có sóng âm truy n qua. A. G y đàn m nh hơn B. Làm trùng dây đàn B. áp su t t i m t đi m trong môi trư ng khi hơn có sóng âm truy n qua. C. Kéo căng dây đàn hơn D. G y đàn nh hơn C. Năng lưư ng mà sóng âm truy n qua m t Câu 52: Khi m t nh c c phát ra âm c a n t la3 đơn v di n tích vuông góc phương truy n thì ngư i ta đ u nghe đư c n t la3. Hi n tư ng này âm trong m t đơn v th i gian. có đư c là do tính ch t nào sau đây? D. C A, B, C đ u đúng. A. Khi sóng truy n qua, m i ph n t c a môi Câu 47: Đ to c a âm là m t đ c tính sinh lí c a trư ng đ u dao đ ng v i cùng t n s b ng âm ph thu c vào; t n s c a ngu n. A. V n t c và bư c sóng B. Trong quá trình truy n sóng âm, năng B. T n s và m c cư ng đ âm lư ng c a sóng dư c b o toàn. C. Bư c sóng và năng lư ng âm. D. V n t c âm C. Trong m t môi trư ng, vân t c truy n sóng Câu 48: Âm thanh do hai nh c c phát ra luôn âm có giá tr như nhau theo m i hư ng. khác nhau v : D. A và B A. Âm s c B. Đ cao Câu 53: ch n k t lu n đúng: Ngu n k t h p là các ngu n có:
 7. A. Cùng t n s A. S giao thoa c a hai song k t h p B. Đ l ch pha không đ i theo th i gian B. S giao thoa c a m t sóng t i và m t sóng C. Cùng biên đ D. C A và B đ u ph n x c a nó cùng truy n theo m t đúng phương. Câu 54: Khi x y ra hi n tư ng giao thoa sóng C. S t ng h p trong không gian c a hai hay nư c v i hai ngu n k t h p S1 và S2 , nh ng đi m nhi u sóng k t h p. n m trên đư ng trung tr c s : D. S t ng h p c a hai sóng t i và sóng ph n A. Dao đ ng v i biên đ l n nh t. x truỳen khác phương. B. Dao đ ng v i biên đ có giá tr trung bình. Câu 58: ch n phát bi u sai khi nói v sóng d ng: C. Dao đ ng v i biên đ nh nh t, A. Hình nh sóng d ng là nh ng b ng sóng và D. Đ ng yên không dao đ ng. nút sóng c đ nh trong không gian. Câu 55: Ch n k t lu n đúng khi nói v s giao B. Kho ng cách gi a hai nút sóng ho c hai thoa sóng: b ng sóng k ti p b ng bư c sóng λ/2. A. Đi u ki n đ có giao thoa là các sóng ph i C. Có th quan sát đư c hi n tư ng sóng d ng là các sóng k t h p nghĩa là chúng ph i trên m t s i dây d o, có tính đàn h i. cùng t n s và có hi u s pha không đ i D. Kho ng cách gi a hai nút sóng ho c hai theo th i gian. b ng sóng k ti p b ng bư c sóng λ. B. Giao thoa là s t ng h p c a hai hay nhi u Câu 59: Trong h sóng d ng trên m t s i dây mà sóng khác nhau. hai đ u đư c gi u cc đ nh, bư c sóng b ng: C. Qu tích nh ng ch có biên đ sóng c c A. Hai l n kho ng cách gi a hai nút sóng hay đ i là m t hypebol hai b ng sóng liên ti p. D. C A, B, C đ u đúng. B. Đ dài c a dây. Câu 56: Ch n k t lu n sai khi nói v s ph n x C. Kho ng cách gi a hai nút sóng hay hai c a sóng; b ng sóng liên ti p. A. Sóng ph n x luôn luôn có cùng v n t c D. M t n a đ dài c a cây. truy n v i sóng t i nhưng ngư c hư ng. Câu 60: Ch n phát bi u đúng: sóng d ng là: B. Sóng ph n x luôn luôn cùng pha v i sóng A. Sóng không lan truy n n a do b m t v t t i. c n ch m l i. C. Sóng ph n x có cùng t n s v i sóng t i. B. Sóng đư c t o thành do s giao thoa gi a D. S ph n x đ u c đ nh làm đ i d u hai sóng k t h p truy n ngư c nhau trên phương trình sóng. cùng m t phương truy n sóng. Câu 57: Sóng d ng đư c hình thành b i:
 8. C. Sóng đư c t o thành gi a hai đi m c đ nh cm, Xác đ nh đ l ch pha c a m t đi m nhưng t i trong môi trư ng. hai th i đi m cách nhau 0,1 s D. C A, B, C đêu đúng. A. 11π B. 11,5π C.10π Câu 61: Trong thí nghi m t o sóng d ng trên s i D. không xác đ nh đư c dây v i hai đ u là hai nút, phát bi u nào sau đây là Câu 4. Ngư i ta dùng búa gõ m nh vào đư ng ray sai? xe l a cách nơi đó 1090 m, m t ngư i áp tai vào A. Kho ng cách gi a m t b ng và m t nút g n đư ng ray nghe th y ti ng gõ truy n qua đư ng nh t b ng 1/4 bư c sóng. ray và sau 3 s m i nghe th y ti ng gõ tuy n vào B. Kho ng cách giưac hai nút liên ti p b ng không khí.Xác đ nh v n t c truy n âm trong thép 1/2 bư c sóng. bíêt trong không khí v = 340m/s. C. Chi u dài s i dây b ng s nguyên lân bư c A. 5294,3m/s B.6294,3m/s sóng. C. 7989m/s D. 1245m/s. D. Các đi m nút và các đi m b ng có v trí c Câu 5. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên đ nh. m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t Đ TR C NGHI M PH N BÀI T P SÓNG = 2 s t i A có li đ u = 1,5 cm và đang chuy n CƠ H C. đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Câu 1. M t ngư i quan sát trên m t bi n th y Vi t phương trình dao đ ng t i A chi c phao nhô lên cao 10 l n trong 36 s và đo A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + π/6) đư c kho ng cách hai đ nh lân c n là 10m. Tính cm v n t c truy n sóng trên m t bi n. C. u = 3sin(40πt – π/2) cmD. u = 3sin(40πt + A. 2,5 m/s B. 5m/s C. 10m/s D. 5π/6) cm 1,25m/s Câu 6. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên Câu 2. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. cm, Xác đ nh đ l ch pha c a hai đi m cách nhau Bi t B chuy n đ ng cùng pha vơí A. g n A nh t 360cm t i cùng m t th i đi m t cách A là 0,2 m. Tính v n t c truy n sóng A. 2π B. 3π C. 4π D. 2,5π A. v = 3 m/s B. v = 4m/s Câu 3. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong C. v = 5m/s D. 6m/s môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao Câu 7. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n
 9. đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Câu 11. Trong thí nghi m dao thoa sóng trên m t Vi t phương trình chuy n đ ng c a C trư c A nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng v i t n s f theo chi u truy n sóng, AC = = 13Hz t i M cách các ngu n nh ng kho ng 5cm. 19cm, và 21cm thì dao đ ng v i biên đ c c đ i, A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + gi a M và đư ng trung tr c c a AB không có c c 2π/3) cm đ i nào khác. Xác đ nh v = ? C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + π) A. 13cm/s B. 26cm/s C. 52cm/s D. 104cm/s cm Câu 12. Trong thí nghi m dao thoa sóng trên m t Câu 8. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng v i t n s f m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 16Hz t i M cách các ngu n nh ng kho ng = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n 30cm, và 25,5cm thì dao đ ng v i biên đ c c đ i, đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. C gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm, xác đ i khác. Xác đ nh v = đ nh v n t c t i C A. 13cm B. 26cm C . 52cm D. 24cm A. – 188,5cm/s B. 188,5cm/s C. Câu 13. T i hai đi m A,B cách nhau 8m, có hai 288,5cm/s D. không xác đ nh đư c ngu n sóng âm k t h p v i t n s 440Hz, v n t c Câu 9. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 v = 352 m/s. Có bao nhiêu đi m trên AB thì âm có trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u đ to c c đ i. hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 A. 20 đi m B. 22 đi m C. 21 đi m D. 23 đi m sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= Câu 14. T i hai đi m A,B cách nhau 8m, có hai ngu n sóng âm k t h p v i t n s 440Hz, v n t c 50cm/s. Xác đ nh λ =? v = 352 m/s. Có bao nhiêu đi m trên AB thì âm có A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm đ to c c ti u. Câu 10. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 A. 20 đi m B. 22 đi m trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u C. 21 đi m D. 23 đi m hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 Câu 15. Trong hi n tư ng giao thoa S1S2 = 4m, sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= Trên S1S2 ta th y kho ng cách nh nh t gi a m t 50cm/s, Vi t phương trình dao đ ng t i M cách đi m A t i đó âm có đ to c c đ i v i m t đi m B hai ngu n l n lư t là 30cm, 10cm. t i đó âm có đ cao c c ti u 0,2m, f = 440Hz, Tìm A. 2sin(10πt) cm B. 4sin(10πt + π/2) cm v=? C. 2sin(10πt + π ) cm D. 4sin(10πt) cm A. 235m/s B. 352m/s C. 345m/s D. 243m/s
 10. Câu 16. M t ngư i quan sát th y m t cánh hoa nư c, hai ngu n k t h p S1 và S2 dao đ ng v i t n trên h nư c nhô lên 10 l n trong s f = 15 Hz. V n t c truy n sóg trên m t nư c là kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai đ nh 30 cm/s. T i m t th i đi m nào sau đây dao đ ng sóng k ti p là 12m. Tính v n t c truy n sóng trên s có biên đ c c đ i (d1 và d2 l n lư t là kho ng m th . cách t đi m đang xét đ n S1 và S2): A. 3m /s B. 3,2m/s C.4m/s A. M(d1 = 25cm và d2 =20cm) D.5m/s B. N(d1 = 24cm và d2 =21cm) Câu 17 C. O(d1 = 25cm và d2 =21cm) Ngư i ta gây m t ch n đ ng đ u O m t dây D. P(d1 = 26cm và d2 =27cm) cao su căng th ng làm t o nên m t dao đ ng theo Câu 21 M t dây AB dài 1,80m căng th ng n m phương vuông góc v i v trí bình thư ng c a dây, ngang, đ u B c đ nh, đ u A g n vào m t b n rung v i biên đ 3cm và chu kỳ 1,8s. sau 3 giây chuy n t n s 100Hz. Khi b n rung ho t đ ng, ngư i ta đ ng truy n đư c 15m d c theo dây. Tìm bư c th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A sóng c a sóng t o thành truy n trên dây. xem như m t nút. Tính bư c sóng và v n t c A. 9m B. 6,4m C. 4,5m D. 3,2m truy n sóng trên dây AB. Câu 18 M t ngư i áp tai vào đ ng s t nghe ti ng A. λ = 0,30m; v = 30m/s B. λ = 0,30m; v = búa gõ cách đó 1000m. Sau 2,83s ngư i y nghe 60m/s ti ng búa truy n qua không khí. So sánh bư c C. λ = 0,60m; v = 60m/s sóng c a âm trong thép c a đư ng s t và trong D. λ = 0,60m; v = 120m/s không khí. Câu 22. Ngư i ta làm thí nghi m v sóng d ng A. λThep/λkk = 5,68 B. λThep/λkk = 7,58 âm trong m t cái ng dài 0,825m ch a đ y không C. λThep/λkk = 10,1 D. λThep/λkk = 15,15 khí áp su t thư ng. Trong 3 trư ng h p: (1) ng Câu 19 Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b t kín m t đ u; (2) ng b t kín hai đ u; và ng đ sóng trên m t nư c t o thành do hai ngu n k t h p h hai đ u; Trư ng h p nào sóng d ng âm có t n A và B dao đ ng v i t n s 15 Hz. Ngư i ta th y s th p nh t; t n s y b ng bao nhiêu? Cho bi t sóng có biên đ c c đ i th nh t k t đư ng v n t c truy n âm trong không khí là 330m/s. trung tr c c a AB t i nh ng đi m M có hi u A. Trư ng h p (1), f = 75Hz. B. kho ng cách đ n A và B b ng 2cm. Tính v n t c Trư ng h p (2), f = 100Hz. truy n sóng trên m t nư c. C. Trư ng h p (3), f = 125Hz. D. Trư ng A. 45cm/s B. 30cm/s h p (1), f = 100Hz. C. 26cm/s D. 15cm/s Câu 23. Phương trình c a m t sóng truy n trên Câu 20. Trong m t thí nghi m giao thoa trên m t m t s i dây là: u = u0cos(kx - ωt)
 11. Vào m i lúc t, gia t c theo th i gian t i m t A. 16m B. 8m C. 4m đi m c a dây s là: D. 2m A. a = - ω2u0cos(kx - ωt) B. a = Câu 29. Ngư i ta ném m t hòn đá xu ng m t cái ω2u0cos(kx - ωt) ao, t o thành sóng hai chi u trên m t nư c d ng C. a = - ω2u0sin(kx - ωt) hình tròn. N u t ng năng lư ng m i giây c a sóng D. a = ω2u0sin(kx - ωt) này là 1W, tính cư ng đ c a sóng t i m t nơi Câu 24. Khi biên đ c a sóng tăng g p đôi, năng cách ch hòn đá rơi 2m. lư ng do sóng truy n tăng bao nhiêu l n. A. 0,08 W/m B. 1 W/m A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 C. 10 W/m D. 0,02W/m2 C. Tăng 2 l n D. Tăng 4 l n Câu 30 Tìm v n t c sóng âm bi u th b i phương Câu 25. Dùng nguyên lý ch ng ch t đ tìm biên trình: u = 28cos(20x - 2000t) đ t ng h p c a hai sóng: A. 334m/s B. 331m/s u1 = u0sin(kx - ωt) và u2 = u0sin(kx - ωt + φ) C. 314m/s D. 100m/s A. A = 2u0 B. A = u0/2 C. A = u0/φ Câu 31 M t dây đàn có chi u dài L đư c gi c đ nh hai đ u. H i âm do dây phát ra có bư c D. A = 2u0cos(φ/2) sóng dài nhat b ng bao nhiêu? Câu 26 Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng A. L/4 B. L/2 C. L D. 2L ch t c a hai sóng truy n theo chi u ngư c nhau: Câu 32 Hai bư c sóng c ng hư ng l n nh t c a u1 = u0sin(kx - ωt) và u2 = u0sin(kx + ωt) . Bi u m t ng có chi u dài L, m t đ u h , và đ u kia kín th c nào sau đây bi u th sóng d ng trên dây y: là bao nhiêu? A. u = u0sin(kx).cos(ωt) A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 B. u = 2u0cos(kx).sin(ωt) D. 4L, 2L C. u = 2u0sin(kx).cos(ωt) Câu 33 Hai bư c sóng c ng hư ng l n nh t c a D. u = 2u0sin(kx - ωt) m t ng chi u dài L, hai đ u h là bao nhiêu? Câu 27 Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i A. 4L, 4L/3 B. 2L, L C. L, L/2 b ng bao nhiêu đ khi giao thoa sóng hoàn toàn D. 4L, 2L tri t tiêu. Câu 34 Cho 2 ngu n phát sóng âm cùng biên đ , A. 0 B. π/4 C. π/2 D. π cùng pha và cùng chu kỳ, f = 440Hz, đ t cách Câu 28 Hai ngư i đ ng cách nhau 4m và quay nhau 1m. H i m t ngư i ph i đ ng đâu đ m t s i dây n m gi a h . H i bư c sóng l n nh t không nghe th y âm (biên đ sóng giao thoa hoàn c a sóng d ng mà hai ngư i có th t o nên là bao toàn tri t tiêu). Cho v n t c c a âm trong không nhiêu?
 12. khí b ng 352 m/s. A. 0,3m k t ngu n bên trái. B. 0,3m k t ngu n bên ph i. C. 0,3m k t 1 trong hai ngu n D. Ngay chính gi a, cách m i ngu n 0,5m
Đồng bộ tài khoản