intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Di truyền học phân tử và tế bào : Cấu trúc, đặc tinh, chức năng của các đại phân tử sinh học part 1

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

194
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'di truyền học phân tử và tế bào : cấu trúc, đặc tinh, chức năng của các đại phân tử sinh học part 1', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di truyền học phân tử và tế bào : Cấu trúc, đặc tinh, chức năng của các đại phân tử sinh học part 1

  1. DI TRUY N H C PHÂN T VÀ T BÀO CHƯƠNG 2 C u trúc, c tính, ch c năng c a các i phân t sinh h c (ADN, ARN và protein) B môn DI TRUY N H C, Trư ng HKHTN, HQGHN inh oàn Long
  2. Ch−¬ng 2. C u trúc, c tính, ch c năng c a ADN, ARN, Protein Môc tiªu kiÕn thøc N m ư c các v n và tr l i các câu h i sau: Các b ng ch ng nào kh ng nh vai trò mang thông tin di truy n c a ADN (và ARN m t s virut)? C u trúc, c tính, ch c năng c a các axit nucleic Các ch c năng ngày càng bi t y hơn v ARN C u trúc, c tính, ch c năng c a protein Các nhóm protein ch c năng cơ b n Th o lu n, suy ng m, t tìm hi u thêm M i quan h và s phù h p gi a c u trúc và ch c năng c a các i ph n t sinh h c. T i sao nhi u gi thi t g n ây có xu hư ng cho r ng ARN là i phân t xu t hi n u tiên trong ti n hóa?
  3. Néi dung LƯ C S DI TRUY N H C CÁC B NG CH NG CH NG MINH ADN LÀ V T CH T MANG THÔNG TIN DI TRUY N C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ADN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ARN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A PROTEIN Q&A
  4. Néi dung LƯ C S DI TRUY N H C CÁC B NG CH NG CH NG MINH ADN LÀ V T CH T MANG THÔNG TIN DI TRUY N C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ADN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ARN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A PROTEIN Q&A
  5. L−îc sö di truyÒn häc • Di truy n h c là ngành khoa h c nghiên c u v c u trúc, ch c năng, cơ ch ho t ng và v n ng c a v t ch t (thông tin) di truy n t th h sang th h khác ( các m c khác nhau c a h th ng sinh v t, như phân t , t bào, cơ th , qu n th ). • ây là m t dòng chó thu n ch ng ư c sinh ra t m t c p b , m có ki u gen g n gi ng nhau hoàn toàn (dòng thu n). – T n s m c các b nh lý (r i lo n) di truy n thư ng g p r t cao trong các dòng thu n. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  6. L−îc sö di truyÒn häc • ây là m t àn chó con ư c sinh ra t m t c p b , m có ngu n g c t các dòng khác nhau. – T p tính và các ki u hình c a các con trong àn r t khác nhau do ki u gen c a chúng ư c t h p ng u nhiên nhiên t h gen (v n khác nhau) c a các t bào sinh d c có ngu n g c t b và m . – Tuy v y ph n l n các tính tr ng c a chúng là gi ng, ho c g n gi ng, ho c là ki u hình trung gian c a c a các ki u hình tìm th y b và m . B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2