ĐỊA LÍ - NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
415
lượt xem
50
download

ĐỊA LÍ - NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này ,HS biết : - Người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người kinh là nơi dân cư tập trung đông đúcnhất cả nước . - Dựa vào tranh ảnh để tìm kiến thức + Trình bày một số đặc điểm về nhà ở,làng xóm,trang phục và lễ hội của người kinh ở đồng bằng Bắc Bộ . + Sự thích ứng của con người với thiên nhiên thông qua cách xây dựng nhà ở của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ . - Tôn trọng các thành quả lao động của người dân và truyền thốngvăn hoá của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA LÍ - NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

  1. A LÍ ( Ti t 13) NGƯ I DÂN NG B NG B C B I-/M C TIÊU : H c xong bài này ,HS bi t : - Ngư i dân s ng ng b ng B c B ch y u là ngư i kinh là nơi dân cư t p trung ông úcnh t c nư c . - D a vào tranh nh tìm ki n th c + Trình bày m t s c i m v nhà ,làng xóm,trang ph c và l h i c a ngư i kinh ng b ng B c B . + S thích ng c a con ngư i v i thiên nhiên thông qua cách xây d ng nhà c a ngư i dân ng b ng B c B . - Tôn tr ng các thành qu lao ng c a ngư i dân và truy n th ngvăn hoá c a dân t c . II-/ DÙNG D Y H C Tranh , nhv nhà truy n th ng và nhà hi n nay,c nh làng quê , trang ph c ,l h i c a ngư i dân ng b ng B c B
  2. III-/CÁC HO T NG D Y -H C T/gian Ho t ông d y Ho t ng h c A-/Ki m tra bài cũ : + ng b ng B c B do nh ng con sông nào G i 2HS tr l i b i p nên ? -1HS c ghi nh +Ngư i dân ng b ng b ng B c B p ê ven sông làm gì ? GV nh n xét và cho i m B-/D y bài m i: Gi i thi u :Hôm nay chúng ta ti p t c tìm hi u v ng b ng B c B bi t ngư i dân s ng ây có nh ng phong t c truy n th ng áng quý nào. HS l ng nghe GV vi t bài lên b ng 1-/Ch nhân c a ng b ng *Ho t ng 1:Làm vi c c l p 2HS c bài HS d a vào SGK tr l i các câu h i sau : HS c th m SGK tr l i câu h i + ng b ng B c B là nơi ông dân hay
  3. thưa dân ? +Ngư i dân s ng ng b ng B c B ch HS khác nh n xét b sung y u là dân t c nào? GV ch t ý: ng b ng B c B là nơi t p trung dân cư ông úc nh t nư c ta .Ngư i dân s ng ây ch y u là ngư i kinh HS l ng nghe *Ho t ng 2:Th o lu n nhóm Bư c 1: Các nhóm d a vào SGK ,tranh , nh ,th o lu n theo các câu h i sau: Nhóm 1+Nhóm2:Làng c a ngư i kinh ng b ng B c B có c i m gì ?(nhi u Nhóm1+2 :Làng c a ngư i nhà hay ít nhà ) kinh ng b ng B c B có nhi u nhà quây qu n v i nhau Nhóm 3+nhóm 4 :Nêu các c i m v nhà c a như i kinh (nhà ư c làm b ng nh ng Nhóm 3+4: Nhà ư c xây v t li u gì?Ch c ch n hay ơn sơ ?)Vì sao d ng kiên c ,v ng ch c nhà có nh ng c i m ó?) tránh gió bão ,mưa l n Nhóm5+6 :Làng Vi t c có c i m là thư ng có lu tre xanh Nhóm 5+ 6Làng Vi t c có c i m gì? bao b c .m i làng có m t ngôi ình th Thành Hoàng
  4. Nhóm 7+8:Ngày nay ,làng xóm có nhi u thay i .Nhà và dùng trong nhà ngày càng ti n nghi hơn Nhóm7+ 8 :Ngày nay,nhà và làng xómc a i di n các nhóm lên trình ngư i dân ng b ngB c B có thay i bày như th nào ? GV ch t ý :Làng c a ngư i kinh có nhi u nhà quây qu n bên nhau .Nhà ư c xây d ng kiên c ,xung quanh thư ng có lu tre xanh bao b c .Ngày nay ,làng xóm có nhi u thay i .... -Th o lu n nhóm 4: 2-/Trang ph c và l h i *Ho t ng 3:Th o lu n nhóm Bư c1:HS d a vào tranh , nh ,kênh ch trong SGK và v n hi u bi t th o lu n theo +Trang ph c truy n th ng c a câu h i sau nam là qu n tr ng , áo dài the, u i khăn x p màu en .N +Hãy mô t v trang ph c truy n th ng c a là váy en , áo dài t thân ngư i kinh ng b ng B c B . bên trong m c y m ,lưng +Ngư i dân thư ng t ch c l h i vào th i th t ru t tư ng , u v n tóc và
  5. gian nào ?Nh m m c ích gì? chít khăn m qu . +Trong l h i có nh ng ho t ng gì ?K tên m t s l h i mà em bi t ? +K tên m t s l h i n i ti ng c a ngư i dân ng b ng B c B . Bư c 2:HS các nhóm l n lư t lên trình bày k t qu t ng câuh i,nhóm khác b sung . GV ch t ý :Trang ph c truy n th ng c a nam là qu n tr ng , áo dài the , u i khăn x p màu en N m c váy en , áo dài t -3 HS c ghi nh thân ........ G i HS c ghi nh C-/C ng c -d n dò : Nêu c i m v nhà ,làng xóm,trang ph c c a ngư i dân ng b ng B c B . Nh n xét ti t h c Bài sau :Ho t ng s n xu t c a ngư i dân ng b ng B c B .
Đồng bộ tài khoản