intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường trong kinh doanh

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

179
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân biệt giá la với những nhóm người tiêu dùng khác nhau sẽ có các mức giá khác nhau cho cùng một loại hàng hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường trong kinh doanh

 1. Baøi giaûng 17 Ñònh giaù trong ñieàu kieän coù söùc maïnh thò tröôøng
 2. Caùc nội dung chính  Phaân bieät giaù caáp moät, caáp hai, caáp ba  Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø Ñònh giaù luùc cao ñieåm  Giaû caû hai phaàn  Quaûng caùo
 3. Giôùi thieäu  Giaù caû trong tröôøng hôïp khoâng coù theá löïc thò tröôøng (caïnh tranh hoaøn haûo) ñöôïc quyeát ñònh bôûi cung vaø caàu thò tröôøng.  Moãi caù nhaân nhaø saûn xuaát phaûi coù khaû naêng döï baùo thò tröôøng vaø sau ñoù laø taäp trung vaøo coâng taùc quaûn lyù (chi phí) saûn xuaát ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän.  Giaù caû trong tröôøng hôïp coù theá löïc thò tröôøng (caïnh tranh khoâng hoaøn haûo) ñoøi hoûi nhaø saûn xuaát phaûi hieåu bieát roõ veà ñaëc ñieåm cuûa caàu thò tröôøng ñoàng thôøi vôùi
 4. Phaân bieät giaù laø gì?  Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng nhoùm ngöôøi tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa.  Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng khoái löôïng tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa.  Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng thôøi ñieåm tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa.
 5. Phaân bieät giaù caáp moät  Moãi khaùch haøng coù moät möùc giaù rieâng: ñoù laø giaù toái ña hay giaù döï kieán maø khaùch haøng saün loøng chi traû.  Neân coøn goïi laø phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo
 6. Lôïi nhuaän gia taêng töø phaân bieät giaù caáp moät Khi chöa coù chính saùch giaù phaân bieät, saûn löôïng Q* vaø giaù laø P* . TR-TVC laø vuøng dieän tích giöõa caùc ñöôøng M C & M R $/Q Pmax (maøu vaøng). Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng laø vuøng dieän tích naêm treân P* vaø döôùi ñöôøng caàu MC P* Vôùi chính saùch phaân bieät giaù hoaøn haûo, moãi PC ngöôøi tieâu duøng seõ traû vôùi giaù cao nhaát maø hoï saün loøng chi traû. D = AR Khi löôïng taêng tôùi Q* * vaø giaù giaûm xuoáng PC sao cho M C = M R MR = D. Lôïi nhuaän seõ taêng theâm phaàn treân ñöôøng M R cuõ vaø D Q Q* Q* * vôùi saûn löôïng tôùi Q* * (maøu tím)
 7. Lôïi nhuaän gia taêng töø phaân bieät giaù caáp moät Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng khi $/Q Pmax khoâng coù phaân bieät giaù TR-TVC khi aùp duïng moät möùc giaù duy nhaát laø P* . MC P* Lôïi nhuaän taêng theâm PC do aùp duïng chính saùch phaân bieät giaù caáp D = AR hoaøn haûo moät MR Q* Q** Q
 8. Phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo  Caâu hoûi Taïïi sao nhaø saûn xuaát laïi gaëp khoù khaên khi thöïc hieän phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo?  Traû lôøi 1)Coù quaù nhieàu khaùch haøng (khoâng thöïc teá)
 9. Phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo  Moâ hình naøy chuû yeáu chöùng minh lôïi nhuaän seõ gia taêng khi aùp duïng chính saùch phaân bieät giaù ôû moät möùc ñoä naøo ñoù.  Ví duï veà phaân bieät giaù khoâng hoaøn haûo laø ngöôøi baùn coù khaû naêng phaân khuùc thò tröôøng theo moät möùc ñoä naøo ñoù vaø ñöa ra caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät saûn phaåm:  Luaät sö, baùc syõ, keá toaùn vieân  Ngöôøi baùn xe oâ toâ
 10. Phaân bieät giaù caáp moät trong thöïc tieãn AÙp duïng 6 möùc giaù seõ taïo ra nhieàu lôïi $/Q nhuaän hôn nhöng moät soá khaùch haøng P1 cuõng ñöôïc lôïi hôn. Vôùi moät möùc giaù duy P2 nhaát P* 4, coù ít khaùch haøng hôn vaø nhöõng P3 ngöôøi coù theå traû möùc giaù nhö P5 hay P6 P* 4 vaãn coøn coù M C trò thaëng dö . giaù P5 P6 D MR Q Q
 11. Phaân bieät giaù caáp hai Phaân bieät giaù caáp 2 laø vieäc ñònh giaù theo löôïng haøng ñöôïc tieâ $/Q P1 Khi chöa coù chính saùch giaù phaân bieät: P = P0 vaø Q = Q0. P0 Vôùi giaù caû phaân bieät caáp 2, seõ aùp duïng 3 möùc giaù P2 P1, P2, vaø P3. (ví duï nhö giaù Tính kinh teá cöôùc ñieän thoaïi) AC theo quy moâ P3 cho pheùp: • Ta ê n g t haëng dö D n g öôøi MC t ie â u MR d u øng Q1 Q0 Q2 Q3 • Lôïi Q n h ua ä n khoái 1 khoái 2 khoái 3
 12. Phaân bieät giaù caáp ba  Ñieàu kieän aùp duïng phaân bieät caáp ba 1) Coâng ty phaûi coù söùc maïnh thò tröôøng. 2) Coù nhöõng nhoùm khaùch haøng khaùc nhau coù möùc saün loøng chi traû khaùc nhau (ñoä co giaõn cuûa caàu khaùc nhau). 3) Coâng ty phaûi coù caên cöù ñeå phaân bieät nhöõng nhoùm khaùch
 13. Phaân bieät giaù caáp ba C(QT) = toång chi phí; QT = Q1 + Q2 Lôïi nhuaän π = P1Q1 + P2Q2 - C(QT)  Ñaët phaàn gia taêng π cuûa nhoùm 1 = 0 ∆π ∆( P Q1) ∆C (QT ) 1 = − =0  ∆Q1 ∆Q1 ∆Q1 =>MR1 = MC = >MR2 = MC   Töông töï:  Lôïi nhuaän toái ña khi: MR1 = MR2 = MC
 14. Phaân bieät giaù caáp ba  Xaùc ñònh caùc möùc giaù töông ñoái Ta coù =P(1+1 Ed ) : MR Do ñoù 1 =P (1+1 E1 ) =MR2 =P (1+1 E2 ) : MR 1 2 P (1+1 E ) Vaø = : 1 2 P (1+1 E ) 2 1  Ñònh giaù cao hôn cho nhoùm khaùch haøng coù ñoä co giaõn cuûa caàu thaáp hôn
 15. Phaân bieät giaù caáp ba  Ví duï: E1 = -2 & E2 = -4 P (1 −1 4) 1 = = (3 4) (1 2) = 1.5 P2 (1 −1 2) P1 neân gaáp 1,5 laàn P2
 16. Phaân bieät giaù caáp ba $/Q •QT : M C = M RT •MR1 = MR2 = MC P1 •Nhoùm 1: P1Q1 •Nhoùm 2: P2Q2 MC P2 D2 = AR2 M RT M R2 M R1 D1 = AR1 Q1 Q2 QT Q
 17. Phaân bieät giaù caáp ba Khoâng baùn cho thò tröôøng nhoû hôn $/Q Nhoùm moät, coù ñöôøng caàu D1, seõ khoâng saün loøng chi traû ôû möùc giaù ñeå aùp duïng chính saùch giaù caû phaân bieät coù lôïiC M nhuaän. P* D2 M R2 D1 M R1 Q* Q
 18. Kinh teá hoïc veà phieáu mua haøng vaø khaáu tröø giaù Giaù caû phaân bieät  Nhöõng ngöôøi tieâu duøng coù ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù cao thöôøng coù xu höôùng söû duïng phieáu mua haøng giaûm giaù/phieáu khaáu tröø giaù nhieàu hôn so vôùi ngöôøi coù ñoä giaõn cuûa caàu theo giaù keùm.  Caùc chöông trình phieáu mua haøng giaûm giaù vaø phieáu khaáu tröø giaù cho pheùp doanh nghieäp thöïc hieän
 19. Kinh teá hoïc veà phieáu mua haøng vaø khaáu tröø giaù  Ví duï  P2 tính cho ngöôøi coù söû duïng phieáu giaûm giaù(E2 =-4) P (1 +1 E ) Söûtính cho ngöôøi khoâng2söû duïng phieáu  P duïng: 1 1 = giaûm giaù(E1=-2) (1 +1 E1 ) P2 Giaù cuûa ngöôøi khoâng söû duïng neân cao gaáp 1,5 laàn ngöôøi coù söû duïng phieáu giaûm giaù  Hoaëc, neáu saûn phaåm thoâng thöôøng ñöôïc baùn vôùi giaù 15 ngaøn, thì phieáu giaûm giaù neân coù giaù trò laø 5 ngaøn.
 20. Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm  Phaân khuùc thò tröôøng theo thôøi gian  Trong giai ñoaïn ñaàu ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng, caàu raát keùm co giaõn  Saùch môùi, bìa cöùng  Phim môùi  Maùy vi tính theá heä môùi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2