đồ án chuyển động cơ khí, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
10
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp Từ v1 tra bảng 613. TL[1] ta được cấp chính xác 9 Tra bảng 614. TL[1] ta có KH =1,13;KF=1,37 KHv = 1+ ZH = Hệ dố kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp chênh lệch này nhỏ nên ta thu chiều dầy răng : bw1 =87 a)Kiểm nghiệm về độ bền uốn Hệ số kể đến sự trùng khớp răng với Hệ số kể đến độ nghiêng của răng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 4

  1. Chương 4: Tính boä truyeàn caáp chaäm a) Koaûng caùch truïc T 2 .K H  aw2 = Ka (u2 +1) 3  H 2 u 2 ba Choïn  =0,5 (Baûng 6.6 –TL[1]) bd =0,53.ba (u2 + 1) =0,53.0,5(2,84 +1) =1,0176  KH =1,112 ;KF =1,16528(Tra baûng6.7 TL [1]) Baùnh raêng nghieâng Ka =43Mpa1/3(Baûng 6.5 TL [1]) 445243,4.1,07264  aw1 =43.(2,84 +1) 3  173,9mm 536,36 2 2,84.0,5 Laáy aw2 =274 mm b) Xaùc ñòng moâñun vaø goùc nghieâng raêng m =(0,01 0,02)aw2=(0,010,02)174 = 1,74…3,46 Choïn m =2 Choïn sô boä 1 =120 2.a w3 . cos  2 2.174. cos 12 0 Z3 =   44,32 mu 2  1 2.(2,84  1) Laáy Z3=44 raêng  Z4 =u2. Z3 =2,84.44 =124,96 ta laáy Z4 =125 raêng Tính laïi 2
  2. m( Z 3  Z 4 ) 2.( 44  125) cos2 =  1 =13,770 2.a w 2 2.174 Tæ soá truyeàn thöïc u1 = Z 4  125  2,841 Z3 44 Tính laïi khoaûng caùch truïc m( Z 3  Z 4 ) 2( 44  125) aw2 =0,5  0,5.  174 mm cos  2 cos 13,77 0 c) Kieäm nghieäm veà ñoä beàn tieáp xuùc H =ZM.ZH.Z 2T2 K H (u 2  1) 2 bw3 .u 2 .d w3 Heä soá keå ñeán cô tính vaät lieäu cuûa baùnh raêng aên khôùp: ZM =274 (tra baûng 6.5 TL [1]) Heä soá keå ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc: 2 cos  b ZH = sin 2 tw b - Goùc nghieâng cuûa raêng treân hình truï cô sôû tgb =cost .tg2 = cos200.tg13,770 b =12,970 ZH = 2 cos 12,97 0 sin 2.20 0 =1,7413 Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng:Z bw . sin  2 Vôùi  =  .2  3,3 >1 0  0,5.174. sin 13,77  .m  Z = 1  Vôùi    3  4        1,88  3,2 1 Z  1 Z  cos  2  1,88  3,2 1 44  1125 cos 13,77 0  1,73 
  3. Z = 1   1 1,73  0,76 Heä soá taûi troïng khi tính ve àtieáp xuùc:KH KH =KH.KH.KHv KH =1,07264 KH -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp  .d w3 .n2 2.a w 2 2.174 Vôùi v2 = vôùi dw3 =   90,6mm 60000 u 2  1 2,841  1  v2 =  .90,6.75,2  0,3566 m / s 60000 Töø v1 tra baûng 6.13 TL[1] ta ñöôïc caáp chính xaùc 9 Tra baûng 6.14 TL[1] ta coù KH =1,13;KF =1,37  H .bw3 .d w3 KHv = 1+ 2.T2 .K H .K H ZH =    H .g 0 .v. a w2 u2  0,002.73.0,3566. 174 2,841  0,407 Heä doá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp:KHv 0,407.0,5.174.90,6 KHv = 1+  1,003 2.445243,4.1,07264 .1,13 KH =KH.KHKHv=1,07264.1,13.1,003 =1,21556
  4. H =ZM.ZH.Z 2T2 K H (u 2  1) 2 bw3 .u 2 .d w3 =274.1,71738.0,76 2.445243,4.1,2675(2,841  1) 0,5.174.2,841.90,6 2 =512Mpa H < [H ]2 =536,36Mpa cheânh leäch naøy nhoû neân ta thu chieàu daày raêng : 2 bw1 =87   H [ 2   87. 512    80mm   ] H   536,36   a)Kieåm nghieäm veà ñoä beàn uoán 2T2 .YF .Y .Y . .YF 1  F1  bw3 .d w3 .m Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp raêng Y  1  vôùi    1,693  Y  11,693  0,591 Heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng Y  1   2 0  1  13,77  0,902 140 140 YF3 ,YF4 heä soá hình daïng cuûa baùnh raêng 3 vaø 4 Z3 ZV 3   48,02 cos 3  2 ZV 4  Z 4  136,42 cos 3  2 Tra baûng 6.8 TL.[1] vôùi heä soá dòch chænh x = 0 ta ñöôïc YF3 =3,7577 ;YF4 =3,6 Heä soá taûi troïng khi tính veà uoán : KF =KF.KFKF
  5. KF  =1,15628 (tra baûng 6.7 TL[1] vôùi bd = 1,0176) KF -Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp: KF =1,37 KF - Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp  F .b w3 .d w3 K F  1  2.T2 .K F .K F a w2 v F   F .g 0 .v.  0,006.73.0,3566. 174  1,222 u2 2,841 1,222.0,5.174.90,6 K Fv  1   1,007 2.445243,4.1,16528 .1,37  KF = 1,16528.1,37.1,007 = 1,61 2T2 .YF .Y .Y . .YF 1  F1   2.445243,4.1,61.0,578.0,902.3,6599  188,25 MPa bw3 .d w3 .m 0,5.174.90,6 F1  [F]1 =288 Mpa F2 =  F 1 YF 3 Y  188,25 3,6 3,6599  185,17 MPa F4 F2  [F]2 e)Kieåm nghieäm veà ñoä quaù taûi Kqt =2,2  Hmax   H K qt  512. 2,2  759,4  [H]max =1624Mpa Fmax =F1 .Kqt =188,25.2,2 = 414,15  []Fmax =464Mpa f)Thoâng soá hình hoïc cuûa caëp baùnh raêng caáp chaäm Khoaûng caùch truïc aw2 =174mm
  6. Moâdun m=2 Goùc nghieâng raêng 2 =13,770 Heä soá dòch chænh x3 =x4 =0 Tæ soá truyeàn u2 =2,841 Ñöôøng kính voøng chia d3 = m.Z 3 cos   2.44 cos 13,77 0  90,6 mm 2 d4 = m.Z 4 cos   2.125 cos 13,77 0  257,4 2 Ñöôøng kính ñænh raêng: da3 =d3 + 2.m =90,6 + 2.2 =94,6 mm da4 = d4 + 2.m =257,4+ 2.2 =261,4 mm Ñöôøng kính chaân raêng df3 =d3 -2,5.m =90,6 -2,5.2 =85,6 mm df4 =d4 -2,5.m =257,4 -2,5.2 =252,4 mm chieàu roäng vaønh raêng bw1 =80 mm
Đồng bộ tài khoản